5
Hibima꞉ Midipa꞉te Ibino Uli Ka꞉ka꞉ Ape Godogodone Lawema꞉ Ubi Dihatena
Ba꞉bema꞉ a hibima꞉ midipi iya꞉tawahala, a ba꞉moe hopolo ba emedena aeno ha꞉laha apa꞉te ba꞉ tawakaluba꞉te kubadopo mimiya tumulu detemoteholena ba꞉bi mimiya huiyala. Huiyatiya kalakala konomola, ba꞉ma tetelo da꞉pola꞉ma꞉na ba꞉bi mimiyate da꞉kubakubahamena꞉, Godote a mabuma꞉ kebe ulinonomo genama ebeno Hunu Habalo detiya꞉, ale ba꞉be hibi genama lawete emedena emedena tetelo ba꞉bolo bemedenama꞉. Numa꞉la꞉, nale da꞉goemo ba꞉be tabo ba꞉ gola, mabu lumagiti kebe uli genama Godogodone da꞉nelawemene ba꞉be genama ba꞉ ebeno uli ka꞉ka꞉ apela, iyo, Godote ba꞉be genama ha꞉kiya etiya꞉, ba꞉moe hopo lumagitiha꞉. 2Kol 4:7 Ba꞉bema꞉ hibila, ba꞉ma tetelo ale temetema꞉go ba ihimina aeno ubi komo konomamo ihatenama꞉, Godote a ba꞉be Hunu Haboeno genamamo tiyonomolo konewadipima꞉. Numa꞉la꞉, a ba꞉be hibi genama da꞉nelawema꞉, Lom 8:23 ba꞉be komo ba꞉ lumagiti uli hidonomo kaliko keba ka꞉na ka꞉pulinako ba꞉ba ka꞉nala, iyo, ebete uli kaliko kalakalago kolawema꞉ne mabu ebete kalikoheno hilopago emede ubihinola. Ba꞉ hibila, ale hopo haboeno apa꞉go ba emedena ba꞉moe hopoeno hiya꞉hiya꞉ menemene ipuwalo ihiminama꞉, huiyatiya aeno ukui komote ba꞉ma ka꞉na kitanaha꞉ ale ba꞉moe hopoeno ape dito miya꞉pale. Ao, ale ba꞉ma tetelo aeno ape modobodopoma꞉ ga꞉lanama꞉, huiyatiya ba꞉moe atu tetelo ale Hunu Haboeno uli emede ape uwatema꞉ ubi konomamo ihatenama꞉, mabu a iya꞉tawahala ale hibilo da꞉nuwatema꞉, ba꞉ba tetelo wiboha꞉ uli emede ka꞉ka꞉ komote aeno pakala emede ape ba mula꞉lea꞉me ba꞉bi ape hiya꞉ma꞉ ba꞉bo komidilima꞉ne. Ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, ale ba꞉be uli emede ka꞉ka꞉ kolawema꞉ pote a da꞉hiduia꞉miya꞉ ba꞉be Helodawa ba꞉ Godotela. Iyo, ebete ebeno Gobogobo atamo dito ikaa꞉miya꞉, ba꞉bema꞉ ale ba꞉be komodo ba꞉ma ka꞉na kiya꞉tawahama꞉nema꞉, kebe hidohido komate ebegodolo da꞉pola꞉na, galane tetelo ebete atumu ba꞉bi hiliyonomo komo atamo hibinomolo kikaa꞉mema꞉ne.
Ba꞉gala eta komo. Ale aeno hibima꞉ midi ipuwalo toleheno kalakalago bemedenama꞉, mabu a iya꞉tawahala ale ba꞉moe hopoeno apa꞉go ba emedena aeno uli ka꞉ka꞉ apa꞉te aeno Kodawagodolo ebeno Hunu Habalo ba꞉nepola꞉ma꞉na. Huiyatiya numa꞉la꞉, ba꞉be hido ka꞉ka꞉te a muhulunomolo ditana, Yun 11:13-16 7-8 ale ba꞉be komoma꞉ ubiha꞉ma꞉ keda꞉hanaha꞉, ao, a toleheno kalakalago bemedenama꞉ mabu ale ba꞉ma tetelo aeno baida꞉mo kebe komo ulamema꞉ modoboha꞉ma꞉ deda꞉hanama꞉, ale hibima꞉ midi ipuwalo ba wapata꞉lamena ba꞉bo biya꞉tawahanama꞉, ale ba꞉bi komo galane tetelo hibinomolo kulamema꞉nema꞉. Iyo, hibila, a