2
Bɨ God Manö hagabun, a göm, manö piral hag ñɨbal gau
Hadame nöp bɨ rɨmnap, God manö hagabun, a göm, nɨbi bɨ Isrel kalɨp manö piral hag ñɨmɨdal. Gɨla anɨbu rö, nɨbi bɨ rɨmnap aŋ kale u mɨdöm, u rö nöp manö piral haglö, nɨbi bɨ rɨmnap manö piral kale u nɨŋnabim rö löp. Bɨ Kub kalɨp rau adog uda u nɨpe Bɨ Kub wasö göm, hag junaböl. Pen kale manö piral hagöm anɨg gɨnaböl u, God gö, adɨŋ pen ilön kub yabɨƚ udnaböl. * Mad 24:11; Jud 4 Kale gɨ naij yabɨƚ gɨpal. Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdpal nɨbi bɨ iru nöp manö piral kale u udöm, u rö nöp gɨnaböl. Anɨg gɨnaböl rö, nɨbi bɨ gau nɨŋöm, adan kamɨŋ arep u rau acɨp acɨp gɨnaböl. Mani nan gau udun, a göm, kalöp manö piral yabɨƚ hagnaböl. Anɨg gɨnaböl u pen God nɨpe hadame nöp nɨŋ nöp mɨdmɨdöp. Nɨpe kalɨp manö kub hagöm al pak lɨnɨg gab. God ejol nan si nan naij gɨla gau kalɨp uƚöm mɨgan naij yaŋ yuö, nagɨ kƚö sɨbön auöp au mɨdöm, God manö kub hagnab ñɨn u abad mɨdpal. * Jud 6 Pen hadame dagol gau nɨbi bɨ nɨp arö gɨla gau, God kalɨp mög nɨŋaga. Nɨpe gö, möŋ kub alöm ñɨg uƚ ap ranö, nɨbi bɨ gɨ naij gɨla gau magöŋhalö ñɨg ñɨŋöm um hakla. Pen bɨ ne Noa nɨbi bɨ gau kalɨp, God hagöp rö nöp gɨmim, a gɨmɨdöp. Anɨb u, God nɨpe Noa abe, nɨbi bɨ nɨpe unbö mudun jɨŋ abe, kalɨp nöp abad mɨdöm ud kamɨŋ yua. * Jen 6:1–7:24; 2Pi 3:6 Pen nɨbi bɨ God Manö hagöp rö gagnaböl gau, kalɨp gɨnabin u nɨbi bɨ gau magöŋhalö nɨŋ aij gɨlaŋ, a göm, mab mɨɫaŋ u kumi kabö adö laŋ nɨbö yuö, apöm Sodom Gomara nɨbi bɨ kalɨp böŋ nöp in habɨk ara. * Jen 19:24; Jud 7 Lod nɨpe, nɨbi si bɨ si göm, nan naij yabɨƚ gɨmɨdal u nɨŋöm, gasɨ kub nɨŋmɨdöp u, God nɨp ud kamɨŋ yua. * Jen 19:1-16 Lod bɨ aij, aŋ kale gau mɨdöm, ñɨn añɨ añɨ pör pör God lo manö nɨpe u rɨb juöm, nan si nan naij gɨmɨdal gau amgö nɨŋöm, manö naij hagmɨdal gau apdi nɨŋöm, iru yabɨƚ ga. Nɨpe nöd anɨg ga rö, hon nɨŋbun, marö nɨhön nɨhön aunab, Bɨ Kub nɨpe nɨbi bɨ God Manö hagöp rö gɨpal gau kalɨp abad mɨdöm, ud kamɨŋ yunɨm rö löp. Pen nɨbi bɨ God Manö hagöp rö gagpal gau nagɨ rö lö, marö udöl gɨ, manö kub hagep ñɨn u abad mɨdeinaböl. 10 Pen nɨbi si bɨ si gɨmɨdal gau, manö kub ke yabɨƚ udnaböl. Nɨbi bɨ kub kalɨp abad mɨdpal gau, manö kale nɨŋagöm, gasɨ kale ke auöp rö gɨpal nɨbi bɨ gau abe, manö kub ke yabɨƚ udnaböl.
God Manö hagabun, a göm, manö piral hagpal bɨ anɨb gau, pɨnɨŋ göm ana udagöm, bɨ mailö aij ke halö kumi kabö adö laŋ au mɨdpal gau kalɨp haƚöwaƚö hag jubal. * Jud 7-8,16 11 Ejol gau anɨbu rö gagpal. Ejol kale bɨ kƚö yabɨƚ mɨdpal u pen kale Bɨ Kub amgö ilö nɨpe au bɨ anɨb gau kalɨp hag juagpal. * Jud 9 12 Pen bɨ God Manö hagabun, a göm, manö piral hagpal bɨ anɨb gau, wal wayöŋ gau gasɨ mɨdagöp haƚöwaƚö gɨpal rö u gɨpal. Kale gasɨ mɨdagöp pen kale manö naij yabɨƚ hagpal. Gɨpal anɨbu, wal wayöŋ hel lɨbal udöp u rö, kalɨp gɨnab. Umnaböl me. * Jud 10 13 Kale nɨbi bɨ gau ilön ñɨbal u pen kale ke ilön udnaböl. Kale gɨ naij göl gɨ, sɨdö aŋ nan kub ñɨŋöl gɨ, ñɨg kƚö ñɨŋöl gɨ, haƚöwaƚö gɨ damöm, nable udagpal. Nɨbi bɨ anɨb gau kale apöm, kalöp aip magum göm nan ñɨŋbal u, kale mɨdmagö uraknab rö haƚöwaƚö gɨ damöm, nan gac göp ap rö aka wös hapeb ap rö lɨbal. 