^
HEBIRAIO
Yesu zâk Anutugât topŋâ sâm muyagem niŋgip.
Sumbem a zen gigiŋâ. Nanŋâ zâk zâizâiŋ.
Kubikkubik den mân birânat.
Yesu zâk narâk pâŋkânok sumbem a ombeziŋan ândeip.
Yesu zâk neŋgât murâpnâ sâbam nâŋgi mân kwakmak oip.
Yesu zâk neŋgât tobat oipkât âlip betniŋan mimbap.
Yesu zâk patâ. Mose zâk ombeŋan.
Isirae a um kâtik urâwe, zo yatâ mân utnat.
Isirae a zeŋgât siŋgi nâŋgâm keŋgât utnat.
Ândim nâŋgâ kâmânân takânatkât sâm niŋgip.
Anutu diŋaŋgât topŋâ.
Patâniŋâ Yesu um bâbâlaŋ op mâte okŋaŋgânat.
Yesu zâk sâknam nep tuugipkât Anutuŋâ tirik namâ galem a patâ kwânâŋgip.
Katep zeŋgât nâŋgânâŋgâ yatâ mân ândibi.
Anutu birâŋaŋgâm um melâŋmelâŋ, zo mân taap.
Kwik târârak kinkinŋaŋgât diŋâ.
Sumbemgât siŋgi kwatniŋgipkât mân keŋgât utnat.
Melkisidekât topŋâ
Melkisidek zâk tirik namâ galem a nâmbutŋâ ândiwe, zo walâziŋgip.
Tirik namâ galem a Lewigât kâmut, zeŋgât nep zo mân dâp oip.
Yesu zâk târotâro bonŋaŋgât nakŋâ.
Yesu zâk tirik namâ galem a bonŋâ.
Yesu zâk u sumbemân tirik namin nep tuumap.
Târotâro uŋakŋaŋgât den.
Mârum Kembu mâte okŋaŋgâwe, zo yenŋâ.
Kristo zâk tirik namâ nep bonŋâ tuugip.
Kristogât gilâmŋandâ kut ŋâi ŋâi sâŋgân meip.
Kristo zâk sâŋgânniŋ mei dâp oip.
Mosegât den kâtik zo bonŋaŋgât dâpŋâ.
Yesu zâk neŋgât suup meip.
Sarâŋâ buŋ Anutu mâte okŋaŋgânat.
Bâliŋaŋgât nâŋgâm bâbâlaŋ orot, zorat den.
Siŋgi âlip mem birâ mân utnat.
Nâŋgâm pâlâtâŋgât den.
Abe sot Enoko sot Noa, zeŋgât den.
Abaram.
Isaka sot Yakobo.
Mose sot Yosua.
Kembugât a nâmbutŋâ, zeŋgât den.
Yesu zâk kândom otniŋgipkât zâk wâratkum kâtiginat.
Anutuŋâ kubikniŋgâmap, zorat den.
Kâwali muyagem tânagobi.
Nen Sinai bakŋâ buŋâ, Sioŋ bakŋâ mâte urâwen.
Anutuŋâ hân sot sumbem mâŋgizikâbap.
Um den.
Siŋgi âlip kwâkâm niŋgâwe, zo mem ândim Yesu molinat.
Ninâu sâm betniŋan mimbi.