3
Godokono Gugudino Komo
Ba꞉bema꞉ Nabiwiti a malemalelo keba ka꞉na kemalagidoloena, wadiyala la꞉ ba꞉be komo numa꞉la꞉, iyo, ebeno malemale atamo bada konomola꞉ka꞉! Ba꞉ hibila, ebete ebeno malemale ipuwado a ebeno gugudima꞉ ka꞉mina, iyo, a hibima꞉ midipi ba꞉ ebeno gugudima꞉ eda꞉hanama꞉, ba꞉bema꞉ hopo habanapa꞉te aeno komo kiya꞉tawahanaha꞉ mabu iba꞉te atumu Godokono komo iya꞉tawaha꞉. Ba꞉bema꞉ naeno hidohido mabuluba꞉la꞉, a iya꞉tawahala ka꞉lo a ba꞉ Godokono gugudila, huiyatiya a hibi iya꞉tawaha꞉ galane a keba ka꞉na na꞉kemedehonama꞉. Ba꞉ma tetelo a ba꞉moe kapiya komo iya꞉tawahala, Kelisote atamo gala da꞉kapuluhukumini, ba꞉ba tetelo a ebe huiyama꞉ keda꞉hama꞉nema꞉ mabu ale ebeno holoholo hibilo kumima꞉nema꞉. Ba꞉be mabuma꞉ kebe lumagiti uliholo Kelisoko da꞉latimina, ba꞉be lumagiti ebeno tepo ipuwoeno dalowa꞉ ukulate gala dalowa꞉ma꞉ a꞉kamida꞉mene, ba꞉bene ebete Kelisoko keba ka꞉nala꞉ka꞉ ba꞉ba ka꞉na bemedenamene, ebeno tepo ipuwalo eta dalowa꞉ komote a꞉kitanamene.
Ba꞉gala eta komo. Lumagiti Godokono kukala hiliyonomo ipuwalo eta kapiya dadikanalemene ba꞉ba tetelo ebete ebetamo kuba hibilo kododima꞉ne, mabu hibila, ebetamo kuba ododi komo ba꞉gala ebeno kukala adikanale komo ibi ba꞉ kapiyanomola. Iyo, la꞉ iya꞉tawahala Kelisote ba꞉moe hopamo a꞉pehawakaluya꞉ ebete tawakalubino kuba ododili komokomo gobogobamo kopemiya꞉telamema꞉. Ebe kapiyate ba꞉moe komo ododi modobola mabu ebe kapiyagodolo kuba ododi komo puliyala. Ba꞉bema꞉ kebe lumagiti Kelisoko ipuwalo demedena, ebete kuba ododi ipuwalo a꞉kemedenamene, huiyatiya kebe lumagiti kuba ododili ipuwalo demedena, ba꞉be lumagiti Kelisokono komo hibilo kalaweha꞉ ba꞉gala ebete ebeno komo iya꞉tawaha꞉.
Naeno guguda꞉la꞉, la꞉ hidamo, eta lumagiti la꞉ ha꞉da akamiholama꞉la꞉! Numa꞉la꞉, kebe lumagiti tuputupu komokomo dododilinakomene ba꞉be lumagi ba꞉ tuputupudawala, Kelisoko keba ka꞉nala꞉ka꞉ ba꞉ba ka꞉nala. Huiyatiya kebe lumagiti kuba komokomo dododilinakomene ebe ba꞉ Saitanakono guduma꞉ eda꞉na, mabu ba꞉moe hopoeno tupuimi mabuni pete ba꞉ma teta꞉mo puluhuku Saitanate kuba komokomo kapiya bododilinako. Ba꞉moe mabuma꞉ Godokono Guduti ba꞉moe hopamo ba꞉bema꞉ pehawakaluya꞉, Saitanate dododilinako ba꞉bi kuba komo ebete hibilo palukulimiti kopehawaminadigalema꞉.
Numa꞉la꞉, Godokono gugudima꞉ deda꞉hana ba꞉ba꞉te kuba ododili ipuwalo gala a꞉kemedehonamena꞉, mabu Godote ibi ipuwamo ebeno ka꞉ka꞉ ya꞉lo ihatiya꞉, lumagiti hidohido kikipo hakamo keba ka꞉na kamihonako ba꞉ba ka꞉na. Ba꞉ hibila, Godokono ka꞉ka꞉te ebeno guguda꞉godolo ditanamene, iba꞉te kuba komokomo ododili modoboha꞉. 10 Ba꞉bema꞉ wadiyala la꞉ niya꞉tawahala꞉, tawakalubino ododili komate ibi banagiya꞉midalena, ba꞉ma ka꞉na Godokono gugudi ba꞉gala Saitanakono gugudi iba꞉te hiya꞉hiya꞉ kopola꞉nama꞉. Iyo, ba꞉moe komo ba꞉ hibila, puya꞉te tuputupu komokomo ododilihino ba꞉gala puya꞉te ibino ekaki malemalelo emalagidoleheno, ba꞉ba꞉te Godokono gugudima꞉ keda꞉hanaha꞉.
Etate Eta Malemalelo Emalagidolo Komo
11 Ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, la꞉ dopamo tupuimi mabuni kebe tabo kulihuya꞉ma ba꞉be tabo ba꞉ ba꞉ma ka꞉nala, wadiyala a hibima꞉ midipi ipuwalo etate eta malemalelo kemalagidolo, etate eta malemalelo kemalagidolo, a ba꞉ba ka꞉na bemedehonama꞉. 12 La꞉ iya꞉tawahala Ka꞉inikono komo, ba꞉bema꞉ la꞉ ebe huiyama꞉ eda꞉ha modoboha꞉. A꞉iye, ebe Saitanakono guduma꞉ ba eda꞉ ebeno amogatamo konomo kuba bododiya꞉. Mabu keka꞉ ebete ebeno amoga dito danakapumiya꞉? Iyo, ebete kuba ododili ipuwalo ba emedena, huiyatiya ebeno amogate tuputupu komokomo bododilinami, ebete ebetamo ba꞉bema꞉ maubuya꞉.
