2
Anumaya Kotima tagu tamema aligatisia yana tusia yane.
Agoma havilinona kea oagaseta taguafi maleta tokiyaage huta atafa hulineta akave malesune. Nayoma ensole vayamo-gami amavayafiti huhaleya hu-mainaya kea lokiyaage ke hu-mainayafe mukia taginagomoya ani kemona ali tagaeya amakaveno hutageno ani kema atagae-mainaya avamete anonaamia amakata aiya yana ali-mainae. Naa hu-mainayafe meni kanafina Anumaya Kotia Tamaku tamamena aligatigahue. huno higeta havimainona veamogata Tamage nehie. huta hisune. Ani tagu tamema aligatisia kea Anumayamoa hamapaigeya haviteya tahapai-mainae. Ani yamoa tusia tokiyaage ya haneanagita takavenoma hisunana hanaa huta kefo yama hu-mainaya anonaa, tagata aisia yamona agaseta falesune? Falesuna katia omalene. Omalegi Anumaya Kotia mani kea Tamage nehie. huya hisaya yafe alu kava alu kavala huno tokiyaage avame yana huteno agaia haiya veaamo-gamina Alu Aotage Avamumo tokiya amamite amamite humaine.
Yisasia taku tamema aligatisia kanoa uhagote mainea kano maine.
Tagayama nehuna kea haenagama falote hisia mopahe nehune. Anumaya Kotia ensole vayala ani kanahe Kava yagaisaya yatele. huno hu oamatene. Hu oamatenegi Anumaya Koti avopina nago kanomoa Anumaya Kotifena mage huno kae-maleneane
Vayala naane yaga mainonageka lagaifena kagesa nehavine? Afa ya kana vaya mainonagi naa higeka tagaifena kagesa nehavine? Vayamoya tatenaya nafanehenagi naane yaga mainae huka kava yagai nelatane? Kagaya mage huka hutenane Aupa kanafi ensole vayamoya osia kagaseya maisageka kagaya osi kano kana huka maiyo. Maigananagi haenagaa tokiyaage hale yamoene ala kagiene kamisugeka ala kano maigane. Ala kano maineka mukia yana kava yagaika maigane. huno higeno kae-maleneane.
Tamage Anumaya Kotia Mukia yatela yagaigane. huno huteteno nagoke ya kanoa Kava yagaiyo. huno ohunegi mukia yatela Kava yagaiyo. huno hu-maineanagi tagaya meni kanafina mukia yatela kava yagaigeta noagone. Noagonagi Yisasina agelama hu-mainone. Ensole vayamogami amaiyafinaga Yisasia osia kana kanoa maigeno Anumaya Kotia kayone yamaaleti mukia veamogatihe huno fali-maine. Fali-mainea yateti Anumaya Kotia agia alisaga huno tokiyaage hale yamaa ago amine.
10 Anumaya Kotia mukia yamona aepaa maineanagino mukia yana agaia yakeya hanesiafe talo humalene. Talo hu-malegeno Yisasia tagu tamema aligatisia kanomoa fatago huno ala kano maisia yafe Anumaya Kotia Yisasina tusia agata aiya yana amigeno aliteno ani agatama aiya yateti kasagoya nafaneyagaa amavaleno agaialega amateneanagiya tokiyaage hale yapi maigahae. 11 Naa hu-mainegi nagoa veafena Fatago veane mainae. huno humatenea kanoene agoma humatenea veanene nagoke neamafaa maineafe Yisasia agayea ohuno amakaifena Nagaini nagananimogatama mainae. huno humaine. 12 Anumaya Koti avopina mage huno hu-maineane
Nagaya kagai kagia huhalena hamapaigahue. Veamoya melitalu hisaya amunopina yagamefiti kagia alisaga hugahue. huno hu-maineane.
13 Nagoene mage huno hu-maineane
Nagaya Anumaya Kotife nametitia hugahue. huno hu-maineane.
Nagoene mage huno hu-maineane
Anumaya Kotima naminea nafaneyagaene mainogi nageho. huno kae-maleneane.
Yisasia vayatafa maineafe taya hugahie.
14 Anima nafaneyagama hiana ma mopale veafe hu-maineanagino Yisasia Faligahue. huno hu-maineafe agaiaenena vayatafa hapaeteno fali-maine. Fali-mainea yateti veama hamaeno fali neamatea tokiyaama hanea kanoa, Satani tokiyaa ago agase-maine. 15 Agaseno fali-mainea yateti mukia ma mopafi mainaya kanafina veamoya falisaya yafena kolima nehaya yaamimoa amakaila alino nofi humategeya mainageno Yisasia ani nofipiti alino kalu hematesia yafe fali-maine. 16 Tamage Yisasia ensole vaya amaya hugahe ani aliyana oalinegi Apalahamu anaga amaya hisiafe ani aliyana ali-maine. 17 Ani yafe aganaamoyaene nago avamete huno maineno mono notela hagote kava kano maineno Anumaya Kotiene veanene amunoamifi maineno amaipa ali falu hisia kano maineanagino Anumaya Koti aliyana nealino ani aliyateti veafena kalagi aimateteno fatago aliyana nealie. Anumaya Kotia tagaya kefo yama huna yafena havino aipa haviya hulateneanagi Yisasia kefo yatihe havino falitegeno Anumaya Kotia aigetateno kefo yatia atalelatene. 18 Yisasifena Kefo yama huo. huno ayevatagama higeno haumana hale-mainea yaene augafa agatama ai-mainea yaenema ali-maineafe veamoya kefo yama hisaya yamo aye-mavataga hisigenoa Yisasia amaya hugahie.