8
Yisasia hagote mono kava kanoa ikapinaga maine.
Manima hua kemo aepamoa maa humaine tagaila mono notela hagote kava kanotia, Anumaya Kotiene veamogatiene amunotifi maineno yuna helatesia kano maineanagino ikapinagama haiyana Anumaya Kotina tamaga kaiyagaa hanea siale kava vaya mainalaga maine. Maineanagino Anumaya Kotina alu aotage nomaafi maineno aliyana nealie. Ani nona Anumaya Koti alu aotage notafamaa haneanagino veamoya okinagi Anumaya Kotia agaia kimalene.
Mono notela hagote kava vayala ali hetimatageya Anumaya Kotina muse yamaaene sipi sipiene heya kae-salamana hutenae. Hutayanagi Yisasienena nago muse yana amigahe higeya yafaga yosale nili heya asaigeno ani muse yana agaia augafa hakino amine. Mono note kava vayala Livai nofi vayalagiya kahegi kea akave maleya Anumaya Kotina muse yaamia aminayanagino Yisasia ma mopafi maineleasina mono note kava kanoa omaileasinagi ikapinaga maineno ani aliyana maino nealie. Mono note kava vayamoya mopafi maineya aliya aliyamoa Anumaya Kotina ikapinaga hanea mono nomona amemaa kana huya taveli-mainae. Ani yafe Mosesea kenaleti mono noma kigahema higenoa Anumaya Kotia mage huno hapai-maineane
Kagaya agoyafima kaveli-mainoa yana agelama huteka mukia yana aniageya huka talo huo. huno hu-maineane.
Higeno Kalaisia aliyamoa mopafi maineya mono aliya vayamogami aliyana amakase-maine. Yisasia Anumaya Kotiene mopafi veanene amunotifi maineanagino Anumaya Kotiene alino hagelafi-latene. Ani haegafa kemoa nayoma alino hagelafi-matenea kemona agase-maine. Menia Anumaya Kotia Tusia kanale yama hulamategahue. huno huteno haegafama hulokiya vai-maleneanagino nayona Ma yama hulamategahue. huno humainea kemona ago agase-maine.
Haegafama alino hagelafi-latenea kemoa hagoteno alino hagelafi-matenea kemona akase-maine.
Hagotenoma alino hagelafi-matenea kemona veamoya akave malesaya tokiyaamima haneleasina Anumaya Kotia haegafama alino hagelafi-latesia kea ohileasine. Ohileasinagi Anumaya Kotia veamoya kanale kavama ohaya kavaamia ali falote humateno mage huno hu-maineane
Haenagaa nago kanafina Isaleli nofi veanene Yuta vea omainaya veanene haegafa alina hagelafi-matesua kea hugahue. Isipi kotegati Isaleli veamogami amakinagomo-gamina amavalena uaamona nagola hagelafi-mate kea hamapauvanagi ani kea akave omalaya yafe Tamahaote yatamie. huna nakaveno humatenoane. Humatetena menia haegafa kema hisua kemoa nayo kemoma humainea avametela ohugahie. 10 Ani kanamoa hano hutesigena Isaleli veamogamina haegafa alina hagelafi-matesua kea amamigahue. Ani kemoa maa humaine kahegi kenia amakesafinaga maletena amakupinaga kae-maletena Anumaya Kotiami maisugeya nagai nafaneyaga maigahae. 11 Ani kanafina mukia veamoya osi veanene ala kava vayaene nagaifena havilama hugahayanagiya nagoke nagoke veamoya neamafuyaenefe amakanaamimoyaenefena Anumayamofena havilama hutama haviho. huya hamaopaigahae. 12 Na yafe nagaya kefo yaamia aigeamatena atalematetena nagoene ohavigahuanagina nagekani-talegahue. huno Anumayamoa hu-maineane.
13 Menima alino hagelafi-matenea kemofena Haegafa ke. huno humaineafe hagotenoma alino hagelafi-matenea kemoa ago atafa-lemaineanagino hano hutafa hugahie.