11
Lasalusiꞌa ago fali-maine.
Nago kanomo agia Lasalusiꞌe kali ali-maine. Ani kanoa Petani kumate kanoe. Mataꞌene aganaꞌamoꞌa Maliagani kumale. Ani Maliaꞌa nago yupa manaꞌage masavena Yisasina aiyale takino fale-teneno ayolagefaleti ali hau hu-teneane. Ani munaꞌmona asaꞌamoꞌa Lasalusi kali ali-maine. Kali alino mainegeꞌana ani tole nanukana-latamogania Yisasitega nago kano hu-taꞌageno mage mo hie “Alatimogae kagaikama kahau kayamopafima negahaiya kanoa kali neꞌalie.” huno hapaiye. Hapaigeno Yisasiꞌa ani kema nehavinoꞌa mage hie “Lasalusiꞌa kali alino fae-maineanagi falisia yafe oꞌalinegi mani kalimoꞌa Anumaya Koti agi alisaga hisayafene huno ali-maine. Ani kalia Anumaya Koti nafaꞌnemo agi alisaga hisaya yafe falote hu-maine.” huno hie.
Yisasiꞌa Mataꞌene aganaꞌamoꞌene Lasalusiꞌene ani anagafena tusiya huno hau ayamopafi nehaiya anagale. 6-7 Yisasiꞌa Lasalusiꞌma kalima alia kea havianagi oꞌuno tole yupa afaꞌa nemaiya kumate maiteno agaiꞌaenema tokaeꞌya nemaiya anagaꞌahe mage huno hama-paiye “Yutia kotega eteta visune.” huno hu-maine. Higeꞌya agaiꞌaenema tokaeꞌya nemaiya anagaꞌmoꞌya mage hae “Hu-lave-nelina kanomoga menia Yuta vayaꞌmoꞌya yafateti aliꞌya kahaegahema haya kotega kagaya ani kotega nagoꞌene ugahe nehano?” huꞌya havinegae. 9-10 Havigageno Yisasiꞌa mopafi mainea kanaꞌamoꞌa haꞌno ohunea yafe kenonaꞌamia avame kea mage huno hie “Tuelufuꞌa (12) auva nagoke yagefina omalenefi? Veaꞌmoꞌyama yagefima vai-yesayana ma mopafi yagemoꞌa ai vasa humainea yafe asaga hu otavigahayanagi veaꞌmoꞌya kegeꞌma vaiyatete hisayana aye-vasa hu yamaꞌa amakupina omaleanagino vailino hamaegahie.” 11 Yisasiꞌa mani kea huteno nago kea mage huno hu-maine “Tagaila kanapatia Lasalusiꞌa faeno maineanagiꞌna nagaya visuaꞌamoꞌna mogafa huꞌna avale he-ti-tegahue.” huno hama-paiye. 12 Higeꞌya agaiꞌaenema tokaeꞌya nemaiya anagaꞌmoꞌya mage hae “Alatimogae agayama kalima alino fae-mainesiana afaꞌa kanale hu-tegahie.” huꞌya hu-mainae. 13 Hageno Yisasiꞌa mani avame kema hiana Lasalusiꞌa ago fali-maine huno nehianagi agaiꞌaenema tokaeꞌya nemaiya anagaꞌmoꞌya ohavinaya yafe “Afaꞌa faeno mainegeno nehie.” huꞌya hu-mainae. 14 Hageno Yisasiꞌa ani avame kea neꞌataleno hu-falote huno hama-paiye “Lasalusiꞌa ago fali-maine. 15 Tamakaya nagaifena havilama hutama ‘Tamage nehie.’ hutama tamakupi maletama tamametiti hisaya yafe omainogeno fali-maineanagiꞌna nagaya muse nehugi menia aligeta mogamano.” huno hie. 16 Higeno Tomasina, nago agia Titimasiꞌe, tagai kefina kuyave nafaꞌne, Yisasienema tokaeꞌya nemaiya anagafe mage hie “Mukiꞌamogata vigetao. Nagopi neꞌvisunageꞌya tahaesageta faligahune.” huno hie.
