11
Tametiti yamona aepaae.
Anumayamofema havita lagupi maleta lametiti hu-mainona yamoa maa humaine Tagaitima tametiti nehuna yana aligahune. Noagona yana haneanagita tamage agegahune. huno humaine. Nayona veamoya haviya amakupi maleya amametiti hu-mainayateti Anumaya Kotia Kanale veane mainae. huno humateneane.
Havita lagupi maleta lametiti hu-mainona yamoa maa humaine Anumaya Kotia ke nehigeno ikaene mopaene falote humaine. huta ago havilinone. Oagetafa hu-mainona yateti menima neagona yana talo humalene huta tagupina malenone.
Epoloaagi Inokuagi Noaagi huya Anumayamote amametitia humainae.
Epoloa Anumaya Kotife havino agupi maleno ametiti humainea yateti kanaleya huno Anumaya Kotina sipi sipia heno kae-salamana huno amigeno Anumaya Kotifema havino agupi malenea yafena Anumayamoa Kanale ya hane. Fatago kano mainane huna hu negatoe. huno hu-maineane. Epoloa nayona maineno fali-maineanagi Anumaya Kotife havino agupi malenea yamoa meni kanafina ani kehena tahanepaiye.
Inokua Anumaya Kotife havino agupi malenea yateti Anumaya Kotia Havigu faliyafene. huno avalegeno ikapinaga hai-maineane. Haitegeya mukia veamoya Inokufena atiyegetayana Anumaya Kotia ago avalegeno vigeya augafa oagenae. Inokua afaama mainea kanafina Anumaya Koti aufina haiya kavakeya hu-maineane. huya humainae. Anumaya Koti avatema nevaya veamoya hagoteya ma kea haviya amakupi maleya amametitia hisae Tamage huno Anumaya Kotia maineanagino havigesuna yana tamigahie. huya hisae. Hugahayanagi agaifema haviya amametitima ohisaya veamogamifena musena nohie.
Anumaya Kotia Noana haenagama falote hisia yana, Noaa oagenea yafema hapaigenoa Tamage nehane. huno amayo aiteno havino agupi maleno ametiti huteno agaia afamo kanoa hamaoke hesiafene huno Anumaya Koti kea akave maleno tipi kalea talo humaine. Naa hu-maineafe Anumaya Kotifema havino ametitima hia yana Anumaya Kotia ageteno Fatago kano mainane. huno huteneane. Huteneanagino mukia ma mopafi mainaya veamoya Anumayamofema haviya amakupi omalaya auavaamia Noaa ali fufute maletegeno Anumayamoa ani veamogamifena Kefo ya humainae. huno anonaamia amamigeya fali-maine.
Apalahamugani Salagania Anumayamote anametiti humainae.
Anumaya Kotia Apalahamufena mage huno humaine Kumakaa neataleka kamisua mopalega vuo. huno higeno Apalahamua ani mopalegama visia kamona oageneanagi Anumayamo kea havino agupi maleno ametiti huteno akave maleno hetino umaine. Anumaya Kotima Kamigahue. huno humainea kehena havino ametiti huteno ani mopale umaineno natu veamoya nehaya kava huno kanale nona kino omainegi yugu no kino maine. Anumaya Kotia Na mopa tamamigahue. huno hulokiya vai-malenea mopale nafaneamoa Aisakiene agehoamoa Yekopuene ania huya yugu no kimaleya mainayane. 10 Anumaya Kotia agesa haviteno tokiyaage noyaga hanege hanege hisia posileti ikapinaga kimalene. Ki-maleneanagino Apalahamua ani kumafena tusiya huno agesa havi havi huteno Ani noyagafi umaigahuanagina afaa menia yugu nopi maigahue. huno hu-maineane.
11 Higeno aamoa Salae namo a maineanagino Anumaya Kotia Nafanekaa ategane. huno hu lokiya vaino huteanagi Apalahamua kosuna leno maineanagi ani kehena Tamage hanafe hana yana afaa hugane. huno havino agupi maleno ametiti hu-maineafe nafanea atene. 12 Ategeno Apalahamua kosuna leteno ago faligahe hianagi agaipiti aginagomoya ohavunamaa veane ateya aitagu-fageno ikatema hanea kanefiyagamo hia avamete huteya ti kahaepamoma hia avamete huya ohavunamaa veane aitagufe-mainae.
