19
YisasiꞋa Sakiusi nopinaga umaine.
YisasiꞋa Yeliko kumate uvaꞋyi huteno agaseno alulega ugahe vie. NeꞋvigeno ani kumatela nago kanomo agia SakiusiꞋa musufaya huno vaya amaugafaleti takisi mone aliꞋyate kava kanogino moneꞋamoꞋa kasago humainea kanoe. Ani kanomoꞋa “YisasiꞋa hanaꞋa augafa kano neꞋefigagiꞋna agesue.” huno hianagi aupa kanogiꞋya yage yage humainaya veaꞋmoꞋya agasageno “HanaꞋa huꞋna Yisasina agesue?” huno humaine.
YisasiꞋma visia katega aiyayeno uhagoteno nagola fiki yosafi moliteno haimaine. Haino mainegeno YisasiꞋa ani yosamo aepale neꞋeno agesaga huno ageteno Sakiusifena mage huno hie “Kagaya aupaꞋa elavio menia kagai nopi momaigahue.” huno hie. Higeno SakiusiꞋa aiyayeno laviteno tusiꞋa muse huno Yisasina avaleno nomaꞋalega atene. Avaleno vigeꞋya veaꞋmoꞋya aniꞋama hia yana ageteꞋya Yisasifena kalugalu ke vaiꞋya mage huꞋya hae “Kefo kavakeꞋya maino nehia kanomo nopinaga maigahe viana havi kava hie.” huꞋya hae.
Hayanagi SakiusiꞋa hetino Anumayamofe mage huno hie “Havio AnumayaniꞋamoga menia nagaya afenoꞋyaniꞋa amuꞋnopiti ali fako huꞋna moneꞋamima omale vaya amamigahue. Havigema huꞋna moneꞋamima musufa ali-mainoa monea eteꞋna foꞋa (4) malete malete huꞋna amamigahue.” huno humaine. Higeno YisasiꞋa mage huno hapaiye “Kagaya Apalahamuna aginagomoga mainanagi menia anagakaene kagaiꞋene Anumaya KotiꞋa tamaku tamamena ago alinegatie. 10 Ikapinagati emainoa kanoa vayaꞋmo natenea kanomoꞋna fanane humainaya veafe amatiyeꞋna amaku amame aligatigahe emainoe.” huno hie.
TeniꞋa (10) aliꞋya vayaꞋmoꞋya mone ali-mainaya avame ke.
11 YisasiꞋa Yelusalemu uvaꞋyi hugahe higeꞋya veaꞋmoꞋya amaku amakesa mage huꞋya haviye “Anumaya KotiꞋa kava yagaisia kanamoꞋa aupaꞋa falote hugahie.” huꞋya amakesa haviya yafe YisasiꞋa mage huno nago avame kea hamapaiye. 12 “Nago kava kanomoꞋa kava yagaisia tokiyaꞋa aligahe ‘AyaꞋaya kotega mo maineꞋna aliteꞋna eteꞋna egahue.’ huno humaine. 13 AyaꞋaya kotega ugahe nehuno teniꞋa (10) aliꞋya vayaꞋamogamife ke higeꞋya ageno monea ali-fako huno tueti (20) kina tueti (20) kina amamite amamite hie. Amamiteno mage huno hamapaiye ‘Mani moneleti aliꞋyana aligeno ali kosa nehenageꞋna nagaya eteꞋna ano.’ huno hamapai-maine. 14 Hamapaiteno ataleno umainegeꞋya nagoꞋa vayaꞋamoꞋya ani kava kanomofe amaipa haviya huteteꞋya nagoꞋa aliꞋya vayala humatageꞋya mo humakesa huꞋya ‘Mage hutama hiho.Tagaya mani kanoma kavatima maisia yafena notahaiye hutama hiho.’ huꞋya hae.
15 Hageno ani kava kanomoꞋa kava yagaisia tokiyaꞋa ago moliteno ani kotegati eteno monema fako huno amaminea aliꞋya vayamogamife ‘NaꞋmagi mone halaꞋya humalenafi?’ huno havisia yafe amakaife ke hie. 16 Ke higeno hagote kanomoꞋa evaꞋyi huno mage hie ‘Ala kanomogae kagaya tueti (20) kinama naminapitila eteꞋna nagoꞋene aliꞋya aliꞋna kosa hua monene tu hataleti (200) kina alugeno hane.’ huno hie. 17 Higeno ala kanomoꞋa mage huno hie ‘Kagaya kanale kano mainane. KanaleꞋya huka osi mone kanoꞋa kaminofitila efi efi huka aliꞋyana alinageno ala hiafe kagaila teniꞋa (10) ala kumate kava yagaisane huꞋna hapalinegatoe.’ huno hapaiye.
