24
Yunapa:te Pilikisitamo Polokono Ododili Komo Kubama: Da:ga:luya:
Ba:bene paibo hegela da:wibuya: ba:ba tetelo Godotamo hawa:goeno ikamehopino Hununomo Watodawa A:nanayasiti komo Yu watowatopa:go Sisaliya ko habamo ba:bo pelamiya:. Ba:ba tetelo iba:te eta Loma gabomanino tutumu iya:tawadawa, ebeno mahilo Tetalasitila, ba:be dubu magahete iba:te kapela Ko Gawadalagi Pilikisikono holoholo hapuamo kapimilo pikuliya: Polokono ododili komoma: ebe kopega:lamema:.
Ba:bene Ko Gawadalagi Pilikisiti Polote pema: tabo noemete, ebete da:puluhukuya: Tetalasiti Yunapino ubiha: komo Poloko mabuma: Pilikisitamo ba:ma ka:na hawakalimiya:, “Aeno Hidonomo Watodawa, ama: nolata! Amia:no ko gawadalagi ipuwalo a tete ga:ga:nomolo heta:go emedenamima:, ba:gala aeno hopolo hiya:hiya: kubate ikuliho tetelo amia:no mulu ukuilo ba:bi komokomo a:hiduilamenakata. Ba:bema: hibila, hiliyonomo tetelo ale aeno habahaba hiliyonomolo ama:godone hidohido owalubi komo ba uwate ama:tamo koamo kalakalahanakoma:. Nolata, na tabo a:kaga:gima:mo mabu na ubihinola amia:no tete kubahimi, ba:bema: nale ama: betoemehomata ama: kalakalago aeno tabo deha:poto nulia:.
“Ba:moe dubuino komo ale ya:lo umiya:ma:, ebe ba: hiya:hiya: kuba tupuilamedawala, mabu eta Nasalete dubuino kapiyuimi ipuwalo ebe ba: watodawa etala. Ebete ba:moe hopo konomolo da:pata:na, ebeno kuba ododili ipuwalo aeno komo Yunapa:te hiya:hiya: hopolo demedehona ebetamo ba maubahale alaholoho komate ba:bo ikulinaka. Ba:gala eta komo, ebete aeno Godoko Adikumino Genama kubahimima: dewageliti, ale ebe ba:bo lawima:. Ba:ba tetelo a ubila aeno tutumu komodo ebeno komo kanagiya:midamema:, huiyatiya alaholohopino watodawa Lisiyasiti pete agodone ebe heloamo pelawi, ba:bema: a ipuwalo puya:te ba:moe Polokono ododili komoma: kubama: da:ga:lanama:, Lisiyasiti a a:kiyaa:mi ale amia:no holoholo hapuamo kopelamema:.*Oel 24:6b-8a komoeno tabo Lukuti bukamo kamiya:tiya:ha:, huiyatiya ebeno buka ododi gala hapuni eta hibima: mididawate miya:tiya:. Ba:bema: wadiyala ama: ha:kiya ebeno ododili komokomoma: ebe nalateda:, ba:bene ba:moi hiliyonomo komo ale da:ga:lama:, ba:be taboeno hibi komo ama: ebegodone kiya:tawama:na:ta.”
Ba:ba tetelo komo Yunapa:te Tetalasikono tabo moga:melo na:ga:luya: ba:moi komokomo ba: hibila.
Polote Ebeno Kuba Ododiha: Komo Pilikisitamo Da:hawakalimiya:
10 Ba:bene ba:ba tetelo kapela Ko Gawadalagi Pilikisiti Poloko kokotamo kiyamiya: ebete ebeno tabo olamagi kotupuimima:. Ba:bene Polote na:goiya:, “Kodawa, ama: nolata! Na iya:tawala ama: komo hiliyonomo gogolo aeno hoponapino komokomo anagilamelelamenakuya:ta, ba:bema: nagodolo kalakala bitana naeno kuba ododiha: komo ama:tamo hawakalimima:. 11 Ama: hibi komo ba:ma ka:na kiya:tawama:na:ta, nale Yelusalemamo Godoko adikumima: da:tuimo, ba:ba tetene tupuimiti ba:mamo puluhuku 12 hegelanomote a:peniwibui. 12 Ba:bema: puya:te na kuba ododidawama: da:ga:lita iba:te na Godoko Adikumino Genamalo eta lumaga:go heloamo tabo ga:litalo kunameha:, ba:gala aeno hiya:hiya: baidi ibubulamehole genamalo ba:gala Yelusalema ko habalo na heta:go ba pata: tawakaluba:tamo alaholoho ukui kikalameha:. 13 Ba:bema: nale kubakuba komo nododilinamo iba:te da:ga:lita, ba:be taboeno hibi komo kitanaha:, iyo, iba:te naeno eta kuba hawakalimi modoboha:.
14 “Numa:, komo Yunapa:te na:ga:lanaka Ya:sukunu Gabo hibi gaboha:. Huiyatiya nale ama: eta hibi komo kokiyamema:nemata, na Ya:suku ta:mata gabodo ba tona, a Yunapino iniwala:te dadikuminakui nale ba:be hibi Godo badikuminakomo. Komo Yunapi keba ka:nala:ka: na atumu ba: ba:ba ka:nala, Mosesete Godokono Tutumu Tabo da:miya:tiya: ba:gala Godokono Ukui Hawakalimipa:te da:miya:tiya:, ba:bi Buka tabo hiliyonomo ale ba: kapimilo hibima: na:midilinama:. 15 Ba:bema: Godokono hido owalubi komote atamo kuluhukuma: nale naeno Yunapi mabuluba:go na:latiminama:, iyo, a ba:moe komo hibima: na:midinama:, Godote kuba ododilipi ba:gala hido komo ododilipi ibi hiliyonomatamo huiya kikalamema: ha:laha ipuwane ka:ka:mo kowadiya:paa:latelema:ne. 16 Numa:, ba:moe mabuma: na ubi konomola, Godoko ba:gala tawakalubi ibino holoholo hapulu nale naeno tepo ipuwoeno mulu ukuido tuputupulu kemedenama:.
