13
Yisasiꞌa amaiya sese hu-ma-tene.
Anumaya Kotiꞌma amakinagomogami amaugafama ali-gati-mainea yafe ala imu kigahe nehae.* Ani imu kisaya kanaꞌamimoꞌa aupa hugahe nehigeno Yisasiꞌa ma agesa havimaine “Ma mopa ataleꞌna Nenafatega visua kanamoꞌa ago evaꞌyi nehie.” huno nehuno mukiꞌa kanaleꞌma ma mopale maineꞌyama agai kema nehaviya veaꞌmogamifena tusiya huno hau ayamopafi nehaino agola haume haume haino mo fali-maine.
Yisasiꞌenema tokaeꞌya nemaiya tuelufuꞌa (12) anagaꞌaene unena kavela nenageno Sataniꞌa Yutasifena “Havisigi huka agesi huka hama-pai-sanageꞌya Yisasina haesae.” huno agu agesa amine. Ani Yutasiꞌa nago agiꞌa Isakaliotiꞌa Saimonina nemofoꞌe. Sataniꞌa aniꞌama hisia agu agesa amigeno Yisasiꞌa ma agesa havimaine “Nenafaꞌa mukiꞌa tokiya ago nayapi maleneanagiꞌna Anumaya Kotiꞌa hu-na-tegeꞌna emainoafe eteꞌna Anumaya Kotitega haigahue.” huno hu-maine. Nehuno kaveꞌma neneletila neꞌataleno he-tino ayaꞌaya kenaꞌa hateno nemaleno taulia alino amupi ai-gagino fai-line. Fai-lineno tina alino yopafi taki-maleneno aepa heno agaiꞌa tuelufuꞌa (12) anagaꞌamogami amaiya agupia sese hu neꞌama-teno ai-gagi-linea taulileti alino hau hu-neꞌamate. Ali hau hu-ma-teme Saimoni Pitate vigeno Saimoni Pitaꞌa Yisasife mage hie “Alaniꞌamoga naigai naiya sese hu-na-tegahe nehano? Sese hu ona-tegane.” huno hu-maine. Higeno Yisasiꞌa mage hie “Kagaya nagayama nehua kavala menia ohavinanagi haenagaꞌa havilama huka havigane.” huno hapaiye. Ha-paigeno Pitaꞌa Yisasifena mage hie “Kagaya naiya sese ohutafa huka sese ohugane.” huno higeno Yisasiꞌa kenonaꞌa mage hie “Kaiyama seseꞌma ohisuana nagaiꞌenena omaitafa huka omaigane.” huno hapaiye. Hapaigeno Saimoni Pitaꞌa mage hie “Alaniꞌamoga naꞌama hinageka naiyaꞌagela sese hu ona-teka nayaꞌene nanuꞌene sese hu-nato.” huno hapaiye. 10 Ha-paigeno Yisasiꞌa kenonaꞌa mage huno hapaiye “Nagoꞌa veaꞌmoꞌya mukiꞌa amaugafama sese hu-malenaya veala amaugafalela oniꞌyaꞌamia omaleno haigafaꞌage hamau-maineanagiꞌya amaiyaꞌage sese hugahae. Tamakaila kefo yama haya oniꞌyatamia omaleno haigafananamaꞌage hu-mainagi nagoke kanomona oniꞌyaꞌage hau-maine.” huno hama-paiye. 11 Hama-paiteno Yisasiꞌa agaiꞌma agesiꞌma huno haegahema hia kanoa ago age-mainea yafe “Tamakaya mukiꞌamogatamina oniꞌyatamia omalene huꞌna nohue.” huno nehie.
