9
Sol Jisas nɨp nɨŋ uda
Pen Sol nɨpe Bɨ Kub manö aij nɨŋ udöm hain gɨmɨdal nɨbi bɨ gau kalɨp al pak lɨn, a göm, pör kƚö yabɨƚ gɨmɨdöp. Mañ ap nɨpe am God nɨp nan sabe gep bɨ kub yabɨƚ u nɨp haga, * Ap 8:3 “Yɨp köp rɨmnap kalɨ kƚiñ rɨk ñaimön, yad dam Juda magum gep ram ke ke mɨdöp daun kub Damaskas amem, kalɨp ñɨnabin. Köp anɨbu kalɨ kƚiñ rɨkmön hagmön, ‘Daun kub Damaskas au, kale nɨbi bɨ Jisas nɨp nɨŋ udpal rɨmnap Juda magum gep ram gau mɨdaiöl u, Sol nɨp hagpe, kalɨp nagɨ löm, Jerusalem daunɨm,’ a gɨmön, kalɨ kƚiñ rɨkmön,” a ga. Sol köp anɨbu udöm, Damaskas söl söl gö nɨŋöl gɨ, adɨŋ mailö kumi kabö adö laŋ nɨbö ap lugöm nɨp nɨŋa. Sol kaj hos adö laŋ nɨbö ap lug mɨnöŋ yaŋ pakö nɨŋöl gɨ, manö ap nɨp haga, “Sol, Sol, yɨp nɨhön gɨnɨg gɨmön pör gɨ naij gabön?” ö ga. Hageia, Sol haga, “Bɨ Kub, ne an?” ö ga.
Hageia, haga, “Yad Jisas, yɨp pör gɨ naij gabön u nöp hagabin. Pen ne urakmön, Damaskas ammön, bɨ ap apöm nöp manö hagnɨm rö nɨŋmön gɨmön,” a ga.
Pen bɨ Sol aip aula gau manö magö u nöp nɨŋöm, bɨ nɨme u nɨŋagöm, gasɨ mɨlö löm, manö rɨmnap hagagla. Sol pen uraköm amgö hiɨköm nɨŋa, amgö nɨpe u böŋ nöp we ga. Anɨg gö, bɨ nɨpe aip aula gau ñɨmagö kɨd nɨpe u udöm, uɫ gɨ Damaskas arla. Nɨp anɨg göl amgö we gö, ñɨg, nan magö nan gau ñɨŋagöm, ñɨn mɨhau nɨgaŋ yɨharɨŋ nöp mɨdeia.
10 Pen Jisas nɨp nɨŋ uda bɨ ap Damaskas mɨdeia, hib nɨpe u Ananaias. Bɨ anɨbu nɨpe naböŋ nɨŋa, Jisas nɨp haga, “Ananaias!” a ga.
Hageia haga, “Bɨ Kub, yad mɨdpin,” a ga. 11-12 Hageia, Jisas haga, “Sol bɨ daun kub Dasas nɨbö u, God nɨp sabe göl gɨ, naböŋ nɨŋöb, bɨ Ananaias a gɨpal u nɨp am ud nɨŋajɨp, amgö nɨpe we ga u ñɨl nɨŋöb. Nɨpe mɨñi yɨp sabe göl gɨ mɨdöp Judas ram u. Anɨb u, ne adan ‘Yɨjɨg’ a gɨpal u ammön, Judas ram u amjakmön kalɨp hagmön, ‘Sol nɨp nɨŋnɨg auabin,’ a gɨmön,” a ga.
13 Jisas nɨpe anɨg hageia, Ananaias haga, “Bɨ Kub. Yad nɨŋbin nɨbi bɨ iru yabɨƚ nöp hagpal, ‘Bɨ Sol anɨbu nɨbi bɨ nöp lau adö mɨdpal Jerusalem gau kalɨp pör gɨ naij yabɨƚ göp,’ a gɨpal. 14 Nɨpe mɨñi Damaskas i auöp u, bɨ God nan sabe gep bɨ kub gau köp rɨmnap nɨp ñɨlö, nɨbi bɨ an an hib ne haglö adö arnab gau, kalɨp nagɨ lɨn, a göm, auöp,” a ga.
15 Ananaias anɨg hageia, Bɨ Kub nɨp haga, “Aru! Bɨ anɨbu wög rɨmnap yad ke nɨp hag lɨbin. Nɨpe manö aij yad u Isrel nɨbi bɨ kalɨp hag ñöm, Isrel nɨbi bɨ wasö gau kalɨp hag ñöm, kiŋ gau kalɨp hag ñöm gɨnab. * Ap 25:13; 27:24; Ro 1:5 16 Pen nɨpe ake ranö, iru marö gö nɨŋöl gɨ, wög anɨbu gɨnab. Anɨg gɨnab u yad ke nɨp hag ñɨ aij gɨnabin,” a ga. * 2Ko 11:23-28
