2
Nagoa Aposolo anagaene Poloene aliya nagoke amaipa humainae.
Fotinia (14) kafu maitena Yelusalemua Panapasiene etetaama elavuana nago kanomo agia Taitasie taavagi higetaa elavi-mainoe. Anumayamoa nahapaigena elavina monote kava vayamoya kema hisua kehena havigu havige nehie huya hisagena kema hisua kemoa afa ya kana hu yafene huna Yisasima hulatenea kanale mono kea Isaleli vea omainaya veamogami hamanepauva yafena monote kava vayala amakaiamige mainalega mo hamapai-mainoe. Nagayama avalena emainoa kanoa Taitasie kanomofe Yuta anagamo-gatama avame yatia huta tagoya anoya laga nehuna kava huta Taitasi augafa laga hiho. huya hayanagi Taitasia agaya Isaleli veane omainea kanoe Kaliki kanoma maineafene huya ani kea hayanagi mono kava vayamoya Ataleo huya hageta afaa mainone. Nagoa vayamoya havige huya Tagaya Yisasi kea alita lagupi malenona vaya mainone. huya kesi ke huteya tagai amunopi hai faleya maineya Mosese kahegi kemo akave maleho. huya nehagi ani kahegi kemoa nofi hu nelataya kava huno haneanagi Yisasi Kalaisienema tokaeta mainona yafe ani nofima hulatenaya nofila ago alino kalu helategeta kanaleya huta mainonagi ani vayayagamoya Etetama ani nofipi maiho. huya hugahe emainae. Hayanagi Yisasima hulatenea kanale mono kema havilama hutama akave malege malege hisayafene huta amakai kea tamage huta ohavitafa nehuta Taitasi augafa taga ohunone.
Ohunonagi ani kema hamapai-mainoa vayafena Kava vaya mainae. huya hayanagi anima haya kavala afa ya hane huna nagesa nehavue. Anumaya Kotia amega taugafahena agesa nohavigi taguahekeya agesa havi nelamie. Ani kava vayamoya kea nahapaiyanagi haegafa kea nahaopainae. Naha-opainagi amakesa mage huya haviye Isaleli veane omainaya veapi Yisasima hulatenea kanale mono kea hamapaisie huno Anumayamoa Polona hutegeno umainegi Yuta veama Yisasia hulatenea kanale mono kea hamapaisiafene huno Anumayamoa Pitana hutegeno umaine. huya agemainae. Anumaya Kotia tokiyaaleti Pitama Yuta vayapima Yisasi kema hamapaisiafene huno hamae-mainea kava huno Anumaya Kotia tokiyaaleti nagaila Isaleli vea omainaya veapi Yisasima hulatenea kanale mono kema hamapaisuafene huno nahanemaeye. Monote ala kava vaya mainae. huya humatenaya vayala Yisasina aganaamoa Yemesiene Pitaene Yoniene mani kea haviteya Tamage nehane. Anumayamoa mani aliyana kamiteno kayone yamaaleti kaya nehie. huya hageta tagua ali nagopi maleneta Tanakaya Isaleli vea omainaya veapi aliyana molio. Tagaya Yuta vayapi aliyana aligahune. huya huteya amayana Panapasiene taaminae. 10 Naa huteya nago kea mage huya hae Yuta veamogami amunoamifima afenoamima omalenesia veala kanale kava hutana amaya hio. huya hayanagi nagaya mani yafena nagesa ago nehavina aluya huno nenahaigena tokiyaage aliya alimainoane.
Pitaa havi kavama humainea yamaa Poloa hu falote hutene.
