8
Jisas nɨbi bɨ iru yabɨƚ nöp nan magö ñö ñɨŋla
(Mad 15:32-39)
Ñɨn aŋ anɨb au nöp, nɨbi bɨ iru nöp ap mɨdlö, nan magö mɨdagö, Jisas bɨ nɨpe gau wɨñ alö aueila haga, “Yad nɨbi bɨ gai i kalɨp mög nɨŋabin. Ñɨn mɨhau nɨgaŋ yad aip mɨdöm, yɨharɨŋ mɨdpal. * Mak 6:34-44 Kalɨp kɨyö nöp hag yunö, rɨmnap mɨlö gau nɨbö aubal rö, adan aŋ gau amöm, amgö mɨmainö udö, lug paknaböl,” a ga. Hageia, bɨ nɨpe gau hagla, “Ram mɨnöŋ nöp aŋ anɨb gai i, nan magö gai nɨbö udun ñun?” ö gɨla. Hageila, Jisas haga, “Bred magö kale aigöl gɨ rö mɨdöp?” ö ga. Hageia hagla, “Unbö mudun jɨŋ u,” a gɨla. Anɨg haglö, Jisas nɨbi bɨ gau kalɨp hagö, asɨklö nɨŋöl gɨ, bred magö unbö mudun jɨŋ anɨbu udöm, God nɨp aij, a göm, ud jö göm, bɨ nɨpe gau kalɨp ñö, kale pen udöl gɨ, nɨbi bɨ gau kalɨp nɨme lɨ ñɨla. Kabsaƚ pro bad ap ud mɨdeila u, u rö nöp udöm, God nɨp aij a göm, bɨ nɨpe gau kalɨp ñö, nɨme lɨ ñɨla. Ñɨlö, ñɨŋlö ñɨŋlö kalɨp mudun gö, naböŋ naböŋ pali pali gɨla gau, Jisas bɨ nɨpe gau wadɨ unbö mudun jɨŋ u yaglö ajmaŋ raua.
Bɨ nan ñɨŋla anɨb gau, po dausan rö. Jisas pen, nɨbi bɨ anɨb gau kalɨp hag yuöm, 10 bɨ nɨpe gau aip ñɨg magɨb udöm, ram mɨnöŋ Dalmanuda arla.
Perisi bɨ rɨmnap, “Nan gagep rö ap gö nɨŋun,” a gɨla
(Mad 16:1-4; Luk 12:54-56)
11 Bɨ Perisi rɨmnap Jisas nɨp neb neb gɨno, nɨhön rö hagnɨm, a göm, apöm nɨp aip manö hag amɨl apɨl göm hagla, “Nan gagep rö ap kumi kabö adö laŋ au gö, nɨŋun,” a gɨla. 12 Anɨg haglö, Jisas ake löl göm haga, “Nɨbi bɨ mɨñi mɨdpal ñɨn i, nɨhön gɨnɨg hagpal, ‘Nan gagep rö ap gö nɨŋun,’ a gɨpal? Yad kalöp nɨŋö yabɨƚ hagabin, kalöp nan gagep rö ap gɨnö, nɨŋagnabim,” a ga. * Mad 12:39; Luk 11:29
13 Anɨg hagöm, kalɨp arö göm, bɨ nɨpe gau aip ñɨg magɨb udöm, ñɨg waŋö böŋ lödaŋ arla.
Jisas, Perisi manö kalɨp u udagöl, a göm, manö hod rɨköm haga
(Mad 16:5-12)
14 Pen bɨ nɨpe gau hauƚ göm, bred iru wasö, magö añɨ ap nöp ud ñɨg magɨb löm, ud arla. 15 Aŋ gau amöl gɨ, Jisas kalɨp haga, “Perisi yɨs kale u abe, Herod yɨs nɨpe u abe, nɨŋ aij gɨmim,” a ga. * Luk 12:1
16 Anɨg hagö, bɨ nɨpe gau kale ke hag nɨŋ hag nɨŋ göm hagla, “Bred magö rɨmnap halö dauagpun rö hagab,” a gɨla. 17 Jisas pen kale hagla anɨbu ke nɨŋöm haga, “Nɨhön gɨnɨg bred magö dauagpun, a gɨmim, hagabim? Kale manö nɨŋmim, iƚ u nɨŋagpim ar? * Mak 6:52 18 Amgö la u nɨŋagpim? Rɨmɨd la u nɨŋagpim? Aka nɨŋmim hauƚ gɨpim? 19 Bɨ paip dausan mɨdeila ñɨn u, bred magö unbö mamɨd u ud jö gɨ ñɨnö, ñɨŋöm naböŋ naböŋ arö gɨla gau, wadɨ aigöl gɨ rö yagpe?” ö ga. Hageia hagla, “Wadɨ unbö mɨgan laŋ yagno,” a gɨla. * Mak 6:41-44 20 Anɨg hageila haga, “Pen bɨ po dausan mɨdeila ñɨn u, bred magö unbö mudun jɨŋ u ud jö gɨ ñɨnö, ñɨŋöm naböŋ naböŋ arö gɨla gau, wadɨ aigöl gɨ rö yagpe?” ö ga. Hageia hagla, “Wadɨ unbö mudun jɨŋ u yagno,” a gɨla. 21 Hageila haga, “Pen kale nɨŋmim, nɨŋ aij gagpim ar?” a ga.
Amgö we ga bɨ ap Jisas gö, amgö ñɨl nɨŋa
