9
Mono notela hagote kava vayamoya sipi sipimo kolateti kae-salamana hu neatayane.
Anima hagoteno alino hagelafi-matenea kefina Anumaya Koti agima alisaga huya ayegeyege hisaya yafeene ma mopafi hanea alu aotage mono nofena kahegi kea maleneane Ani yugu nomoa maa huno hane. Kumategati hai nefalaya nopina aivasa hisia alamuene Anumayamoma amisaya maya alu aotage kaihame kana maya nemalaya folamoene hanegeno ani nofena Alu aotage none. huya hu-mainayane. Ani yugu nopina kenaleti anale maleya asa hu-maleneya nago kaiyaga hunalagi-maleneya ame kaiyagahena Tusiya huno alu aotage none. huya humainae. Ani nopina kanileta yafana miyamaamoa hai-mainea yafateti talo hu-malenaya folamoa haneanagiya ani folamole kimamufa kana huno manaage yana negayaya folamoe. Anile Anumaya Kotia alino hagelafi-matenea kema hanea pokisia haneane. Ani pokisia kanileta yafateti talo hugagi-male pokisie. Ani pokisimo agupinaga Eloni ayopalema agusasi aye-mainea ayopaene Anumaya Kotia nayoma alino hagelafi-matenea kema kae-malenaya yafatalaene kanileta yafateti talo humale keayola haneane. Ani keayopina ikapinagati elavi-mainea kavemo agia manae huno haneane. Ani pokisimo avayalela kafuahe kafuahena nagoke yupa veamoya Anumaya Kotia kefo yatima aye hami-latesiafene. huya hageno mono notela hagote kava kanomoa sipi sipimo kolana alino ailake-take hunemaleane. Ai-laketake hu nemalea avayalela tole kanileta yafateti talo hu-malenaya yana ensole vaya kana kanolatanagino Anumaya Koti tokiyaage hale yamaa tavelisia kanolatanagiana auvaiana mainaanagina menia ani yamona aepaa hufalote huna ohugahue.
Ani yayaga talo tala hu-maleteya mono note kava vayamoya mukia kanafina kumategati hai nefaleya nemaiya nopi haiya aliyaamia alimainae. Alimainayanagi mono notela hagote kava kanomoa agaiage noagupinaga analema kenaleti asa hu-maleneya hunalagi-malageno ame kaiyaga kafuahe kafuahena nagoke yupa kanoa unefaleane. Havigua afaa novianagi sipi sipimo kolaene alino nehaiyane. Ani kolana agaiama kefo yama humainea yama aye hamisiafene huno pokisilela ailake-take hu-maleteno haenaga mukia veamogami kefo yaamima Anumaya Kotia aye hami-talesiafene huno ani kolana alino taki-maine. Naama hu-mainea yafena Alu Aotage Avamumoa maa huno tave-nelie kenaleti anale asa hu-maleneya ame kaiyaga nopinaga afa vayamoya nohaiyanagino ani kanafina vayamoya Anumaya Koti avatela hai-falesaya kaamia yaufa ovalineane. Naama humainea yamoa avame yanagino meni kanafima maineta havisuna kea taveli-maine. Veamoya muse yama neamiya kefo yaamima aye hami-talesiafene huya sipi sipia heya Anumaya Kotina aminayanagi mukia ani veamogami amakula alino fatago hu oamatenea yafena taveli-maine. 10 Taveli-maineanagi Anumaya Kotia haegafa kea yaufama ali falote ohunea kanafina hagotenoa ani kanafima hanea kahegi kemoa amega amaugafamofekeya huya kavema nenaya yaene tima nenaya yaene amaugafalema tima nefalaya yafeene humaine.
Yisasia falia kolamo kefo yatia agola aye hami-talene.
11 Kalaisia ago evayi huno mono notela hagote kava kano maisiafe ikapinaga hanea nona, tusiya huno alu aotage nona, nayo nomona agase-mainea nopinaga, haifale-maineno taminea kanale yatela yagai-maine. Ani nona ma mopafi nona omaleneanagiya mopafi vayamoya ani nona okinae. 12 Ani alu aotage nopina Yisasima haiyana mememo kolaene pulamaka nafanemo kolaene alino ohainegi agaia kolamaa nagoke yupa ailaki-maleteno hai-maine. Kefo yatimo aigagi-lateneanagi ani yapiti agola tavalesiafene huno miya hulateteno agaia kolana ailaki-maleno hai-maine. 13 Nayona Isaleli veala fali-mainaya veamogami amaugafaleene kele amamu amale-mainea veamogami amaugafaleene amatafa haya yamo Anumaya Koti aufina amaugafamona alino oniyaage humainae. Higeya mono note kava vayamoya mememo kolaene ve pulamakamo kolaene a pulamakaene heya kae-salamana huya atafi kaeteya tanefaene aliya anima oniyaage humainea amaugafale aihatali hatali humatageno Anumaya Koti aufina amega amaugafamoa kanale hu-maineane. 14 Ani yamoa amega amaugafamona alino kanale humateanagi Kalaisi kolamoa hulatenea yanagino tusiya huno agase-maine. Kalaisia kefo yamaa omaleneanagino agola maige maige nehia Alu Aotage Avamumoa aya higeno agaia augafa hakino Anumaya Kotina amine. Amineafe agaia kolamoa amega taugafaageya aye ohaminegi taguafima hanea kefo yamoa tahaeno falilatesia kefo yana, aye hami-talegeta tagaya menia maige maige huno mainea Anumaya Koti aliya veane mainone.
