12
Yisasina aiyale manaꞌage masave fale-tene.
Yisasiꞌa Petani kumate, Lasalusiꞌa faligeꞌya he-vai-tenageno Yisasiꞌa molino he-ti-tenea kanomo kumate, uvaꞌyi hu-maine. Uvaꞌyi hiana ani kanafina Anumaya Kotiꞌma amakinagomogami amaugafama ali-gati-mainea yafe amakesa haviꞌya imuma kisaya kana sikisiꞌa (6) yupa maiteꞌya kigahe nehae. Hageno Yisasina musekase kave talo tala hu-teteno Mataꞌa alino amamite amamite nehigeno Lasalusiꞌa Yisasiꞌene siale mainae. Mainageno Maliaꞌa nago kilo* manaꞌage masave hanea keꞌayola, tusiꞌa mone hanea masavemo agia natie nehaya masavena alino Yisasina aiyale taki haꞌno hu-teteno ayolagefaleti ali hau hu-neꞌa-tegeno ani masavemo manamoꞌa ani nopi haino hiya higeꞌya manaꞌa havimainae.
4-5 Nago kanoa, Yisasiꞌenema tokaeꞌya nemaiya anagapiti kanomo, agia Yutasi Isakaliotiꞌe. Ani kanomoꞌa haenagaꞌa Yisasina agesi huno kame ya hu-tesia kanomoꞌa mage hie “Naꞌa higeno mani manaꞌage masavena afaꞌa neꞌatale? Atalegeno nago kanomoꞌma miya hileꞌasipa tali hataleti (K300) kina aliteta mani masaveteti monea afenoꞌamima omalenea veaꞌne amamuteꞌasine.” huno hie. Mani kea moneꞌamima omalenea veafena hauma hu-neꞌa-matea yafena nohigi mukiꞌa kanalela monema hanea kutela agaiꞌa yagai-maineno musufa yama nehia yafe mani kea hu-maine. Yisasiꞌa mage hie “Ma munala afaꞌa atalegeno ma masavena afaꞌa ali-lineno nagayama falisugeꞌya he-vai-natesaya kanalela mani masaveteti fale-na-tegahie. Moneꞌamima omalenea veaꞌmoꞌya mukiꞌa yupa tamakaiꞌene maigahayanagi nagaya tamaikaiꞌenena mukiꞌa yupa omaigahue.” huno hie.
Mono note kava vayaꞌmoꞌya Lasalusina haesaya ke huꞌya haꞌya ki-mainae.
Mukiꞌa Yuta veaꞌmoꞌya “Yisasiꞌa Petani kumateꞌma emaine.” huꞌya haya kea haviteꞌya ani kumate umainae. Yisasina agaiꞌage agegahe oꞌunagi Lasalusiꞌa fali-mainegeno ali he-ti-tenea kanoene anakegahe umainae. 10-11 Lasalusiꞌa fali-mainefiti he-ti-mainea yafe mukiꞌa Yuta veaꞌmoꞌya nayoma nehaya monola neꞌataleꞌya Yisasina amakuꞌa amitafa huꞌya amametitima haya yafe ala mono note kava vayaꞌmoꞌya Lasalusiꞌene haesaya kea hu-mainae.
Yisasiꞌa Yelusalemua ala sauve kana huno hai fale-maine.
12 Faeteꞌya kotigeꞌya mukiꞌa veaꞌmoꞌya Anumaya Kotiꞌma amakinagomogami amaugafama ali-gati-mainea yafe imuma ki-malenale emaineꞌya “Yisasiꞌma Yelusalemu kumate egahie.” huꞌya haya kea havi-mainae. 13 Haviteꞌya Yisasiꞌene katega mo fotu hugahe tofe yosamona haisaꞌa kofa-nafa huꞌya aliꞌya umaineꞌya ala kefiti mage huꞌya hae “Tusiꞌa yate taugafa ali-gatisana kanoa kanaleꞌya huka neꞌane. Anumayamo aliꞌya alisana yafe hu-ga-tegeka emainana kanomoga Anumaya Kotiꞌa kanale manu kamiteno kaya hu-maine. Isaleli kotega yagai-ma-tenana sauve kanomoga Anumaya Kotiꞌa kaya hu-maine.” huꞌya hae. 14 Yisasiꞌa nago hosi kana afumo agia tokie nehaya afua age falote huteno agupifi haino maine. Aniꞌama hia kavala nayona Anumaya Koti kefina mage huꞌya kae-malenayane.
