6
Ba꞉bema꞉ la꞉ nonolata, a Godokono hibi okopa꞉te eba꞉go oko ba owatina, ale la꞉ ba꞉ma ka꞉na toelamehola꞉ta, Godote hopo habanapa꞉tamo da꞉hawakalimiya꞉ la꞉ puya꞉te ba꞉be malemale komo da꞉lawima, la꞉ hidamo! Modoboha꞉ ba꞉be malemale komote la꞉ ipuwalo hibi oko owatihino la꞉ ipuwane hidohido gaote ba꞉bema꞉ a꞉kikulihamena꞉. Iyo, Godote ebeno Bukalo eta tabo ba꞉ma ka꞉na goena,
 
“Nale kebe tete hidoma꞉ da꞉goiya꞉mo,
ba꞉ba tetenomolo
nale la꞉eno toetoe tabo uliya꞉mo,
iyo, nale la꞉eno ka꞉ka꞉ komula꞉lema꞉
kebe hegela modoboma꞉ da꞉goiya꞉mo,
ba꞉be hegelanomolo la꞉ hibilo owalubiliya꞉mata.”
 
Ba꞉bema꞉ la꞉ hidamo nulia꞉la꞉, ba꞉moe tete ba꞉ Godokono hido tetela, iyo, ba꞉moe hegela ba꞉ ebeno ka꞉ka꞉ mula꞉ hegelala.
Polokono Oko Mabuma꞉ Hiya꞉hiya꞉ Temeteme Komate Ebetamo Dikulihuya꞉
Numa꞉la꞉, a ubihinola ale tawakaluba꞉tamo dowatinama꞉ etate ba꞉be oko kubama꞉ goe, ba꞉bema꞉ ale oko hidonomo ukuia꞉go owatinama꞉ ale komopino nato ukamidalepima꞉ eda꞉hakapoma꞉. Ba꞉be mabuma꞉ a Godokono hibi okopima꞉ deda꞉hanama꞉, ale ba꞉be komo aeno hiliyonomo ododili ipuwalo kohawakaliminakoma꞉ aeno oko ipuwalo kodakodalo ba꞉bema꞉ la꞉mota꞉hanama꞉, iyo, hiya꞉hiya꞉ temeteme komo ba꞉gala menemene komo ba꞉gala olalati komate atamo dikulihonaka, ba꞉bi komoma꞉ ale oko a꞉kamiya꞉palema꞉. Ba꞉bema꞉ numa꞉la꞉, komo tetelo hibima꞉ midiha꞉pa꞉te a alukuinaka, ba꞉gala komo tetelo iba꞉te a du genamamo dito iya꞉hekenaka, ba꞉gala komo tetelo iba꞉te tawakaluba꞉tamo helo ikalamenaka a kanakapua꞉mema꞉. Iyo, komo tetelo komopa꞉te a owalubihino a ha꞉kiya menemene oko owatihonakoma꞉, ba꞉gala komo tetelo u laha komote a a꞉miya꞉poenaka, ba꞉gala komo tetelo baa꞉ kape komote a ua꞉menako.
Huiyatiya ba꞉bako hiliyonomo komokomo ipuwalo Godote atamo dikaa꞉mena ba꞉be hido dalowa꞉ha꞉ emede komo, ba꞉gala ebeno mulu iya꞉tawa komo, ba꞉gala aeno tepo ipuwa kodakoduilame komo, ba꞉gala ebeno malemale hawakalimi komo, ale ba꞉bi hidohido komo kapiya behawakalilamenakoma꞉. Ba꞉bene ebeno Hido-talona Gobogobote a ipuwalo demedena ba꞉be komo, ba꞉gala ale tuputupu gabodo komopi konomamo demalagidolenama꞉ ba꞉be komo, ba꞉gala ale ebeno Hibi Tabo dolamagiminakoma꞉ ba꞉be komo, ba꞉gala ebeno helote a ipuwalo oko dowatina ba꞉be komo, ale atumu ba꞉bi komokomo bekahawakalilamenakoma꞉. Numa꞉la꞉, Godokono tuputupu emede komote ba꞉ aeno alaholo gilima꞉ eda꞉na, ba꞉bako gila꞉te aeno kokoto netewalo ba꞉pola꞉na.
Ba꞉bema꞉ hibila, komo tetelo tawakaluba꞉te a hunamo a꞉wadiya꞉paa꞉tenaka ba꞉gala komo tetelo iba꞉te atamo hilopo ikaa꞉menaka, iyo, komo tetelo iba꞉te a kuba ododilipima꞉ a꞉ga꞉lanaka ba꞉gala komo tetelo iba꞉te a a꞉milia꞉mehoenaka. Ba꞉bene iba꞉te a ha꞉da amihopima꞉ a꞉ka꞉minaka, huiyatiya hiliyonomo tetelo ale hibi tabo kapiya bolamagiminakoma꞉, iyo, iba꞉te a uwatema꞉ ubiha꞉ma꞉ ba eda꞉hana, huiyatiya Godote a kalakalago uwatenako. Ba꞉gala iba꞉te na꞉kaga꞉lana aeno olalati mabuma꞉ tatalila a ba꞉ koha꞉lahama꞉nema꞉, huiyatiya numa꞉la꞉, ale Godokono ubilo ka꞉ka꞉go bemedenama꞉, iyo, ale iba꞉godone koko temeteme iya꞉tawahanakoma꞉, huiyatiya ebete ibi na꞉duhilamenako aeno ka꞉ka꞉ hibinomolo kiya꞉hilia꞉mema꞉. 10 Ba꞉bema꞉ komo tetelo ale ihi baida꞉gopima꞉ eda꞉hanakoma꞉, huiyatiya hiliyonomo tetelo aeno tepo ipuwalo kalakala kapiyate itananako, ba꞉gala tawakaluba꞉te a awaepima꞉ ga꞉lanaka huiyatiya komo ibi hiliyonomo ale Godokono tepo ipuwoeno hidohido komamo dogodogopima꞉ midilinakoma꞉, iyo, iba꞉te a ilinaha꞉pima꞉ ka꞉minaka huiyatiya Godokono dogodogo komo hiliyonomate agodolo ba꞉pola꞉na.
11-12 O Kolini mabuluba꞉la꞉, numa꞉la꞉! Ale la꞉ ba emalagidolena aeno tepo ipuwoeno malemale gigihote la꞉tamo a꞉hiya꞉midalo bitana, iyo, ale eta hibi komo awaminaheno tabo la꞉tamo hawakala ba꞉bema꞉ olamagimima꞉. La꞉ huiyatiya la꞉eno tepo ipuwoeno gigiho atamo a꞉kalapilalimata, 13 ba꞉bema꞉ nale la꞉ naeno gugudima꞉ ba midili tabo ba꞉ma ka꞉na olamagimo, aeno tepo ipuwalo la꞉ mabuma꞉ ditana, wadiyala la꞉le ba꞉be atu malemale komodo la꞉eno tepo ipuwoeno gigiho atamo atumu na꞉ka-a꞉hilama꞉la꞉.
Oko Owati Ipuwalo Hibima꞉ Midipa꞉te Hibima꞉ Midiha꞉pa꞉go Kapiyama꞉ Akeda꞉hala꞉
14 La꞉ hidamo! La꞉le eta oko owati ipuwalo hibima꞉ midiha꞉pa꞉go kapiyama꞉ akeda꞉hala꞉, mabu puya꞉te Godokono tuputupu ododilipima꞉ deda꞉hana ba꞉gala puya꞉te Godokono tutumu tabamo papamila꞉ha ubiha꞉ma꞉ deda꞉hana, iba꞉te eta komo kapimilo keba ka꞉na na꞉kododimina꞉? Iyo, alo ipuwalo da꞉wapata꞉lamena ba꞉gala du ipuwalo da꞉wapata꞉lamena, iba꞉te kapimilo keba ka꞉na na꞉kemedenamena꞉? 15 A꞉iye! Kelisoko ba꞉gala Saitanako iba꞉te eta komo ododima꞉ ibino ukui kapiyama꞉ a꞉kamida꞉mena꞉! Iyo, hibima꞉ mididawa ba꞉gala hibima꞉ midiha꞉dawa, ibino ukui komate hiya꞉hiya꞉ ba pola꞉na iba꞉te kapimilo emedenama꞉ gabote a꞉kitanamene! 16 Ba꞉gala ba꞉ ba꞉ba ka꞉na Godoko adikumidawa ba꞉gala ida꞉da꞉li gobogobo adikulamedawa, ibi netewapino ukui komate ba alaholohona milo komoeno nopo tamote gabo a꞉kuma꞉mena꞉! Numa꞉la꞉, a puya꞉te Ka꞉ka꞉ Godo hibima꞉ da꞉midinama꞉, a ba꞉ ebe adikumino hiya꞉nomo genamala, ba꞉bema꞉ ebete ba꞉be komo ba emalagidolo ebeno Bukalo tabo dopamo ba꞉ma ka꞉na goiya꞉,
 
