Lomu
Poloꞌa Kolini kumate maineno mani avona kae-malegeno nago aꞌmo agia Fipiꞌe Lomu kumate alino momamine. Yisasiꞌa faliteno hetino ikapinaga haitegeno Poloꞌa tueti foꞌa (24) kafu agava maineno Lomu kea kae-malene.
1
Poloꞌa Aposolo aliꞌyamaꞌamo aepaꞌahe humaine.
Nagaya Poloꞌnae Yisasi Kalaisi aliꞌya kanoꞌa maineꞌna Aposolo mainogeno Anumaya Kotiꞌa mukiꞌa vayapiti “Alu aotage kano maineka nagaila kanale mono keꞌnia huhaleka hamapaiyo.” huno hunatene.
Ani kanale mono kea Anumaya Kotiꞌa nayona “Kamigahue.” huno hulokiya vaigeꞌya agai aune vayaꞌmoꞌya huhaleꞌya Anumaya Kotina alu aotage autaꞌmaꞌafi kae-malenayane. Ani kanale kea agaiꞌa Nafaꞌnemofe humaine. Ani Nafaꞌnemoꞌa velafa maisiafe Teviti nofi vayapiti falote humaine. Falote huteno fali-mainefiti Anumaya Kotiꞌa tokiyaꞌaleti aliheti-maineafe Alu Aotage Avamuꞌmoꞌa “Ma kanoa tokiyaꞌa hanegeno Anumaya Kotina Nafaꞌneꞌa maine. Yisasi Kalaisiꞌa Anumayatimo maine.” Mainegeꞌya agai agima alisaga hisayafe mukiꞌa kotega veaꞌmoꞌya Yisasife haviꞌya amakupi maleꞌya amametiti huꞌya agai kema ali hipoꞌya hisayafe Anumaya Kotiꞌa Yisasi ayapitila kayone yana namiteno “Aposolo kano maiyo.” huno hunatene. Hunatenegi mukiꞌa kumate veaꞌnene tamakaiꞌene Lomu mainaya veaꞌnene Yisasi Kalaisi anaga maisayafe ago hapali-lamatene.
Anumaya Kotiꞌa hau ayamopafi haigeno hapali-lamategetama alu aotage veaꞌnea Lomua mainae. Anumaya Kotiꞌa, Nelafaꞌene Yisasi Kalaisiꞌa, Anumayatimoꞌene kayone hisaya yaꞌene tamaipa falu lamahaisia yaꞌene tamamisaꞌe.
Poloꞌa Lomu kumate veaꞌne amakegahe humaine.
Hagoteꞌna ma yafe tamahapaigahue. Mukiꞌa ma mopale veaꞌmoꞌya tamakaifena “Yisasife haviꞌya amakupi maleꞌya amametiti humainaya veaꞌne mainae.” huꞌya lamakaifena hageꞌna havimainoa yafena aluya huꞌna lamakaifena Yisasi Kalaisi hulatenea yateti Anumaya Kotiꞌnimotega musena nehue. Anumaya Koti aliꞌyama aluana naya mukiki huꞌna agaiꞌa Nafaꞌnemo hulatenea yafe kanale mono kea hamanepaugeno Anumaya Kotiꞌa nage-maineanagiꞌna mukiꞌa kanafina nunamu huꞌna tamakai tamakia ayeꞌna havinegoe. 10 Notamakoafe menima tamakaitega visuafene huꞌna havinegoe “Kagaika visua yafema kahainageka kana valinato.” huꞌna havinegoe. 11 Tamakuꞌamoꞌa tokiyaꞌage huno maisia tokiya, Alu Aotage Avamuꞌmoꞌa tamaminegi nagoꞌa tokiyaene alisayafe tamaya hisue huꞌna tamakaiꞌma tamakesua yafena tusiya huno nenahaiye. 12 Mage nehue “Yisasife havitama lamakupi maletama tamametiti nehaya yatamimoꞌa nagaila naya hisigeꞌna nagaya aniꞌa huꞌna nagupima malenoa yanimoꞌa tamakaila tamaya hisie.” huꞌna nehue.