13 Ani veamoya Anumaya Kotima hu lokiya vaino Tamamigahue. huno humainea yana oaliya afaa haviya amametitia nehuya fali-mainae. Ani yana oalinagi alualega hanegeya afaa maineya amakesa haviya musena humainae. Musena nehuya Natu veane kana huta afaa yoka ma mopalela mainone. huya nehuya mainae. 14 Ani kema humainaya veamoya mage huya humainae Haenagaa haegafa kumatile haita maisuna yafe tamametitia nehuta agava mainone. huya humainae. 15 Hayanagi Apalahamuma ataleno emainea mopa aepaahema mani kema hileasina eteya maiyahae huya valeasine. 16 Valeasinagi ani mopahena ohunagi ikapinaga visaya kanale kumafe tusiya huno hamaigeya humaine. Hamaigeya Anumaya Kotifena Anumayatimo maine. huya hageno Anumaya Kotia ani kehena havigeno aipamoa kanale higeno ikapinaga kanale kumaamia talo humatene.
17-18 Anumaya Kotia hulokiya vaino Apalahamufe mage huno humaine Aisakipiti kagai veala kasagoya veane falote hugahae. huno humaine. Nagi Anumaya Kotia Apalahamufena Hisua kea havisio? huno avame huteno mage hie Kagaikaa nafanea heka kae-salamana hunato. huno hapaiyanagi Anumaya Kotia Naa yama kamigahue. huno hu lokiya vai-malenea kea Apalahamua havino ametiti hu-maineafe Aisakina aiya nagoke nafaneamona heno kae-salamana hutegahe humaine. 19 Huteno Apalahamua mage huno agesa havie Anumaya Kotia tusia tokiyaaene kano maineanagino fali-mainesifitila ali hetitesia tokiyaa hane. huno huteno haegahe nehigeno Anumaya Kotia ke higeno atalene. Ataleneafe tagaya avame kema havisunana Aisakia ago fali-mainefiti ali hetitene huta hugahune.
Aisakiene Yekopuene Yosefeene Anumayamote ametitia humainae.
20 Aisakia Anumaya Kotife havino ametitima hia yafe Yekopugani Isoganitema haenagaa falote hisia yafe huno manua anamine.
21 Yekopua kosuna leno faligahe hia kanafinagi Anumayamo kea havino ametiti hia yafe ayopaale aivasaga huno ape hu-maineno Anumaya Kotifena muse huteno aginagomogania, Yosefe nafanelatana, manua anamine.
22 Yosefea falisia kanamoa aupa higeno Anumayamo kea havino ametitima humainea yafe vayaamo-gamina mage huno hamapaiye Anumaya Kotia Isipiti Isaleli veama amavaleno visigeyahena nayamufama vati huya aliyama visayana Anumaya Kotima tamamisia mopale mo hevainateho. huno hamapai-maineane.
Mosesea Anumayamote ametitia humaine.
23 Mosesena ita-afoamogania kanale nafane ateteana muse haanagi Isipi sauve kanomoa Ne nafaneyaga hamaeho. huno hia kehena kolia ohuana Anumayamo kema haviana anakupi maleana anametiti hu-mainaa yafe tagufa (3) ikana ani nafanea fala-kiteana mainae.
24 Maiageno Mosesea maineno ko hutegeya mage hae Isipi Sauve kanomo munamo nafane maine. Felona agehoamoe. huya hisaya yafena ohaigeno Anumaya Kotifena havino agupi maleno ametitia humainea yafe mage huno humaine Nagaya agai nafanea omainoe. huno humaine. 25 Huteno agesa havigeno Isipi vayaene mainena kefo yamoa aupaa fanane hisia muse yana ohisue. huno hie. Huteno Nagaini anagala, Anumaya Koti anagaene umainesugeya Isipi vayamoya ali haviya humatesaya avamete huya nagaila ali haviyama hunatesayana kanalene huna hugahue. huno humaine. 26 Huteno Isipi vayamogamina mukia kanale-nale yaamia kasago haneanagi Mosesea ani yafena agesa ohavinegi Afa ya kana yane. huno neataleno Anumaya Koti anagaene mainena Kalaisima ali haviya hutesaya avamete kava huya nagaila ali haviya hu-natesagena kanalene huna hugahue. huno nehuno Anumaya Kotia haenagama kanale yama amisia yafe agesa havino maine.
27 Mosesea Isipitima ugahema hiana Anumaya Kotife havino ametiti humainea yafe kava kanomoa hai vaiteanagi kolia ohunegi tagaya taulagamoa oagenea Anumaya Kotina agemegeme haisia avamete huno kolia ohuno maineno tokiya vaino maine. 28 Anumaya Kotia Isaleli veafena mage huno hamapaiye Ensole kanomoa Isipi veamogami yage ne nafaneyagaamia hamaegahie. Tamakaila otamahaesia yafe sipi sipia hetama kolamaa fiate fale-malenegeno tamakai ne nafaneyaga amakaseno ohamaesie. huno higeno Mosesea ani kea havino ametiti huteno ani kemo akave maleno Isaleli veala hamapaigeya ania humainae.