15 “Yelusalemu veaꞌmogatama kolia ohutama ageho. Menia tamakaila sauve kanotamia yaufa tokimo agupifi haino maiteno egahie.” huno kae-maleneane.
16 Yisasiꞌma aniꞌama hu-mainea yupa agaiꞌenema tokaeꞌya nemaiya anagaꞌmoꞌya anima kae-malenea kea ohavianagi haenagaꞌage Yisasiꞌma faliteno he-tino tokiya hale yamaꞌama hanea kumate haitegeꞌya amakesamoꞌa ai-kalo higeꞌya anima kae-malenea kene veaꞌmoꞌya ani yupama hu-tenaya kavafeꞌene havi-mainae.
17 Yisasiꞌa Lasalusifema “Komufitila he-tio.” huno higeno fali-mainefitiꞌma he-ti-mainea yupa anileꞌma mainaya veaꞌmoꞌya ani kanafina “Yisasiꞌa naꞌa maꞌa kavala hu-maine.” huꞌya kea aliꞌya ute ete huꞌya hama-pai-mainae. 18 Hama-paigeꞌya haviteꞌya anima tokiya avame yama hu-mainea kema haviya yafe mukiꞌa veaꞌmoꞌya katega Yisasiꞌene mo fotu hu-mainae. 19 Hageꞌya Falasia vayaꞌmoꞌya amakaiꞌami amuꞌnoꞌamifina ani kehena mohu mehu huꞌya mage hu-mainae “Ageho mukiꞌa mopafi veaꞌmoꞌya Yisasina akave neꞌvayanagita atafa ohugahune.” huꞌya hu-mainae.
Nagoꞌa Kaliki veaꞌmoꞌya Yisasi agegahe nehae.
20 Nagoꞌa Kaliki veaꞌmoꞌya, Anumaya Koti agi alisaga hugahe, ani imu kaveꞌma nalega Yelusalemu hai-mainae. 21 Ani Kaliki veaꞌmoꞌya Filipite umainae. Filipiꞌa Kalili hanea kumala Petesaita kumateti kano mainelega uꞌya mage hae “Musekaꞌa nehunagi tagaya Yisasina agegahe neꞌone.” huꞌya hu-mainae. 22 Hageno Filipiꞌa viaꞌyamo Etaluna hapaiteꞌana ani lolemogani Yisasina mo hapai-mainaꞌe. 23 Hapaiꞌageno Yisasiꞌa mage huno hana-paiye “Menia Ikapinagati emainoa kanoa vayaꞌmo natenea kanomonia tusiya huꞌya nagai nagia ali-saga hisaya kanamoꞌa ago evaꞌyi hu-maine. 24 Tamage huꞌna tanaha-nepauve nagoke viti avinamoꞌma asaga hu-lavino mopafima ofalinunofena nagoke viti avinaꞌage hanegahigi nagi falinunofena ai-falo huno hageteno kasagoꞌya viti alagayaga aye helafigahie. 25 Naꞌa hugahianagi nagoꞌa veaꞌmoꞌyama mukiꞌa ma mopafi yafema amaugafama aliꞌya haiteꞌya hamaimuꞌamima atafa hisaya veaꞌmoꞌya faligahae. Faligahayanagi nagoꞌa veaꞌmoꞌyama ma mopale mainaya amaugafama aliꞌya haisaya yafema ‘Afa yanema.’ huꞌya hisaya veaꞌmogami hamaimuꞌmoꞌa haꞌno ohugahianagiꞌya maige maige huꞌya maigahae. 26 Nagoꞌa veaꞌmoꞌyama nagaifema huꞌya aliꞌya alisayana nakave ege ege hisae. Nakaveꞌma esaya veaꞌmoꞌya maisua yate nagaiꞌene mainesageno Nenafaꞌa nagai aliꞌyama neꞌaliya veaꞌmogamina ala amaki amamigahie.”