17 Bɨ Kub anɨg hageia, Ananaias aramöm, Sol mɨdeia ram u apjaköm, raul yaŋ amöm, Sol nɨp nabɨc cög adö laŋ ñɨmagö löm haga, “Mam Sol. Bɨ Kub Jisas nöp adan aŋ au ap lugöm waiö la nɨŋna u, yɨp hag yuöp auabin i. Ne amgö ne kauyaŋ ñɨl nɨŋmön, Ana Uɫ nɨpe nöp am ajmaŋ raunɨm, a göm, yɨp hag yuö aubin i,” a ga. 18 Ananaias anɨg hagö nɨŋöl gɨ, nan hag gaɫ bad rö Sol amgö nɨp harɨköl mɨdeia u, waƚ gɨ lugö nɨŋöl gɨ, adɨŋ amgö ñɨl nɨŋa. Amgö nɨŋöm, urak aramöm, ñɨg paka. 19 Sol nan ñɨŋöm kƚö uda.
Sol Damaskas nɨbi bɨ gau kalɨp Jisas manö aij u hag ña
Pen Sol nɨpe ñɨn rɨmnap nɨbi bɨ Jisas nɨp nɨŋ udla gau aip Damaskas mɨdöl gɨ, 20 Juda magum gep ram gau ajöm, Jisas nɨpe God Ñɨ nɨpe mɨdöp manö aij u nɨbi bɨ gau kalɨp hag ña. 21 Nɨpe anɨg göl hag ñɨ mɨdö nɨŋöl gɨ, kale nɨŋöm pa gɨl gɨl göm hagla, “Bɨ i me, Jerusalem nɨbi bɨ Jisas nɨp nɨŋ udla gau kalɨp gɨ naij gɨmɨdöp me! Mɨñi rɨmnap halö nagɨ lɨ dam, bɨ God sabe gep bɨ kub gau kalɨp ñɨnam a göm auöp,” a gɨla. * Ap 8:3 22 Pen Sol Jisas manö aij u hag ñɨ damöm, Jisas nɨpe nöp Mesaia u manö kabö göl yabɨƚ hagö, bɨ Juda Damaskas han mɨdeila gau manö ap pen hagöl rö laga. * Ap 18:28
23 Pen hainö mɨd damöm, Juda kai ap magum göm, manö hag adö añɨ löm hagla, “Sol nɨp al pak lun,” a gɨla. 24 Pen manö hagla anɨbu, bɨ ap nɨŋöm Sol hag ña. Daun kub anɨbu, hadame nöp kabö waryö gɨ gɨgabö gɨla u me, adan ramö ajmɨdal gau, Sol nɨp alun, a göm, sɨdö aŋ sɨbön yaŋ uƚɨŋɨn lɨ mɨdeila. 25 Anɨg geila nɨŋöm Sol bɨ nɨpe gau sɨbön aŋ yaŋ nɨp wadɨ mɨgan kub ap yagöm, nagɨ adɨköm, ɫɨp gɨ waryö anɨbu mɨgan ap höŋ adö adö laŋ nɨbö mɨnöŋ yaŋ yulö, pɨñɨŋ gɨ ara. * 2Ko 11:32-33
Sol Jerusalem am mɨdeia
26 Sol Jerusalem amöm, nɨbi bɨ Jisas lau adö mɨdeila gau aip mɨdeinam, a geia pen kale nɨŋöm, bɨ i Jisas bɨ nɨpe ap wasö, hanɨp al pak lɨnɨg auöp, a göm, pɨñɨŋ gɨla. * Gal 1:17-19 27 Anɨg geila, Banabas nɨpe Sol nɨp dam bɨ Jisas manö ud arep gau mɨdeila au amöm, kalɨp haga, “Bɨ anɨbi nɨp nɨŋmim pɨñɨŋ gagmim. Mañ ap daun kub Damaskas amöl gɨ, adan aŋ au amöm, Bɨ Kub nɨp nɨŋö, nɨp manö rɨmnap haga. Hainö am Damaskas nɨbi bɨ kalɨp pɨñɨŋ gagöm, Jisas manö aij u haƚöwaƚö nöp hag ña,” a ga. * 1Ko 9:1 28 Banabas anɨg hagö, Sol nɨp udlö, kalɨp aip Jerusalem mɨdöm, daun kub anɨbu mɨgan mɨgan gau amöm, Jisas manö aij u haƚöwaƚö yabɨƚ nöp hag ña. 29 Pen bɨ Juda Grik manö nɨŋla gau nɨp aip manö pen pen hag amɨl apɨl göm, nɨp al pak lun, a göm, gasɨ u nɨŋla. 30 Pen bɨ Jisas nɨp nɨŋ udla rɨmnap manö anɨbu nɨŋöm, nɨp uɫ gɨ dam daun kub Sisaria amöm yulö, daun kub Dasas ara.
