Ekaresia Nange Tuturo Edo, Baji Teria Usira.
Buku emo, genembo Luke dogeta (doctor) edo ireira, aimi gefusira. Giti mo, nu Luke Kotofu gefuse, Iesu endada irise rea edo ghusira, a sedo ghusira, ava gefusira. O buku einda jokáda, Luke nu, Iesu da natofo nunda ambari da amboda nange usera, a nange baji teria usira, ainda geka ava gefusira. Kotugo Asisi Kakara nange fira, Iesu da natofokena asugetiri, ne tuturo edo saramana mindafu a bouvugo usera, ainda geka buku eminda irira. Kotugo ne nange reighi mendenikena ya, Bino Eveva ava vironu seoro ningido, natofo a oro mendeni tumonduse, Iesu Keriso da ekaresia+ reighi mendeni mendeni aminda siroredo ghusira, ainda geka barago nune gefusira.
Buku emo namonde, Ekaresia Nange Tuturo Edo, Baji Mindafu Usira seraera ava sedo, namonde Iesu tumondari+ embo nange usera, ava kotise gefuseri. Avata, buku emo, nu Asisi Kakara da ari ava ijugerira saetera amo, ábarago gekari. Ainda beká mo: Asisi Kakara aimi Iesu da natofokena asugedo irise fakina muteari, ne nunda uju ava ningido, nunda amboda amboda use, Iesu da Bino sise, nunda saramana edo ghuseri.
Ekaresia Nange Tuturo Edo, Baji Mindafu Usira, Ainda Geka Da Mendo Mendo Mo Eviri.
1:1-26 Iesu da natofo nunda bino ava, saoro dae sedo esimbugusira.
2:1—8:3 Iesu da natofo nunda bino ava, Jerusalem aminda osa sedo ghuseri.
8:4—12:25 Iesu da natofo nunda bino ava, Judia a Samaria aminda sedo ghuseri.
13:1—21:16 Paul nu, Iesu da aghi kato edo deinghedo ghusira.
21:17—28:31 Jusi emboimi setero, gitofuimi Paul Jerusalem aminda diburada fifitusera ainda amboda, nu budo era reighi Sesaria aminda diburada fitero irei. Etiri, sekago budo koto ari dae sedo, reighi Rome iseri.
1
1-2 Arie, Theophilus ko, na geka evia nimokena resena, ningi! Iesu nu saramana tuturo usira ai tano ghedo, nu ari rea use a geka rea ijugudo fira utuda vitisira ava, nanda geka gitida nimokena gefuseni. Avori, Iesu jo utuda viti yae irise, sifo aminda, nu Asisi Kakara da fakinaimi nunda ambo jimbi anakora gategusira aikena dengoro indudusira. Ne rejoá aetera a geka rejoá saetera ava, nemokena ijugusira. Nu ambudo jebuge eredo, sifo 40 ava endada irise, sifo mendeni mendeni ainda jokáda, isagha eari nunda ambo jimbi gido ghuseri. Aminguse, nu ari mendeni mendeni use, tofo numoá ijugedo ghusira. Eari gido, ne tumonde gogoghombedo ghuseri. Amingeoro, God nunda natofo+ nange nange kaifa eraira, ava ijugedo ghusira. Sifo eni, nu setiri ne totorugetero, geka evia sisira, “God Afa rejoá mutarira, seteno nininguseva amo, Jerusalem eminda kaifa evu! John nu tefo uvu vanemboi bafataito edo ghusira, avata itako kaifa ururovo, nemokena Asisi Kakara futuse aimi, ne bafataito arira,” aminge sisira.
1:6-14 Iesu Utuda Vitisira.
(Mark 16:19-20; Luke 24:50-53)
Sifo eni, Iesu da ambo jimbi fera totorugedo numokena ategi useri, “Bajari, oroko eminda ni saso namonde Israel embo isambu, kokotofu arera, ai tefo?” setero, Iesu nemokena sisira, “Na jo aminge sae arena. Roera isasambu, God nune seari siroreraira. A kotugo amo, jo nene ategi ae areva. Avata sifo setena ava foa buvari, Asisi Kakara vosedo fakina mutari aimi, dubo kotedo, Jerusalem eminda, a Frovensi Judia einda reighi isambu aminda nanda Bino ava saovo evetu genembo ningore! Ava use, ne reighi Samaria aminda ise, a kotugo reighi isambu birurughuse, nanda Bino ava saovo, evetu genembo ningore!” Aminge setiri dadabetiri, God setiri, Iesu nu utuda vitíri, forogai fira gagojiri ne gosuseri.
