8
Jisas bɨ wös hapeb la u gö, kamɨŋ la
(Mak 1:40-45; Luk 5:12-16)
Jisas nö ilö laŋ mɨdeia u arö göm, sɨr yaŋ ap lugö nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ iru nöp nɨp hain gɨla. Pen bɨ wös hapeb la ap, Jisas mɨdeia söl au amöm, kugom yɨmöm, ubör yɨhöŋ göm haga, “Bɨ Kub. Ne yɨp gö kamɨŋ lɨnɨg, gö kamɨŋ lɨnab. Yɨp kamɨŋ lɨnab u, yad God sabe gep ram raul arnɨg gabin u, yɨp wɨhö gagnaböl,” a ga. Anɨg hagö, Jisas ñɨmagö mɨlöbö löm bɨ anɨbu ud nɨŋöm haga, “Yad gɨnabin; nöp kamɨŋ laŋ,” a gö, magö anɨbu nöp nɨp kamɨŋ lö nɨŋöl gɨ, Jisas bɨ anɨbu nɨp haga, “Nöp gɨnö kamɨŋ löp anɨbu, nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp hag ñagmön wasö. Am bɨ God nɨp nan sabe gep bɨ gau kalɨp nöp yammön hagmön, ‘Yɨp kamɨŋ löp nɨŋim!’ a gɨmön. Anɨg hagmön, Mosɨs haga rö, yaur ap God nɨp pak sabe gɨ ñɨmön. Anɨg geinabön, nɨbi bɨ gau nɨŋöm hagnaböl, ‘Nɨp kamɨŋ löp u me anɨg gab,’ a gɨnaböl,” a ga. * Lep 14:1-32; Mad 9:30; Luk 17:14
Jisas, ami bɨ kub bɨ wög gɨ ñeb nɨpe u nɨp gö, kamɨŋ la
(Luk 7:1-10)
Jisas daun pro Kapaneam arö nɨŋöl gɨ, ami bɨ iru nöp abad mɨdmɨdöp bɨ kub ap, Jisas yɨp gɨ ñɨnɨm a göm apöm Jisas nɨp haga, “Bɨ Kub, bɨ wög gɨ ñeb yad u nɨp mɨña kub göm, ilön neb neb gö, aŋa gagöp; ram au um mɨdöp,” a ga. Hageia, Jisas haga, “Yad am nɨp gɨnö kamɨŋ lɨnab,” a ga. 8-9 Hageia, ami bɨ kub anɨbu haga, “Bɨ Kub, nɨŋö hagpan u pen yad bɨ kub rö ram yad u aumön. Yad nɨŋbin u, ami bɨ kub rɨmnap yɨp abad mɨdlö, yad pen ami bɨ rɨmnap kalɨp abad mɨdem, ‘Arim,’ a gɨnö, arbal halö; ‘Auim,’ a gɨnö, aubal halö. Bɨ yɨp wög göp u nɨp, wög gau anɨg gɨmön anɨg gɨmön a gɨnö, göp. Anɨb u rö, ne yɨharɨŋ, ‘Kamɨŋ laŋ,’ a gɨmön, nɨp kamɨŋ lɨnab,” a ga. 10 Anɨg hagö Jisas aiö göm, nɨbi bɨ hain areila gau kalɨp haga, “Bɨ anɨbi mɨlö gau nɨbö u pen, God göp rö nɨŋ aij yabɨƚ göm me, anɨg hagöp. Bɨ hon Isrel nɨbö ap, God nɨp nɨŋ ud pɨdöŋ göm hagöp anɨbu rö hagö, yad nɨŋagpin. 