7
Nan hibur mɨdmagö aŋ daŋ nɨbö höŋ aunab u nöp me prɨ mɨdeinab
Bɨ Perisi rɨmnap, bɨ lo manö hag ñeb rɨmnap, Jerusalem nɨbö apöm, Jisas mɨdeia au nɨŋ mɨdöm nɨŋla, Jisas bɨ nɨpe rɨmnap, nɨpɨs nɨhi bɨ asɨ masɨ gɨ aij göm, nan ñɨŋmɨdal rö, gagla. * Luk 11:38 Perisi bɨ gau abe, Juda nɨbi bɨ gau magöŋhalö abe, nɨpɨs nɨhi bɨ hagmɨdal rö nɨŋöm, ñɨmagö ñɨg lɨ yuöm nöp, nan ñɨŋbal. Maker aŋ au am mɨdöm, ram ado gɨ apöm, u rö nöp ñɨg lɨ yuöm nöp, nan ñɨŋbal. Pen kap, rin cög, kapa nan gau u rö nöp ñɨg lɨ yuöm nöp, nan ñɨŋbal. Nan anɨbu rö magöŋhalö kƚiñ aij gɨpal. * Mad 23:25
Anɨb u, Jisas bɨ nɨpe gau nan yɨharɨŋ ñɨŋla u nɨŋöm, bɨ Perisi gau abe, bɨ lo manö hag ñeb gau abe Jisas nɨp hagla, “Bɨ ne gau nɨhön gɨnɨg, apɨs bac bɨ hagla rö, ñɨmagö kale u ñɨg lɨ yuöm wasö, yɨharɨŋ nöp nan ñɨŋaböl?” ö gɨla. Hageila, Jisas haga, “Kale manö piral hagpim u, Aisaia manö nɨŋö yabɨƚ hagöm, God Manö u kalɨ kƚiñ rɨköm haga,
‘Nɨbi bɨ gai i, God hib hagno adö arab a gɨpal u
pen yɨharɨŋ manö nöp hagal; yɨp mɨdmagö lagpal. * Ais 29:13
God lo manö u hag ñabun, a gɨpal u
pen nɨbi bɨ manö kale ke hagpal manö u nöp hag ñaböl.
Anɨb u, yɨp sabe göm hib yad haglö adö aragab.
Yɨharɨŋ manö nöp hagaböl,’ a ga.
Anɨb u rö, kale God manö hag la u arö gɨmim, nɨbi bɨ manö kale ke hagpal u udmim, nap nahai bɨ hagmɨdal adö u hain gɨmim gabim,” a ga.
Jisas kalɨp kauyaŋ hagöm haga, “Kale gasɨ kɨd hiɨk nɨŋmim, God manö hag la u ud ke gau yumim, gasɨ magö kalpe ke u nöp nɨŋ udmim hain gabim. 10 Mosɨs God Manö adɨŋ ap kalɨ kƚiñ rɨköm haga, ‘Name nap hagmil rö nɨŋ udmim, kalɨp ud aij gɨmim; pen ñɨ pai rɨmnap nɨme nap kalɨp manö mulu kal lugö hagaiöl, al pak lɨbe umöl,’ a ga. * Eks 20:12; 21:17; Dud 5:16 11 Pen kale manö adö anɨbu kabö göl hag ñagpim. Bɨ ap, ami bapi arö gɨnabin, a gɨnab u, kalɨp hagnab, ‘Ami bapi, yad nan aij rɨmnap kalpe mɨhöŋ ñɨbnep pen mani kalpe mɨhöŋ ñeb mani u, uri yad God nɨp ñɨnabin, a gɨpin u me, mani kalpe mɨhöŋ ñeb ap mɨdagöp,’ a gɨnab. 12 Anɨg gɨlö, kale nɨŋmim hagnabim, ‘Kale anɨg gɨpal u, manö mɨdagöp,’ a gɨnabim. Anɨg hagpe, kale God manö haga u arö göm, nan aij rɨmnap nɨme nap kalɨp ñagnaböl. 