31 Ñɨn aŋ anɨb au, ram mɨnöŋ Judia, Galili, Sameria gau, nɨbi bɨ Jisas nɨp nɨŋ udla gau mɨd aij gɨla. Ana Uɫ nɨpe kalɨp abad mɨd aij göm, pɨdöŋ ñö nɨŋöl gɨ, kale kƚö göm, Bɨ Kub nɨp gasɨ nɨŋöl gɨ mɨdöm, nɨbi bɨ rɨmnap halö Jisas manö aij u hag ñɨlö, kale u rö nöp Jisas nɨp nɨŋ udla.
Pida Inias nɨp gö urak ara
32 Pida ram mɨnöŋ ke ke gau gɨ ajöl gɨ, nɨbi bɨ Jisas nɨp nɨŋ udla gau kalɨp nɨŋ ajmɨdöp. Anɨg göl nɨŋ ajöm, mañ ap, nɨbi bɨ Jisas nɨp nɨŋ udla gau kalɨp nɨŋɨn, a göm, ram rɨƚɨg agƚö Lida ara. 33 Ram mɨnöŋ anɨbu bɨ ap mɨdeia, hib nɨpe u Inias. Pen ñɨmagö ma nɨpe gau kɨƚa gö, kuö adö nɨpe u nöp han mɨdmɨdöp mɨ unbö raleb jɨŋ ina. 34 Pida bɨ anɨbu nɨp haga, “Inias. Nan nöp göp u Jisas gö kamɨŋ lɨnab. Urakmön, kuö ne u yad aij gɨ,” a ga. Anɨg hagö nɨŋöl gɨ, magö anɨbu nöp Inias nɨp kamɨŋ lö uraka. 35 Inias uraköm gɨ ajö nɨŋöl gɨ, ram rɨƚɨg agƚö Lida nɨbi bɨ gau abe, ram mɨnöŋ Seron nɨbi bɨ gau abe nɨp nɨŋöm, Bɨ Kub nɨp nɨŋ udla.
Dabida uma, Pida gö, uraka
36 Pen Pida ram rɨƚɨg agƚö Lida anɨbu mɨdö nɨŋöl gɨ, nɨbi Jisas nɨp nɨŋ uda ap uma yöp daun kub Jopa au. Nɨbi anɨbu hib nɨpe Dabida. Pen Grik manö hagöm nɨp Dokas a gɨmɨdal. Nɨpe nɨbi bɨ gau kalɨp abad mɨd aij göm, nɨbi bɨ mög gep rö gau kalɨp wög gɨ ñɨmɨdöp. 37 Nɨbi anɨbu nɨp nan gö hadö umö, nɨp ñɨg pak ñöm wip he dam ram raul mɨgan adö laŋ lɨla. 38 Jisas nɨbi bɨ nɨpe Jopa mɨdeila gau manö ap nɨŋla, Pida ap mɨdeia ram rɨƚɨg agƚö Lida au. Lida daun kub Jopa söl au mɨdöp, nɨŋöm kale bɨ mɨhöp kalɨp hag yulö, Pida mɨdeia au ammil manö kƚö hagmil haglö, “Ne hol aip yɨŋɨd auö arun,” a gɨlö. 39 Hagailö, Pida kalɨp mɨhöŋ aip Jopa amöm amjaklö nɨŋöl gɨ, nɨp uɫ gɨ dam Dabida uma dam lɨla ram raul adö laŋ arla. Uɫ gɨ ud areilö nɨŋöl gɨ, nɨbi paƚpaƚ ap mɨdeila gau, nɨbi uma anɨbu nöd kamɨŋ mɨdmɨdöp u, waƚɨj mɨlö waƚɨj rɨmnap kalɨp yɨharɨŋ ñɨmɨdöp gau, Pida nɨp yamöl gɨ, mɨɫöŋ gɨ mɨdeila.
40 Pida pen nɨbi bɨ ap mɨdeila anɨb gau kalɨp hag höŋ yaŋ yuöm, kugom yɨmöm, God nɨp sabe göl gɨ, ado göm, wip he nɨŋöl gɨ haga, “Dabida, urak!” a ga. Hagö, Dabida amgö ñɨl Pida nɨp nɨŋöm, urak asɨka. 41 Pida pen ñɨmagö kɨd nɨpe u udöm, ud urak ñöm, nɨbi paƚpaƚ gau abe, nɨbi bɨ Jisas nɨp nɨŋ udla gau abe, kalɨp magöŋhalö wɨñ alö aueila haga, “Dabida i,” a ga. 42 Pen Pida anɨg geia, manö anɨbu Jopa nɨbi bɨ magöŋhalö nɨŋöm, nɨbi bɨ iru nöp Bɨ Kub nɨp nɨŋ udla. 43 Pen Pida nɨpe daun kub Jopa anɨbu, bɨ kaj kau hañ wög gɨmɨdöp bɨ ap aip ñɨn rɨmnap rapɨn mɨdmɨdil. Bɨ anɨbu hib nɨpe Saimon.

*9:1: Ap 8:3

*9:15: Ap 25:13; 27:24; Ro 1:5

*9:16: 2Ko 11:23-28

*9:21: Ap 8:3

*9:22: Ap 18:28

*9:25: 2Ko 11:32-33

*9:26: Gal 1:17-19

*9:27: 1Ko 9:1