11
Pida Jerusalem arö nɨp manö hag gɨla
Pen Jisas manö ud arep bɨ gau abe, ram mɨnöŋ Judia nɨbi bɨ Jisas nɨp nɨŋ udla gau abe nɨŋla, Juda nɨbi bɨ wasö gau rɨmnap God Manö nɨŋ udla. Anɨb u, hainö Pida Jerusalem arö, Juda bɨ wasö gau u rö nöp hañ rɨb gɨ dö göl, a gɨmɨdal bɨ gau, Pida nɨp kal göm hagla, “Ne nɨhön gɨnɨg bɨ hañ rɨb gɨ dö gagpal gau ram kale ammön, kalɨp aip nan jɨm ñöl ñɨŋabön?” ö gɨla. * Ap 10:28; Gal 2:12
Anɨg hagaila, Pida daun kub Jopa mɨdöm naböŋ nɨŋa aiud u kalɨp hag ñöl gɨ haga, “Yad daun kub Jopa mɨdem, God nɨp sabe gɨ mɨdem, naböŋ nɨŋnö, kumi kabö adö laŋ nɨbö, wadɨ kub ap rö ñon mɨlö mɨhau mɨhau goƚ lap lap adɨköl mɨdeia lug lug iƚ yad mɨdainö au ap luga. * Ap 10:9-48 Auö, yad wadɨ anɨbu mɨdeia söl au amem nɨŋnö, kaj, wal wayöŋ, re, yaur gau gau magöŋhalö mɨdeia. Pen manö ap yɨp haga, ‘Pida, ne urakmön nan anɨb yagol gau pak ñöŋ,’ a ga.
“Hageia, yad pen hagnö, ‘Bɨ Kub. Wasö yabɨƚ! Nɨhön gɨnɨg ñöŋ a gɨmön hagpan? Hon Juda nɨbi bɨ nan hil gep anɨb gau nan rɨmnap ñɨŋagpin yabɨƚ,’ a gɨnö.
“Anɨg hagainö, manö anɨbu kauyaŋ haga, ‘Nan nɨhön God nan ñɨŋeb a ga gau, hil gep a gɨmön hagagmön,’ a ga. 10 Ga anɨbu, ij mɨhau nɨgaŋ ga. Pen hainö nan wadɨ kub anɨbu ado gɨ kumi kabö adö laŋ ara.
11 “Pen magö anɨbu nöp, bɨ mɨhau nɨgaŋ ram han mɨdainö u apjakla. Bɨ anɨb gau bɨ kub Konilias, Sisaria nɨbö hag yuö, yɨp uɫ gɨnɨg aula. 12 God Ana yɨp haga, ‘Gasɨ iru nɨŋagmön, kalɨp aip haƚöwaƚö armön,’ a ga. Anɨg hageia, yad mam Jisas manö nɨŋ udpal unbö kagoƚ jɨŋ udem, kalɨp aip Konilias ram u arno. 13 Amjakno, Konilias haga, ‘Ejol ap apöm yɨp haga, “Bɨ rɨmnap hagaimön, daun kub Jopa amöm, bɨ ap Saimon Pida a gɨpal u nɨp uɫ gɨ dauöl. 14 Uɫ gɨ daulö, nɨpe nöp manö rɨmnap hag ñö, nɨbi bɨ ram ne aip mɨdpim gau, God kalöp magöŋhalö ud kamɨŋ yuö, nɨbi bɨ nɨpe mɨdeinabim,” a ga,’ a ga. * Ap 16:31
15 “Konilias yɨp anɨg hagö, yad iƚ gem manö hag ñɨnö nɨŋöl gɨ, Ana Uɫ nɨpe hanɨp nöd aua rö, nɨbi bɨ anɨb gau kalɨp u rö nöp aua. * Ap 2:4 16 Anɨg gö, Bɨ Kub hanɨp nöd haga manö u gasɨ nɨŋnö. Nɨpe haga, ‘Jon kalɨp ñɨg pak ña u pen söl mɨdöp God nɨpe kalöp Ana Uɫ u pak ñɨnab,’ a ga. * Ap 1:5 17 Pen hon Bɨ Kub Jisas Krais nɨp nɨŋ udno ñɨn u, God nan aij yabɨƚ hanɨp ña rö, kalɨp u rö nöp ña. Anɨb u, yad aigöl gem God nɨp, ‘Anɨg gagmön,’ a gɨbnep?” ö ga.
18 Pida anɨg hageia, bɨ nɨp manö kal hag gɨla gau manö haga u nɨŋöm, manö kal rɨmnap halö hag gagla. God hib haglö adö arö nɨŋöl gɨ hagla, “Hanɨp nöp wasö; Juda nɨbi bɨ wasö gau u rö nöp, nan si nan naij gɨpal u, nɨhön gɨnɨg anɨg gɨpun, a göm, nɨp sabe geinaböl u, nɨpe nɨŋöm, nan si nan naij gɨpal gau arö göm, kamɨŋ pör mɨdep magö u kalɨp ñɨnab,” a gɨla. * Ap 13:48; 14:27