“Nale naeno tawakaluba꞉go ba emedena,
iba꞉te naeno holoholo hapulu
ba꞉wapata꞉lamenamena꞉,
iyo, iba꞉te na kapiya ibino Godoma꞉ ba ka꞉namina,
nale atumu ibi naeno hibi tawakalubima꞉
ba꞉ka꞉laminamo.”
 
17 Ba꞉bema꞉ Kodawate gala ba꞉ma ka꞉na kagoiya꞉,
 
“Naeno tawakaluba꞉la꞉,
wadiyala la꞉le hibima꞉ midiha꞉pi ipuwane
nikulihala꞉,
la꞉ ba꞉gala ibi la꞉le
netewa hiya꞉hiya꞉ kapiyuimi ipuwalo
kemedehonama꞉.
Ba꞉bene nale kebe komokomo kubama꞉ da꞉goenakomo,
la꞉le ba꞉bi kuba dalowa꞉ komo akologilinakala꞉,
mabu la꞉le ba꞉moe tabamo da꞉papamila꞉hanakoma,
nale la꞉ hibilo kalakalago buwatenakomata.
18 Iyo, ba꞉ba tetelo nale la꞉eno nabiwima꞉ ba eda꞉na,
la꞉le naeno gugudima꞉ beda꞉hanamata,
mabu na Helonomo Kodawate
ba꞉moe tabo hibilo goemo.”