14 Kale pör pör nöp nɨbi si udun, bɨ si udun, a göm, amgö lɨ nöp ajpal. Nɨbi bɨ Krais nɨp cɨg aij gagpal gau kalɨp neb neb gɨ dap kɨd kale u amöm, nan si nan naij gɨpal. Nan gau nan hon nöp mɨdeiaŋ, a göm, gasɨ u nöp nɨŋbal. God nɨpe gɨ naij yabɨƚ gɨpal gau nɨŋöm, kalɨp pen ilön kub yabɨƚ ñɨnɨg gab.
15 Kale adan kabö göl adö u arö göm, nan si nan naij gun, a göm, gasɨ u nöp nɨŋbal. Bɨ Beo ñɨ nɨpe Belam ga rö nöp gɨpal. Belam mani nan gau udnam, a göm, gɨ naij ga. * Nab 22:7; Jud 11; Rep 2:14 16 Kaj donki gau manö hagagpal u pen donki nɨpe u, bɨ hagpal rö Belam nɨp hag gö, piral hagnɨg geia anɨbu arö ga. Anɨb u, Belam gɨ naij ga anɨbu, God Belam nɨp hag ga. * Nab 22:28-35
17 Pen mañ rɨmnap, ñɨg mɨlnɨg amun nɨŋbun, ñɨg ilam juöp gau mɨƚep göp. Mañ rɨmnap möŋ alnɨg gö, yɨgön kub apöm ƚɨgö, alagöp. Anɨb u rö me, bɨ manö pir alep bɨ gau, God Manö hag ñabun, a gɨpal. Anɨg gɨpal u, God kalɨp sɨbön kub auöp aŋ gau hag yunab. * Jud 12-13
18 Bɨ anɨb gau, hib kale ke dap ranöm hagpal, “Hanɨp hain gɨmim, mɨdmagö uraknab rö haƚöwaƚö gɨmim,” a gɨpal. Nɨbi bɨ rɨmnap nöd bɨ nɨŋeb kale gau aip ajöm, gɨ naij göm haƚöwaƚö geila, pen hainö gasɨ aij nɨŋöm nagɨ adö anɨbu arö göm, söl mɨd aij gɨnɨg gaböl. Pen bɨ naij anɨb gau amöm, nɨbi bɨ uri söl mɨd aij gɨnɨg gaböl gau gasɨ naij ñɨlö, kale adan aij u arö göm, ado göm, kauyaŋ nan si nan naij u gɨpal. 19 Bɨ naij anɨb gau hagpal, “Kale mɨdmagö uraknab rö haƚöwaƚö gɨnabim,” a gɨpal u pen bɨ naij gau kale ke nan si nan naij gep magö u nagɨ wög gep nɨbi bɨ rö mɨdpal. Bɨ rɨmnap apöm, bɨ rɨmnap aip pen pen göm, nagɨ lɨnaböl u, kale nagɨ wög gep bɨ kale mɨdpal. Nan si nan naij gep magö u, nɨbi bɨ rɨmnap aip pen pen göm nagɨ lɨnab u, kale nan si nan naij anɨb gau nagɨ wög gep nɨbi bɨ rö mɨdpal. Nagɨ wög anɨbu gɨ damöm, yɨharɨŋ mɨdaiöl rö lagöp. 20 Nöd Bɨ Kub hon Jisas Krais hanɨp ud kamɨŋ yuöp u nɨp nɨŋ udöm, nɨbi bɨ aip ajöm nan naij mɨnöŋ naböŋ iƚ i gasɨ nɨŋöm haƚöwaƚö gɨmɨdal gau arö göm, mɨd aij gɨla. Pen hainö u, kale ado gɨ amöm, nan si nan naij nöd gɨmɨdal adan anɨbu kauyaŋ arnaböl u, nöd naij mɨdmɨdal rö wasö, uri naij yabɨƚ mɨdeinaböl. * Mad 12:45 21 Kamɨŋ mɨdep nagɨ u nɨŋagblap u, aij rö gɨböp. Pen God kalɨp haga manö aij u nɨŋöm, hainö arö gɨnaböl u, gɨ naij yabɨƚ gɨnaböl. * Luk 12:47-48 22 Bɨ God Manö arö gɨpal gau, kale manö mɨhöp hadame nöp hagmɨdal u rö gɨpal. Manö mɨhöp anɨbu ap hagla, “Kain gau ɫɨhaköm ado gɨ apöm, nan ɫɨhak lɨbal u kauyaŋ ñɨŋnaböl,” a gɨla. Manö ap pen hagla, “Kaj gau ñɨg paköm, adɨŋ waƚeb karkol gɨnaböl,” a gɨla. * Pro 26:11

*2:1: Mad 24:11; Jud 4

*2:4: Jud 6

*2:5: Jen 6:1–7:24; 2Pi 3:6

*2:6: Jen 19:24; Jud 7

*2:7: Jen 19:1-16

*2:10: Jud 7-8,16

*2:11: Jud 9

*2:12: Jud 10

*2:15: Nab 22:7; Jud 11; Rep 2:14

*2:16: Nab 22:28-35

*2:17: Jud 12-13

*2:20: Mad 12:45

*2:21: Luk 12:47-48

*2:22: Pro 26:11