12 Amaiya sese hu-ma-teteno kenaꞌa alino vai-lino mopale maineno mage huno hama-vige “Nagayama hu-lama-toa kavala ago havilama nehafio? 13 Tamakaya nagaifema ‘Hulave-nelina kanomogae.’ nehutama ‘Alatimogae.’ hutamama nehayana tamage hutama nehae. Nagaya ani kanoema hutama haya kano mainoe. 14 Nagaya Alatamimoꞌna hu-lama-ve-neloa kanotamimoꞌna tamaiya sese hu-nelama-toe. Tamakaya aniꞌa hutama nelamafugami amaiya sese hu-ma-teho. 15 Nagaya hisaya kavala ago tamave-neluafe tamakaya nagayama hu-lama-toa kavala aniꞌa hu-ma-teho. 16 Nagaya tamagelafa huꞌna tamaha-nepauve aliꞌya kanoꞌamoꞌa kava kanoꞌamona agaseno omainegi kayo kayo kanoꞌamoꞌa hu-tenea kanomona agaseno omaine. 17 Tamakaya mani kema havilamama hutetama mani kavaꞌma hisayana kanaleꞌya hutama maigahae.
18 Nagaya ‘Kanaleꞌya hutama maigahaema.’ huꞌnama hua kea mukiꞌamogatamifena nohugi nagayama nahaigeꞌna huyo-gi-malenoa-maꞌamogamife nehaviꞌna mani kea nehue. Anumaya Koti kema nayoma kae-malenaya kemoꞌa mage hu-maineane
‘Nagaiꞌenema maineno kaveꞌma nenea kanomoꞌa aiya alisaga huno nagaila aye-nalata-pegahie.’ huno kae-maleneane.
Kae-maleneanagi meni kanafina mani kemoꞌa efalote huno tamage hugahe nehie. 19 Haenagaꞌa mani kemoꞌma efalote hisigetama nagaifena mage hugahae ‘Agaya Anumaya Koti nafaꞌne maine.’ hutama havitetama tamakupima maletama tamametitima hisaya yafe menia ani kana yaufa falote ohunea kanafi tamaha-nepauve. 20 Tamage-lafa huꞌna tamaha-nepauve nagoꞌa veaꞌmoꞌya nagayama hu-ma-tesua veaꞌma amavaleꞌya falu falama hu-ma-tesayana nagaila aniꞌa huꞌya navaleꞌya falu fala hu-nena-tae. Nagaiꞌma navaleꞌyama falu fala hu-natesayana hu-na-tenea kanomona aniꞌa huꞌya avaleꞌya falu fala hu-neꞌatae.”
Yutasiꞌa Yisasina avaleno kame vaya amayapi ategahie.
21 Yisasiꞌa mani kea hama-paitegeno aipamoꞌa kanaꞌage higeno agu agesama havia agesamoꞌa hivi huno talavate oꞌategeno mani kea hu-falote nehie “Lamage huꞌna tamaha-nepauve tamakaipitila nago kanomoga vayaꞌmo havisigi huka nagesi huka kame ya hu-na-tegane.” huno hie. 22 Higeꞌya agaiꞌa tuelufuꞌa (12) anagaꞌamoꞌya oꞌaufi aꞌaufi hugetayana higeꞌya “Tafepiga nehie?” huꞌya mani kanomofena ohavinae. 23 Ohavigeꞌna nagaya Yoniꞌna agaiꞌaenema tokaeꞌya nemaiya anagapi nemauvanagino hau ayamopafi nagaifena hau-mainea kanogiꞌna avate tokaetaꞌa mainoꞌe. 24 Mainogeno Saimoni Pitaꞌa anuteti avameꞌname huno “Havigo.” huno naha-paino “Tafe nehane huka havigo.” huno nehie. 25 Higeꞌna nagaya Yisasina avaꞌale mime uꞌna maineꞌna mage huꞌna havigoe “Alaniꞌamogae tafe nehane?” huꞌna havigoe. 26 Havigogeno Yisasiꞌa mage huno hie “Nagayama kaveꞌma aliꞌnama supufi ayeteꞌnama aliꞌna amisua kanoa nagesiꞌma hisia kano maine.” huno nehuno ani kavela alino supufi ayeteno Yutasiꞌa, Saimoni Isakaliotina nemofo amine. 27 Ani kavela amigeno alitegeno Sataniꞌa aguꞌafinaga mo hai-faleno mainegeno Yisasiꞌa mage huno hapaiye “Kagaya aupaꞌa hisuema hisana kavala ago huo.” huno hie. 28 Higeꞌya anileꞌma mopale mainaya vayaꞌmoꞌya Yisasiꞌa Yutasife hianagi ani kemona aepaꞌa nohaviye. 29 Ohavinagi Yutasiꞌa mone pokisiꞌamile yagaino nemaiya kanogiꞌya nagoꞌa vayaꞌmoꞌya mage huꞌya amakesa nehaviye “Yisasiꞌa agaifena ‘Ala imule mo nesuna yana molika eno.’ huno nehifi ifi ‘Moneꞌamima omalenea vaya nagoꞌa mone molika amamio.’ huno nehifi?” huꞌya amakesa havimainae. 30 Havigeno Yutasiꞌa ani kavela aliteno aupaꞌa kumatega hati-laviana tusiꞌa hani ki-mainea yapi umaine.
