2
Maliaꞌa Yisasina atene.
Ani kanafina nago kava kanomo agia Sisa Ogasatasiꞌe mage huno humaine “Mukiꞌa Lomu kamanimoꞌya kava yagaimainesaya kumate veala amaki me ayegeꞌya kaeho.” huno humaine. Higeno ani kanafina hagote kanale aepa heꞌya amakia kaemainayane. Ani kanafina nago osi kava mainea kanomo agia Kuiliniusiꞌe ani kanoa Silia kotega kava yagaino nemaiya kanoe.
3-4 Mukiꞌa vayala amaki aligahe hageꞌya mopa aepaꞌamilega umainae. Yosefena aginagomoꞌa Tevitiꞌma maineafe Yosefeꞌa Kalili kotega hanea kumala Nasaleti kumaꞌa ataleno Petelehemu, Tevitina atenea kumate umaine. Maliana hagemalenaya munala aipaene mainegeꞌana “Taꞌagi alisae.” huno avaleno umaine. Ani kumate umainaꞌageno inamu yana alitene. Maliaꞌa yage nafaꞌneꞌa ne nafaꞌne ateteno mukiꞌa faesia nona hiya higeno pulamakamo nopi ateteno kupi asaga huno aiteno pulamakamoꞌya kave nenaya yopafi faetene.
Ensole vayaꞌmoꞌya sipi sipi kava vayamogami mo hamapaimainae
Ani kegela sipi sipi kava vayala talapinaga maineꞌya sipi sipiyagale kava yagaiꞌya mainae. Mainageno anile Anumaya Koti ensole kanomoꞌa egeno Anumayamo tokiya hale yamaꞌamoꞌa aivasa hulino egeꞌya ageteꞌya koli humainae.
10 Hageno ensole kanomoꞌa mage huno hie “Kolia ohutama mainetama haviho nagaya kanale kaiyekea tamahapaigahe aliꞌna neꞌoe. Tusiꞌa muse hisaya kea tamahapaisugeꞌya mukiꞌa veaꞌmoꞌya havigahae. 11 Meni kegela Teviti kumatela tamaugafa aligatisia kanoa ago neꞌate. Ani kanomo agia Anumaya Kalaisiꞌe, Anumaya Kotiꞌma taugafa aligatigahema hutenea kanoe.
12 Ani nafaꞌnea kupi aiteteno pulamakamo kave nenea yopafi faeteneanagitama mogetetama ‘Ma yafema hia yana ago falote humaine.’ hutama hugahae.” huno hie.
13 Higeꞌya mukiꞌa ensole vayaꞌyaga ani kanomote aupaꞌa melitalu huꞌya Anumaya Koti agia alisaga nehuꞌya mage huꞌya humainae. 14 “Anumayatimogae anafinaga mainane huta kagi alisaga nehunageka mopale mainaya veaꞌmogamina kaipa falu humatesana veaꞌmoꞌya amaipa falu huꞌya kanaleꞌya huꞌya maigahae.” huꞌya humainae.
Sipi sipile kava vayaꞌmoꞌya Yisasina agegahe umainae.
15 Ensole vayaꞌmoꞌya neꞌamataleꞌya ikapinaga haigeꞌya sipi sipi kava vayaꞌmoꞌya ke mohu mehu huꞌya mage hae “Petelehemu vigetao Anumayamoꞌa tahapaiya yana mogegahune.” huꞌya humainae.
16 Amaiyayeꞌya agegahe vaayana Maliagani Yosefegania nafaꞌneꞌania afumo kave nenea yopafi faeteteꞌana mainaꞌageꞌya mogemainae. 17 Mogeteꞌya ensole vayaꞌmoꞌya ani nafaꞌnehema hamapaiya kea mukiꞌa veaꞌnea hamapaiye.
18 Hamapaigeꞌya mukiꞌa havimainaya veaꞌꞌmoꞌya sipi sipi kava vayaꞌmoꞌyama hamapaiya kehena tusiꞌa amamaꞌyo aimainae. 19 Amamaꞌyo aiyanagi Maliaꞌa mukiꞌa yama humainea kavala aguꞌafi maleneno agesa havino maine. 20 Mainegeꞌya sipi sipi kava vayaꞌmoꞌya eteꞌya kumaꞌamilega neꞌuꞌya agoꞌma hamapaigeꞌya haviteꞌya agemainaya yafena Anumaya Kotitega muse huꞌya agia alisaga hume hume vae.