13 Nafuꞌnaganagatama ma yafe haviho nagayama Yuta veaꞌne omainaya veapina Yisasifena kanale mono kea hamapaugeꞌya aliꞌya amakupi malageno alagaꞌa ayeno falote humainea kavala tamakaipi “Aniꞌa hisue.” huꞌna mukiꞌa kanalela tamakaitega ugahe nehuanagi nagoꞌa yamo kaniꞌa maleno tilegeꞌna oꞌunoe. 14-15 Anumaya Kotiꞌa aliꞌya aligeꞌna mukiꞌa veaꞌmogamina kanale huꞌya nemaiya veaꞌnene, afa veaꞌnene, avoma nehapaliya veaꞌnene, avoma nohapaliya veaꞌnene “Yisasifena kanale mono kea hamapaiyo.” huno hunateneafene huꞌna tamakaitega, Lomu mainaya veate, me lamahapaisuafe naguꞌamoꞌa heꞌnelie.
Yisasina kanale mono keꞌa Anumaya Kotina tokiyaꞌae.
16 Yisasi kanale mono kehena nagayea nohue. Ani kefi Anumaya Kotina kasagoꞌya tokiya yamaꞌa hanegeꞌya mukiꞌa ani kema haviꞌya amakupi maleꞌya amametiti humainaya veaꞌmogamina Anumaya Kotiꞌa amaku amamena aligatigahie. Yuta* anagala hagoteno amaku amamena aligatiteno haenaga Yuta veaꞌne omainaya veaꞌmogamina aligatigahie. 17 Ani kemoꞌa mage huno tavenelie Yisasife haviꞌya amakupi maleꞌya amametiti humainaya veaꞌmoꞌya kefo yana humainayanagi Anumaya Koti aulagafina fatago veaꞌne mainae. Ani yafena Anumaya Koti autaꞌmafina mage huno humaineane
“Fatago veaꞌne mainae huno humatenea veaꞌmoꞌya Anumaya Kotife haviꞌya amakupi maleꞌya amametiti humainaya yateti mai kanale huꞌya maigahae.” huꞌya kae-malenayane.
Mukiꞌa veaꞌmoꞌya Anumaya Kotina amakaveꞌno hutenae.
18 Mukiꞌa veaꞌmoꞌya Anumaya Kotina amakaveꞌno hutaya kava huꞌya kefo yama hayafe kelamage kemona falaki-malenageno Anumaya Kotiꞌa ikapinagati haima vaiya yamaꞌa lavenelie. 19 Anumaya Kotiꞌa mukiꞌa veaꞌmogami amakusafinaga agaifema havisaya yana ago amaveli-maine. 20 Anumaya Kotiꞌa ma mopama talo humalenea kanaleti aepa heno talo humalenea yateti agaila oꞌagesuna alu aotage auꞌava yamaꞌaene agola maige maige hisuna tokiyaꞌaene amaveligeꞌya agelama huꞌya age-mainayanagi “Noꞌagona yafe nehane.” huꞌya hisaya kanaꞌamia omaleneafe Anumaya Kotiꞌa anonaꞌamia amamigahie.
21 Amakaya Anumaya Kotina agemaineꞌyagi agia alisaga nehuꞌya “Kanale yana tamine.” huꞌya agaila musena hu oꞌateꞌya afa amaku amakesale maineꞌya aneginagi haya amaku amakesamoꞌa hani yapi mainae. 22 Maineꞌya “Kanale tagu tagesaene veaꞌne mainone.” huꞌya nehayanagi aneginagi huꞌya mainae. 23 Maineꞌya agola maige maige tokiya hale yamaꞌa hanea Anumaya Koti agia alisaga ohuꞌya amakaveꞌno huteteꞌya aiyahae huꞌya faligahe humainaya vefi, namafi, kala yagafi, osifaꞌvefi, amamena amayateti talo huꞌya maleneꞌya ani yate “Anumayati maine.” huꞌya amakia alisaga humainae.
