22
Bɨ nɨbi udöm nan kub ñɨŋbal
(Luk 14:15-24)
Jisas kauyaŋ manö hod rɨköm haga, “God nɨbi bɨ udöm abad mɨdeinab u, aiud adö i rö:
“Bɨ kiŋ ap ñɨ nɨpe u nɨbi udnɨg gö, nan kub ñɨŋnɨg, nan magö dap magum gɨnaböl. Anɨg göm, bɨ nɨpe rɨmnap hag yuöm hagnab, ‘Nɨbi bɨ hag lɨnö gau am hagpe aulö, nan kub ñɨŋun,’ a gɨnab. Anɨg hagö, kale am nɨbi bɨ anɨb gau kalɨp hagnaböl u pen kale arö gɨnaböl. Anɨg gɨlö, bɨ nɨpe rɨmnap pen kauyaŋ hag yuöm hagnab, ‘Kale am nɨbi bɨ anɨb gau kalɨp hagmim, “Kiŋ u, kaj kau kub rɨmnap, kaj kau pi marep rɨmnap pak lauöm, nan gau magöŋhalö gɨ jɨn göm, ‘Auöl,’ a göp,” a gɨmim,’ a gɨnab. Anɨg hagö, kale am hagnaböl u pen manö kalɨp u ud yunaböl. Rɨmnap nan wög kale gau arnaböl; rɨmnap mani wög kale gau geinaböl; pen rɨmnap, kiŋ bɨ nɨpe gau gɨ naij göm, al pak lɨlö umnaböl. * Mad 21:35
“Anɨg gɨlö, kiŋ anɨbu nɨŋö, hibur nɨp u naij gö, ami bɨ nɨpe gau hag yuö, am nɨbi bɨ bɨ nɨpe al pak lɨnaböl anɨb gau kalɨp magöŋhalö al pak hak löm, daun kub kale u lau ju yulö arnab. Pen bɨ nɨp wög gɨ ñeb gau kalɨp hagnab, ‘Nan magö nan gau hadö magum gɨpun, pen nɨbi bɨ nöd wɨñ alnö gau auöl rö lagöp. Anɨb u, kale adan ramö gau ammim, nɨbi bɨ nɨŋmim gau, kalɨp magöŋhalö, “Aube nan kub ñɨŋun,” a gɨmim, haƚöwaƚö uɫ gɨ daube, nan kub ñɨŋun,’ a gɨnab. 10 Anɨg hagö, bɨ nɨpe gau am adan ramö ramö gau amöm, nɨbi bɨ aij gau, nɨbi bɨ naij gau kalɨp magöŋhalö, ‘Aube nan kub ñɨŋun,’ a göm haƚöwaƚö uɫ gɨ dapöm, bɨ nɨbi udöm nan kub ñɨŋnaböl ram raul anɨbu amöm, sɨsɨ göl mɨdeinab.
11 “Kiŋ anɨbu pen, nɨbi bɨ aubal gau nɨŋɨn a göm, ram raul yaŋ amöm nɨŋnab, bɨ ap, nan ñɨŋnɨg waƚɨj lɨbal u löm wasö, yɨharɨŋ nöp mɨdeinab. 12 Anɨg gö, nɨp hagnab, ‘Bɨ me! Nɨhön gɨnɨg, nɨbi udöm nan ñɨŋnɨg waƚɨj lɨbal u lɨmön wasö, yɨharɨŋ nöp auban?’ ö gɨnab. Hagö, bɨ anɨbu pen manö ap hagageinab. 13 Pen kiŋ u bɨ nɨpe gau kalɨp hagnab, ‘Bɨ i ñɨmagö ma nɨp gau nagɨ lɨmim, dam sɨbön göp aŋ yaŋ ud yube, nɨbi bɨ anɨb gau aip meg magö hau jö göl gɨ, mɨɫöŋ magö göl gɨ mɨdlaŋ,’ a gɨnab,” a ga. * Mad 8:12; 25:30; Luk 13:28
14 Jisas aiud anɨbu hag pɨs göm, kalɨp haga, “God nɨbi bɨ iru nöp wɨñ alnab, pen kalɨp magöŋhalö udagnab. Nɨbi bɨ rɨmnap nöp udnab,” a ga.
“Gapman bɨ kub Sisa nɨp dakɨs ñeb aka wasö?” gɨla
(Mak 12:13-17; Luk 20:20-26)
