13
Polote Leta Kuititi Hapulu Komo Owalubi Tabo Heloamo Dolamagiya꞉
Iyo, nale la꞉tamo gala da꞉kapemo, ba꞉moe ba꞉ netewa-kapiya tetema꞉ keda꞉ma꞉ne. Ba꞉bema꞉ ba꞉moe ba꞉ eta komola, Godokono Bukate a biya꞉tua꞉mena, keba tetelo eta hibima꞉ mididawate ha꞉kiya pete eta lumagino ododi komo kubama꞉ da꞉pegoemene, ale ebeno tabo a꞉kulia꞉ma꞉, huiyatiya netewa o netewa-kapiyate ebeno kuba komo da꞉pehawakalimimina꞉, ba꞉ba tetelo ale ebetamo kuba huiya kikamema꞉nema꞉. Ma꞉t 18:16; 1Tim 5:19 Ba꞉bema꞉ la꞉ puya꞉te dopamo hiya꞉hiya꞉ kuba dododilinakuima, ba꞉gala la꞉ puya꞉te ba꞉ma tetelo kuba dododilinakoma, na peheno la꞉ hiliyonomo dopamo ba꞉ma ka꞉na kiyahalamemata, nale da꞉pemo la꞉ kuba ododilipi hiliyonomatamo la꞉eno kuba huiya kopikalamema꞉nemata. Numa꞉la꞉, nale dopamo da꞉pimo, ba꞉be tete ba꞉ naeno netewa tetema꞉ edi, puya꞉te ba꞉ba tetelo kuba ododili ipuwalo da꞉pola꞉nui, nale ibi ba꞉moe atu tabamo ba꞉bo pikiyahalamimo.
A꞉iye! Nale la꞉go lutaha꞉ tetelo la꞉le ba꞉ma ka꞉na olamagimimata, ale Kelisokono helo Pologodolo hibilo dumima꞉ ebe hibi okodawama꞉ ba꞉bo koga꞉lama꞉nema꞉. Ba꞉bema꞉ tete tatalila, la꞉le naeno komo ba꞉ma ka꞉na hibilo kumima꞉nemata, naeno tabo olamagi komodo Kelisote ha꞉kiya la꞉ ba꞉bo kokiyahalamema꞉na꞉ta, iyo, ebete la꞉ ipuwalo ebeno oko ebeno helo konomamo ba owatina la꞉tamo kuba huiya ikalamema꞉ heloha꞉ma꞉ keda꞉naha꞉! Numa꞉la꞉, dopamo Kelisote ebe ha꞉kiya ebe heloha꞉dawama꞉ da꞉midiya꞉ ba꞉ba tetelo kuba ododilipa꞉te ebe keha pihigamo pihomotete ikoko ba꞉bo alukulimiya꞉, huiyatiya kalakala konomola, ba꞉ma tetelo ebete Godokono heloamo ka꞉ka꞉go bemedena. Ba꞉bema꞉ hibila, Kelisote dopamo heloha꞉ma꞉ keba ka꞉na kediya꞉, a ebeno hibi okopa꞉te ba꞉ atumu heloha꞉ma꞉ eda꞉hanama꞉, huiyatiya ale ebe ipuwalo ba emedena Godokono helo ba꞉bo kolawema꞉nema꞉, ale la꞉ mabuma꞉ hiya꞉hiya꞉ oko hidamo kowatihonama꞉. Pil 2:7-8
Ba꞉bema꞉ wadiyala la꞉ ha꞉kiya la꞉eno hiya꞉hiya꞉ komo hidamo nulamenala꞉, mabu diyala, la꞉ hibima꞉ midi ipuwalo kuda꞉ emedehonamata o da꞉ kemedehonaha꞉. La꞉ iya꞉tawahala, la꞉ puya꞉te hibima꞉ midi ipuwalo demedenama, Ya꞉su Kelisote la꞉ ipuwalo hibilo bemedena, aba꞉ hibila꞉ka꞉? Huiyatiya numa꞉la꞉, la꞉ puya꞉te hibima꞉ midi ipuwalo emedenaheno, la꞉ niliya! 1Kol 11:28 Ba꞉gala na ubila la꞉le aeno komo atumu hidamo na꞉kulamenala꞉, mabu ba꞉be komodo la꞉ kiya꞉tawahama꞉nemata, a puya꞉te Godokono hibi okopima꞉ deda꞉hanama꞉, ale hibima꞉ midi ipuwalo hibinomolo bemedenama꞉.
