3
Godokono Gugudino Komo
Ba:bema: Nabiwiti a malemalelo keba ka:na kemalagidoloena, wadiyala la: ba:be komo numa:la:, iyo, ebeno malemale atamo bada konomola:ka:! Ba: hibila, ebete ebeno malemale ipuwado a ebeno gugudima: ka:mina, iyo, a hibima: midipi ba: ebeno gugudima: eda:hanama:, ba:bema: hopo habanapa:te aeno komo kiya:tawahanaha: mabu iba:te atumu Godokono komo iya:tawaha:. Ba:bema: naeno hidohido mabuluba:la:, a iya:tawahala ka:lo a ba: Godokono gugudila, huiyatiya a hibi iya:tawaha: galane a keba ka:na na:kemedehonama:. Ba:ma tetelo a ba:moe kapiya komo iya:tawahala, Kelisote atamo gala da:kapuluhukumini, ba:ba tetelo a ebe huiyama: keda:hama:nema: mabu ale ebeno holoholo hibilo kumima:nema:. Ba:be mabuma: kebe lumagiti uliholo Kelisoko da:latimina, ba:be lumagiti ebeno tepo ipuwoeno dalowa: ukulate gala dalowa:ma: a:kamida:mene, ba:bene ebete Kelisoko keba ka:nala:ka: ba:ba ka:na bemedenamene, ebeno tepo ipuwalo eta dalowa: komote a:kitanamene.
Ba:gala eta komo. Lumagiti Godokono kukala hiliyonomo ipuwalo eta kapiya dadikanalemene ba:ba tetelo ebete ebetamo kuba hibilo kododima:ne, mabu hibila, ebetamo kuba ododi komo ba:gala ebeno kukala adikanale komo ibi ba: kapiyanomola. Iyo, la: iya:tawahala Kelisote ba:moe hopamo a:pehawakaluya: ebete tawakalubino kuba ododili komokomo gobogobamo kopemiya:telamema:. Ebe kapiyate ba:moe komo ododi modobola mabu ebe kapiyagodolo kuba ododi komo puliyala. Ba:bema: kebe lumagiti Kelisoko ipuwalo demedena, ebete kuba ododi ipuwalo a:kemedenamene, huiyatiya kebe lumagiti kuba ododili ipuwalo demedena, ba:be lumagiti Kelisokono komo hibilo kalaweha: ba:gala ebete ebeno komo iya:tawaha:.
Naeno guguda:la:, la: hidamo, eta lumagiti la: ha:da akamiholama:la:! Numa:la:, kebe lumagiti tuputupu komokomo dododilinakomene ba:be lumagi ba: tuputupudawala, Kelisoko keba ka:nala:ka: ba:ba ka:nala. Huiyatiya kebe lumagiti kuba komokomo dododilinakomene ebe ba: Saitanakono guduma: eda:na, mabu ba:moe hopoeno tupuimi mabuni pete ba:ma teta:mo puluhuku Saitanate kuba komokomo kapiya bododilinako. Ba:moe mabuma: Godokono Guduti ba:moe hopamo ba:bema: pehawakaluya:, Saitanate dododilinako ba:bi kuba komo ebete hibilo palukulimiti kopehawaminadigalema:.
Numa:la:, Godokono gugudima: deda:hana ba:ba:te kuba ododili ipuwalo gala a:kemedehonamena:, mabu Godote ibi ipuwamo ebeno ka:ka: ya:lo ihatiya:, lumagiti hidohido kikipo hakamo keba ka:na kamihonako ba:ba ka:na. Ba: hibila, Godokono ka:ka:te ebeno guguda:godolo ditanamene, iba:te kuba komokomo ododili modoboha:. 10 Ba:bema: wadiyala la: niya:tawahala:, tawakalubino ododili komate ibi banagiya:midalena, ba:ma ka:na Godokono gugudi ba:gala Saitanakono gugudi iba:te hiya:hiya: kopola:nama:. Iyo, ba:moe komo ba: hibila, puya:te tuputupu komokomo ododilihino ba:gala puya:te ibino ekaki malemalelo emalagidoleheno, ba:ba:te Godokono gugudima: keda:hanaha:.
Etate Eta Malemalelo Emalagidolo Komo
11 Ba:bema: numa:la:, la: dopamo tupuimi mabuni kebe tabo kulihuya:ma ba:be tabo ba: ba:ma ka:nala, wadiyala a hibima: midipi ipuwalo etate eta malemalelo kemalagidolo, etate eta malemalelo kemalagidolo, a ba:ba ka:na bemedehonama:. 12 La: iya:tawahala Ka:inikono komo, ba:bema: la: ebe huiyama: eda:ha modoboha:. A:iye, ebe Saitanakono guduma: ba eda: ebeno amogatamo konomo kuba bododiya:. Mabu keka: ebete ebeno amoga dito danakapumiya:? Iyo, ebete kuba ododili ipuwalo ba emedena, huiyatiya ebeno amogate tuputupu komokomo bododilinami, ebete ebetamo ba:bema: maubuya:.
