3
Yisasina ala agimoa Mosese ala agia agase-maine.
Kefo yama nohaya nenafugatama Anumaya Kotia ikapinagati agaialega visaya yafe tamakaila ago ke hu-mainegi tamakaya Yisasima hulatenea yafena tamakesa havi havi hutama maiho. Yisasina Anumaya Kotia hutenea kanogino mono notela hagote kava kanoe. Anumaya Kotiene veanene amunoamifi maineanagita havita lagupi maleta tametitima nehuna kanomofe huhaleta hisune. Anumaya Kotia Yisasina ani aliyate ateneanagino Anumaya Kotima humainea kea akave maleme maleme haimaine. Mosesea nayona ania huno Anumaya Koti anagapi maineno Anumaya Koti humainea kea akave maleme maleme hai-maineane. Veamoya nomo agia alisaga nehayanagi ani noma kimalenea kanomo agia tusiyate alisaga huya anale malenae. Naama haya yamoa Anumaya Koti anagamoya Mosese agia alisaga hu-mainayafe Yisasia ala neamafa maineanagino Anumaya Kotia Katea kano mainane. huno hutegeya tusiya huya agia alisaga humainae. Nagoke nagokemoya nona negiyanagi Anumaya Kotia mukia yana agaiage talohu-malenea kano maine. Mosesea Anumaya Koti aliya kano maineanagino Anumaya Koti veapi maineno Anumaya Kotima hu-mainea kea havino akave maleme maleme hai-maineafe aliyamaa nealino haenagama falote hisia kea huhaleno hamapai-maine. Mosesea hamapaiyanagi Kalaisia Anumaya Kotina nafaneagino Anumayamo kea akave maleme maleme haino Anumaya Koti veatela kava yagaime yagaime hai-maineanagita tagaya mukia kanafina kolia ohisunagi agayama eteno evayima hisia yafena tametitima nehuta tokiya vaisunana tagaya Anumaya Koti veala fatago huta maigahune.
Anumaya Koti kema neatagayaya veamoya maifalu hisaya yaamia omalegahie.
7-8 Alu Aotage Avamumoa mage huno hu-maineane
Nayona Mosesema akave hu-mainaya veamoya kame kotega maineya amakaveno hunateteya nagai kea ohaviya avame hunateya aukaya hunatenaya kavala meni kanafina agai kema havinutama tamakavenona huonateho. Kame kotega tamakinagomoya fotia (40) kafufima hu-mainoa avame yana agayanagi nagaila tusiya huya avamekeya hunatenayane. 10 Hunatenayafe nagaya ani veafena aluya huna naipa kafa hematetena mage humainoe Mukia kanafina amakuamoa nagai auavala oageya kenia alitagae-mainae. 11 Atagayagena nagaya naipa kafa hematetena tokiyaage kea mage humainoane Amakaya maifaluma hisaya yaniafina tamagelafa huya agola uomaigahae. huna nehue. huno hu-maineane.
12 Na yafe nenafugatama havigu nagoke nagokemogatama havitama tamakupi malenaya kea neataletama kefo ya hutama haegafa huno mainea Anumaya Kotina tamakaveno huteyafenagi kava yagaiho. 13 Kava neyagaitama Anumaya Kotia Meni kanae. huno malegeno ani kanamoa hanegi havigu nagokemogatama kefo yamofena Hagaage yane. huka hisanageno ayegavataga hinageka Anumaya Kotina kakaveno huteyafenagi mukia kanafina nelamafugamina amaku amakesa ali hetiya maisaya kegeya hamapaiho. 14 Tagaya Yisasife havita lagupi malenonanagi menia ania huta lagupi malenona yana atafa huta lokiyaage hulineta ani yaenema mo falinuta Kalaisiene ailokaeta maigahune.
15 Tagaya ago havimainone mani kehena mage huno hu-maineane
Meni kanafima nagai kema havisayana nayona tamakina-gomoya amakavenoma hunatenaya avamete hutama lamakavenona hu onateho.
16 Nayona taya Anumaya Koti kea haviteya amakavenona hutenae? Mukia Isaleli veala Mosesea amavaleno vigeya Isipi kumala ataleya umaineya ani kavala hu-mainayane. 17 Fotia (40) kafufina Anumaya Kotia tagamife aipa kafa hemateneane? Anumaya Kotia mukia Isaleli veamoya kame kotega kefo yama huteya faligeno amaugafamoa ani kame kotegama hanea veaneahe aipa kafa humateneane. 18 Anumaya Kotia tagamife agaia lokiyaage kea huno Nagaila maifalu hisaya yaniafina agola uomaigahae. huno hu-maineane? Ani kema atagae-mainaya veafe hu-maineane. 19 Tagaya ago havimainone agaife haviya amakupi maleya amametitima ohunaya veala Anumaya Kotina maifalu hisaya yamaafina agola uomaigahae huno hu-maineane.