^
Ya꞉i
Godoko Hibima꞉ Midi Komo Ba꞉gala Ebeno Mulu Komo
Ilinaha꞉dawa Ba꞉gala Dogodogodawa Ibino Komo
Kuba Gabamo Emogabuimi Komate Godogodone A꞉kapelama꞉la꞉
Lumagiti Godokono Tabo Dito Uli Modoboha꞉, Wadiyala Ebete Hibilo Na꞉papamiwatamene
Hibi Gabodo Godoko Ta꞉mata Komo
Dogodogopi Kapiyatamo Hidohido Komo Akododila꞉la꞉
Godoko Hibima꞉ Midi Komo Ba꞉gala Hidohido Ododili Komo Ba꞉ Kapiyala
Hibima꞉ Midipa꞉te Ibino Tabo Olamagimi Komokomo Hidamo Nulamenamena꞉
Godokono Hibi Mulu Komo
Ba꞉moe Hopoeno Komokomo Koamo Emalagidole Komo
Eta Hibima꞉ Mididawoeno Komo Kubama꞉ Akagaa꞉la꞉
Lumagiti Ebeno Ododili Komoma꞉ Awagaha Tabo Akolamaga꞉la꞉
Dogodogopa꞉te Ibino Kuba Ododili Komo Miya꞉palete Godotamo Nohobila꞉hamena꞉
Hibima꞉ Midi Ipuwalo Kodakodalo La꞉mota꞉hana Komo
Hibinomo Tabo Goe Komo
Godotamo Toetoe Tabo Olamagi Komo
Lumagino Ka꞉ka꞉ Mula꞉me Komo