ubi konomola ba꞉moe hopo haboeno ape miya꞉pate aeno Kodawoeno uli genamalo eba꞉go konemedenama꞉, Pil 1:23 huiyatiya ale ba꞉moe hopolo tete ga꞉ga꞉nomolo demedenama꞉ o ba꞉moe hopo tiyolo miya꞉pate Hunu Habalo da꞉nemedenama꞉, ale hiliyonomo tetelo aeno Kodawa kapiya kalakaluimima꞉ aeno tepo ipuwoeno ubi konomamo ihatenama꞉. Kol 1:10; 1Tes 4:1 10 Ba꞉bema꞉ ba꞉moe komo ba꞉ ko komonomola, a hiliyonomate Kelisotamo da꞉nikulima꞉, ebete Godokono ubi komodo aeno komokomo ba꞉bo kanagilamelea꞉mema꞉ne. Iyo, ale hopo haboeno apa꞉go ba emedena kebe hiya꞉hiya꞉ komo dododilinakoma꞉, ebete ba꞉bi hiliyonomo komoma꞉ atamo hido huiya ba꞉gala kuba huiya modobonomolo ba꞉bo kikaa꞉mema꞉ne.
Godote Kelisokono Ododi Komodo Hopo Habanapi Ebeno Mabulubima꞉ Da꞉midiliya꞉
11 Ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, a puya꞉te aeno Kodawoeno hibi okopima꞉ deda꞉hanama꞉, ale ebe toleme gabo ba iya꞉tawaha komopi hiliyonomo ba꞉bema꞉ kiyalamenakoma꞉ iba꞉te ebetamo kohobila꞉halema꞉. Iyo, Godote aeno hibi komo iya꞉tawanomola, huiyatiya na ubila la꞉ la꞉eno tepo ipuwoeno mulu ukui komago aeno komo ba꞉ atumu hidamo niya꞉tawahuya꞉la꞉. 12 Numa꞉la꞉, ba꞉moe tabamo a ha꞉kiya a kawagaminoeha꞉, ao, a huiyatiya aeno ubi komo ba꞉ma ka꞉na ihatema꞉, ale aeno hibi ododi komoma꞉ hidohido ukui la꞉tamo ba ikalame la꞉le a mabuma꞉ ba꞉bo kawagahama꞉nemata. Ba꞉bema꞉ la꞉eno sose ipuwalo puya꞉te komopino tepo ipuwoeno komokomo hibilo emalagidoleheno ba꞉bi tawakalubino hunu tama kapiyama꞉ dawagahana, ba꞉ba꞉te ibino kuba ukuia꞉go la꞉go dolowabeletihuima, ba꞉ba tetelo la꞉le modobo helo kolawema꞉nemata iba꞉tamo tabo hidamo kohuiyama꞉.
13 A꞉iye! Iba꞉te aeno hibi oko owati komoma꞉ a daedaepima꞉ da꞉ga꞉lana ba꞉be tabo hibila꞉ka꞉? Ao, hibiha꞉, huiyatiya la꞉ komopa꞉te tabo ba꞉ba ka꞉na da꞉ga꞉lama, kubaha꞉, mabu a ba꞉bo kemalagidoloma꞉nema꞉ ale Godoko kapiya kawagaminanama꞉ oko bowatinama꞉. Ba꞉gala eta tetelo la꞉le la꞉eno ukui hiya꞉ma꞉ miditi a daedaeha꞉pima꞉ da꞉kaga꞉lama, ba꞉be komote atumu modoboma꞉ keda꞉ma꞉ne, mabu ba꞉ba tetelo a ba꞉ma ka꞉na kemalagidoloma꞉nema꞉ aeno oko owati ipuwalo la꞉le hibi owalubi komo a꞉lawemata. 14 Numa꞉la꞉, oko owati ipuwalo Kelisokono malemale emalagidolo komo kapiyate a a꞉magatoenako, mabu ale ba꞉moe komo hibima꞉ na꞉midinama꞉, ebe kapiyate hopo habanapi hiliyonomo mabuma꞉ hoiya꞉, iyo, ba꞉be mabuma꞉ ibi hiliyonomate atumu ebe ipuwado a꞉kaha꞉lahuya꞉. 15 Numa꞉la꞉, ebete ibi hiliyonomo mabuma꞉ hoiya꞉, mabu Godoko ubihinola hopo habanapa꞉te ibi ha꞉kiya ibi kalakaluilamelo gala kakemedehonama꞉. Ebete huiyatiya ebeno ubi komo ba꞉ma ka꞉na ihatena, kebe Kodawate ibi mabuma꞉ da꞉hoiya꞉ iba꞉te ebe kapiya kokalakaluiminama꞉ nemedehonamena꞉, iyo, ebe ba꞉ Godote ka꞉ka꞉mo dadipatiya꞉ ba꞉be dawala. Lom 14:7-8