15 Pen bɨ Perisi gau, Jisas nɨp manö nɨhön hagno, pen hagö nɨŋun, nɨp dam nagɨ lun, a göm, manö hag nɨŋ hag nɨŋ göm, * Mak 3:6 16 bɨ kale ke rɨmnap, Herod bɨ nɨpe rɨmnap yulö, Jisas mɨdeia au amöm hagla, “Manö hag ñeb bɨ. Ne bɨ manö nɨŋö yabɨƚ nöp hagabön. Bɨ rɨmnap nɨŋmön pɨñɨŋ gagpan. God hagöp rö nöp nɨŋmön, nɨbi bɨ hag ñabön. 17 Anɨb u, ne gasɨ nɨhön nɨŋban? Hon Isrel nɨbi bɨ, Sisa bɨ kub daun kub Rom nɨbö u, nɨp dakɨs ñeb aka ñagep wasö?” gɨla. 18 Hageila, Jisas gasɨ naij kale nɨŋöm haga, “Yɨp nɨhön gɨnɨg neb neb göl gɨ apim, anɨg göl hag nɨŋabim? 19 Kale dakɨs ñɨbal kabö magö ap ñɨbe, nɨŋɨn!” a ga. Hagö, nɨp kabö magö ap dap ñeila. 20 Jisas kabö magö anɨbu nɨŋöm kalɨp haga, “Kabö magö i, bɨ nabɨc cög i, an nabɨc cög mɨdöpŋ Hib u, an hib mɨdöp?” ö ga. 21 Hageia hagla, “U bɨ kub Sisa,” a gɨla. Hageila, Jisas kalɨp haga, “Anɨb u, Sisa nan nɨpe mɨdainɨm, Sisa nɨp ñɨmim. God nan nɨpe mɨdainɨm, God nɨp ñɨmim!” a ga. * Ro 13:7 22 Anɨg hagö, kale gasɨ iru nɨŋöm, nɨp arö göm arla.
Umöm kauyaŋ uraknaböl aka göm, Jisas nɨp hag nɨŋla
(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)
23 Ñɨn anɨbu nöp, Sadyusi bɨ rɨmnap Jisas mɨdeia au aula. Sadyusi nɨbi bɨ anɨb gau hagmɨdal, nɨbi bɨ umöm kauyaŋ urakagnaböl, a gɨmɨdal. * Ap 23:8 24 Kale Jisas mɨdeia au apöm hagla, “Manö hag ñeb bɨ. Mosɨs haga, ‘Bɨ ap nɨbi udöm, ñɨ pai yag dapöm wasö, yɨharɨŋ umeinab, nɨmam nɨpe u, nɨbi anɨbu udöm, ñɨ pai nɨpe gau, a göm, yag daunɨm,’ a ga. * Dud 25:5 25 Anɨb u, bɨ iƚ halö unbö mudun jɨŋ u mɨdeinaböl. Nɨmam nañɨ u nɨbi udöm, ñɨ pai yag dapöm wasö yɨharɨŋ umnab. Anɨg gö, nɨmam yɨgwö aŋ nɨbö u pen nɨbi anɨbu nöp udnab. 26 Nɨmam yɨgwö aŋ nɨbö u pen nɨbi anɨbu udöm, u rö nöp ñɨ pai yag dapöm wasö, yɨharɨŋ umnab. Anɨb u, nɨmam yɨgwö nɨgaŋ nɨbö u nɨbi anɨbu udöm, u rö nöp ñɨ pai yag dapöm wasö, yɨharɨŋ umnab. Anɨbu nöp gɨ dam dam, nɨmam unbö mudun jɨŋ u, magöŋhalö ñɨ pai yag dapöm wasö, yɨharɨŋ nöp umnaböl. 27 Pen nɨbi u, u rö nöp umnab. 28 Nɨmam gau kale magöŋhalö nɨbi anɨbu udla. Anɨb u, nɨbi bɨ umbal gau uraknaböl ñɨn u, nɨbi anɨbu an udnab?” ö gɨla.
29 Hageila, Jisas kalɨp pen haga, “Kale God Manö hagöp u abe, God kƚö mɨdöp u abe, nɨŋagpim u me, dui hagmim hagpim, ‘Nɨbi bɨ gau umöm urakagnaböl,’ a gɨpim. 30 Nɨbi bɨ uraknaböl ñɨn u, nɨbi gau bɨ udagnaböl, bɨ gau nɨbi udagnaböl. Ejol kumi kabö adö laŋ mɨdpal rö u mɨdeinaböl. 31 Kale, ‘Nɨbi bɨ umöm urakagnaböl,’ a gɨpim u, God Manö kalɨ kƚiñ rɨkla rɨmnap nɨŋagpim ar? 32 God haga, ‘Yad Ebraham, Aisak, Jekop, God kale me yad mɨdpin,’ a ga. Bɨ gau böŋ nöp umblap u, God bɨ nöd umla anɨb gau kalɨp hagöm, ‘God kale yad mɨdpin,’ a gagböp. Bɨ umlö, rɨgöl gɨla anɨb gau kamɨŋ mɨdpal u me, kalɨp haga, ‘God kale yad mɨdpin,’ a ga,” a ga. * Eks 3:6 Mad 8:11
