6
God manö yuö u nɨŋ udun
Krais manö aij kalöp pör hag ñɨbal gau, kauyaŋ hagem kauyaŋ hagem hagagnabin. Ram gɨnɨg, padö bɨnɨŋ göm kauyaŋ ud juöm, kauyaŋ u bɨnɨŋ göm, kauyaŋ u bɨnɨŋ göm gagpal. Anɨb u, hon ke nöp kƚiñ aij gun me, God nɨbi bɨ nɨpe mɨdeinabun a gun gasɨ nɨŋmɨdun u böŋ nöp arö gun, God Ñɨ nɨpe nɨp yuö hanɨp a göm uma manö aij u böŋ nöp nɨŋ udun. Padö u ud juöl, rol göl, ud juöl, rol göl, unbö gagun. Ñɨg pakpal manö u; God kalɨp ud aij gɨnɨm a göm ñɨmagö nabɨc adö lɨbal manö u; nɨbi bɨ umöm urakpal manö u; God nɨbi bɨ magöŋhalö manö kub hagöm kalɨp nɨme lö rɨmnap ilön pör udnaböl manö u; manö anɨbu kauyaŋ hagagnabin. Krais manö aij nöd nɨŋbe anɨb gau, gasɨ nɨŋ nöp mɨdöl gɨ, Krais manö aij rɨmnap halö nɨŋnabim u aij. Anɨb u, God hanɨp abad mɨdö nɨŋöl gɨ, Krais manö aij rɨmnap halö hag ñɨno nɨŋnabim.
Nɨbi bɨ Krais manö aij nɨpe nɨŋ udöm, hainö arö gɨnaböl gau, kale kauyaŋ nan si nan naij gɨpal u mög nɨŋöm, Krais manö aij nɨpe u nɨŋ udagnaböl. Kale God mailö aij nɨpe u hadö nɨŋla; God nan aij kumi kabö adö laŋ nɨbö ñöb u hadö nɨŋla; Ana Uɫ nɨpe kalɨp aŋ daŋ hadö aua. God Manö aij u dö yabɨƚ göp u hadö nɨŋla; God nɨpe nɨbi bɨ ram mɨnöŋ iƚ i abad mɨdnɨg gab u, kƚö nɨpe u hadö nɨŋla. Nan anɨb gau magöŋhalö hadö nɨŋla u pen Krais manö aij u arö gɨla. Anɨb u, kale kauyaŋ nan si nan naij gɨpal u mög nɨŋöm, Krais manö aij nɨpe u nɨŋ udagnaböl. Nɨhön gɨnɨg: God Ñɨ nɨpe u kauyaŋ mab kros ba laŋ al pak lɨlö nɨbi bɨ gau nɨp hag junaböl. * Mad 12:31; Hib 10:26-27; 1Jn 5:16
Mɨnöŋ au yɨŋ yɨmlö, möŋ paköl gɨ paköl gɨ, yɨŋ ran aij göm nan magö pɨl aij gö, nɨbi bɨ ñɨ pai wög anɨbu ñɨŋnɨg gaböl gau ñɨŋöl. Anɨg gö God mɨnöŋ anɨbu ñɨñɨ löm nan aij ñɨnab. Pen mɨnöŋ au yɨŋ yɨmlö, möŋ paköl gɨ paköl gɨ, kɨpɨƚ kalɨ kalɨ halö gau nöp ranö, nan magö pɨlagnab u, mɨnöŋ anɨbu mɨnöŋ naij yabɨƚ. God mɨnöŋ anɨbu manö kƚö hagö mab ke yaŋ innɨm rö löp. * Jen 3:17-18
Pen bɨ nɨŋeb aij yad gau. Manö kub rö hagabun u pen kale ke Krais manö aij u arö gɨpim a gun hagagabun; nɨŋ aij gɨmim a gun hagabun. Nɨhön gɨnɨg: Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdmim, nɨbi bɨ nɨpe gau gɨpal rö gɨpim u nɨŋbun. 10 God haƚöwaƚö gagnab; hagöp rö nöp gɨnab. Kale nöd God nɨp wög gɨmim, mɨdmagö lɨmim, nɨbi bɨ nɨpe kalɨp ud aij gɨmim gɨ ñɨbe u abe, mɨñi u rö nöp ud aij gɨmim gɨ ñɨbim u abe, nɨpe hauƚ gagnab. * Hib 10:32-34 11 Pen hanɨp aij gɨnab u, kale magöŋhalö adö anɨbu nöp pör nöp göl gɨ mɨd dammim mɨd dammim, amun God aip pör nöp mɨd aij gun a gɨmim gasɨ nɨŋbim rö, gɨnab.