13 Ba꞉bema꞉ naeno hibima꞉ midipi ekaka꞉la꞉, la꞉ tuputupu ododili ipuwalo ba emedehona hopo habanapa꞉te la꞉tamo mauba komokomo dododilimina꞉, la꞉ ba꞉be komoma꞉ akala꞉wa꞉hala꞉. 14 A iya꞉tawahala a hoe ipuwane ka꞉ka꞉mo ya꞉lo ogomuya꞉ma꞉ mabu a komo hibima꞉ midipi ekaki malemalelo nemalagidolenama꞉, huiyatiya kebe lumagiti malemale emalagidolo ipuwalo emedenaheno, ba꞉be lumagiti hoe ipuwane hibilo kuluhukuha꞉. 15 Ba꞉gala kebe lumagiti ebeno ekawitamo da꞉maubana, ba꞉be lumagino komo ba꞉ pote ebeno ekawi danakapumiya꞉ ba꞉be dawoeno ododi komo huiyala, iyo, ibi netewapino ukui ba꞉ kapiyala. Ba꞉bema꞉ a iya꞉tawahala, ba꞉bako lumagino tepo ipuwalo wiboha꞉ ka꞉ka꞉ puliyanomola mabu lumagi anakapumidawagodolo Godokono hibi ka꞉ka꞉te a꞉kitanamene.
16 Numa꞉la꞉, Kelisote ebeno ka꞉ka꞉ a mabuma꞉ tama꞉mo ihatiya꞉, ba꞉bema꞉ a ebeno ododi komodo malemale emalagidoloeno komo hibilo kiya꞉tawahama꞉nema꞉, iyo, wadiyala a ba꞉ atumu aeno ka꞉ka꞉ hibima꞉ midipi mabuma꞉ tama꞉mo ba꞉miya꞉tenakoma꞉. 17 Huiyatiya keba tetelo a hibima꞉ midipi ipuwalo eta ilina dogodogodawate ilinaha꞉dawa umiti ebe owalubihino, ebete ba꞉mako tabo keba ka꞉na na꞉ka꞉goemene, “Na Godoko malemalelo nemalagidolonamo?” A꞉iye, ebete ba꞉bako tabo goe modoboha꞉! 18 Ba꞉bema꞉ naeno guguda꞉la꞉, a komopa꞉tamo malemale tabo dito a꞉kaga꞉lanakama꞉. Ao, wadiyala a komopino modoboha꞉ komokomo ulamelelamete iba꞉tamo malemale ilina ba ikalame Godokono hibi malemale iba꞉tamo ba꞉ba ka꞉na kohawakalimima꞉nema꞉.
Godokono Holoholo Hapulu Toleheno Utitata Komo
19 Ba꞉bema꞉ kalakala konomola, a ba꞉moe malemale gabodo kiya꞉tawahama꞉nema꞉ a ba꞉ Godokono hibi komo ipuwalo emedehonama꞉, ba꞉gala aeno tepo ipuwalo ebeno hete kapiyate ba itana ale toleha꞉ma꞉ eda꞉hanama꞉ ebeno holoholo hapulu utitatama꞉. 20 Huiyatiya keba tetelo aeno tepo ipuwoeno ukuiti a kubapima꞉ da꞉ka꞉mimina꞉, ale ba꞉be kuba ukui lawe modoboha꞉ mabu ba꞉bako ukuiti Godogodone a꞉kapa꞉le. Numa꞉la꞉, ebete aeno hiliyonomo ugumuili komo ba iya꞉tawana ebete dopamo a tuputupupima꞉ a꞉ka꞉miya꞉, ba꞉bema꞉ ale ukui bilibilima꞉ a꞉keda꞉hama꞉ mabu ebeno taboeno helote aeno tepo ipuwoeno helo na꞉gogolona.
21 Ba꞉bema꞉ naeno hidohido mabuluba꞉la꞉, eta tetelo aeno tepo ipuwoeno ukuiti a kubapima꞉ da꞉ka꞉mimina꞉, ba꞉be kuba ukui laweheno ale toleha꞉ma꞉ eda꞉hate aeno toetoe tabo komago Godokono holoholo hapuamo dito konikulima꞉nema꞉. 22 Ba꞉ba tetelo ale bada komoma꞉ ebe da꞉toemehoma꞉ ebete atamo hibilo kikaa꞉mema꞉ne, mabu ale ebeno tutumu tabamo papamila꞉halete ebeno ubi komokomo kapiya ba꞉bo ododilinakoma꞉. 23 Hibila, ba꞉moe ba꞉ Godokono konomo tutumu tabola, ale ebeno Gudu Ya꞉su Kelisokono mahilo hibima꞉ ba midina, a ipuwalo etate eta malemalelo bemalagidolonama꞉, Ya꞉suti a dopamo keba ka꞉na kiya꞉tua꞉miya꞉ ba꞉ba ka꞉na. 24 Ba꞉gala eta komo ba꞉ma ka꞉nala. Kebe lumagiti Godokono tutumu tabamo da꞉papamiwatanako, ebete Godoko ipuwalo bemedena ba꞉gala Godote atumu ebe ipuwalo ba꞉ka-emedena. Ba꞉bema꞉ Godote a ipuwalo demedena a ba꞉be hibi komo iya꞉tawahala, mabu ebete atamo dikaa꞉miya꞉ ba꞉be Hido-talona Gobogobote a ba꞉be komo biya꞉tua꞉mena.