13 Anɨb u, gasɨ magö kalpe ke u nöp nɨŋmim, hain gɨmim, bɨ hain nɨbö rɨmnap halö hag ñɨbe, kale pen u rö nöp bɨ hain nɨbö rɨmnap hag ñɨlö, hag ñɨ dam dapɨl gɨlö nɨŋöl gɨ, God Manö nan yɨharɨŋ rö ud ke gau yubal. Pen nɨme nap manö hagajɨn u nöp wasö; kale nan iru nöp anɨg unbö rö nöp gabim,” a ga.
14 Jisas anɨg hagöm, nɨbi bɨ iru nöp mɨdeila gau kalɨp hagö, nɨpe mɨdeia iƚ au aueila haga, “Manö hagnɨg gabin i kale magöŋhalö nɨŋmim, manö iƚ rɨk nɨŋ aij gɨmim. 15 Kale nan ñɨŋbe aŋ yaŋ arnab u prɨ mɨdageinab; nan hibur mɨdmagö aŋ kale daŋ nɨbö höŋ aunab u nöp gö, kale gac halö mɨdeinabim. * Ap 10:14-15 16 Kale nɨbi bɨ gasɨ rɨmɨd mɨdainɨm gau, rɨmɨd lɨ nɨŋ aij gɨmim,” a ga.
17 Jisas anɨg hagöm, nɨbi bɨ gau kalɨp arö göm, ram raul mɨgan arö, bɨ nɨpe gau nɨp hag nɨŋla, “Manö hod rɨkmön hagpan anɨbu, iƚ u nɨhön?” ö gɨla. 18 Hageila, haga, “Nɨbi bɨ gau kale nɨŋagpal rö, kale u rö nöp nɨŋagpim ar? Nan asɨ masɨ gɨpal gau, haƚöwaƚö ñɨŋlö, hibur aŋ yaŋ arö, God nɨŋö prɨ mɨdageinab. 19 Pen nɨhön: nan ñɨŋbal anɨb gau, mɨdmagö aŋ yaŋ aragnab; hibur aŋ yaŋ nöp arö, hib halö kɨl yunaböl,” a ga. Jisas manö haga anɨbu, nan gau magöŋhalö ñɨŋeb nöp, asɨ masɨ gep rɨmnap mɨdagöp, a ga.
20 Pen Jisas anɨg hagöm haga, “Gasɨ naij aŋ kale yaŋ nɨbö aunab u me, nɨbi bɨ gac halö mɨdnaböl. 21 Nɨbi bɨ gau aŋ kalɨp yaŋ gasɨ naij auö nɨŋöl gɨ, kale gɨ naij göm, nan si udöm, wip alöm, nɨbi si bɨ si göm, 22 nan gau hon rö laŋ, a göm, nɨbi bɨ rɨmnap gasɨ naij nɨŋöm, manö piral hagöm, manö naij hagöm, nan gau yad rö lagöp, a gö, mulu lugö, nɨbi bɨ hag juöm, hib kale ke dap ranöm, haƚöwaƚö göm, naij gep gasɨ añɨ nɨŋöm gɨpal. 23 Nan naij gɨpal anɨb gau gasɨ ke gau nɨbö auagöp, gasɨ naij aŋ kale yaŋ nɨbö aunab u me, nɨbi bɨ gac halö mɨdnaböl.
Nɨbi ap, Jisas nɨpe gö, pai yad kamɨŋ lɨnab, a göm, nɨŋ uda
(Mad 15:21-28)