18 Higeno anile kanoa eno mage huno hapaiye ‘Ala kanomogae kagaya tueti (20) kina naminapitila eteꞋna nagoꞋene aliꞋya aliꞋna kosa hoa monene vani hataleti (100) kina alugeno hane.’ huno hie. 19 Higeno ani kanomofena ala kanomoꞋa mage huno hapaiye ‘Nagaya faefuꞋa (5) kumate kava yagaisane huꞋna hapalinegatoe.’ huno hapaiye.
20 Higeno nago aliꞋya kanomoꞋa anile eno mage hie ‘Ala kanomogae tueti (20) kinama naminana monea afaꞋa omanafi haꞋya kiꞋna katenoanagiꞋna menia ma ma aliꞋna me negamue. 21 Kagaya keꞋage kanoma mainananagiꞋna kolikaꞋa hue. Alu veaꞋmogami yana alika kaugafa hegeka omai kano mainananagika nago kanomoꞋa hoyaꞋafima kali-malenea yaꞋene alika negeka omai kanogiꞋna kolikaꞋa hue.’ huno hie. 22 Higeno kava kanomoꞋa ani aliꞋya kanohena mage hie ‘Kagaya havi aliꞋya kano mainane. KagaikaꞋa kemo eteno maiyahae huno kaiyekea hugategahie. Kagaya ago havimainane nagaya keꞋage kano mainoe. Alu veaꞋmogami yama aliꞋna naugafa hegeꞋna omai kano mainoanagiꞋna nago kanomoꞋma hoyaꞋafima kali-malenea yaꞋene aliꞋna negeꞋna omai kano mainoanagika kagaya nagaifena ago havimainano? 23 NaꞋa higeka monema nemalaya nopina moneꞋnia omaleka afaꞋa malenane. Monema nemalaya nopima malenateꞋasina menia nagaya nagoꞋa aꞋva monene aluleꞋasine.’ huno hie.
24 Anile hetiꞋya mainaya vayafe mage huno hie ‘Tueti (20) kinaꞋnia hafaletama tu hataleti (200) kinama malenea kanomona amiho.’ huno hie. 25 HigeꞋya amakaya kava kanomofena mage huꞋya hapaiye ‘Ala kanomogae ani kanomoꞋa tu hataleti (200) kina ago alino malene.’ huꞋya hae. 26 Hageno mage hie ‘Tamage huꞋna tamahanepauve nago yama hanesia veaꞋmogamina nagoꞋene amamigahigi nago yama omalesaya veaꞋmogamina alilinesamaꞋa hanafalegahie. 27 Kame veaꞋniꞋamoꞋya nagaifena ‘Kavatima maisia yafena notahaiye.’ huꞋya humainaya veala amavaletama naulagale hamaegeꞋya faliho.’ huno hie.” 28 YisasiꞋa anima hia kaiyekea huno haꞋno humaleteno Yelusalemu ugahe uhagoteno katega umaine.
YisasiꞋa ala sauve kano hia kava huno Yelusalemu emaine.
29-30 Petafasiene Petaniene ani kumatalana Olivi yosa hanea agoꞋyamona agegayalega hanegeꞋya aupaꞋa uvaꞋyi hugahe hageno YisasiꞋene tokaeꞋya nemaiya anagapiti tole kanolatana hunateteno mage huno hanapaiye “Atu kumate utana atupa notela hosi kana afumo agia tokigi ani tokimo nafaꞋnea ayetenayanagitana agegaꞋe. Ani tokimo nafaꞋnea vayala oꞋamavalenea tokigi kalu hetana avaletana male eꞋo. 31 NagoꞋa vayaꞋmoꞋya ‘NaꞋa higetana kalu hetana neꞋvaꞋe?’ huꞋya tanahavigesagetana mage hutana hiꞋo ‘Kava kanotimoꞋa nago aliꞋya aligahe higetaꞋa neꞋoꞋe.’ hutana hamapaiꞋo.” huno hie.