Adiok nɨbi bɨ Jisas manö aij u nɨŋ udla
19 Pen Sɨdipen nɨp kabö ju pak lɨla ñɨn aŋ au, bɨ Juda Jerusalem mɨdeila gau, nɨbi bɨ Jisas nɨp nɨŋ udla gau kalɨp gɨ naij yabɨƚ gɨlö, kale pɨñɨŋ gɨ ke ke arla. Rɨmnap pɨñɨŋ gɨ ram mɨnöŋ Pönisia arla, rɨmnap pɨñɨŋ gɨ ram mɨnöŋ ñɨg rɨb gus ga airan Saipras arla, rɨmnap pɨñɨŋ gɨ daun kub Adiok arla. Amöm, Jisas manö aij u Juda nɨbi bɨ wasö gau kalɨp hag ñagla, nɨbi bɨ kale ke Juda kai ju am anɨb gau mɨdmɨdal gau kalɨp nöp hag ñɨla. * Ap 8:1-4 20 Pen nɨbi bɨ Jisas manö aij u nɨŋ udla rɨmnap Saipras nɨbö, rɨmnap Sairini daun nɨbö, pɨñɨŋ gɨ Adiok amöm, Bɨ Kub Jisas manö aij u Juda nɨbi bɨ wasö gau kalɨp hag ñɨla. 21 Bɨ Kub kƚö nɨpe u kalɨp aip mɨdeia u me, nɨbi bɨ gau kalɨp Jisas manö aij u hag ñɨlö, nɨbi bɨ iru nöp Bɨ Kub nɨp nɨŋ udla.
22 Pen Jerusalem nɨbi bɨ Jisas nɨp nɨŋ udla gau, manö anɨbu nɨŋöm, bɨ kale Banabas nɨp haglö, Adiok ara. * Ap 4:36 23 Banabas nɨpe Adiok amjaköm nɨŋa, God nɨpe nɨbi bɨ anɨb gau mög nɨŋöm gö, Jisas manö aij u nɨŋ udla. Anɨb u me, nɨpe ñɨñɨ löm, kalɨp manö rɨmnap halö hag ñöl gɨ haga, “Bɨ Kub nɨp nɨŋ udpim u arö gagmim; nɨp añɨ nöp hibur gasɨ mɨdmagö kale aŋ daŋ nɨŋ ud pɨdöŋ gɨmim, cɨg göl gɨ mɨdaimim,” a ga. 24 Banabas nɨpe bɨ aij yöl. Ana Uɫ nɨpe Banabas apöm ajmaŋ raumɨdöp. Nɨpe Jisas manö aij u böŋ nöp nɨŋ uda. Nɨpe Jisas manö aij u nɨbi bɨ gau hag ñö, nɨbi bɨ iru nöp Bɨ Kub nɨp nɨŋ udla.
25 Banabas pen bɨ Sol nɨp am daunam, a göm, daun kub Dasas ara. * Ap 9:30 26 Banabas Dasas amjaköm, Sol nɨp uƚhai nɨŋöm, uɫ gɨ ado gɨ am Adiok amöm, mɨ añɨ anɨbu nɨbi bɨ Jisas nɨp nɨŋ udla gau kalɨp Jisas manö aij u hag ñöl gɨ mɨdailö. Adiok nɨbi bɨ Jisas Krais nɨp nɨŋ udla gau, nöd hib ñöm Krais Nɨbi Bɨ a gɨla.
27 Ñɨn aŋ anɨb au, bɨ God manö hagep rɨmnap Jerusalem nɨbö Adiok arla. 28 Amöm, God Ana nɨpe bɨ kale ap Agabas nɨp gasɨ ñö haga, “Kɨyö kub yabɨƚ ram mɨnöŋ magöŋhalö lɨnɨg gab,” a ga. Hagö, haga rö kɨyö kub yabɨƚ u, gapman bɨ kub Klodias abad mɨdmɨdöp ñɨn u aua. * Ap 21:10 29 Anɨg göl kɨyö kub la nɨŋöm Adiok nɨbi bɨ Jisas nɨp nɨŋ udla gau hagla, “Nɨbi bɨ Jisas manö aij u nɨŋ udpal rɨmnap ram mɨnöŋ Judia gau mɨdlö nɨŋöl gɨ, kalɨp kɨyö kub yabɨƚ löp u, hon añɨ añɨ kalɨp mani rɨmnap magum gun ñun,” a gɨla. 30 Anɨg hagöm, mani lɨ magum göm, Banabas aip Sol aip kalɨp ñöm hagla, “Kale bɨ mɨhöŋ mani i dammil, Krais nɨbi bɨ nɨpe abad mɨdpal bɨ kub gau kalɨp ñɨl,” a gɨla. * Ap 12:25

*11:3: Ap 10:28; Gal 2:12

*11:5: Ap 10:9-48

*11:14: Ap 16:31

*11:15: Ap 2:4

*11:16: Ap 1:5

*11:18: Ap 13:48; 14:27

*11:19: Ap 8:1-4

*11:22: Ap 4:36

*11:25: Ap 9:30

*11:28: Ap 21:10

*11:30: Ap 12:25