10 Ne fuge fetedo gosero, gegenembo etoto naká, nenda asugari foyago beká asugusera aimi, fera nemokena isagha useri. 11 Isagha edo, siseri, “Ne anakora Frovensi Galilee aminda, Iesu da geka nininguse nemonde dabade ya foa ghedo ghusevu. Ava sedo, erá buneove dae sise resera. Iesu oroko vitíri geva amo, nu kau daba aminga ava, amboda sekago jovereghe vose furarira.” 12 Aminge setero ainda amboda, Iesu da ambo jimbi enda jiro fumbari javo Orivi aminda ghe itako sokago era, Jerusalem buvurutuseri. 13 Buvudo, nunda ambo jimbi beká: Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James nunda nunombo Alphaeus da mandi, Simon ‘Reighi Susu’ seraera a James da nunombo eni nunda mandi Judas aimi, era nenda kamboda teteruseri. Teredo, kambo duruda á dodo ikáda era viti avido ghusera aminda, era vivituseri. 14 Iesu da ambo jimbi a noi Mary, nunda jamenade a evevetu mendeni ainde dabade sifo ghousa totorugedo, dubo dabako use banungedo ghuseri.
1:15-26 Setero, Matthias Nu Judas da Vasa Budo, Iesu Da Ambo Jimbi Eni Usira.
15 Aminguse irero, sifo eni evetu genembo Iesu tumondedo ghusera amo, kau 120 aminga ava, fera totoruguseri. Totorugedo anumbetero, Peter nu eredo geka eminge sisira, 16-17 “Nanda nano namendi, Asisi Kakara setiri, David rejoá Judas dae gefusira, ava sirorusira. Amo God da Geka ava sedo, setiri sirorusira. Namondeda Bajari Iesu, namane Judas de isambu 12 ava, nunda ambo jimbi aoro dae sedo, anakora gategusira. Avata Judas nune evetu genembo mendeni unumbedo budo fera, Iesu sandi bundiseri. 18 Jusi embo da babojegari moni mutero, Judas aimi budo vare eni ombudo, ira aminda, nu tofo mandi duboda ivasi usira. Ivasi edo jorughe endada duriri, tini de bejedo jetini buvurutusira. 19 Amingetiri, Jerusalem embo ava ningido, vare ainda javo ‘Akeldama’ jijighuseri. Ainda tuka mo, ‘Ororo da Vareri.’
Ava sedo, David God Da Yaru Buku aminda gefusira ava, isagha usira. 20 Amo, eminge gefusira:
‘Nunda nati, evetu genembo isambu taraghe tefo aeteri, eni aminda jo irae aeteri.’
A eni mo:
‘Nunda saramana da vasa ava, genembo eniimi barira.’
21-22 “Ava sedo, namonde genembo eni saoro nunda vasa bare! Mave John bafataito edo ghusira ainda sifoda, tuturo edo namonde dabade deinghedo ghusira. A nu namonde dabade iriri, Iesu nu ambu jebugedo ere utuda vitisira. Genembo eni aminga ava gi saoro, Judas da vasa bare! Budo, namane isambu 12 ava dabade irise, Iesu nu nange nange ambarida ghe jebuge erorusira, ainda bino ava osa saore!” 23 Aminge setiri, ne eredo gegenembo etoto naká ava setero nengae fefetuseri. Genembo eninda javo mo, isambu etodaba nakári. Amo eviri: Joseph, Barsabbas, a Justus ri. A genembo eninda javo mo, Matthias ri. 24-25 Ne eminge banunguseri, “Bajari, ni evetu genembo da janje joká ava nine kasama eraesa. Judas ninda saramana dodo, ari ekoko mino mutari da vasada isira. Ava sedo, nunda vasa bare dae sedo, mavejo uju eresa ava ijugaso, saoro fetedo, numbarago ninda ambo jimbi arira,” aminge banunguseri. 26 Banungedo, kikindoro gaetero, Matthias da javo ava isagha usira. Etiri, Matthias nu ambo jimbi edo, nemonde 12 aimi fefetuseri.