Yisasiꞌa yafaga yosale falisia yafe hama-pai-maine.
27 Yisasiꞌa mage huno nehie “Nagai naguꞌamoꞌa tusiya huno kanaꞌage nehigeꞌna kasagoꞌya nagesa nehavugi naꞌane huꞌna hisue? ‘Nenafaga menia nagai naugafaleꞌma faloteꞌma hugahema nehia yana ali-talo.’ hisufi? Aꞌao nagaya ani nagata aisia yapi maigahe emainoe. 28 Nenafaga kagaika kagi alisaga huo.” huno nehigeno anile ikapinagati age aino mage huno hie “Nagia ago alis-aga hu-mainoane eteꞌna nagoꞌene nagia ali-saga hugahue.” huno hie.
29 Higeꞌya melitalu hu-mainaya veaꞌmoꞌya agema aiya kea haviteꞌya nagoꞌamoꞌya mage huꞌya hae “Ikapinagati akali kalu nehie.” huꞌya hageꞌya nagoꞌa veaꞌmoꞌya mage huꞌya hae “Nago ensole kanomoꞌa ke me hanepaiye.” huꞌya hae. 30 Hageno Yisasiꞌa mage huno hie “Ani agema aiya agea nagai naya hisia yafe nohigi mani kea tamakai tamaya hisia yafe nehie. 31 Menia ma kanafina Anumaya Kotiꞌa ma mopale veaꞌmogamina kaiyeke hu-ma-tegahie. Meni kanafima ma mopaleꞌma kava yagai-mainea kanoa, Satanina* ago anati-talegahie. 32 Anati-talegahigi ma mopaleti navalesaga huꞌya* nahaesageꞌya mukiꞌa veaꞌmoꞌya amakuꞌa namisaya yafe amavayu huꞌna nagaiꞌnilega amategahue.” huno hie. 33 Ani avame kema huno hia kemoꞌa mage hu-maine “Ma yateti, yafaga yosale nahaesageꞌna faligahue.” huno hama-pai-maine.
34 Hama-paigeꞌya veaꞌmoꞌya kenonaꞌa mage huꞌya hapai-mainae “Tagai monoꞌmoꞌa mage huno taha-pai-maine ‘Anumaya Kotiꞌma taugafa ali-gatigahema hu-tesia kanoa mukiꞌa kanafina maige maige hugahie.’ huno taha-pai-maineanagi naꞌa higeka ‘Ikapinagati emainoa kanoa vayaꞌmo natenea kanomonia yafaga yosale navalesaga hugahae.’ huka nehane? Anima ikapinagati emainea kanoa vayaꞌmo atenea nafaꞌnea ta maine?” huꞌya havigae. 35 Havigageno Yisasiꞌa kenonaꞌamia mage huno hie “Hale yamaꞌaene kanomoꞌa tamakaipina osi kana kanoꞌa maine. Hani kisia yana vaꞌyi huno aiso hu-lama-tesia yafe hale yama hanea kanale vaiyatete hiho. Hani-ki-mainea yapima mainaya veaꞌmoꞌya visaya kana oꞌagenae. 36 Hale yamaꞌama hanea kanafina hale yamaꞌaene kanohe ‘Tamage nehane.’ hutama havitama tamakupi maletama tamametiti hiho. Aniꞌama hisayana hale yamo nafaꞌneyaga maigahae.” huno hama-pai-maine.
Kasagoꞌya Yuta veaꞌmoꞌya Yisasifena haviꞌya amakupina maleꞌya amametiti nohae.