11 Pitaa Atioku emaineno havi kavama humainea yafena vaya amaufi kea amaki-mainoe. 12 Yemesi anagala falote ohunageno hagoteno Pitaa Yisasina amakua aminaya veala, Isaleli vea omainaya veanene, kanaleya huno kavela neneno mainegeya Yemesi mainelegati nagoa vayala evayi hageno Pitaa ma agesa havie Aao humainaya yana neatalena Isaleli vea omainaya veanene, amakoya anoya taga ohunaya vayaene, kavela nenoa yafena ke namakisafi. huno Isaleli vea omainaya veala neamataleno aluale umaineno kavela nemaine. 13 Nenegeya mukia Yisasina amakuama aminaya Yuta veamoya ania huya amakuafina havi omaleya amegati nehaviya yafe amataleya amahaote mo nemainae. Naa nehageno Panapasia amegatima haya kavala ageteno agaienena ani kavakeya humaine. 14 Higena Yisasima hulatenea kanale mono kea, kelamage fatago huno hanea katela ovagena agetena ani yateti mukia veamogami amaufi Pitana hapauve Pitagae kagaya Yuta nofi kano mainananagi Isaleli vea omainaya veanemoya nehaya kava huka Isaleli vea omainaya veaenena kavela neneka Yuta vayamoya nehaya kavala nohane. Naa higeka menia kagaya Isaleli vea omainaya veafena Yuta vayamoya nehaya kavala hiho. huka kahegi nemalane?
Yisasife haviya amakupi maleya amametiti hisaya veanea Anumaya Kotia Fatago veane mainae. huno humategahie.
15 Itatimoya Yuta anegiya latageta tagaya Yuta anaga mainone. Mainonagi Isaleli vea omainaya veala kefo kava nehaya veane omainone. 16 Omainonagi nagoa veamoya Mosese kahegi kemona akave malesaya yateti Anumaya Kotia neageno Fatago veane mainae. huno hu oamatenegi Yisasi Kalaisife haviya amakupi maleya amametiti nehisamogamife Anumaya Kotia Fatago veane mainae. huno hunelate. Tagayaenena Yuta anagamogata Yisasife havita lagupi maleta tametiti humainonafe Anumaya Kotia Fatago veane mainae. huno hulatene. Tagaya ago nehavune mani kavatetikeya Anumaya Kotia Fatago veane mainae. huno hulategahigi Mosese kahegi kemona akave malesaya yafe Anumaya Kotia nagoa veafe Fatago veane mainae. huno hu oamategahie. 17 Anumaya Kotia takaifena Fatago veane mainae. huno hulatesiafene huta Yisasi Kalaisiene ailokaeta maineta agaite tametitima hisunana nagoa veamoya tagaifena Kefo kava nehaya veane mainae. huya hisagenofena Yisasi Kalaisia alino Kefo kava hiho. huno hisifi? Aao ania augafa kavala ohutafa huno ohugahie. 18 Ohugahigi Mosese kahegi kema nayoma akave malenoa kavala ago neatalena menia Yisasife havina nagupi malenoe. huna nehuanagi nagaya etena maiyahae huna nayoma mainoa kate uleasina kefo kava huleasine. 19 Mosese kahegi kema ali hipoya hume hume nehauva yafena Fatago kanoe. huno hu onateleasine huna nehavugi fali-mainea kanomo augafa kava huna mani kehena nametitia nohue. Ani kahegi kemoa nahaegena falitogeno Anumaya Kotina haisia kava hisuafene huna kahema ki-malenea kehena nametitia nohue. Yisasia nagai kefo yamo anonaa aligahe higeya yafaga yosale heya asaigeno nagaifene huno fali-maineanagina nagaienena yafaga yosale nagaya asaina agaiene ago fali-mainoe. 20 Fali-mainoanagi nagoene nagainigela vaiyatete nohugi Yisasia nagupi mainegena ma mopale mainena Anumaya Kotina nafaneamoa nagaifena hau ayamopafi haigeno fali-maineafene huna havina nagupi malena nametiti nehuna haegafa huna vaiyatete nehue. 21 Mosese kahegi kemo akave malenona yafene huno Anumaya Kotia Fatago veala mainae. huno hulateleasina Yisasima fali-mainea yamoa afa ya kana hileasinagi Anumaya Kotia kayone hulatenea yateti Yisasia fali-maineanagina afa ya kana nehie huna nakavenona huoategahue.