22 Pen kale Bedsaida daun amjaklö nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ rɨmnap bɨ amgö we ga ap dapöm, Jisas nɨp neb neb göm hagla, “Nɨp ud nöŋ,” a gɨla. 23 Hageila, Jisas bɨ amgö we anɨbu nɨp ñɨmagö kɨd u udöm, uɫ gɨ ram rɨƚɨg agƚö goƚ au amöm, amgö nɨp u kɨñu alöm, nɨp ud nɨŋöm, haga, “Amgö ne nan rɨmnap nɨŋabön aka?” ga. 24 Hageia haga, “Yau. Nɨbi bɨ gau nɨŋabin u, pen mab ur rö gau gɨ ajaböl,” a ga.
25 Hagö, Jisas kauyaŋ amgö magö nɨpe ud nɨŋö, adɨŋ nan gau magöŋhalö nɨŋ aij yabɨƚ ga. 26 Pen Jisas bɨ anɨbu nɨp haga, “Kauyaŋ ado gɨ ram rɨƚɨg agƚö nɨbi bɨ mɨdpal lödaŋ aragmön; ram ne yɨdun göl aru,” a ga.
Pida Jisas nɨp haga, “Ne nöp me Mesaia u,” a ga
(Mad 16:13-20; Luk 9:18-21)
27 Jisas bɨ nɨpe gau aip ram rɨƚɨg agƚö daun kub Sisaria Pilipai söl au arla. Adan aŋ au amöl gɨ kalɨp haga, “Nɨbi bɨ gau, yɨp an a göm nɨŋbal?” ö ga. 28 Hageia hagla, “Nɨbi bɨ rɨmnap nöp Jon bɨ ñɨg pak ñeb u, a gɨpal; rɨmnap Ilaija, a gɨpal; rɨmnap bɨ God manö hagep ap, a gɨpal,” a gɨla. * Mak 6:15 29 Hageila, Jisas kalɨp haga, “Kale ke pen yɨp an, a gɨmim, nɨŋbim?” ö ga. Hageia, Pida haga, “Ne nöp me Mesaia u,” a ga. * Jon 6:68-69; Mak 9:9 30 Hageia, Jisas haga, “Nɨbi bɨ gau kalɨp manö anɨbu hagagmim,” a ga.
Jisas haga, “Yad umem kauyaŋ uraknabin,” a ga
(Mad 16:21-28; Luk 9:22-27)
31 Jisas pen bɨ nɨpe gau kalɨp manö hag ñöl gɨ haga, “Bɨ Ñɨ nɨpe ilön kub yabɨƚ udnab. Bɨ kub manö ud asɨkep gau abe, bɨ God nɨp nan sabe gep bɨ kub gau abe, bɨ lo manö hag ñeb gau abe, nɨp nɨŋlö, mulu lugö, al pak lɨlö, nɨpe umöm, ñɨn mɨhau nɨgaŋ u kauyaŋ uraknab,” a ga. 32 Jisas manö anɨbu waiö hagö, Pida nɨŋö, aij gagö, Jisas nɨp dam goƚ au amöm, nɨp hag göl gɨ haga, “Manö anɨbu rö hagagmön,” a ga. 33 Pen Jisas ado göm, bɨ nɨpe gau kalɨp nɨŋöm, Pida nɨp haga, “Seden! Ke gau aru! God gasɨ ñöb rö hagagabön; nɨbi bɨ gau gasɨ nɨŋbal rö nöp nɨŋmön hagabön,” a ga.
34 Anɨg hagöm, bɨ nɨpe gau abe, nɨbi bɨ iru nöp mɨdeila gau abe, wɨñ alö, iƚ au aueila haga, “Nɨbi bɨ an an yɨp pɨg mɨdnɨg göl gau, nan nɨhön mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i gasɨ kub nɨŋbal u arö göm, hañ romaŋ kale ke gasɨ kub nɨŋbal u arö göm, mab kros ud kag göm yɨp hain göl. * Mad 10:38-39; Luk 14:27 35 Nɨbi bɨ, Jisas nɨp nɨŋ ud mɨdno, aij gagnab a göm nɨŋnaböl gau, böŋ nöp ap lug paknaböl. Pen nɨbi bɨ, Jisas nɨp udun, manö aij nɨpe nɨŋ ud mɨdno, hanɨp gɨ naij gɨnaböl u, manö mɨdagöp a göm gɨlö arnab gau, God gö pör nöp pör nöp mɨdeinaböl.
36 “Pen nɨbi bɨ, nan aij mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i iru nöp udun a göm gɨlö arö, ram mɨnöŋ iƚ i mɨdöp nan gau magöŋhalö udnaböl u pen pör mɨdep u udagnaböl. 37 Nan aij gau magöŋhalö dam sɨkim göm, pör mɨdep u rauöl rö lagöp.
38 “Anɨb u, nɨbi bɨ an, nɨbi bɨ nan si nan naij gɨpal aŋ au mɨdöl gɨ, nable gɨnɨm rö lö, ‘Jisas nɨp nɨŋagpun,’ a gɨnaböl gau, hainö Bɨ Ñɨ nɨpe Nap mailö aij unbö ke udöm, ejol uɫ gau halö aunab ñɨn u, nɨpe kalɨp u rö nöp nable gö, ‘Nɨbi bɨ gau kalɨp nɨŋagpin,’ a gɨnab,” a ga. * Mad 10:33

*8:2: Mak 6:34-44

*8:12: Mad 12:39; Luk 11:29

*8:15: Luk 12:1

*8:17: Mak 6:52

*8:19: Mak 6:41-44

*8:28: Mak 6:15

*8:29: Jon 6:68-69; Mak 9:9

*8:34: Mad 10:38-39; Luk 14:27

*8:38: Mad 10:33