16
Polote Leta Kuititi Hapulu Nolata Tabo Komokomo Ebeno Mabuluba:tamo Dolamagiya:
Ba:bema: a hibima: midipino naniko Pibikono komoma: na Polote la: begoelamemata, ebe ba: Senekiliya haboeno sose watowatopi ipuwalo eta hido owalubi kamenama: eda:na. Ebete la:tamo da:puluhukumini, wadiyala la:le Kodawoeno mahilamo ebe kalakalago ba lawe, eta modoboha: komo ebegodolo dumima ebetamo dito nikamiya:la:, mabu Godokono tawakaluba:te ba:bako ododi komodo ebeno hidohido ga:limapi gugudima: eda:hana. Ba: hibila, dopamo komo hiliyonomo tetelo na ba:gala komo hiliyonomo tawakalubi ebete a hidamo owalubinakui.
Ba:gala nale Pilisilako Akuilako iba:tamo nolata tabo bepoememo, hibila, iba:te Ya:su Kelisoko ipuwalo nago hido oko bowatinaka. Iyo, eta tetelo iba:te na mabuma: ibino ka:ka: atulatelema: na:ga:luya: ba:be komo ba: ko komoha:, ba:bema: ibino katene apa:mo tatalila ha:la, ba:be mabuma: na ba:gala Yuha:pino sose tawakalubi hiliyonomate iba:tamo na:kalakalaha-nama:. Ba:gala kebe hibima: midipa:te ibino genamalo da:kapiyuiminaka, naeno nolata tabo iba:tamo atumu na:kapoememo.
Ba:gala naeno hidonomo lumagi Epinitasitamo nolata tabo bekapoememo, ebe ba: A:isiya hopo konomolo Kelisoko hibima: midipi ipuwalo dopo lumagima: ediya:.
Ba:gala naeno nolata tabo Ma:litamo na:kapoememo, ebe ba: la: mabuma: oko helonomamo dowatinami ba:be kamenala.
Ba:gala naeno komo Yunapi dubu A:ndolonaikasiko ba:gala eta kamena Yuniyasiko, iba:tamo naeno nolata tabo atumu na:kapoememo. Iba:te Ya:sukunu oelamepi ipuwalo kokopima: eda:hana, hibila, iba:te dopamo nago du genamalo emedenama:, ba:gala nale Kelisoko hibima: midihino iba:te dopamo ebetamo ohobiliya:.
Ba:gala A:mapiliyatasitamo naeno nolata tabo bekapoememo, ebete aeno Kodawa ipuwalo naeno hido hopodalagima: eda:na.
Ba:gala naeno nolata tabo Ebanasitamo na:kapoememo, ebe Kelisoko ipuwalo ago oko bowatina, ba:bene naeno eta hido lumagi Sta:ikisiko ebete atumu naeno nolata tabo uliti na:lawa:mene.
10 Ba:gala Apilisitamo naeno nolata tabo bekapoememo, ebete ebeno Kelisoko ta:mata komo toleheno ya:lo hawakaliminomo hawakalimiya:.
Ba:gala Alistabulasikono genama gunapa:tamo naeno nolata tabo atumu na:kapoememo.
11 Ba:gala naeno eta Yu lumagi Helodiyanatamo naeno nolata tabo bekapoememo.
Ba:gala Nasisasikono genama gunapi ipuwalo puya:te Kodawa Kelisoko hibima: midipima: deda:hana, nale naeno nolata tabo iba:tamo atumu na:kapoememo.
12 Ba:gala Taipinako Taiposako iba:tamo naeno nolata tabo bekapoememo, ba:moi kamenakamenate Kodawatamo oko hidamo owatina.
Ba:gala nale naeno hidonomo lumagi Pesisitamo naeno nolata tabo atumu na:kapoememo, ebe ba: Kodawatamo oko helonomamo dowatinami ba:be eta kamenala.
13 Ba:gala Lupasitamo naeno nolata tabo bekapoememo, ebete Kodawatamo oko heloamo ba owatina hidonomo mahilo ba:bo lawiya:, ba:gala ebeno menokote atumu naeno nolata tabo uliti na:lawa:mene, mabu ebete na ebeno eta guduma: midiniya:.
14 Ba:bene Asinikitasiko ba:gala Pelegoniko, Hemisiko ba:gala Patobasiko, ba:gala eta dubu Hemasiko, ibi ba:gala iba:go demedena nale ba:bi hibima: midipi hiliyonomatamo atumu naeno nolata tabo bekapoememo.
15 Ba:bene Pologasiko ba:gala Yuliyako, Neliyasiko ba:gala ebeno ekawi bohele, iyo, Olimapasiko atumu ba:gala Godokono komo hiliyonomo tawakaluba:te iba:go demedena, iba:tamo nale naeno nolata tabo bekapoememo.