Veaꞌmoꞌya aluꞌa luꞌa kefo kava maiꞌya hu-mainae.
24 Naꞌa kava maiꞌya haya yafe Anumaya Kotiꞌa amatalegeꞌya amaku amakesafinaga age hamaꞌye huꞌya havigu havagu amakesamo amavayu higeꞌya kefo yamaꞌage tokaeꞌya nehuꞌya amakaiꞌami amaugafa ali haviya humainae. 25 Anumaya Koti kelamage kea amakaveꞌno huteteꞌya havigeꞌage ke nehaviꞌya Anumaya Kotiꞌma talo humalenea yate “Anumayati maine.” huꞌya muse-kase nehuꞌya amakia alisaga humainagi ani yaꞌyagama talo humalenea Anumaya Kotina amakaveꞌno hutenae. Mukiꞌa yupa agola Anumaya Koti agia alisaga hisuna kano maine. Tamage.
26 Anumayamona amakaveꞌno hutaya yafe Anumaya Kotiꞌa amatalegeꞌya tusi amakaye hisifa kava huꞌya age hamaꞌye haya kavala humainae. Aꞌneꞌamimoꞌya anauꞌamimoꞌyaene humo kavala neꞌataleꞌya amafaluꞌyaene havi kavaꞌyaga humainae. 27 Nehageꞌya vemoꞌyaenena aꞌamienama humo kavala neꞌamataleꞌya amaipafiti atamoꞌa hetigeꞌya nagoꞌa ve amafaluꞌyaene amaugafa age hamaꞌye huꞌya amakaye hisifa kavala humainayafe anonaꞌamia amakaiꞌami amaugafale alimainae.
28 “Anumaya Kotiꞌa afa kano maineanagita agaifena ohavigahune.” huꞌya haya yateti Anumaya Kotiꞌa amatalegeꞌya kefo amaku amakesa haviꞌya ase ohu kavala humainae. 29 Mukiꞌa kefo yana alu kava alu kavala humainae. Moli huliteꞌya nehuꞌya kumai he yane. Alu vayaꞌmogami yate age hamaꞌye hu yane. Vayaꞌamihe hu-haviya humate yane. Alu kanomo hia kavafe age hamaꞌye nehaya yane. Vaya hamaeꞌya falimate yane. Vayaꞌamimoꞌyaene tusi ke neꞌvaiya yane. Havigeꞌage savale kavale. Vayaꞌamimofe “Naꞌa kava nehae.” huꞌya huatifi mafi nehae. 30 Vaya amakia alihaviya nehae. Anumaya Kotina kame huneꞌatae. Veganokano huꞌya halakae halakau ke nehuꞌya amakaiꞌami amaugafa aliꞌya haiteꞌya amakaiꞌami amaki alisaga humainae. Haegafa kefo kavala aliꞌya falote nehuꞌya itaꞌafoꞌamimo kea hefalaꞌnegiye. 31 Aneginagi nehuꞌya “Naꞌa hugahune.” huꞌya haya kea neꞌatalae. Nagoꞌamogamifena amahau amayamopafina ohamaigeꞌya hamauna hu noꞌamatae. 32 Anumaya Kotiꞌa “Naꞌa yama nehaya veala anonaꞌamia amamisugeꞌya aliteꞌya agola faligahae.” huno humainea kea ani veaꞌmoya havilineꞌyagi ani kefo yana maiꞌya nehuꞌya naꞌa yamaꞌagelomagi kefo yama haya veaꞌmogami amakia alisaga nehuꞌya kefo yama haya yafena muse hu neꞌamatae.