3
Ti falemate Yoniꞌa mono ke huhaleno humaine.
Taipiliasi Sisaꞌa mukiꞌa Lomu veaꞌnela ala kava maine. Fifitiniꞌa (15) kafu ala kava kano maigeno ani kanafina Potiusi Pailatiꞌa Yutia kotega Gavana kava kano maigeno Helotiꞌa Kalili Kavana kava kano maigeno aganaꞌamoꞌa Filipiꞌa Ituliaene Talakonaitisiene Gavana kava kano maigeno Laiseniasiꞌa Apilini Gavana kava kano maigeno huꞌya mainae. Mainageꞌana ani kanafina Anasiꞌagi Kaiyafasiꞌagi ala mono note kava kanolata mainaꞌanagino ani kanafina Sekalaiya nafaꞌnea, Yoniꞌa kaꞌme kotega umainegeno Anumaya Kotiꞌa nago ke hapaiye.
Yoniꞌa ani kanafina Yotani ti agegaya kumaꞌyagale uno Anumaya Koti kea hamapaino mage huno hie “Kefo yatamihe tamakuꞌa aiyahae hutama ‘Nagoꞌene ohugahune.’ hutama vigeꞌna tina falelamatesugeno Anumaya Kotiꞌa kefo yatamia aigetamateno atalelamateno.” huno humaine.
Nayona Anumaya Koti aune kanomoꞌa, Aisaiyaꞌa, mage huno kaemaleneane
“Kaꞌme kotegati nago kanomoꞌa keha keha huno mage hugahie ‘Anumayamo esia kamaꞌa ali hilato hutama ali fatago hiho. Otufina male havatetama osi agoꞌyaene ala agoꞌyaene kafilava higeno tavino afete hanesie. Ugayagi egayagi humainea kamona ali fatago nehutama yafama hanea kaꞌene ali fatago hulama hiho. Mukiꞌa veala Anumaya Koti amaku amamena aligatisia yana agegahae.’ huno kaemaleneane.”
Mukiꞌa veala Yonitega “Ti falelatesie.” huꞌya neꞌageno Yoniꞌa amakaife mage huno hamapaiye “Tamakaya osifaꞌveyagamo nafaꞌneyaga mainetama, havigeꞌage vayaꞌmogatama, Anumaya Kotiꞌma kaiyeke hulamatesigeno tamaugafa tamagata aisia kanaꞌa aupaꞌa efalote hisia yafena ‘Faletama viho.’ kea ta tamahapaimaine? Hagotetama kefo yatamihena tamakuꞌa aiyahae humainayafe tamakaitami kanale kava humainesaya yafema navelisayana tina falelamategahue. Tamakaya ‘Apalahamu nafaꞌneyaga mainone.’ hutama ohiho. Nagaya tamahanepauve Anumaya Kotiꞌa ma yafatetila Apalahamu nafaꞌneyaga kanale talo hileꞌasine. Tamakaya yosa kana humainayanagi menia Anumaya Kotiꞌa tuna alino yosamo aipalela maleneno kanale alagama oꞌayenea yosa atagino atafi hagaꞌyu huno kaegahie.” huno hie.
10 Higeꞌya mukiꞌa veaꞌmoꞌya mage huꞌya havigae “Tagaya na kava hisune?” huꞌya hae. 11 Yoniꞌa mage huno hie “Nago kanomoga tole siotama hanesigekahena siotaꞌa omalesia kanoa nagola afaꞌa amio. Kaveꞌama hanesia kanomoꞌa aniꞌa huno kaveꞌa omalesia kanomona afaꞌa amino.” huno humaine.
12 Nagoꞌa vayala amaugafaleti takisi mone neꞌaliya vayaꞌmoꞌya “Ti falelatesie.” huꞌya emaineꞌya agaife mage huꞌya hae “Hulaveli kanomoga tagaya naꞌa hisune?” huꞌya hae. 13 Hageno amakaifena mage hie “Ala kava kanomoꞌma ‘Naꞌa mone aliho.’ hisia kate aliho. Afa moneꞌamienena oꞌaliho.” huno hie.
14 Nagoꞌa ati vayaꞌmoꞌya mage huꞌya havigae “Tagaya naꞌa hisune?” huꞌya hageno amakaifena mage hie “Tamakaya veala hamaetama moneꞌamia oꞌaliho. Havigea hutama alu moneꞌamia ali oꞌamateho. Alisaya moneꞌage muse hutama aliho.” huno nehie.
15 Mukiꞌa veaꞌmoꞌya Anumaya Kotiꞌa amaugafama aligatigahe hutesia kanohe “Aupaꞌa egahie.” huꞌya agava maineꞌya Yonifena tusiꞌa amaku amakesa haviꞌya “Yoniꞌa ani Kalaisiꞌe haya kano mainefi?” huꞌya humainae. 16 Hageno Yoniꞌa kenonaꞌamia mage huno hie “Nagaya titeti fale nelamatoanagino haenagama nago kano esiana Alu Aotage Avamutetiꞌene ataletiꞌene falelamategahie. Ani kanomoꞌa tusiꞌa tokiyaꞌa hanea kanogino nagaila ago nagasemaineanagiꞌna nagaya afa kano mainoanagiꞌna agai aiyale ayesuana onategahie. 17 Agaya sipeti ayopaꞌa alilineno vitimo anoꞌyaꞌa fu huno haletaleno alagaꞌa alino nopi halaꞌya humalegahigi anoꞌyaꞌa ata tegelege nehia atafi kaetalegahie. Ani avinamoꞌma hia kava huno veala fako faka hugahie.” huno nehie. 18 Mani kene alu ke alu kene Anumaya Kotina kanale keꞌa hamapaiye.
