4
Godokono Gobogobo Ba꞉gala Kelisotamo Alaholodawoeno Gobogobo Ibino Hiya꞉hiya꞉ Ododili Komo
Naeno hidohido mabuluba꞉la꞉, komopa꞉te ba꞉ma ka꞉na dito da꞉ga꞉lanaka, “A Godokono Gobogobagopila,” la꞉ ibino tabo hibima꞉ akamida꞉la꞉. Wadiyala la꞉ huiyatiya ibino tabo komokomo ba꞉gala emede komokomo hidamo nulamelelamenala꞉, mabu diyala, iba꞉te Godokono Gobogoboeno heloamo kuda꞉ emedehona o kuba gobogoboeno heloamo demedehona. Numa꞉la꞉, ba꞉ma tetelo hopo konomolo ha꞉da tabo olamagimipa꞉te Godokono mahilo ka꞉milo ba꞉ dito wapata꞉lamena! Ba꞉bema꞉ la꞉ Godokono Gobogobagoeno okodawa ba꞉ma ka꞉na kiya꞉tawahama꞉nemata, kebe lumagiti ba꞉ma ka꞉na dolamaginako, “Ya꞉su Kelisote lumagino apa꞉mo ba꞉moe hopamo hibilo a꞉pehawakaluya꞉,” ebe ba꞉ Godokono Gobogobagoenola. Huiyatiya kebe lumagiti Ya꞉sukunu komoma꞉ ha꞉da tabo dolamaginako ebe Godokono Gobogobagoeno okodawaha꞉, ao, ebeno gobogobo ba꞉ Kelisotamo Alaholo Komo Ododidawoeno gobogobola. Ba꞉ hibila, dopamo la꞉ ba꞉ma ka꞉na uliya꞉mata, ba꞉be kuba gobogobote hopo habamo kopema꞉ne, ba꞉bema꞉ ebete tawakaluba꞉tamo ya꞉lo puluhukuti ba꞉moe hopolo bemedena.
Naeno hidohido guguda꞉la꞉, puya꞉te Godokono mahilamo ha꞉da tabo dolamagiminaka la꞉le ibino wato kikipo ya꞉lo a꞉lawimata, mabu la꞉ ba꞉ Godokono gugudila ba꞉gala la꞉ ipuwalo oko dowatina ba꞉be Hido-talona Gobogoboeno helote konomoma꞉ eda꞉na, iyo, ba꞉be helote ibi ipuwalo oko dowatina ba꞉be eta gobogoboeno helo na꞉gogolona. Numa꞉la꞉, ba꞉bi ha꞉da amihohopa꞉te ba꞉moe hopoeno komoma꞉ ga꞉lana mabu hopo habalo oko dowatina ibi ba꞉ ba꞉be kuba gobogobagopila, iyo, hopo habanapino kalakala ba꞉bema꞉ itana ibino tabo komokomo ulihoma꞉. Huiyatiya aeno komo ba꞉ hiya꞉nomola mabu a Godokono gugudima꞉ eda꞉hanama꞉. Ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, kebe lumagiti Godokono komo hibilo diya꞉tawana ebete aeno tabo kulima꞉ne, huiyatiya Godokono komo iya꞉tawaha꞉ lumagiti aeno tabo a꞉kulia꞉mene. Iyo, a ba꞉moe gabodo niya꞉tawahanama꞉ kebe komate Godokono hibi Gobogobogodone da꞉pikulina ba꞉gala kebe komate ha꞉da amiho gobogobogodone da꞉pikulina ba꞉bi hiya꞉hiya꞉ komo.
Godoko Ba꞉ Malemaledawala
Naeno hidohido mabuluba꞉la꞉, wadiyala a ipuwalo etate eta malemalelo kemalagidolo, etate eta malemalelo kemalagidolo, a ba꞉ba ka꞉na bewagelenama꞉ mabu malemale komo ba꞉ Godogodone pena. Ba꞉bema꞉ kebe tawakaluba꞉godolo malemale emalagidolo komo ditanamene ibi ba꞉ Godokono gugudila, iyo, ibi Godokono hibi komo iya꞉tawahala, huiyatiya kebe lumagigodolo malemale emalagidolo komote itanaheno, ba꞉be lumagi Godokono hibi komo iya꞉tawaha꞉ mabu Godoko ba꞉ konomo malemaledawala. Numa꞉la꞉, Godote ebeno malemale atamo ba꞉ma ka꞉na hawakalimiya꞉, ebete ebeno Gudu kapiyanomo ba꞉moe hopamo a꞉poemiya꞉ ale hibi ka꞉ka꞉ ebegodone kolawema꞉. 10 Ba꞉bema꞉ ba꞉be hibi malemale komo ba꞉ ba꞉ma ka꞉nala. Dopamo ale Godoko malemalelo emalagidoloha꞉ tetelo ebete a konomamo ba emalagidoloe ebeno Gudu Kelisoko atamo ba꞉bo poemiya꞉, iyo, ebete ebeno ubi ba꞉bo ihatiya꞉ aeno kuba ododili komokomo Kelisokono hawa꞉mo egebolea꞉mete a ebeno gugudima꞉ komidima꞉.