12 Kalöp iru maru gɨnɨm rö löp u, nɨŋ aij gɨmim. Krais manö aij nɨpe u nɨŋ ud pɨdöŋ göm, marö auö kƚö göm gasɨ halö mɨdpal nɨbi bɨ gau, God nan aij ñɨnabin a ga u udnaböl. Kale anɨb unbö rö nöp göl gɨ mɨdpe, kalöp nan aij anɨbu ñɨnab.
13 God bac iƚaŋ Ebraham nɨp manö nɨŋö u hagnɨg, bɨ kub God rö ap halö mɨdageia nɨŋöm, nɨbi bɨ rɨmnap hib kale hagaga; hib nɨpe ke hagöm haga, 14 “Yad mɨdpin rö, nöp manö nɨŋö yabɨƚ hagabin, nöp abad mɨdnö nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ ne iru yabɨƚ mɨdeinaböl,” a ga. * Jen 22:16-17 15 Ebraham manö nɨpe anɨbu nɨŋöm, agamɨj abad mɨdö mɨdö, God nan aij haga u uda.
16 Hon nɨbi bɨ, manö kƚö nɨŋö yabɨƚ hagnɨg, bɨ kub ap hib nɨpe hagun, nɨŋö yabɨƚ hagabun a gɨpun. Anɨg gɨno, nɨbi bɨ gau nɨŋöm, u rö nöp u nɨŋö yabɨƚ hagaböl a gal. 17 Anɨbu rö, God hib nɨpe ke hagöm, “Yad mɨdpin rö, nöp manö nɨŋö yabɨƚ hagabin,” a ga u, nɨbi bɨ gau ñɨ pai yag daunaböl gau, yad gasɨ hain nɨŋem adö ke gagnabin u, nɨŋ aij göl a göm, manö anɨbu rö haga. 18 Anɨb u, hon nɨbi bɨ nan si nan naij gun, pɨñɨg God nɨp lau adö aubun gau, nɨŋö nöp nan aij kalɨp ñɨnabin a ga u udnɨg gabun a gun, gasɨ halö mɨdaiun. God hib nɨpe ke hagöm, yad mɨdpin rö, a ga; nöp manö nɨŋö yabɨƚ hagabin, a ga. Manö mɨhöp haga u, God manö piral hagnɨm rö lagöp. Ke gagnab. * Nab 23:19 19 God Ram Magö Raul Mɨgan Uɫ Ke Yabɨƚ u waƚɨj bad yuö yuö gö, nɨp amgö nɨŋagpun u pen manö nɨŋö yabɨƚ u hagö, gasɨ añɨ anɨbu nöp nɨŋun, gasɨ halö nɨp abad mɨdpun. Manö nɨŋö yabɨƚ anɨbu, God ram magö raul mɨgan nɨpe u aröp u me, kabö kƚö rö mɨdöp; aŋ aŋa gagnab. * Lep 16:2-3 20 Melkisedek nɨpe bɨ God nɨp nan sabe gep bɨ mɨdmɨdöp rö u, Jisas nɨpe God Nɨp Nan Sabe Gep Bɨ Kub Yabɨƚ hon u löm, God Ram Magö Raul Mɨgan Uɫ Ke Yabɨƚ u nöd amöm, hanɨp a göm Nap nɨp sabe göl gɨ mɨdöp. Nɨpe God Nɨp Nan Sabe Gep Bɨ Kub Yabɨƚ pör pör nöp mɨdeinab.

*6:6: Mad 12:31; Hib 10:26-27; 1Jn 5:16

*6:8: Jen 3:17-18

*6:10: Hib 10:32-34

*6:14: Jen 22:16-17

*6:18: Nab 23:19

*6:19: Lep 16:2-3