24 Jisas ram mɨnöŋ anɨbu arö göm, am ram mɨnöŋ daun kub Daia söl anɨb au ara. Amöm, nɨbi bɨ gau yɨp mɨñi nɨŋagöl, a göm, ram raul mɨgan ap amöm pi göl mɨdeia u pen pi göl mɨdainɨm rö laga. 25 Nɨbi ap, pai nɨpe nɨp kɨjaki abaŋ ala u me, Jisas auöp, a gɨlö, nɨpe amöm Jisas mɨdeia au ma iƚ nɨp au kugom yɨmöm, 26 Jisas nɨp neb neb göl gɨ haga, “Pai yad kɨjaki abaŋ alöp u, hag höŋ yu araŋ,” a ga. Nɨbi anɨbu nɨpe Juda nɨbi wasö. Nɨpe yag daula ram mɨnöŋ Pönisia, bɨ ram mɨnöŋ Siria nɨbö abad mɨdmɨdal u. 27 Pen anɨg hageia, Jisas nɨp haga, “Nöd ñɨ pai nan ñɨŋlö, mudun gɨnab, aij. Nan magö ñɨ pai ñeb u udun, kain yunabun u aij gagnab,” a ga. 28 Hageia, nɨbi u pen haga, “Bɨ Kub! U aij hagpan u pen ñɨ pai gau nan ñɨŋlö, naböŋ naböŋ gau abañ mo gau lugö, kain gau halö ñɨŋnaböl,” a ga. 29 Hageia, Jisas manö anɨbu nɨŋöm haga, “Ne anɨg hagpan u, pai ne kɨjaki yuö hiɨköm mɨdajɨp u hadö höŋ aröp; ne aru,” a ga. 30 Jisas anɨg hagö, nɨbi anɨbu ado gɨ amöm nɨŋa, kɨjaki arɨk höŋ arö, pai nɨpe köp adö au agamɨj han mɨdeia.
Rɨmɨd mɨgan pɨƚ ga bɨ ap Jisas gö, rɨmɨd waka
31 Jisas ram mɨnöŋ daun kub Daia söl anɨb au arö göm, am ram mɨnöŋ daun kub Saidon söl anɨb au paköm, ram mɨnöŋ Dekapolis aŋ gau amöm, Ñɨg Waŋö Galili ara. 32 Amjakö nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ gau bɨ rɨmɨd pɨƚ ga manö hag aij gagmɨdöp bɨ ap dapöm, Jisas nɨp neb neb göm hagla, “Bɨ i nɨp ud nɨŋö, kamɨŋ laŋ,” a gɨla. 33 Hageila, Jisas bɨ anɨbu nɨp uɫ gɨ ke ke au amöm, ñɨmagö mɨlö nɨpe u rɨmɨd mɨgan nɨp u yuöm, ñɨmagö kɨñu alöm, aɫab nɨp u ud nɨŋöm, 34 kumi kabö laŋ nɨŋöm, ake löl göm, “Epada!” a ga. Manö yöl hagöm, “Epada,” a ga u, manö iƚ u “Hiɨk,” a ga. 35 Anɨg hagö nɨŋöl gɨ, bɨ anɨbu rɨmɨd mɨgan u pɨral hiɨköm, maj mɨgan pɨɫa gö nɨŋöl gɨ, manö kabö göl haga. 36 Jisas pen nɨbi bɨ gau kalɨp haga, “Manö anɨbu nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp hag ñagmim,” a ga. Manö anɨbu manö kƚö göm haga u pen kale am kƚö göm nɨbi bɨ iru nöp hag ñɨla. * Mak 1:43-45 37 Manö anɨbu hag ñeila nɨbi bɨ nɨŋöm aiö göm hagla, “Jisas nan gau magöŋhalö gajɨp aij yabɨƚ göp. Nɨpe nɨbi bɨ rɨmɨd pɨƚ göp gau gö, pɨral hiɨköm, nɨbi bɨ aɫab mɨŋör göp gau gö manö hag aij gɨpal,” a gɨla. * Ais 35:5

*7:2: Luk 11:38

*7:4: Mad 23:25

*7:6: Ais 29:13

*7:10: Eks 20:12; 21:17; Dud 5:16

*7:15: Ap 10:14-15

*7:36: Mak 1:43-45

*7:37: Ais 35:5