Yisasiꞌa “Nagaya fali-mainesafiti ali he-ti-matesua kanogi hamaimu aliꞌya maige maige hisaya ya amamisua kanoene mainoe.” huno hu-maine.
17 Lasalusina foꞌa (4) yupa komufi he-vai-tenageno Yisasiꞌa uvaꞌyi higeꞌya he-vai-tenaya kanahe hapaimainae. 18-19 Petaniti Yelusalemua tagufa (3) kilomita aupate hanea yafe mukiꞌa Yuta veaꞌmoꞌya Yelusalemutila etele huꞌya Matagani Maliaganina anasaꞌanimoꞌma fali-mainea yafe hamau hu-nateꞌya emainae.
20 Emainageno Mataꞌa Yisasife “Neꞌe.” huꞌya haya kea haviteno katega viaꞌyamo mo fotu hu-mainegi Maliaꞌa nomaꞌafi maine. 21 Mainegeno Mataꞌa Yisasife mage hie “Alanimoga kagayama maleꞌma mainateꞌasina nasaꞌnimoꞌa ofalileꞌasine. 22 Ago havimainoe menia kagayama Anumaya Kotitega nago yafema havigesanana afaꞌa kamigahie.” huno hie. 23 Higeno Yisasiꞌa mage huno hapaiye “Kasakamoꞌa fali-maineanagi eteno haimula alino he-tigahie.” huno hie. 24 Higeno ani munaꞌmoꞌa mage hie “E, nagaya ago havimainoe ma mopama haꞌnoma hisia kanafina mukiꞌa fali-mainaya veaꞌma he-tisaya kanafina eteno he-tino haimula aligahie.” huno hie.
25 Higeno Yisasiꞌa kenonaꞌa mage hie “Nagaya fali-mainaya veala amavale he-tiꞌna hamaimula amamisua kano mainoe. Nagaya maige maige hisaya hamaimu amami yamona aepaꞌa mainoe. Nagoꞌa veaꞌmoꞌya nagaife haviꞌya amakupi maleꞌya amametiti hisayana faliteꞌya hetiꞌya agola maige maige hisaya hamaimula aligahae. 26 Nagoꞌa veaꞌmoꞌya afaꞌa maineꞌya nagaifena haviꞌya amakupi maleꞌya amametiti hu-mainaya veala maige maige hugahayanagiꞌya ofaligahae. Kagaya mani kea ago havilama huka kagupi maleka kametiti nehapi nohane?” huno havige. 27 Havigegeno ani munaꞌmoꞌa mage hie “E, Alanimoga nagaya nehaviꞌna ago nagupi maleꞌna nametiti hu-mainoe. Tamage nehae kagaya Kalaisigae* Anumaya Kotiꞌa hu-ga-tegeka taugafa ali-gatigahe ma mopafi elavisana kano emainane. Anumaya Koti nafaꞌne mainane.” huno hie.
Yisasiꞌa Lasalusife hau hu-teteno avite-maine.
28 Mataꞌa mani kea huteno eteno viaꞌyamo aganaꞌamona Maliana sumi sumi huno mage huno hapaiye “Hu-mave-nelia kanoa ago emaineno kagaife ke nehie.” huno hapaiye. 29 Hapaigeno Maliaꞌa ani kea haviteno aupaꞌa he-tino Yisasi mogegahe umaine. 30 Neꞌvigeno Yisasiꞌa kumatela omenegi Mataꞌene fotuma huꞌana kea keama haꞌalega maine. 31 Mainegeꞌya Yuta veaꞌmoꞌya Maliaꞌene nopi maineꞌya hanauma hu-nateꞌyama emainaya veaꞌmoꞌya Maliaꞌa aupaꞌa he-tino kumatega via yafe agayana higeꞌya “Vae Maliaꞌa asaꞌamo komulega avitegahe neꞌvie.” huꞌya akave umainae.