13 Ba:bema: naeno hibima: midipi ekaka:la:, la: tuputupu ododili ipuwalo ba emedehona hopo habanapa:te la:tamo mauba komokomo dododilimina:, la: ba:be komoma: akala:wa:hala:. 14 A iya:tawahala a hoe ipuwane ka:ka:mo ya:lo ogomuya:ma: mabu a komo hibima: midipi ekaki malemalelo nemalagidolenama:, huiyatiya kebe lumagiti malemale emalagidolo ipuwalo emedenaheno, ba:be lumagiti hoe ipuwane hibilo kuluhukuha:. 15 Ba:gala kebe lumagiti ebeno ekawitamo da:maubana, ba:be lumagino komo ba: pote ebeno ekawi danakapumiya: ba:be dawoeno ododi komo huiyala, iyo, ibi netewapino ukui ba: kapiyala. Ba:bema: a iya:tawahala, ba:bako lumagino tepo ipuwalo wiboha: ka:ka: puliyanomola mabu lumagi anakapumidawagodolo Godokono hibi ka:ka:te a:kitanamene.
16 Numa:la:, Kelisote ebeno ka:ka: a mabuma: tama:mo ihatiya:, ba:bema: a ebeno ododi komodo malemale emalagidoloeno komo hibilo kiya:tawahama:nema:, iyo, wadiyala a ba: atumu aeno ka:ka: hibima: midipi mabuma: tama:mo ba:miya:tenakoma:. 17 Huiyatiya keba tetelo a hibima: midipi ipuwalo eta ilina dogodogodawate ilinaha:dawa umiti ebe owalubihino, ebete ba:mako tabo keba ka:na na:ka:goemene, “Na Godoko malemalelo nemalagidolonamo?” A:iye, ebete ba:bako tabo goe modoboha:! 18 Ba:bema: naeno guguda:la:, a komopa:tamo malemale tabo dito a:kaga:lanakama:. Ao, wadiyala a komopino modoboha: komokomo ulamelelamete iba:tamo malemale ilina ba ikalame Godokono hibi malemale iba:tamo ba:ba ka:na kohawakalimima:nema:.
Godokono Holoholo Hapulu Toleheno Utitata Komo
19 Ba:bema: kalakala konomola, a ba:moe malemale gabodo kiya:tawahama:nema: a ba: Godokono hibi komo ipuwalo emedehonama:, ba:gala aeno tepo ipuwalo ebeno hete kapiyate ba itana ale toleha:ma: eda:hanama: ebeno holoholo hapulu utitatama:. 20 Huiyatiya keba tetelo aeno tepo ipuwoeno ukuiti a kubapima: da:ka:mimina:, ale ba:be kuba ukui lawe modoboha: mabu ba:bako ukuiti Godogodone a:kapa:le. Numa:la:, ebete aeno hiliyonomo ugumuili komo ba iya:tawana ebete dopamo a tuputupupima: a:ka:miya:, ba:bema: ale ukui bilibilima: a:keda:hama: mabu ebeno taboeno helote aeno tepo ipuwoeno helo na:gogolona.
21 Ba:bema: naeno hidohido mabuluba:la:, eta tetelo aeno tepo ipuwoeno ukuiti a kubapima: da:ka:mimina:, ba:be kuba ukui laweheno ale toleha:ma: eda:hate aeno toetoe tabo komago Godokono holoholo hapuamo dito konikulima:nema:. 22 Ba:ba tetelo ale bada komoma: ebe da:toemehoma: ebete atamo hibilo kikaa:mema:ne, mabu ale ebeno tutumu tabamo papamila:halete ebeno ubi komokomo kapiya ba:bo ododilinakoma:. 23 Hibila, ba:moe ba: Godokono konomo tutumu tabola, ale ebeno Gudu Ya:su Kelisokono mahilo hibima: ba midina, a ipuwalo etate eta malemalelo bemalagidolonama:, Ya:suti a dopamo keba ka:na kiya:tua:miya: ba:ba ka:na. 24 Ba:gala eta komo ba:ma ka:nala. Kebe lumagiti Godokono tutumu tabamo da:papamiwatanako, ebete Godoko ipuwalo bemedena ba:gala Godote atumu ebe ipuwalo ba:kaemedena. Ba:bema: Godote a ipuwalo demedena a ba:be hibi komo iya:tawahala, mabu ebete atamo dikaa:miya: ba:be Hido-talona Gobogobote a ba:be komo biya:tua:mena.