4
Godokono Gobogobo Ba:gala Kelisotamo Alaholodawoeno Gobogobo Ibino Hiya:hiya: Ododili Komo
Naeno hidohido mabuluba:la:, komopa:te ba:ma ka:na dito da:ga:lanaka, “A Godokono Gobogobagopila,” la: ibino tabo hibima: akamida:la:. Wadiyala la: huiyatiya ibino tabo komokomo ba:gala emede komokomo hidamo nulamelelamenala:, mabu diyala, iba:te Godokono Gobogoboeno heloamo kuda: emedehona o kuba gobogoboeno heloamo demedehona. Numa:la:, ba:ma tetelo hopo konomolo ha:da tabo olamagimipa:te Godokono mahilo ka:milo ba: dito wapata:lamena! Ba:bema: la: Godokono Gobogobagoeno okodawa ba:ma ka:na kiya:tawahama:nemata, kebe lumagiti ba:ma ka:na dolamaginako, “Ya:su Kelisote lumagino apa:mo ba:moe hopamo hibilo a:pehawakaluya:,” ebe ba: Godokono Gobogobagoenola. Huiyatiya kebe lumagiti Ya:sukunu komoma: ha:da tabo dolamaginako ebe Godokono Gobogobagoeno okodawaha:, ao, ebeno gobogobo ba: Kelisotamo Alaholo Komo Ododidawoeno gobogobola. Ba: hibila, dopamo la: ba:ma ka:na uliya:mata, ba:be kuba gobogobote hopo habamo kopema:ne, ba:bema: ebete tawakaluba:tamo ya:lo puluhukuti ba:moe hopolo bemedena.
Naeno hidohido guguda:la:, puya:te Godokono mahilamo ha:da tabo dolamagiminaka la:le ibino wato kikipo ya:lo a:lawimata, mabu la: ba: Godokono gugudila ba:gala la: ipuwalo oko dowatina ba:be Hido-talona Gobogoboeno helote konomoma: eda:na, iyo, ba:be helote ibi ipuwalo oko dowatina ba:be eta gobogoboeno helo na:gogolona. Numa:la:, ba:bi ha:da amihohopa:te ba:moe hopoeno komoma: ga:lana mabu hopo habalo oko dowatina ibi ba: ba:be kuba gobogobagopila, iyo, hopo habanapino kalakala ba:bema: itana ibino tabo komokomo ulihoma:. Huiyatiya aeno komo ba: hiya:nomola mabu a Godokono gugudima: eda:hanama:. Ba:bema: numa:la:, kebe lumagiti Godokono komo hibilo diya:tawana ebete aeno tabo kulima:ne, huiyatiya Godokono komo iya:tawaha: lumagiti aeno tabo a:kulia:mene. Iyo, a ba:moe gabodo niya:tawahanama: kebe komate Godokono hibi Gobogobogodone da:pikulina ba:gala kebe komate ha:da amiho gobogobogodone da:pikulina ba:bi hiya:hiya: komo.
Godoko Ba: Malemaledawala
Naeno hidohido mabuluba:la:, wadiyala a ipuwalo etate eta malemalelo kemalagidolo, etate eta malemalelo kemalagidolo, a ba:ba ka:na bewagelenama: mabu malemale komo ba: Godogodone pena. Ba:bema: kebe tawakaluba:godolo malemale emalagidolo komo ditanamene ibi ba: Godokono gugudila, iyo, ibi Godokono hibi komo iya:tawahala, huiyatiya kebe lumagigodolo malemale emalagidolo komote itanaheno, ba:be lumagi Godokono hibi komo iya:tawaha: mabu Godoko ba: konomo malemaledawala. Numa:la:, Godote ebeno malemale atamo ba:ma ka:na hawakalimiya:, ebete ebeno Gudu kapiyanomo ba:moe hopamo a:poemiya: ale hibi ka:ka: ebegodone kolawema:. 10 Ba:bema: ba:be hibi malemale komo ba: ba:ma ka:nala. Dopamo ale Godoko malemalelo emalagidoloha: tetelo ebete a konomamo ba emalagidoloe ebeno Gudu Kelisoko atamo ba:bo poemiya:, iyo, ebete ebeno ubi ba:bo ihatiya: aeno kuba ododili komokomo Kelisokono hawa:mo egebolea:mete a ebeno gugudima: komidima:.