33 Jisas manö anɨbu hag ñö, nɨbi bɨ mɨdeila gau nɨŋöm, aiö waiö gɨla.
Lo kub yabɨƚ u
(Mak 12:28-34; Luk 10:25-28)
34 Jisas manö anɨbu hag aij gö, Sadyusi bɨ gau manö ap pen hagöl rö laga. Pen Perisi bɨ rɨmnap, Jisas anɨg ga u nɨŋöm Jisas mɨdeia au aula. 35 Bɨ kale lo manö nɨŋ aij ga ap, Jisas nɨhön rö hagnɨm, a göm haga, 36 “Manö hag ñeb bɨ. Lo manö u, manö adö mai manö kub yabɨƚ mɨdöp?” ö ga.
37 Hageia, Jisas haga, “Gasɨ rɨmɨd ne u magöŋhalö God lau adö arö, nɨp mɨdmagö yabɨƚ lɨmön. * Dud 6:5 38 Manö kub nöd yabɨƚ me u. 39 Manö kub yɨgwö aŋ nɨbö u pen anɨgöl mɨdöp: ne ke mɨdmagö lɨban rö, nɨbi bɨ ke nɨbö gau abe mɨdmagö lɨmön. * Lep 19:18; Mad 7:12 40 Manö mɨhau hagajɨn i, Mosɨs lo manö kalɨ kƚiñ rɨka manö u magöŋhalö abe, God manö hagep bɨ gau kalɨ kƚiñ rɨkla manö u magöŋhalö abe, manö iƚ kub yabɨƚ me manö anɨb mɨhau nöp,” a ga. * Ro 13:10; Gal 5:14
Jisas hag nɨŋa, “Mesaia a gɨpim u, nɨp bɨ an ñɨ nɨpe a gɨmim nɨŋbim?” ö ga
(Mak 12:35-37; Luk 20:41-44)
41 Perisi kai ap magum göm mɨdlö nɨŋöl gɨ, Jisas kalɨp manö ap hag nɨŋöm haga, 42 “Kale Mesaia u nɨp nɨhön gasɨ nɨŋbimŋ Nɨp bɨ an ñɨ nɨpe a gɨmim nɨŋbim?” ö ga.
Hageia hagla, “Depid ñɨ nɨpe,” a gɨla. * Jon 7:42
43 Hageila, Jisas haga, “God Ana u Depid nɨp gasɨ ñö nɨŋöl gɨ, Depid nɨpe Mesaia u nɨp ‘Bɨ Kub yad’ a ga. Depid haga,
44 ‘Bɨ Kub manö hagöm, Bɨ Kub yad u nɨp hagöp,
“Ne ñɨmagö yɨjɨg yad lau adö mɨdmön me,
yad gɨnö, kauaƚ mauaƚ ne gau
kalɨp ab ƚɨƚɨ gɨ yunabön,” a göp,’ a ga. * Sam 110:1; Mad 26:64
45 Depid nap iƚaŋ nɨpe a gɨpim u pen Depid nɨp ‘Bɨ Kub yad’ a ga. Anɨb u, kale nɨhön gasɨ nɨŋbim?” ö ga. 46 Jisas manö nɨpe u hag aij gö, kale nɨp pen hagöl rö lagö me, pɨñɨg gɨ mɨdeila nɨŋöm hainö Jisas nɨp manö rɨmnap halö hag nɨŋagla.

*22:6: Mad 21:35

*22:13: Mad 8:12; 25:30; Luk 13:28

*22:15: Mak 3:6

*22:21: Ro 13:7

*22:23: Ap 23:8

*22:24: Dud 25:5

*22:32: Eks 3:6 Mad 8:11

*22:37: Dud 6:5

*22:39: Lep 19:18; Mad 7:12

*22:40: Ro 13:10; Gal 5:14

*22:42: Jon 7:42

*22:44: Sam 110:1; Mad 26:64