32 Akave vageno Maliaꞌa Yisasi mainelega mogeteno aiyafi mope hu-maineno mage hie “Alanimogae kagayama maleꞌma mainateꞌasina nasaꞌnimoꞌa ofalileꞌasine.” huno hapaiye. 33 Hapaiteno avi neꞌategeno agaiꞌenema emainaya Yuta veaꞌmoꞌya aniꞌa huꞌya neꞌatageno Yisasiꞌa Maliana neꞌagegeno aipamoꞌa tusiya huno haviya hu-maine.
34 Aipamoꞌa haviya hu-mainefiti hama-vigeno mage hie “Hanate he-vai-tenae?” huno higeꞌya “Alatimoga eka mego.” huꞌya hae. 35 Nehageno Yisasiꞌa avi-te-maine. 36 Neꞌategeꞌya Yuta veaꞌmoꞌya mage hae “Ageho Lasalusifena tusiya huno hau ayamopafi nehaiye.” huꞌya hae. 37 Hageꞌya nagoꞌa veaꞌmoꞌya mage hae “Ma kanoa amaulagama asu hu-mainea veaꞌma aligali hu-neꞌamatea kanogi naꞌa higeno Lasalusina kaliꞌa alino kanale hu-tegeno ofalino afaꞌa maiyanagi fali-maine.” huꞌya hae.
Lasalusina fali-mainefiti Yisasiꞌa alino he-ti-tene.
38 Yisasina aipamoꞌa nagoꞌene haviya higeno he-vai-tenaya komulega umaine. Ani komua yafa kapi he-vai-teteꞌya komumo avayalela ala yafateti aliꞌya ai-lile-malenae. 39 Ai-lile-malenageno Yisasiꞌa mogeteno mage hie “Mani komumo avayaleti yafana ali-taleho.” huno higeno fali-mainea kanomo asaꞌamoꞌa, Mataꞌa, mage huno hie “Alaniꞌamogae mani kanoa ago he-vai-tageno foꞌa (4) yupa komufinaga haneanagino tusiꞌa hiꞌmana hugahie.” huno hie. 40 Higeno Yisasiꞌa mage hie “Nagaya ago kaha-pai-mainofi? ‘Kagayama nagaifema tamage nehane huka kagupi maleka kametitima hisanana Anumaya Koti agi alisaga hisaya tokiya yana agegane huꞌna kaha-pai-mainofi?’ huno havinege.”
41 Ani yafana ali-taletageno Yisasiꞌa anafinaga agesaga huno age-maineno mage hie “Nenafaga nunamuniꞌa ago havimainana yafe musekaꞌa nehue. 42 Havimainanagiꞌna nagaya mukiꞌa kanalema kahavi-goa kea nehavinagi afaꞌa menia manileꞌma mainaya veaꞌmoꞌya kagayama hu-na-tanageꞌna emainoa yafema ‘Tamage nehane.’ huꞌya amakupi maleꞌya ametiti hisaya yafe kahavi-negoe.” huno hie. 43 Mani kea huteno ala kegefafiti mage hie “Lasalusiga he-tika elavio.” huno hie. 44 Higeno Lasalusiꞌa, fali-mainea kanoa, eteno he-tino elavigeꞌya aiyafima ayapima augosafima kenaletiꞌma aye-gasagi-malea kanoa elavigeno Yisasiꞌa mage huno hama-paiye “Kalu hetama atalegeno vino.” huno hama-paiye.
Kava vayaꞌmoꞌya Yisasina haesaya ke huꞌya haꞌya ki-mainae.