11 O naeno hidohido mabuluba꞉la꞉, Godote ebeno malemale komo atamo ba꞉ba ka꞉na hawakalimiya꞉, ba꞉bema꞉ wadiyala a ba꞉ atumu etate eta malemalelo ba꞉ka-emalagidolonakoma꞉. 12 Ba꞉ hibila, ba꞉moe hopo tupuimi mabuni eta lumagiti Godoko kumiya꞉ha꞉, huiyatiya keba tetelo a ipuwalo etate eta malemalelo kemalagidolo, etate eta malemalelo kemalagidolo, a ba꞉ba ka꞉na demedehonama꞉, ba꞉ba tetelo komopa꞉te aeno ododi ipuwado Godoko hibilo kumima꞉na꞉ mabu ebete a ipuwalo bemedena ba꞉gala ebeno malemale komote a ipuwalo tabonomola.
13 Godote a ipuwalo demedena ba꞉gala ale ebe ipuwalo demedehonama꞉, ba꞉be komo a keba ka꞉na na꞉kiya꞉tawahama꞉? Dopo komo ba꞉ ba꞉ma ka꞉nala, Godote atamo dikaa꞉miya꞉ ba꞉be Gobogobote a kiya꞉tua꞉mema꞉ne. 14-15 Ba꞉gala aeno tabo olamagimi komo ba꞉ eta a iya꞉tua꞉me komola. Iyo, ale baida꞉mo dumiya꞉ma꞉ ba꞉be hibi komo komopa꞉tamo ba꞉ma ka꞉na bolamagiminakoma꞉, “Godote ebeno Gudu hopo habamo a꞉poemiya꞉, ebete tawakalubino Ka꞉ka꞉ Mula꞉lelamedawama꞉ kopeda꞉nama꞉.” Ba꞉bema꞉ hibila, kebe lumagiti hawakala ba꞉ma ka꞉na dolamagina, “Ya꞉suku ba꞉ Godokono Gudula,” Godote ba꞉be lumagi ipuwalo hibilo bemedena ba꞉gala ebete atumu Godoko ipuwalo ba꞉ka-emedena. 16 Ba꞉gala ba꞉be hido ukui lawema꞉ Godokono malemale komote atumu aeno eta iya꞉tua꞉medawama꞉ keda꞉na. Iyo, Godote konomo malemaledawama꞉ ba eda꞉na a malemalelo emalagidoloena, ba꞉bema꞉ a ipuwalo kebe lumagiti ba꞉be komo hibima꞉ miditi malemale emalagidolo ipuwalo demedenamene, ba꞉be lumagiti kiya꞉tawama꞉ne ebete Godoko ipuwalo bemedena ba꞉gala Godote ebe ipuwalo atumu ba꞉ka-emedena.
17 Numa꞉la꞉, ba꞉moe malemale emalagidolo komodo a ba꞉ tuputupu tawakalubima꞉ eda꞉hanama꞉, ba꞉bema꞉ Godote hiliyonomo tawakalubino kuba komokomo danagilamelelamemene, ba꞉be Ko Hegelalo ale ebeno holoholo hapuamo kalakalago konutitatama꞉nema꞉. Ba꞉ba tetelo tole komote agodolo a꞉kitanamene, mabu ebete Hunu Habalo keba ka꞉na kemedena, ale ba꞉moe hopolo ba꞉ atumu ba꞉ba ka꞉na ka-emedehonama꞉. 18 Ba꞉ hibila, Godokono hibi malemale emalagidolo ipuwalo tole komo puliyala, mabu malemale emalagidolo komote tole komo gobogobamo ebeno heloamo ka꞉na꞉matema꞉ne. Ba꞉bema꞉ kebe lumagiti Godokono holoholo hapuamo utima꞉ da꞉toletolena, Godokono malemale emalagidolo komote ebe ipuwalo oko hidamo kowatinaha꞉, iyo, ba꞉bako lumagiti nemalagidolona Godote ebetamo kuba huiya kikamema꞉ne, ba꞉bema꞉ ebegodolo tole komo kapiyate itana.
19 Numa꞉la꞉, Godote a dopamo malemalelo nemalagidoloenami, ba꞉bema꞉ wadiyala a malemale emalagidolo ipuwalo bemedehonama꞉. 20 Ba꞉bema꞉ kebe lumagiti ebeno ekawitamo maubalo ba꞉ma ka꞉na da꞉goemene, “Nale Godoko malemalelo nemalagidolonamo huiyatiya ama꞉ kemalagidolonaha꞉,” ba꞉be lumagi ba꞉ ha꞉da amihodawala. A꞉iye! Ebete ba꞉moe hopolo ba emedena kebe lumagi ebeno baida꞉mo dumina ba꞉be ekawi malemalelo emalagidoloheno, ebete umiha꞉ma꞉ deda꞉na ba꞉be Godo malemalelo keba ka꞉na na꞉kemalagidolonamene? Gabo puliyanomola, a꞉kitanamene! 21 Ba꞉ hibila, Kelisote atamo kebe ko tutumu tabo dikaa꞉miya꞉ ba꞉be tabo ba꞉ ba꞉ma ka꞉nala, kebe lumagiti Godoko malemalelo demalagidolona, wadiyala ebete atu gabodo ebeno ekawi malemalelo na꞉ka-emalagidolonamene.