11 Anɨb u, hainö nɨbi bɨ mɨlö gau nɨbö gau, God nɨbi bɨ udöm kumi kabö adö laŋ abad mɨdeinab aŋ u amöm, Ebraham, Aisak, Jekop bɨ aip asɨköm, nan ñɨŋeb iru ñɨŋöm, mɨñ mɨñ göl gɨ mɨdeinaböl. * Luk 13:29 12 Kale anɨg göm am mɨdeinaböl, pen nɨbi bɨ hon Isrel nɨbö gau, am aŋ anɨbu mɨdageinaböl rö löp. God kalɨp hag yueinab, am mɨdeinaböl höŋ sɨbön göp adö yaŋ. Kale mɨɫöŋ magö göm meg magö hau jö ma jö gɨ ñɨŋöl gɨ mɨdeinaböl,” a ga. * Mad 22:13; 25:30; Luk 13:28 13 Anɨg hagöm, Jisas ami bɨ kub anɨbu nɨp haga, “Ne ado gɨ aru! Hagpan rö nöp gɨnab,” a ga. Jisas anɨg hagö, nɨpe ram aramöm nɨŋa, bɨ nɨpe nan ga u, Jisas haga magö anɨbu nöp kamɨŋ la.
Jisas Pida nɨbor nɨp gö, kamɨŋ la
(Mak 1:29-34; Luk 4:38-41)
14 Pen Jisas Pida ram amöm nɨŋa, Pida nɨbor u, hañ romaŋ gau mab rö inö, abañ adö laŋ um mɨdeia. 15 Jisas nɨŋöm, am Pida nɨbor ñɨmagö nɨpe ud nɨŋö, magö u nöp kamɨŋ lö, nɨpe uraköm, Jisas nɨp nan magö ud lɨ aij ga.
Jisas nɨbi bɨ iru nöp gö, kamɨŋ la
(Mak 1:29-34; Luk 4:38-41)
16 Dugo magö u, nɨbi bɨ kɨjaki abaŋ ala gau abe, nɨbi bɨ nan ga gau abe, dam Jisas mɨdeia u aueila, nɨpe kɨjaki gau hag höŋ yuöm, nɨbi bɨ ñɨ pai nan ga gau gö magöŋhalö kamɨŋ la. 17 Nɨpe ga anɨbu, bɨ God manö hagep Aisaia, hadame nöp gɨnab a göm kalɨ kƚiñ rɨka rö nöp ga. Nɨpe kalɨ kƚiñ rɨköm haga,
“Hanɨp nan ga gau gö kamɨŋ la.
Nan nɨhön nɨhön hanɨp naij ga gau
hag yuö mɨd aij gɨpun,” a ga. * Ais 53:4
Bɨ ap Jisas nɨp haga, “Yad aip ajeinabul,” a ga
(Luk 9:57-62)
18 Jisas nɨŋa, nɨbi bɨ iru nöp ap nɨp bɨg gɨgabö geila, bɨ nɨpe gau kalɨp haga, “Ñɨg waŋö juun böŋ lödaŋ arun,” a ga. 19 Anɨg hagö nɨŋöl gɨ, God lo manö hag ñeb bɨ ap apöm nɨp haga, “Manö hag ñeb bɨ. Ne ram mɨnöŋ gai gai arnabön u, yad nöp aip arnabul,” a ga. 20 Hageia, Jisas haga, “Kain hauƚ gau, kale mɨnöŋ mɨgan gau hanbal. Yaur gau, kau kale haneb u mɨdöp. Pen yad Bɨ Ñɨ nɨpe haneb mɨgan u mɨdagöp,” a ga. * 2Ko 8:9 21 Pen bɨ Jisas nɨp nɨŋ uda bɨ ap haga, “Bɨ Kub, yad ne aip arul u pen, yɨp yau a gö, bapi nɨp umö rɨgöl gem, ne aip ajeinabul,” a ga. * 1Ki 19:20 22 Hageia, Jisas haga, “Nɨbi bɨ yɨp nɨŋ udagpal rɨmnap umaiöl, nɨbi bɨ yɨp nɨŋagpal rɨmnap dam rɨgöl göl; pen ne auö yad aip arul,” a ga.
Jisas hagö, yɨgön kub ur ga
(Mak 4:35-41; Luk 8:22-25)