Yisasiꞌa mani kea huteno neꞌamataleno mo fala-ki-maine. 37 Mukiꞌa tokiya avameꞌyamo amaulagafi alianagi agaifena haviꞌya amakupina maleꞌya amametitia nohae. 38 Ani yafe Anumaya Kotina aune kanoꞌa, Aisaiyaꞌa, hu-mainea kea falote huno tamage nehie. Mage huno hu-maineane
“Anumayamoga manima hu-mainona kea taꞌya haviꞌya amakuꞌafina maleꞌya amametitia nehae? Anumayamoꞌa tokiya avame yamaꞌa amave-ligeꞌya hana veaꞌmoꞌya havilama nehae?” huno kae-maleneane.
39 Higeno amuha ohunayanagiꞌya Yisasifena haviꞌya amakupina maleꞌya amametitia ohunaya yafe Aisaiyaꞌa nagoꞌene mage huno humaineane
40 “Amaulaga oꞌagesaya yafe Anumaya Kotiꞌa amaulaga ago alino asu hu-ma-tene. Amaku amakesa havilama ohisaya yafe ‘Yafa kana amanuꞌene veaꞌne maiho.’ hu-ma-tene. Havigu amakuꞌa ai-yahae huꞌya nagaitega eyafenagiꞌna ali hilato hu oꞌama-tegahue.” huno hu-maineane.
41 Aisaiyaꞌa Yisasina tokiya hale yamaꞌa ageteno Yisasife mani kea hu-maineane. 42 Hu-maineanagi Yuta kava vayaꞌyagafitila kasagoꞌya vayaꞌmoꞌya Yisasife haviꞌya amakupi maleꞌya amametitia hayanagi Falasia vayaꞌmoꞌya mage hae “Mani kavaꞌma hisayana mono nopina omegahae huta nagalu hu-lama-tegahune.” huꞌya hu-mainaya yafe “Yisasina taguꞌa neꞌamune.” huꞌya hu-falote ohunae. 43 Ani veamoꞌya Anumaya Kotiꞌa “Kanale kava nehae.” huno amakima alisaga hisia yafena nohamaigi veaꞌmoꞌya “Kanale kava nehae.” huꞌya amaki alisaga hisaya yafeke nehamaiye.
Yisasiꞌa kema nehia kemoꞌa veala fako hu-ma-tegahie.
44 Yisasiꞌa tokiyaꞌage ke hu-haleno mage hu-maine “Nagoꞌa veaꞌmogatama nagaifema tamage nehie hutama tamakupi maletama tamametitima hisayana nagaiꞌnigefena tamakupina maletama tamametitia hu-nona-tagi hu-na-tenea kanomofeꞌene hu-neꞌa-tae. 45 Nagoꞌa veaꞌmoꞌyama nagaiꞌma nenagayana Nenafaꞌa hu-na-tenea kanoene age-mainae. 46 Nagayama ma mopaleꞌma emainoana hale ya kana huꞌna emainoe. Nagoke nagoke veaꞌmoꞌya nagaifeꞌma haviꞌya amakupima maleꞌya amametitima hisayana haniki-mainea yapina omaigahae. 47 Nagoꞌa veaꞌmogatama nagai kema havitetama nakaveꞌma omalesayana nagaya tamakaila kaiyekea hu otama-tegahue. Ma mopale veaꞌmogamina kaiyekea hu-ma-tegahue huꞌna omenogi ma mopale veaꞌmogamina amaugafa ali-gatigahue huꞌna emainoe. 48 Nagoꞌa veaꞌmoꞌya nagaifeꞌma amakaveꞌnoma huꞌya nagai kema amakupima aliꞌya omalesayana hu-mainoa keꞌnimoꞌa fako hu-ma-tegahie. Ma mopama haꞌno hisia kanama evaꞌyima hisiana hu-mainoa keꞌnimoꞌa fako hu-ma-tegahie. 49 Mani kea nagesafitila ali falote huꞌna tamaha-nopaugi hu-na-tenea Nenafa ‘Nage mage huka huo.’ huno naha-paiya keꞌage tamaha-nepauve. 50 Nagaya ago havilinoe agai kema havitama tamakupima maletama tamametitima hisayana ofalitama agola maige maige hisaya tamahaimula aligahae. Nani yafe Nenafaꞌa naha-pai-mainea kea tamaha-nepauve.” huno nehie.