17 “Ba:bema: naeno komo ba:ma ka:nala, nale Yelusalema hopone uluhukuti komo gogolo hiya:hiya: muhulu hopolo nemedenamimo, ba:bene nale naeno hoponomamo gala na:kapimo nale komo awaepa:tamo mani malemalelo kopikalameholema: ba:gala Godotamo hawa:goeno ilina kopikamehoma:. 18 Nale Godoko Adikumino Genamalo ba:ma ka:na ba ododita, komo dubate ba:bo unamiya:. Ba: hibila, na ba:be talona genamamo podoloheno, dopamo Godotamo hawa:goeno ilina ikamehote naeno tepo ipuwoeno dalowa: ba:bo ukulalimo, ba:gala nale alaholo komo kotupuimima: eta lumagitamo kuba ukui kikameha:. Huiyatiya na ha:kiya heta:go ba luta, ba:ba tetelo iba:te na unamete heloamo ba:bo pelaweniya:. 19 Ba:ba tetelo ibi ipuwalo komo Yunapi dubu A:isiya hopolo demedena iba:te a:pola:nuya:, huiyatiya ka:lo ba:bi dubate amia:no holoholo hapuamo kapelameha:. Ba:bema: numa:, nale iba:tamo kuba hibilo nododilitale, wadiyala iba:te ha:kiya ba:be komo ama:tamo ba:pehawakalimina:, 20 huiyatiya ba:moi komo Yu dubate ka:lo da:pikula:, iba:te ibino Ka:nisolo ipuwalo naeno komo ya:lo anagiya:midanamiya:. Ba:ba tetelo iba:te naeno kuba ododi komo numitale, wadiyala iba:te ama: hibilo ba:kiyametana:, 21 huiyatiya numa:, iba:te naeno kuba nipo ohowadiya:. Ba: hibila, nale iba:tamo ba:moe kapiya tabo bolamagimo, ‘Na hibima: na:midinamo, Godote ha:laha tawakalubi ka:ka:mo kowadiya:paa:latelema:ne, ba:bema: komo iba:te naeno komo kubamo anagiya:midanamita.’ Diyala, iba:te ba:moe tabo uliti na ubiha:ma: kuda: eda:huya:.”
22 Mabu Pilikisiti Ya:suku Hibima: Midi Gaboeno komo hidonomamo ya:lo iya:tawuya:, ba:bema: ebete Poloko ba:gala komo Yunapino tabo ga:la ba duhilame na:kiyalamiya:, “A ba:moe komo ba:mamo miya:pate, alaholohopino watodawa Lisiyasiti da:pemene ba:ba tetelo nale ba:moe komo eba:go gala kakumima:nemo.” 23 Ba:bene Pilikisiti Poloko duminami ba:be alaholo dubu na:kiyamiya: ebete Poloko hidamo kuminatema:. Ba:gala ebete ebe gala na:kakiyamiya:, “Polote gabomanino genama gulu pata:ma: ama: talona akihata:la:, ba:gala ebeno mabuluba:te ebeno modoboha: komokomo ipuwalo ebe owalubima: da:pelamenakomena: ama: ibi akaduhilamenakala:.”
Ko Gawadalagi Pilikisiti Godokono Tabo Kulima: Da:toletoliya:
24 Komo hegela da:wibohuya: Pilikisiti ebeno kamena Dulusilakoba: gala na:kapiya:, ba:moe kamena ebe ba: Yu lumagila. Ba:bene ebete Polote pema: tabo doemiya:, Polote Ya:su Kelisoko hibima: midi komo ebetamo da:polamagiya: Pilikisiti ba:bo uliya:. 25 Ba:ba tetelo Polote tabo ga:ga:dopo dolamagiya:, ebete Godokono tuputupu emede komo ba:gala kateneno ubi komamo papamila:haleha: komo Pilikisitamo ba:bo hawakalilamiya:. Ba:bene Godote tawakalubino komokomo danagilamelelamemene ba:be Ko Hegeloeno pe komo Polote dolamagitiya:, Pilikisiti tole lawete ebe na:kiyamiya:, “Ba:ba:la! Ama: na:toa! Na hido tete dumimo ama: pema: tabo gala kakapoemema:nemo.”
26 Ba:ba tetelo Pilikisiti ubi bihatenami Pologodone koko mani uwatete du genamane ebe dito kuluhukutima:, ba:bema: ebete komo hiliyonomo tetelo tabo boemenakui Polote eba:go tabo kopega:lama:. 27 Huiyatiya netewa gogo da:petohuya: ba:ba tetelo Loma gabomana:te Posiyase Pesitasiko bepoemiya:, ebete Pilikisikono kapela Ko Gawadalagi haba kopelawema:. Ba:ba tetelo Pilikisiti Yu tawakalubi kokalakaluilamema: ubi ba ihate, Poloko du genama gulu miya:pate eta hopamo ba: dito tuya:.

*24:8: Oel 24:6b-8a komoeno tabo Lukuti bukamo kamiya:tiya:ha:, huiyatiya ebeno buka ododi gala hapuni eta hibima: mididawate miya:tiya:.