23 Jisas ñɨg magɨb udöm arnɨg gö, bɨ nɨpe gau aip hadla. 24 Ñɨg aŋ au arlö nɨŋöl gɨ, adɨŋ yɨgön kub yabɨƚ u udöm, ñɨg ral apöm, ñɨg magɨb u ud ado gɨnɨg rö ga. Pen Jisas nɨpe hon haneia rö, * Sam 4:8 25 bɨ nɨpe gau nɨp am haglö urakö hagla, “Bɨ Kub! Pɨnöm asad kub u hanɨp ud ado gö, ñɨg ñɨŋun rö löp u, ne hanɨp ud kamɨŋ lɨ,” a gɨla. 26 Hagaila, kalɨp haga, “Nɨhön gɨnɨg pɨñɨŋ gabimŋ Kale manö yad pro pro rɨmnap nɨŋ udagpim aka?” ga. Anɨg hagöm, uraköm, pɨnöm asad udeia u hagö hir göm, ñɨg ral aueia u ur göm ga. * Mad 14:31; Sam 89:9 27 Anɨg gö, kale aiö göm hagla, “Bɨ kal yabɨƚ i nɨpe bɨ aige rö bɨ gajɨp nɨŋöm pɨnöm asad udeia u hir göm, ñɨg ral auajɨp u ur göm göp?” ö gɨla.
Aiön pi halö bɨ mɨhau Jisas gö, kamɨŋ la
(Mak 5:1-20; Luk 8:26-39)
28 Jisas ñɨg juöm, ram mɨnöŋ Gadara böŋ lödaŋ amjaka nɨŋöm, bɨ hauƚ kɨjaki abaŋ ala mɨhau wip rɨgöl gɨmɨdal kabö mɨgan gau nɨbö apjaklö. Bɨ anɨb mɨhau kalɨp kɨjaki aiön pi abaŋ alla rö, bɨ hapeb yabɨƚ mɨhau mɨdmɨdil. Adan kalpe mɨdmɨdil au, nɨbi bɨ rɨmnap aragmɨdal. 29 Pen kalpe mɨhöŋ apjakmil, Jisas nɨp haglö, “God Ñɨ nɨpe. Nɨhön gɨnɨg auabön? Hanɨp ilön kub ñɨnɨg auabön aka nɨhön? Ñɨn ne hanɨp ram mɨnöŋ naij hag yuep u auagöp,” a gɨlö. * Mak 1:24; Luk 4:41 30 Pen magö anɨbu, kaj iru nöp amɨl ñɨŋeila söl goƚ anɨb au me, 31 kɨjaki aiön pi bɨ anɨb mɨhau kalɨp abaŋ alla gau, Jisas nɨp neb neb göl gɨ hagla, “Hanɨp hag yunɨg gɨmön u, hagö, amun kaj mɨdpal gɨdaŋ kalɨp yuö hiɨkun,” a gɨla. 32 Hageila, Jisas “Arim,” a gö, bɨ anɨb mɨhau kalɨp arö göm, am kaj gau kalɨp yuö hiɨkla. Hiɨklö kaj gau pɨñɨŋ gɨ mɨnöŋ rul goƚ au amöm, gɨ dam ñɨg waŋö yaŋ paköm, ñɨg ñɨŋöm, magöŋhalö um hakla.
33 Pen bɨ kaj mukmɨdal gau, ga anɨbu nɨŋöm, yɨŋɨd daun u amöm, Jisas nɨhön nɨhön ga u, bɨ kɨjaki abaŋ alla mɨhau nɨhön nɨhön ga manö u, nɨbi bɨ gau kalɨp magöŋhalö hag ñɨla. 34 Hag ñeila, nɨbi bɨ daun mɨdeila anɨb gau magöŋhalö Jisas nɨp nɨŋun a göm, ap nɨp nɨŋöm, neb neb göl gɨ hagla, “Ram mɨnöŋ hon i arö gɨmön, ke gau aru,” a gɨla.

*8:4: Lep 14:1-32; Mad 9:30; Luk 17:14

*8:11: Luk 13:29

*8:12: Mad 22:13; 25:30; Luk 13:28

*8:17: Ais 53:4

*8:20: 2Ko 8:9

*8:21: 1Ki 19:20

*8:24: Sam 4:8

*8:26: Mad 14:31; Sam 89:9

*8:29: Mak 1:24; Luk 4:41