Kalaisi kolamoa haegafa alino hagelafi-latenea yamona ali lokiya vai-malene.
15 Mukia Anumaya Kotia kema higeya agaialegama umainaya veafena Anumaya Kotia Maa tamahaimu tamamigahue. huno hu-maineanagino maige maige hisaya hamaimu alisayafene huno Kalaisia Anumaya Kotiene veanene amunotifi maineno haegafama alino hagelafila-tenea kemona ali lokiya vai-malene. Nayoma alino hagelafi-matenea kema akave malenaya veamoya kefo yama hu-mainaya yaamimoa aigagimategeya mainaya nofipiti amavayu hisiafe miyana ataleno Kalaisia fali-maine.
16 Nago kanomoa faligahema nehunoa manua amino Falisugetamahena ma yania aligahae. huno hu lokiya vai-maleneanagi ani kanoma ofalisigeyahena oaligahae. 17 Oaligahagi veama falisageyahena hu lokiya vai-malenaya keamimoa tamage huno falote nehie. Anima hu lokiya vai-malenaya kema humalenesaya veama ofaliya afaama maisayana hu lokiya vai-malenaya keamimoa afa ya kana hugahie. 18 Ani yamo aepamoa maa humaine sipi sipia hegeno faligeno ani sipi sipimo kolamoa taki-lavigeno hagotenoma alino hagelafi-matenea kemoa falote huno tamage hu-maineane. 19 Nayona Mosesea mukia kahegi kea mukia veala hamapaiteno pulamaka nafanemo kolaene mememo kolaene titafaene ali havigu huteno nagola manaage inomo agia hisopua aliteno hisopulela sipi sipimo ayolagefa hiku kana huno maleno kiteno kahegi kemo avoene veanene hisopuleti kolapina ayeteno aihatali hatali humate humate hu-maineane. 20 Naa nehuno mage huno hu-maineane Ani kolamoa Anumaya Kotima alino hagelafi-lamatenea kemona alino tamagegeyama hisiafene huna takinelamatogi ani kemona akave maleho. huno hu-maineane. 21 Ania huno Mosesea kolana alino yuguletima kimale mono noteene ani nopima aliyama nealiya yayagaleene aihatali hatali hu-maleneane. 22 E, kahegi kemoa mage huno hu-maineane Kasagoya yamoa oniyaagema humainea yana kolateti alino aye haminageno oniya ohugahie. Kolamoa takema hu otavineleasina Anumaya Kotia kefo yatia aigetateno atale oatateleasine.
Yisasia kefo yatima aye hami-talesiafene huno augafa hakino fali-maine.
23 Ma mopafi yama ikapinaga hanea yamo avame ya kana hu-maineanagino ani yayagama aye hami-talesiafe sipi sipia hageno kolamaaleti aye hami-taleneanagi sipi sipi kolamoa ikapinaga hanea yana aye hami oatalegahigi nayo yamona agase-mainea yana Yisasi kolatetike ikapinaga hanea yana aye hami-talene. 24 Ikapinaga tama notafama tavelisia avame ya kana mono nona, ma mopafi veamoya amayateti kimalenaya mono nopina Kalaisia hai ofalenegi ikapinaga tama notafapi fatago huno hai fale-maine. Hai faleno maineno menia Anumaya Koti aufina tagaima taya hisia yafe maine. 25 Kafuahe kafuahena mono notela hagote kava kanomoa Anumaya Kotifema muse hutegahena kolana alino alu aotage nopina hai-maine. Ani kolana agaia kola nomagi Yisasia kafuahe kafuahema agaia fali-mainea kolana alino ikapinaga ohainegi nagoke yupa kanoa faliteno agaia kolana amine. 26 Kalaisia kafuahe kafuahema amileasina mukia kanafina ehema Anumaya Kotia ma mopama talo humalenea kanaleti aepa heno augafa agata aino falige falige hileasinagi. Aao menia ma mopama hano hisia kanamoa aupa nehigeno Kalaisia nagoke kana kanoale ma mopafina falote huno tagaila kefo yatima ali-talesia yafe agaia fali-maine. 27 Ania huno Anumaya Kotia Mukia veanea nagoke yupa kanoa falitesagena kaiyekea humategahue. huno humaine. 28 Ania huno Kalaisia nagoke yupa kanoa kasagoya veamogami kefo yaamima aye hami-talesia yafe faliteno agaia kolana Anumaya Kotina amine. Amineanagino haenagaama eteno enunofena kefo yatima ali-talesia yafena omegahigi agai agavama nemaisaya veamogami amaugafa aligatisia yafe egahie.