12
Yisasite age-maleta tametitia hisune.
Mukia veamoya Anumayamofe haviya amakupi maleya amametiti hu-mainaya yana tagaila ago taveliteya faliyanagi siamoma hia kava huya tagaila mai kove humaineya nelagae. Naa nehayafe Anumaya Kotia taiya-yeta visuna katia tamineanagita ma mopafi yafema tagesa havi havi nehuna yamoene kefo yamoma nofi hulatenea yamoene aya aya kenamoma hia kava nehianagita taga huta alita aupa huteta Anumaya Kotima tavelia katela tokiyaage huta taiya-yeta visune. Taiya-yeta neuta mukia yatela moge mege ohisunagi Yisasitekeya agelita visune. Yisasife havita tametiti hu-mainona yamona aepaaene augafaaene kanogino mage huno humaine Naipamoa muse yama alisiafe yafaga yosalela nahaeya asaigena fali-mainofe nagayema hia yana kana yanagi afa ya hane. huteno fali-maine. Faliteno hetino Anumaya Kotina aya tamaga kaiyaga, kava vayamoya nemaiya siale haino mainegi ani kanomona ageme geme haiho.
Anumaya Kotia tagayama fatago huta maisuna yafe kana yana nelamie.
Tamakaila kasalola otamahaeno. Yisasifena tamakesa havi havi hutama maiho. Kefo yama nehaya vayamoya Yisasina kame lagiya kaetayanagi agaya tokiyaage huno mainea yafena tamakesa nehavitama tamahaumanamoa faki faki ohino. Kefo yama hiho. huya aye lamavataga hageno tamakuamoa kana higetama Aao, kefo yana ohugahune. hutama hageya tamahayageno kolatamimoa higetama ofalinae. Anumaya Kotia tamavaleteno nafaneyagaahema humainea kemoa tamake-kanio? Mage huno hu-maineane
Nafanenimoga Anumayamoa kaumonoma malesigekahena Afa yane. huka ohuo. Ke negama-kino kayoma kamisiana kagaila kavaleno ali fatago hugatesia yafe nehigi kaipamoa haviyana ohino. Anumayamoa ayamopafima nehaiya veala amaumono maleno ali fatago hu neamateno. Nagai nafane maigahae. huno neamavalea veala kayona neamamie. huno humainea kea ohavinao?
Kana yama falote hisigetama Tamaumono malenoa kea havisae. huno Anumaya Kotia agaia nafanemogatama mainae huno ali fatago hu nelamategi tokiyaage hutama maiho. Mukia nafaneyaga neamafaya kayona amaumonola nemalaya yane. Naa yanagino Anumaya Kotia tamakaila ani kavama hu otamateleasina agaia lamatenea nafane kana ohaleasinagi munamo nafanea, nefaa omai nafane kana hutama maileasine. Ma mopafi nelamafaya tamaumono maleya kayo kevema lamamigeta amakima alisaga huta amakai kema ali hipoya nehuta nemaunanagi Anumaya Kotia tagu nafanemo nefa maineanagita agai kea tayamufaage huta ali hipoyama hinutahena kanaleya huta maigahune. 10 Ma mopafi nelafaya aupa kana kanoa amakaiami hamaiya avamete huya kayo kevea nelamiyanagi Anumaya Kotia kanale kava huno kava yagai-lateno agaia mainea avamete veala alu aotage veane maisuna yafe kayo kevea nelamie. 11 Nelamia yamofe Kana ya nelamigi muse yatia omalegeno otahaiye. huta nehunanagi haenagaa ali fatagoma hulatenea kanafina augafaaene yamoa falu hisia yana falote hinageta keama ali hipoya nehisumogata fatago huta ani falu yapi maigahune.
Tayamufa alita tokiyaage huta hetita maisune.
12 Tamayamoma kalake kisigetamahena alipi hu-linetama aliyana aliho. Tamaleya yama nelama-kesigetamahena ayepi hu-mainetama tokiyaage hutama vaiyeho. 13 Tole lamakesa ohavitama tamaiya aye fatago hutama vaiyesayana nago kanomoa tole agesama havisia kanomona kanale hutesigenofena nagoke agesale maigahie.