16 Ba꞉be mabuma꞉ ale ba꞉ma tetene tupuimiti eta lumagino komo ba꞉moe hopo haboeno hunu tama gabodo gala a꞉kanagiya꞉midama꞉ma꞉. A꞉iye! Ale dopamo Kelisokono komo ba꞉ba ka꞉na kubamo anagiya꞉midamenakuima꞉, huiyatiya kalakala konomola, ale ba꞉be kuba ukui komo miya꞉palete ba꞉ma tetelo ebe hidamo buminama꞉. 17 Ba꞉bema꞉ kebe lumagiti Kelisoko ipuwalo demedena ebeno komo ba꞉ ba꞉ma ka꞉nala, ebeno pakala emede komote ebegodolo da꞉wibui, uli emede komote ebetamo ba꞉ dito pi, iyo, ba꞉ma tetelo ebe uli lumagima꞉ eda꞉na. Lom 8:1; Gal 6:15 18 Numa꞉la꞉, ba꞉be hido okoeno hiliyonomo komo Godote ya꞉lo tetelo ha꞉kiya ododiliya꞉, iyo, ale dopamo eba꞉go alaholohopima꞉ ba eda꞉hana, ebete huiyatiya a uwatete Kelisokono ododi ipuwado a ebeno hidonomo mabulubima꞉ ba꞉bo midiya꞉. Ba꞉ba tetelo ebete ba꞉be atu hido oko atamo ba꞉ma ka꞉na ikaa꞉miya꞉, ale komo tawakalubi ebetamo ba magahele iba꞉te ago kapimilo ebeno hido mabulubima꞉ keda꞉hanama꞉. Lom 5:10 19 Ba꞉bema꞉ ale hopo habanapi hiliyonomatamo tabo ba꞉ma ka꞉na olamagiminakoma꞉, Godote Kelisokono ododi komodo iba꞉tamo hido oko ba owatina ibi ebeno hido mabulubima꞉ ba꞉bo midiliya꞉, iyo, iba꞉te dopamo kebe kuba kododilinakui ebete ba꞉bi hiliyonomo komokomo ebeno ukuini ba꞉ dito egebolelamiya꞉. Ba꞉ hibila, a puya꞉te ba꞉moe oko dowatinama꞉, dopamo tetelo Godote a ebeno hibi okopima꞉ ba ka꞉mi ebete ba꞉moe oko atamo ba꞉bema꞉ ikaa꞉miya꞉, iyo, ebe ubila tawakaluba꞉te ebeno tabo a ipuwado kulihoma꞉. Lom 3:23-25
20 Ba꞉moe ba꞉be mabuma꞉ ale ba꞉moe hopolo Kelisokono oko habalo ba la꞉mota꞉hana ale tawakaluba꞉tamo ba꞉ma ka꞉na olamagiminakoma꞉, “Ale la꞉ betoelamehola꞉ta, wadiyala la꞉ Godotamo haba nikama꞉la꞉, ba꞉bene la꞉le eba꞉go alaholoho komo dododinakoma, ebete la꞉ ba꞉be komone uluhukulatelete la꞉ ebeno hido mabulubima꞉ komidilima꞉na꞉ta.” Numa꞉la꞉, Godote a ipuwado ba꞉moe tabo bolamaginako, aleha꞉. 21 Ba꞉ hibila, Kelisote eta kuba ododi komo hibilo kiya꞉tawanamiha꞉, huiyatiya Godote a kowalubima꞉ aeno kuba ododili komo ebetamo miya꞉tea꞉mete ebe eta kuba ododilidawa huiyama꞉ ba꞉ dito midiya꞉, mabu ebete ebeno ubi ba꞉ma ka꞉na ihatiya꞉, ale Kelisoko ipuwalo demedenama꞉ ebete ba꞉be komodo a ebeno tuputupupima꞉ komidima꞉. Yun 4:15

5:1: 2Kol 4:7

5:2: Lom 8:23

5:6: Yun 11:13-16

5:7-8: Pil 1:23

5:9: Kol 1:10; 1Tes 4:1

5:15: Lom 14:7-8

5:17: Lom 8:1; Gal 6:15

5:18: Lom 5:10

5:19: Lom 3:23-25

5:21: Yun 4:15