Ba꞉bema꞉ ale Godoko betoemehonakoma꞉ la꞉le la꞉eno hiliyonomo ododili ipuwalo eta kapiya kuba ododikapoma꞉, mabu a ubila la꞉ Godokono umi ipuwalo tuputupu komokomo kapiya ododili. Huiyatiya numa꞉la꞉, la꞉le tuputupu ododili komokomo ipuwalo hibilo demedenama, a ubihinola tawakaluba꞉te la꞉eno emede komoma꞉ a hunamo wadiya꞉paa꞉te, ao, iba꞉te daedae ukuilo la꞉ hidohidopima꞉ ba ga꞉la huiyatiya a kubapima꞉ da꞉kaga꞉lamena꞉, ale ba꞉be komo ko komoha꞉ma꞉ koga꞉lama꞉nema꞉. Ba꞉ hibila, Godokono hibi tabo olamagi oko owatima꞉ ale eta duhimi komo ododima꞉ kamodobonaha꞉, mabu ebete modobo helo atamo nikaa꞉mena ale kapiya komonomo kododima꞉, ba꞉be komo ba꞉ ale ebeno hibi komo da꞉hawakaliminakoma꞉ ba꞉be komola. Numa꞉la꞉, keba tetelo ale aeno heloha꞉ komo ba iya꞉tawaha huiyatiya la꞉ hibima꞉ midi ipuwalo helohelopima꞉ eda꞉halo dulamena, ba꞉ba tetelo aeno kalakalate hibilo bitana, iyo, ale Godoko betoemehonakoma꞉ ebeno owalubi komodo la꞉ hibima꞉ midi ipuwalo kodakodalo gala kakala꞉mota꞉hanama꞉.
10 Ba꞉bema꞉ konomo komo ba꞉ ba꞉ma ka꞉nala. Nale la꞉godone muhululu ba emedena ba꞉moe leta ododiti la꞉tamo poememo, mabu na ubihinola nale da꞉pemo ba꞉ba tetelo nale la꞉eno hiya꞉hiya꞉ kuba ododili komoma꞉ la꞉ heloamo ba pikiyahalame kuba huiya la꞉tamo dito pikalame. Ba꞉bema꞉ na peheno wadiyala la꞉ dopamo la꞉eno kuba ododili komone nohobila꞉hala꞉, ba꞉bene Kodawate kebe helo natamo dikanamiya꞉, nale ba꞉be heloamo la꞉eno hibima꞉ midi ipuwalo la꞉ kopekodakoduilamema꞉nemata. Ba꞉ hibila, ebete helo natamo kikanamiya꞉ha꞉ nale la꞉eno hibima꞉ midi komo kokubahilamema꞉. 2Kol 10:8
Polote Kuititi Nolata Tabo Komokomo Dolamagiya꞉
11 Ba꞉bema꞉ naeno hibima꞉ midipi ekaka꞉la꞉, ba꞉moe leta kuititi hapulu nale la꞉tamo yawo tabo bolamagimo. Wadiyala la꞉ la꞉eno ukui konomamo nihatenakuya꞉la꞉, la꞉le la꞉eno hibima꞉ midi ipuwalo kodakodalo gala kakala꞉mota꞉hanama꞉. Ba꞉gala la꞉le awaepi kowalubilima꞉ nale la꞉ da꞉kiyalamema, wadiyala la꞉ ba꞉be tabamo na꞉papamila꞉hala꞉la꞉, ba꞉bene ukui kapiyama꞉ ba eda꞉ha hido tataba ipuwalo nemedenala꞉. Ba꞉bema꞉ la꞉ ba꞉ba ka꞉na ba emedehona, pote malemale komo ba꞉gala hete komo tawakaluba꞉tamo dikalamena, ba꞉be Godote la꞉ ipuwalo bemedenamene.
12 Wadiyala la꞉ da꞉kapiyuimima la꞉ hiliyonomo etapa꞉te etapino kokoto uwatehuilo na꞉pa꞉watamehuiya꞉la꞉. 13 Godokono tawakaluba꞉te ba꞉malo demedehona, ibi hiliyonomate ibino nolata tabo la꞉tamo poelama꞉.
14 Wadiyala Kodawa Ya꞉su Kelisogodone duluhukuna ba꞉be malemale komo, ba꞉gala Godogodone duluhukuna ba꞉be malemale emalagidolo komo, ba꞉gala Hido-talona Gobogobogodone duluhukuna ba꞉be kalakalago kapimilo emede komo, ba꞉bi komate la꞉ hiliyonomagodolo na꞉pola꞉namena꞉. Ba꞉moe ba꞉ naeno tabo kuititila. Ba꞉ba꞉la.

13:1: Ma꞉t 18:16; 1Tim 5:19

13:4: Pil 2:7-8

13:5: 1Kol 11:28

13:10: 2Kol 10:8