16 Ba:bene la: da:kapiyuimima, wadiyala la: hiliyonomo etapa:te etapino kokoto uwatehuilo na:pa:watamehuiya:la:. Ba: hibila, komo hiya:hiya: sose tawakalubi hiliyonomate ibino nolata tabo la:tamo poelama:.
Polote Ebeno Kuititi Iya:tulame Komokomo Dolamagiya:
17 Naeno hibima: midipi ekaka:la:, nale la: koamo goeholamemata, la: hidamo! Puya:te hibima: midipi ipuwalo anagiya:mida komokomo ba ododili komopino hibima: midi komo da:kubahilamenaka, la: iba:go kapiyama: akeda:hala:. Ba: hibila, la:le hido ukuia:go dopamo duwatiya:ma, iba:te ba:bi hidohido iya:tulame komago alaholohona, 18 ba:bema: puya:te ba:bako kuba komokomo dododilina, iba:te aeno Kodawa Kelisotamo hibi oko owatihoheno, ibino kateneno kuba ubi komokomo kapiyamo papamila:hana. Ba:bene puya:te kuba ododili iya:tawaha: gugudimo demedena, iba:te ba:bako tuputupupi ha:da amiho mulu komodo ba awagaminalena ibino tepo ipuwoeno ukui ba:bo kubahilamenaka. 19 Huiyatiya la:eno komo eba ka:naha:. Iyo, komo tawakalubi hiliyonomate ya:lo ulihuya:, la:le Kelisokono hibi tabamo da:papamila:hanama, ba:bema: la: mabuma: na koamo kalakalanamo, ba:gala na ubila la: mulu ukuido hidohido komo kapiya ba emalagidolena, kuba ododili iya:tawaha: gugudimo nemedenala:.
20 Ba:bene tawakaluba:tamo hete dikalamena, ba:be Godote tete tatalila Saitanako la:eno nato mabamo a:da:nate, la:le ebe natamo ba:bo komikitama:nemata. Wadiyala Kodawa Ya:sukunu malemale komote la:godolo nitanamene.
21 Ba:bene nago oko kapimilo dowatina, ba:be hidodawa Timotiti naeno komo Yu mabuluba:go Lusiyasiko ba:gala Ya:isoniko ba:gala Sosipatako, iba:te ibino nolata tabo la:tamo poema:.
22 Ba:gala eta komo. Na Tetiyasiti Poloko mabuma: ba:moe leta tabo a:miya:temo, ba:ma ka:na nale aeno Kodawoeno mahilamo naeno nolata tabo atumu la:tamo na:kapoememo.
23 Ba:gala Ga:iyasiti ebeno nolata tabo bekapoeme, ebeno genamamo sose tawakaluba:te pekapiyuiminaka, ba:gala na Polote eba:go ba emedena ebete na hidamo owalubininako. Ba:bene ba:moe ko haboeno gabomani hapulu mani dumina ba:be dubu Elastasiko, ebete aeno hibima: midi ekawi Katasikoba:, iba:te la:tamo ibino nolata tabo atumu na:kapoema:.
24 Wadiyala aeno Kodawa Ya:su Kelisokono malemale komote la: hiliyonomagodolo nitanamene. Ba:moe tabo ba: hibinomola, ba:ba:la.*Lom 16:24 komoeno tabo Polote ebeno letamo kamiya:tiya:ha:, huiyatiya ebeno leta ododi gala hapuni eta hibima: mididawate miya:tiya:.
Polote Leta Kuititi Hapulu Godoko Da:milimihuya:
25 Ba:bema: wadiyala a Godoko kawagaminuya:! Na Polote Ya:su Kelisoko mabuma: kebe Hido Tabo dolamaginakomo, Godote modobola ba:be hido komamo la: hibima: midi ipuwalo kodakoduilame. Ba: hibila, ebete dopamo tete ga:ga:nomolo kebe hibi komo dugumuinami, ba:ma tetelo ebete ba:be komo ba hawakalimina na ba:bema: olamaginakomo. 26 Iyo, Godokono ukui hawakalimipa:te ebeno Bukamo dopamo da:miya:tenakui, ba:bi tabo komokomone ebeno hibi komote ba:ma tetelo ba: na:hawakalana, ba:bema: Wiboha: Ka:ka: Godote a ebeno okopi na:tutumua:tena, ale ebeno hibi komo hopo habanapi hiliyonomatamo konehawakalimima:, iba:te ebe hibima: ba midina ebetamo kopapamila:halenama:.
27 Ba:bema: Mulunomodawa ba: Godoko kapiyala. Wadiyala ebete Ya:su Kelisoko ipuwado awagaha komo lawete, ba:bene ba:be hido komote emedena emedena tetelo ebegodolo nitanamene! Ba:moe ba: naeno tabo kuititila. Ba:ba:la.

*16:24: Lom 16:24 komoeno tabo Polote ebeno letamo kamiya:tiya:ha:, huiyatiya ebeno leta ododi gala hapuni eta hibima: mididawate miya:tiya:.