45 Mukiꞌa Maliaꞌenema emainaya Yuta veaꞌmoꞌya Yisasiꞌma hia kavala ageteꞌya amakupi maleꞌya amametiti hu-mainae. 46 Amakuꞌa amiyanagi nagoꞌa vayaꞌmoꞌya ataleꞌya Falasia vaya mainalega uꞌya Yisasiꞌma hia kavafena mo hama-pai-mainae. 47 Hama-paigeꞌya Falasia vayaꞌene ala mono note kava vayaꞌene Kanisole vayafe ke hageꞌya ageꞌya mage huꞌya hae “Ma kanoa kasagoꞌya tokiya avame yaꞌyaga nehigi naꞌa hisune? 48 Afaꞌama atalesunagenoꞌa mukiꞌa kanalela aniꞌageꞌyama hisigeꞌya mukiꞌa veaꞌmoꞌya ‘Tamage nehie.’ nehuꞌya haviꞌya amakupi maleꞌya amametiti hisageꞌya kava vayatia, Lomu vayaꞌmoꞌya eꞌya mukiꞌa veaꞌnene ala mono notiene ali haviya hugahae.” huꞌya hae.
49 Hageno Kaiyafasiꞌa ani kafufina ala mono note hagote kava kano maineanagino ani vayapiti he-tino mage hie “Tamakaya tamaku tamakesa nomale. 50 Tamakaya ohavinafi na ya kanale tamaya hisia yana hane? Mukiꞌa veati ali haviya hisafi nagoꞌke kanomoꞌa mukiꞌa veaꞌamogami anonaꞌa falisie?” huno hama-vige. 51 Ani kafufina Kaiyafasiꞌa ala mono note hagote kava kanogino mani kea Anumaya Kotiꞌa hapaigeno aune laga huno hu-maine. Agaiꞌa agesafiti ohune. Ani aunema laga hia aepaꞌamoꞌa mage hu-maine “Yisasiꞌa Yuta veaꞌmogamife huno faligahie. 52 Amakaiꞌamigetefena huno ofaligahigi alu kumate kumate mainaya Anumaya Koti nafaꞌneyaga amavaleno nagoke anaga hu-ma-tesigeꞌya maisaya yafe Yisasiꞌa faligahie.”
53 Ani kanaleti aepa heꞌya Yuta vayaꞌmogami kava vayaꞌmoꞌya Yisasina haesaya kea huꞌya haviteꞌya huge havige hu-mainae. 54 Ani yafe Yisasiꞌa nagoꞌene Yuta veaꞌmogami amaulagafina vai oꞌayenegi nago kumala Efalaimie huꞌya nehaya kumala vaya omai kola aupa hu-mainegeꞌya agaiꞌaenema tokaeꞌya nemaiya anagaꞌene anilega uꞌya mo mainae.
55 Yuta veaꞌmoꞌya kafuꞌahe kafuꞌahena Anumaya Kotiꞌma amakinagomogami amaugafama ali-gati-mainea yafe haviꞌya alitalu huꞌya imu negiyane. Ani imuma kisaya kanamoꞌa aupa higeꞌya mukiꞌa veaꞌmoꞌya mukiꞌa kumateti haiꞌya kahegi kemo hama-paiya kava huꞌya amaugafaene amakuꞌaene sese hugahe Yelusalemu umainae. Ago mo sese huteꞌya ani imuꞌamia nenae. 56 Ala mono nopi molitalu huꞌya maineꞌya Yisasife moge mege huꞌya ati-yegetayana higeꞌya amakaiꞌamifi mo hama-vige me hamavige huꞌya mage hae “Naꞌane tamakesa nehaviye? Kaveꞌma nesutela egahifi omegahie?” huꞌya hae. 57 Hageꞌya ala mono note kava vayaꞌene Falasia vayaꞌene Yisasina atafa hugahe mage hu-mainae “Maꞌa hiho. Yisasiꞌma faesia kumaꞌma agenutamahena aupaꞌa ani kea alitama me laha-paiho.” huꞌya hu-mainae.