Yisasiꞌa yaufa kahegi ke hama-pai-maine.
31 Yutasiꞌa ago utegeno Yisasiꞌa mage huno hie “Menia ikapinagati emainoa kanoa vayaꞌmo natenea kanomoni nagia ali-saga hugahae. Nagaiꞌma nahaesageꞌna falisugenoꞌa Anumaya Kotiꞌa ala agi aligahie. 32 Nagaya falisua yafe Anumaya Koti agima ali-saga hisayana Anumaya Kotiꞌa navalesigeꞌna agaiꞌene maigahue. Aupaꞌa navaleno tokiya hale yapi ala nagi namigahie. 33 Nafaꞌneyagaꞌnia tamakaiꞌenena nagaya osi kana kanoꞌa maiteꞌna visugetama nagaifena natiyegahayanagi amuha ohunayanagitama visua kumatela oꞌugahae. Mani kea Yuta veaꞌmogami hama-pai-mainoanagiꞌna menia tamakaila tamaha-nepauve.
34 Menia nagola ohavinaya kahegi kea tamaha-paigahugi haviho. Nelama-fugamifena tamahau tamayamopafi tamahaino. Amakaya aniꞌa huꞌya tamakaifena hamaisie. Nagayama tamakaifema nahau nayamopafima nahaiya kava hutama nelama-fugamifena tamahau tamayamopafi tamahaino. Amakaya aniꞌa huꞌya tamakaifena hamaisie. 35 Nagi tamakaya mukiꞌa nelama-fugamifena tamahau tamayamopafima lamahaisiana muki veaꞌmoꞌya tamakaila lamaketeꞌya tamakaifena mage huꞌya hugahae ‘Yisasiꞌenema tokaeꞌya nemaiya anaga mainae.’ huꞌya hugahae.” huno hie.
Yisasiꞌa Pitafena “Nagia alika fala-kigane.” huno nehie.
36 Saimoni Pitaꞌa mage huno havige “Alaniꞌamogae hanatega ugane?” huno havigegeno Yisasiꞌa mage huno hie “Visua kumatela menia nakavela oꞌuganagi haenagaꞌage nakavela ugane.” huno hie. 37 Higeno Pitaꞌa mage huno hie “Alaniꞌamogae nagaya na ya hinageꞌna menia kakavela oꞌugahe hugeka nehane? Nagaya kagaifene huꞌna nahaimula atalegahue.” huno hie. 38 Higeno Yisasiꞌa mage huno havige “Kagaya nagaifene huꞌka kahaimula atalegano? Tamagelafa huꞌna kaha-nepauve hagoteno kokolemoꞌa agea oꞌainesigeka kagaya tagufa (3) kanale avane huka nagiꞌa alika fala-kigane.” huno hie.