32 Hunatea kanolatamogania mogeteꞋana YisasiꞋma hanapaiya yana ago moge falote humainaꞋe. 33-34 Ani tokimo nafaꞋnea kalu nehaꞋageꞋya ani afumo nefaꞋya megeteꞋya mage huꞋya hae “NaꞋa higetana tokimo nafaꞋnea kalu nehaꞋe?” huꞋya hageꞋana mage huꞋana haꞋe “Kava kanotimoꞋa aliꞋya aligahe higetaꞋa kalu nehoꞋe.” huꞋana hamapaiꞋe.
35 HuteꞋana Yisasite avaleꞋana evaꞋyi huꞋana kenaꞋania anaugafaleti hateꞋana ani afumo agupile yakai-malaꞋageno YisasiꞋa anile haino maine. 36 Haino maiteno katega neꞋvigeꞋya veaꞋmoꞋya “Ala kanoa neꞋie.” huꞋya amaugafaleti kenaꞋamia hateꞋya visia katela yakaitenae. 37 YisasiꞋa viaꞋyamo Olivi yosa hanea agoꞋyamona agegayalegati enelavigeꞋya mukiꞋama melitalu humainaya veaꞋnene agaiꞋenema tokaeꞋya nemaiya anagaꞋaene tokiya avameꞋyama higeꞋya age-mainaya yafe aepa heꞋya ala kefiti Yisasife muse nehuꞋya Anumaya Koti agia alisaga hume hume neꞋuꞋya mage hae 38 “Ala kava kanomogae kanaleꞋya huka neꞋane. Anumayamo aliꞋya aligahe hanageno hugategeka emainana kanomoga Anumaya KotiꞋa kanale manu kamiteno kaya humaine. Ikapinaga amaipa falu hisaya yana hanesie. Anafi mainea Anumaya Kotina agai agia alisaga hisune.” huꞋya hae.
39 HageꞋya anima melitalu humainaya veapiti nagoꞋa Falasia vayala anifi maineꞋya Yisasife mage huꞋya hae “Humavenelina kanomogae kagaiꞋenema tokaeꞋya nemaiya anagakamogamifena ‘Kea ohutama maiho.’ huka hamapaiyo.” huꞋya hae. 40 Hageno YisasiꞋa mage hie “Nagaya tamahanepauve ani veaꞋmoꞋya kema ohuꞋya maisayana yafaꞋyagamoꞋya amakaiꞋami ani kea hugahae.” huno humaine.
YisasiꞋa Yelusalemu veafe avite-maine.
41 Yelusalemu kumala aupate hanegeno YisasiꞋa ageteno ani kumate veafe avite-maine. 42 Avia ateteno mage hie “Ma kea meni havisae huꞋna nehugi nagaya tamaipamoꞋa falu hisia yana tamamisua kano mainoe. Menima mainogetama ani yana falaki mainegetama noꞋagae. 43 Nagola alu kana falote hisigeꞋya kame vayatamimoꞋya esayaꞋamoꞋya kegiꞋya lafi humalenaya kegiꞋyafi me kagi kagi nehuꞋya ali haviya hulamategahae. 44 Anumaya KotiꞋa tamaya hugahe neꞋegetama agai kema ohaviya yafe kame vayatamimoꞋya tamakaiꞋene nafaꞋnetamiene mukiꞋa lafifima mainaya veaꞋnene falifalutisageꞋya yafatetiꞋma kimalenaya nona mukiꞋa ani yafamoꞋa mopafi helafilavigahie.” huno hamapaiye.
Mono nopi maineꞋya hu hatiꞋya mone neꞋaliya vayala YisasiꞋa amanati-talene.
45-46 YisasiꞋa ani kaiyekea huteno ala mono nopi hai faleno ageana ani nopi mainaya veaꞋmoꞋya monehe ke huꞋya neꞋaliya veaꞋmogamina aepa heno amanatigahe nehuno mage hie “Anumaya Koti autaꞋmafina mage huno kae-maleneane
‘Nagai nona mukiꞋa veaꞋmoꞋya Anumaya Koti agi ayeꞋya ke huꞋya havigesaya no hane.’ huno kae-maleneanagi
tamakaya musufa yama hisaya kava hugahena ma nopi emainae.” huno hie.
47 MukiꞋa kanafina ani ala mono nopi hai faleno huge amavelige nehigeꞋya ani mono note kava vayaꞋene kahegi kema havilinaya anagaꞋene mukiꞋa veate kava vayaꞋene Yisasima haesaya kafena atiyemainae. 48 Ati maiꞋya ayayanagi mukiꞋa veaꞋmoꞋya agai kehema muse huꞋya agima alisaga haya yafe ala vayaꞋmoꞋya haesaya kana ageꞋya ali falote ohunae.