13
Polote Leta Kuititi Hapulu Komo Owalubi Tabo Heloamo Dolamagiya:
Iyo, nale la:tamo gala da:kapemo, ba:moe ba: netewa-kapiya tetema: keda:ma:ne. Ba:bema: ba:moe ba: eta komola, Godokono Bukate a biya:tua:mena, keba tetelo eta hibima: mididawate ha:kiya pete eta lumagino ododi komo kubama: da:pegoemene, ale ebeno tabo a:kulia:ma:, huiyatiya netewa o netewa-kapiyate ebeno kuba komo da:pehawakalimimina:, ba:ba tetelo ale ebetamo kuba huiya kikamema:nema:. Ba:bema: la: puya:te dopamo hiya:hiya: kuba dododilinakuima, ba:gala la: puya:te ba:ma tetelo kuba dododilinakoma, na peheno la: hiliyonomo dopamo ba:ma ka:na kiyahalamemata, nale da:pemo la: kuba ododilipi hiliyonomatamo la:eno kuba huiya kopikalamema:nemata. Numa:la:, nale dopamo da:pimo, ba:be tete ba: naeno netewa tetema: edi, puya:te ba:ba tetelo kuba ododili ipuwalo da:pola:nui, nale ibi ba:moe atu tabamo ba:bo pikiyahalamimo.
A:iye! Nale la:go lutaha: tetelo la:le ba:ma ka:na olamagimimata, ale Kelisokono helo Pologodolo hibilo dumima: ebe hibi okodawama: ba:bo koga:lama:nema:. Ba:bema: tete tatalila, la:le naeno komo ba:ma ka:na hibilo kumima:nemata, naeno tabo olamagi komodo Kelisote ha:kiya la: ba:bo kokiyahalamema:na:ta, iyo, ebete la: ipuwalo ebeno oko ebeno helo konomamo ba owatina la:tamo kuba huiya ikalamema: heloha:ma: keda:naha:! Numa:la:, dopamo Kelisote ebe ha:kiya ebe heloha:dawama: da:midiya: ba:ba tetelo kuba ododilipa:te ebe keha pihigamo pihomotete ikoko ba:bo alukulimiya:, huiyatiya kalakala konomola, ba:ma tetelo ebete Godokono heloamo ka:ka:go bemedena. Ba:bema: hibila, Kelisote dopamo heloha:ma: keba ka:na kediya:, a ebeno hibi okopa:te ba: atumu heloha:ma: eda:hanama:, huiyatiya ale ebe ipuwalo ba emedena Godokono helo ba:bo kolawema:nema:, ale la: mabuma: hiya:hiya: oko hidamo kowatihonama:.
Ba:bema: wadiyala la: ha:kiya la:eno hiya:hiya: komo hidamo nulamenala:, mabu diyala, la: hibima: midi ipuwalo kuda: emedehonamata o da: kemedehonaha:. La: iya:tawahala, la: puya:te hibima: midi ipuwalo demedenama, Ya:su Kelisote la: ipuwalo hibilo bemedena, aba: hibila:ka:? Huiyatiya numa:la:, la: puya:te hibima: midi ipuwalo emedenaheno, la: niliya! Ba:gala na ubila la:le aeno komo atumu hidamo na:kulamenala:, mabu ba:be komodo la: kiya:tawahama:nemata, a puya:te Godokono hibi okopima: deda:hanama:, ale hibima: midi ipuwalo hibinomolo bemedenama:.
Ba:bema: ale Godoko betoemehonakoma: la:le la:eno hiliyonomo ododili ipuwalo eta kapiya kuba ododikapoma:, mabu a ubila la: Godokono umi ipuwalo tuputupu komokomo kapiya ododili. Huiyatiya numa:la:, la:le tuputupu ododili komokomo ipuwalo hibilo demedenama, a ubihinola tawakaluba:te la:eno emede komoma: a hunamo wadiya:paa:te, ao, iba:te daedae ukuilo la: hidohidopima: ba ga:la huiyatiya a kubapima: da:kaga:lamena:, ale ba:be komo ko komoha:ma: koga:lama:nema:. Ba: hibila, Godokono hibi tabo olamagi oko owatima: ale eta duhimi komo ododima: kamodobonaha:, mabu ebete modobo helo atamo nikaa:mena ale kapiya komonomo kododima:, ba:be komo ba: ale ebeno hibi komo da:hawakaliminakoma: ba:be komola. Numa:la:, keba tetelo ale aeno heloha: komo ba iya:tawaha huiyatiya la: hibima: midi ipuwalo helohelopima: eda:halo dulamena, ba:ba tetelo aeno kalakalate hibilo bitana, iyo, ale Godoko betoemehonakoma: ebeno owalubi komodo la: hibima: midi ipuwalo kodakodalo gala kakala:mota:hanama:.
10 Ba:bema: konomo komo ba: ba:ma ka:nala. Nale la:godone muhululu ba emedena ba:moe leta ododiti la:tamo poememo, mabu na ubihinola nale da:pemo ba:ba tetelo nale la:eno hiya:hiya: kuba ododili komoma: la: heloamo ba pikiyahalame kuba huiya la:tamo dito pikalame. Ba:bema: na peheno wadiyala la: dopamo la:eno kuba ododili komone nohobila:hala:, ba:bene Kodawate kebe helo natamo dikanamiya:, nale ba:be heloamo la:eno hibima: midi ipuwalo la: kopekodakoduilamema:nemata. Ba: hibila, ebete helo natamo kikanamiya:ha: nale la:eno hibima: midi komo kokubahilamema:.
Polote Kuititi Nolata Tabo Komokomo Dolamagiya:
11 Ba:bema: naeno hibima: midipi ekaka:la:, ba:moe leta kuititi hapulu nale la:tamo yawo tabo bolamagimo. Wadiyala la: la:eno ukui konomamo nihatenakuya:la:, la:le la:eno hibima: midi ipuwalo kodakodalo gala kakala:mota:hanama:. Ba:gala la:le awaepi kowalubilima: nale la: da:kiyalamema, wadiyala la: ba:be tabamo na:papamila:hala:la:, ba:bene ukui kapiyama: ba eda:ha hido tataba ipuwalo nemedenala:. Ba:bema: la: ba:ba ka:na ba emedehona, pote malemale komo ba:gala hete komo tawakaluba:tamo dikalamena, ba:be Godote la: ipuwalo bemedenamene.
12 Wadiyala la: da:kapiyuimima la: hiliyonomo etapa:te etapino kokoto uwatehuilo na:pa:watamehuiya:la:. 13 Godokono tawakaluba:te ba:malo demedehona, ibi hiliyonomate ibino nolata tabo la:tamo poelama:.
14 Wadiyala Kodawa Ya:su Kelisogodone duluhukuna ba:be malemale komo, ba:gala Godogodone duluhukuna ba:be malemale emalagidolo komo, ba:gala Hido-talona Gobogobogodone duluhukuna ba:be kalakalago kapimilo emede komo, ba:bi komate la: hiliyonomagodolo na:pola:namena:. Ba:moe ba: naeno tabo kuititila. Ba:ba:la.