14 Mukia veanenena falu hutama maisaya yafe tamakesa nehavitama tamaya mukiki hutama alu aotage veane maiho. Fatago huya omaisaya veamoya Anumaya Kotina oagetafa huya oagegahae. 15 Anumaya Kotia kayone hisaya yamaa ago tamaminegi tamakaipiti nagoa veamoya ani yafema amakaveno humisaya yafena kayetama maiho. Nagoamoya kana ya amamigeno amaipamoa haviya higeno amaipafinaga atuage yosamoa hafuya ayeteno nenaamoa atuage hia kava huno mukia veapina kana yamoa falote huteno tamakua alino haviya huno oniyaage hugahigi kayeho. 16 Kayetama mainetama Isoa nayoma humainea kavala ohiho. Isoa nagoke yupa nesia kavefe haviteno mukia kanafima kanale yama alino maisia yama nefaa amisia yafena agesa ohavino Aoteyamaae. huno humainea kavala ohiho. Havigu nagoamogatama Anumaya Kotifena Haoteyamaae. hutama nehisagetama nagoamogatama alu kanomo anea amavayu ohiho. 17 Isoa haenaga agesamoa akalo higeno nefaa manuma amisia yafena tusiya huno avia ateanagi nefaa aganaamo ani manua ago amineanagino agua aiyahae huno Isona manuma amisia kamaa omalegeno manua oamine.
Tagaya ikapinaga hanea Yelusalemua ago evayi hu-mainone.
18 Nayona Isaleli veamoya kahegi kema aligahena Sinai agoyamo aiyafi haiya maineya neageya ani agoyamona tusia ata neleno tusia kumayu hani kigeno yasimoa tusiya humaine. Tamakaya Anumaya Kotitega visayana tamayana avate hisaya yate ougahagi Isaleli veamogamima humatenea kavala hu otamategahie. 19 Nehigeno ufe kemoene nagoa kema huhaleno higeya haviya kehena koli huya Mosesefena Nagoene havisuna yafena notahaiye. huya humainae. 20 Ani kemoa mage huno hu-maineane
Veaneo afuo ani agoyafima haino aiyakama ayesigetamahena ayana avate hugahe yafa kayoteti hamaegeya faliho. huno hu-maineane.
Na ke higeya haviteya tusia amamayo aimainae. 21 Mosesea ani amamayoma aiya yana ageteno mage hie Nagaienena ani yama neagogenoa namayo neaigeno tagi tagiyana nenage. huno hu-maineane.
22 Hu-maineanagi tamakaya haegafa huno mainea Anumaya Koti kumatela ago emainae. Ikapinaga hanea Saiyoni agoyale kimalenea Yelusalemua ago emainae. Ani kumatela ohavunamaa ensole vayamoya musena huya Anumayamo agia alisaga nehuya melitalu nehale ago emainae. 23 Anumaya Kotia yage nafaneamoya amakua aiyahae hageno Anumaya Kotia amakia ikapinaga ago kae-malenea anaga mainale emainae. Mukia veamogamina kaiyekema hu neamatea Anumaya Koti maineleene Anumaya Kotife haviya amakupi malageno Fatago veane mainae. huno humatenea veala hai ala veaneage maineya falitageno amaku nafanemoya ikapinaga haiya mainaleene ago emainae. 24 Yisasia haegafama alino hagelafi-latenea kema alino falote hu-malenea kanoene kefo yatima aye hami-talenea kolamaamoene mainele ago emainae. Nayona Kenia aganaamona haegeno Epoloa fali-mainea kolamoa Kenia kefo yama humainea anonaa aligahie. huno hu-maineanagi Yisasi kolamoa ani kolana agase-mainea kolanagino mage hie Kefo yatamia ago aye hami-talenoe. huno humaine.
Anumaya Kotife tamayo ainageta kayeta maisune.
25 Menima kema nehia kanomo kea, Yisasi kema, akavela omalesagi kayeho. Nayona Anumaya Kotia mopale kanoa Mosese avayafiti, kema higeya akavema omalaya veala kayo kevea amamineanagino menia ikapinagati ea kema nehia kanomo kea ohavinesamogatama tahaokela ohegahianagino tusia kayo tamigahie. 26 Nayona Sinai agoyafiti ke nehigeno tusia imila ali-maineanagi menia mage huno hu lokiya vai-malene Nagoene mopaagela alina kosia ohugahugi ikaene alina kosia hugahue. huno hu-maineane. 27 Nagoene. huno hia kemo aepaamoa maa humaine agaia talo hu-malenea yana alino kosi hinageno fanane hugahianagi fananema ohisia yamaa tokiyaage huno agola hanegahie.
28-29 Naama hisiafenagino lagaifena Kava yagai-lamategahue. huno humainea kea havita lagupi malenona yana kosi kosi huno fananema ohisia yafena tusia muse hisune. Anumaya Kotia kefo yafena aipamoa ata neleanagino ani atamoma mukia yama leno fanane nehia avamete kano maineanagita tamayoa neaita Anumaya Koti aipamoa kanale hisifa kavakeya huta agia alisaga higetao.