19-20 Helotiꞌa Gavana kanomoꞌa mukiꞌa kefo ya humainea yafeꞌene aganaꞌamo aala Helotiasina kumai heno vigeno alitenea yafeꞌene Yoniꞌa aufi ke ayesali huno humainea keleti Helotiꞌa mukiꞌa kefo ya humainea yana agaseno Yonina nofi hutene.
Yoniꞌa Yisasina ti faletene.
21-22 Nofila hu oꞌatenegeno Yoniꞌa mukiꞌa veala tina fale neꞌamategeno Yisasiꞌa anile egeno agaila fale neꞌategeno Anumaya Kotitega ke huno havigegeno ikamoꞌa aihagalo higeno Alu Aotage Avamuꞌmoꞌa nama kana huno agaitega enelavigeno ikapinagati age aino mage huno hie “Kagaya nagaiꞌni nafaꞌnemoga kagaifena aluya huno nahau nayamopafi nenagea neꞌnimoga kagaifena aluya huꞌna musekaꞌa nehue.” huno humaine.
Yisasina totoꞌamogami amakie.
23 Yisasiꞌa tetiꞌa (30) kafuꞌa hanegeno aliꞌyamaꞌa aepa hemaine. Mukiꞌa veaꞌmoꞌya agaifena “Yosefe nafaꞌne maine.” huꞌya hae.
Yosefena nefa agia Heliꞌe.
24 Helina nefa agia Matataꞌe.
Matatana nefa agia Livaiꞌe.
Livaina nefa agia Melekiꞌe.
Melekina nefa agia Yanaiꞌe.
Yanaina nefa agia Yosefeꞌa.
25 Yosefena nefa agia Matatiasiꞌa.
Matatiasina nefa agia Amosiꞌa.
Amosina nefa agia Nahumiꞌa.
Nahumina nefa agia Esaliꞌa.
Esalina nefa agia Nagaiꞌa.
26 Nagaina nefa agia Matiꞌe.
Matina nefa agia Matatiasiꞌe.
Matatiasina nefa agia Semeniꞌe.
Semenina nefa agia Yosekiꞌe.
Yosekina nefa agia Yotaꞌe.
27 Yotana nefa agia Yoananaꞌe.
Yoananana nefa agia Lesae.
Lesana nefa agia Selupapeliꞌe.
Selupapelina nefa agia Sealitieloꞌe.
Sealitielona nefa agia Neliꞌe.
28 Nelina nefa agia Melekiꞌe.
Melekina nefa agia Atiꞌa.
Atina nefa agia Kosamaꞌe.
Kosamana nefa agia Elamatamaꞌe.
Elamatamana nefa agia Eaꞌe.
29 Eana nefa agia Yosuꞌae.
Yosuꞌana nefa agia Eliesaꞌe.
Eliesana nefa agia Yolimaꞌe.
Yolimana nefa agia Matataꞌe.
Matatana nefa agia Livaiꞌe.
30 Livaina nefa agia Simioniꞌe.
Simionina nefa agia Yutaꞌe.
Yutana nefa agia Yosefeꞌe.
Yosefena nefa agia Yonamaꞌe.
Yonamana nefa agia Eliakimaꞌe.
31 Eliakimana nefa agia Meleaꞌe.
Meleana nefa agia Menaꞌe.
Menana nefa agia Matataꞌe.
Matatana nefa agia Natanaꞌe.
Natanana nefa agia Tevitiꞌe.
32 Tevitina nefa agia Yesiꞌe.
Yesina nefa agia Opetiꞌe.
Opetina nefa agia Poasiꞌe.
Poasina nefa agia Salamoniꞌe.
Salamonina nefa agia Nasoniꞌa.
33 Nasonina nefa agia Aminatapiꞌe.
Aminatapina nefa agia Atamiꞌe.
Atamina nefa agia Aniꞌe.
Anina nefa agia Hesaloniꞌe.
Hesalonina nefa agia Pelesiꞌe.
Pelesina nefa agia Yutaꞌe.
34 Yutana nefa agia Yekopuꞌe.
Yekopuna nefa agia Aisakiꞌe.
Aisakina nefa agia Apalahamuꞌe.
Apalahamuna nefa agia Telaꞌe.
Telana nefa agia Nahoꞌe.
35 Nahona nefa agia Selukiꞌe.
Selukina nefa agia Leuꞌe.
Leuna nefa agia Pelekeꞌe.
Pelekena nefa agia Epeꞌe.
Epena nefa agia Selaꞌe.
36 Selana nefa agia Kainaniꞌe.
Kainanina nefa agia Apakasatiꞌe.
Apakasatina nefa agia Siemiꞌe.
Siemina nefa agia Noaꞌe.
Noana nefa agia Lamekaꞌe.
37 Lamekana nefa agia Metuselaꞌe.
Metuselana nefa agia Enokiꞌe.
Enokina nefa agia Yaletiꞌe.
Yaletina nefa agia Mahalaleliꞌe.
Mahalalelina nefa agia Kenaniꞌe.
38 Kenanina nefa agia Enosiꞌe.
Enosina nefa agia Setiꞌe.
Setina nefa agia Atamuꞌe.
Atamuna nefa agia Anumaya Kotiꞌe.