11 O naeno hidohido mabuluba:la:, Godote ebeno malemale komo atamo ba:ba ka:na hawakalimiya:, ba:bema: wadiyala a ba: atumu etate eta malemalelo ba:kaemalagidolonakoma:. 12 Ba: hibila, ba:moe hopo tupuimi mabuni eta lumagiti Godoko kumiya:ha:, huiyatiya keba tetelo a ipuwalo etate eta malemalelo kemalagidolo, etate eta malemalelo kemalagidolo, a ba:ba ka:na demedehonama:, ba:ba tetelo komopa:te aeno ododi ipuwado Godoko hibilo kumima:na: mabu ebete a ipuwalo bemedena ba:gala ebeno malemale komote a ipuwalo tabonomola.
13 Godote a ipuwalo demedena ba:gala ale ebe ipuwalo demedehonama:, ba:be komo a keba ka:na na:kiya:tawahama:? Dopo komo ba: ba:ma ka:nala, Godote atamo dikaa:miya: ba:be Gobogobote a kiya:tua:mema:ne. 14-15 Ba:gala aeno tabo olamagimi komo ba: eta a iya:tua:me komola. Iyo, ale baida:mo dumiya:ma: ba:be hibi komo komopa:tamo ba:ma ka:na bolamagiminakoma:, “Godote ebeno Gudu hopo habamo a:poemiya:, ebete tawakalubino Ka:ka: Mula:lelamedawama: kopeda:nama:.” Ba:bema: hibila, kebe lumagiti hawakala ba:ma ka:na dolamagina, “Ya:suku ba: Godokono Gudula,” Godote ba:be lumagi ipuwalo hibilo bemedena ba:gala ebete atumu Godoko ipuwalo ba:kaemedena. 16 Ba:gala ba:be hido ukui lawema: Godokono malemale komote atumu aeno eta iya:tua:medawama: keda:na. Iyo, Godote konomo malemaledawama: ba eda:na a malemalelo emalagidoloena, ba:bema: a ipuwalo kebe lumagiti ba:be komo hibima: miditi malemale emalagidolo ipuwalo demedenamene, ba:be lumagiti kiya:tawama:ne ebete Godoko ipuwalo bemedena ba:gala Godote ebe ipuwalo atumu ba:kaemedena.
17 Numa:la:, ba:moe malemale emalagidolo komodo a ba: tuputupu tawakalubima: eda:hanama:, ba:bema: Godote hiliyonomo tawakalubino kuba komokomo danagilamelelamemene, ba:be Ko Hegelalo ale ebeno holoholo hapuamo kalakalago konutitatama:nema:. Ba:ba tetelo tole komote agodolo a:kitanamene, mabu ebete Hunu Habalo keba ka:na kemedena, ale ba:moe hopolo ba: atumu ba:ba ka:na kaemedehonama:. 18 Ba: hibila, Godokono hibi malemale emalagidolo ipuwalo tole komo puliyala, mabu malemale emalagidolo komote tole komo gobogobamo ebeno heloamo ka:na:matema:ne. Ba:bema: kebe lumagiti Godokono holoholo hapuamo utima: da:toletolena, Godokono malemale emalagidolo komote ebe ipuwalo oko hidamo kowatinaha:, iyo, ba:bako lumagiti nemalagidolona Godote ebetamo kuba huiya kikamema:ne, ba:bema: ebegodolo tole komo kapiyate itana.
19 Numa:la:, Godote a dopamo malemalelo nemalagidoloenami, ba:bema: wadiyala a malemale emalagidolo ipuwalo bemedehonama:. 20 Ba:bema: kebe lumagiti ebeno ekawitamo maubalo ba:ma ka:na da:goemene, “Nale Godoko malemalelo nemalagidolonamo huiyatiya ama: kemalagidolonaha:,” ba:be lumagi ba: ha:da amihodawala. A:iye! Ebete ba:moe hopolo ba emedena kebe lumagi ebeno baida:mo dumina ba:be ekawi malemalelo emalagidoloheno, ebete umiha:ma: deda:na ba:be Godo malemalelo keba ka:na na:kemalagidolonamene? Gabo puliyanomola, a:kitanamene! 21 Ba: hibila, Kelisote atamo kebe ko tutumu tabo dikaa:miya: ba:be tabo ba: ba:ma ka:nala, kebe lumagiti Godoko malemalelo demalagidolona, wadiyala ebete atu gabodo ebeno ekawi malemalelo na:kaemalagidolonamene.