Kasagoya Isaleli veamoya tokiyaage amametitia humainae.
29 Isaleli veamoya Isipi mopaleti ataleya Haesa titema ayana haviya amametiti hu-mainaya yafe Anumaya Kotia higeno ani limoa aluga luga heti-mainegeya hau hu-mainea mopa kana higeya ani lina afaa takaeya vayanagi Isipi vayamoya amanatiya Ani lina takaesune. huya hayanagi aluga lugama heti-mainea timoa eteno meli-nakaigeya fali hano humainae.
30 Isaleli veamoya Anumayamofe haviya amametiti haya yafe Yeliko kumate uvayima hayana sevenia (7) yupa kagi kagi nehageno yafatetima hu-malenaya kegiyamoa agaia tagape ailavi-maine. 31 Nagi Yeliko kumate veamoya Anumaya Koti kea haviya amakaveno hutenaya yafe Isaleli vayamoya amakasageya fali hano hayanagi nagola kumai yate vai neaya amo agia Lehapue ani yupa ofaline. Ani amoa Anumaya Koti kea havino agupi maleno ametiti hia yafe Isaleli vayamoya yaufa neeya tole kanolatana hunatageana amamata hugahe vaageno ani amoa anaya huno nomaafi anavaleno anategeana fayaa yafe Anumaya Kotia haoke hegeno ofaline.
32 Nagoa vayafena ayaayate kea ohugahue. Anumaya Kotife haviya amametiti humainaya kava vayamogami amakia Kiteonie Palakie Samusonie Yefatae Tevitie Samuelie naa vayala Anumaya Koti amaune vayafeenenagina ayaayate maina ani kema hisua kanania omalene. 33 Ani kasagoya vayamoya Anumaya Kotifena haviya amakupi maleya ametiti humainaya yafe kame vayaamia hamae hano humainae. Fatago kavakeya huya veatela kava yagai-mainae. Anumaya Kotia Tamamigahue. huno hu lokiya vai-malenea yana amamine. Nagi nagola kaveage afumo agia Laiyonie afugino Anumaya Kotife haviya amametiti haya vayala hamaeno nakai-talegahe hianagi avaya Anumayamoa alino tukiteneane. 34 Nagoamogamina tusia atafi amasaga huya takigahe hayanagi Anumaya Kotia ani ata alisu humaine. Kame vayaamimoya ayaaya naepeleti hamaegahe hayanagi Anumaya Kotia hamaoke hemaine. Amakaila amayamufa omalegeno Anumayamoa ali hetimateteno tokiyaage amayamufa amamigeya ati vayala amanati-mainae. 35 Nagoa anemoya Anumayamofe haviya amametiti humainaya yafe vayaamima faliyana Anumaya Kotia fali-mainafitila ali hetimategeya eteya amavale-mainae. Kame vayamoya nagoamo-gamina nehamaeya mage huya hae Anumaya Kotina tamakavenoma hutesayana otamahaeta afaa tama-talesunagetama notamilega ugahae. huya hayanagi mage hae Tamahaoteyatamigi tahaesageta faliteta haenaga hetita kanaleya huta maigahune. huya hageya hamayageya fali-mainae.
36 Nagoamoya Anumayamofe haviya ametiti humainaya yateti kame vayamoya kigi hu neamateya hegi kayoteti hamaeya aeni nofiteti kimateteya kinafina amatenayane. 37 Nagoamogamina yafa kayoteti hamayageya fali-mainae. Nagoamogamina tuteti hefatagi-lole hageya fali-mainae. Nagoamogamina ayaaya naepeleti amaugafafina aye kalo hageya fali-mainae. Nagoamogamina kenaamia omalegeya memene sipi sipiene augafaleti kenaamia hatiya fai-linae. Nagoamogamina kaveamiene faesaya noamiene afenoamiene omalegeya kame vayamoya ali haviyana humatenae. 38 Nagoamoya koli faleya agoyafinagaene yafa kapinagaene mopafi kafi-malenaya komufinagaene vaya omai kame kotegaene falageyama vayana tusia kanale veanegiya naa humainayafe nagoa ma mopafi veanea ania huya fatago veanea omainayanagiya ani kanale veanenema maisayana oamategahie.
39 Mukia ani veamoya kanale ya huya Anumayamofena haviya amakupina maleya amametitima humainaya kea nehavunanagi Anumaya Kotia Kanale yama hulamategahue. huno hu lokiya vai-malenea yana aupaa oamamigeya fali-mainae. 40 Nayona Anumaya Kotia kanale yama hulatesia yana ago talo tala hulateneanagi hagoteyama mainaya veamoya ago aliteya tagasesaya yafena Anumaya Kotia ohaigeno oamamine. Nagopi mai lokaetesunageno Fatago veane mainae. huno hulategahie.