Yisasina agi malenae.
21 Yisasina atetegeꞌya nago sota maiteꞌya agoya anoꞌya tagama haya kanale* agia Yisasiꞌe huꞌya malenae. Ani agia oꞌatenegeno itaꞌamoꞌa aipa yana ohunegeno ensole kanomoꞌa ani agia malenea agie.
Simeoniꞌene Anaꞌene Yisasina mono nopi agemainaꞌe.
22 Itaꞌamoꞌene nafaꞌnene faeꞌana hali hutaꞌageno Moseseꞌma humainea kemo akave maleꞌana Yisasina avaleꞌana Anumaya Kotina amigahe Yelusalemua haimainaꞌe. 23 Anumaya Koti ke kaemalenaya kefina mage huno humaine “Mukiꞌa yage ne nafaꞌneyaga Anumaya Kotina alu aotage nafaꞌneꞌa maisie.” huꞌya kaemalenayane. 24 Kaemalenayana Anumaya Kotitega muse ya amigahe haimainaꞌe. Anumaya Koti ke kaemalenaya kefina mage huno humaine “Tole nama haefatalapi tole ala namalata amigahae.” huꞌya kaemalenayane.
25-26 Ani kanafina nagola Yelusalemu mainea kanomo agia Simioniꞌe. Fatago kano maineno Anumaya Koti kea akave nemalea kanoa Isaleli veaꞌmogami amaugafa aligatisia kanomo esiafe agava mainegeno Alu Aotage Avamuꞌmoꞌa agaiꞌene maineno mage huno hapaiye “Aupaꞌa ofaligananagika Anumaya Kotiꞌma amaugafa aligatigahema hutesia kanoa ageteka faligane.” huno hapaimaineane. 27-28 Hapaimaineanagino ala mono nopi avaleno egeno anile mainegeꞌana Yisasina itaꞌafoꞌamogania mono kemo avaya ali hipoꞌya huꞌana avaleꞌana aꞌageno ani kanomoꞌa Yisasina avaleno anukilineno Anumaya Koti agia alisaga humaine.
29-30 Avalelineno Simeoniꞌa mage huno hie “Anumayamoga hagoteka nahapaimainana nafaꞌnea menia ani nafaꞌnemoꞌa tagaila taugafama aligatisia kanoa neꞌagoafe naipamoꞌa kanale hinageꞌna aliꞌya kanokamonia ‘Falio.’ hisanageꞌna falisue. 31-32 Mukiꞌa veaꞌmogami amaulagafina anima taugafa aligatisia kanoa tavelinanagino ani kanomoꞌa kagaikaꞌa Isaleli veaꞌmogamina amakia alisaga huteno Yuta veala omainaya veaꞌmogamina aye vasa humateno kagai kea hamapaigahie.” huno hie.
33 Yisasina itaꞌafoꞌamogania Simeoniꞌa ani nafaꞌnehema hia kehena tusi anakesa havi havi humainaꞌe. 34-35 Haꞌageno Simeoniꞌa kanale manu anamino ani nafaꞌnemo itaꞌamoꞌa, Maliafena mage huno hie “Havio Anumaya Kotiꞌa mani nafaꞌnea huteneafe mukiꞌa Isaleli kumate veaꞌnea nagoꞌamogamina ali lakatineꞌamataleno nagoꞌamogamina ali hetimategahe hutegeno emaine. Anumaya Kotiꞌa nagola alegana ya kana huno hanesiafe hutegeno emaineanagi mukiꞌa veaꞌmoꞌya agaifena ‘Kahaoteꞌyakae.’ huꞌya hugahae. Hugahayanagi mukiꞌa veaꞌmoꞌya amaku amakesa haviya kemoꞌa falote humategahie. Maliaga haenagaꞌa kagaila kahaumanamoꞌa tusiya huno halegahie.” huno hapaiye.
36-37 Ani mono nopina nagola Anumaya Koti aune aala maine. Ani aꞌmo agia Anaꞌe nefa agia Fanueliꞌe. Anakai nofi veaꞌnea Asa nofi veaꞌne mainae. Ani aala alekano maine. Yauva a mainea kanafina neveꞌene seveniꞌa (7) kafu mainegeno neveꞌa falitegeno megusa heno maino haimainea kafua eiti foꞌa (84) kafu maine. Ani aꞌmoꞌa mono nona oꞌataleno anifi mukiꞌa kanafina kegeꞌene felugaene Anumaya Koti agia alisaga nehuno kavela mosino Anumaya Kotitega havinegeane. 38 Ani aꞌmoꞌa anile evaꞌyi huno Yisasina megeteno Anumaya Kotifena tusi muse huteteno mukiꞌa Yelusalemu veaꞌnea amaugafa aligatisia kanohe agava mainaya veala Yisasifena hamapaiye.
Nasaleti eteꞌya umainae.
39 Yisasina itaꞌafoꞌamogania mono kema hamanepaiya kavala haꞌno huteteꞌana Kalili uꞌana kumaꞌanilega Nasaleti umainaꞌe. 40 Yisasiꞌa ala huno tokiyaꞌage nafaꞌne maineno kanale agu agesaene nafaꞌne mainegeno Anumaya Kotiꞌa agaiꞌene maineno kayone hu yana amine.
Yisasiꞌa mono nopi haimaine.
41 Isaleli kotega veaꞌnea mukiꞌa kafuꞌahena Anumaya Kotiꞌma amaugafa aligatimainea yafe amakesa hao hisia imu negigeꞌana* Yisasina itaꞌafoꞌamogania mukiꞌa kafuleꞌma ani imulega Yelusalemuga umainaꞌe. 42 Vaꞌageno Yisasiꞌa tuelufuꞌa (12) kafuꞌa hanegeꞌana mukiꞌa kafule nehaꞌa kava huꞌana Yelusalemu ani imulega haimainae.
43 Anima imuma kiya kanamoꞌa haꞌno higeꞌya itaꞌafoꞌamogania noꞌamilega aepa heꞌya ugahe hageno ani nafaꞌnea Yisasiꞌa oꞌuno afaꞌa Yelusalemu mainegeꞌana maiya yafena ohavinaꞌe. 44 “Nagoꞌa vayatiene katega neꞌvifi?” huꞌana nago yupa kate uteꞌana kegela agai nofi vayaꞌamogami amuꞌnoꞌamifiꞌene nefugami amuꞌnoꞌamifiꞌene atiyaꞌana oꞌagenaꞌe.
45 Oꞌagetafa huteꞌana atiyegahe Yelusalemu alehate eteꞌana umainaꞌe. 46 Tagufa (3) feluga atiyegetaꞌana oꞌageꞌana ala mono nopi haiꞌana mogaꞌana anile ala humaveli vayaꞌene mopale maineno amakai ke haviteno anonaꞌamia hamavige. 47 Hamavigegeꞌya mukiꞌa ani kema haviya vayaꞌmoꞌya kenonaꞌahena tokiyaꞌage agesama hanea yafena tusiya huꞌya amamaꞌyoa aimainae.
48 Amamaꞌyoa neꞌaigeno itaꞌafoꞌamogania mogeteꞌana anamaꞌyo neꞌaiꞌana itaꞌamoꞌa mage hie “Neꞌnimoga naꞌa higeka ma kavala hu nelaꞌatane? Negafaꞌene taꞌaipa havitaꞌa kanaꞌage hutaꞌa kagaifena katineꞌayoꞌe.” huno hie. 49 Higeno Yisasiꞌa anakaifena “Naꞌa higetana nagaifena natineꞌayaꞌe? Nagaya Nenafa nopina aliꞌya alisua yafe nenahaiye huꞌna hua kea nohaviꞌafio?” huno hie. 50 Higeꞌana agayama hia kea havilama ohunaꞌe.
51 Havilama ohaꞌageno Yisasiꞌa anakaiꞌene tavino Nasaleti umaineno anakai ke haviteno akave malegeno itaꞌamoꞌa mukiꞌa humainea kavala alino aguꞌafi malene. 52 Malegeno Yisasiꞌa ala hutegeno kanale aku agesamoꞌa ala higeno Anumaya Kotiꞌene veaꞌmoꞌyaene tusiꞌa muse hutenae.