10
Jisas manö ud arep bɨ nɨpe unbö mɨgan la?
(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)
Jisas bɨ nɨpe unbö mɨgan laŋ u wɨñ alö aueila haga, “Yad ke kalöp hagabin u me, kɨjaki aiön pi nan gau hag yunɨg, hag yunabim. Nɨbi bɨ nan nɨhön nɨhön gɨnab gau u rö nöp gɨpe, kamɨŋ lɨnab,” a ga. * Mak 6:7; Luk 9:1
Bɨ Jisas manö ud arep unbö mɨgan laŋ Jisas hag yua bɨ gau, hib kale gau me, bɨ ap Saimon, hib nɨpe ap Pida a gɨmɨdal; bɨ ap Edru, Pida nɨmam nɨpe u; bɨ ap Jems, Sebedi ñɨ nɨpe; bɨ ap Jon, Jems nɨmam nɨpe; bɨ ap Pilip; ap Badolomyu; ap Domas; ap Madyu, nɨpe dakɨs udmɨdöp; bɨ ap Jems, Alpias ñɨ nɨpe; bɨ ap Dadias; bɨ ap Saimon, hib nɨpe ap Selod a gɨmɨdal; bɨ ap Judas Iskariod, nɨpe me hainö Jisas nɨp mumug nɨŋa.
Jisas manö ud arep bɨ nɨpe unbö mɨgan laŋ kalɨp hag ke ke yua
(Mak 6:7-13; Luk 9:1-6)
Jisas bɨ nɨpe anɨb gau kalɨp manö aij wög u göl a göm, hag ke ke yuöl gɨ haga, “Kale Juda nɨbi bɨ wasö aŋ gau abe, Sameria kai mɨdpal aŋ gau abe, aragmim. Pen kale am nɨbi bɨ hon Isrel, nɨbi bɨ kale God nɨp gasɨ nɨŋagpal gau, kalɨp hag ñöl gɨ hagmim, * Jer 50:6 “God nɨbi bɨ udöm abad mɨdeinab ñɨn u, hadö söl auöp,” a gɨmim. * Mad 3:2; 4:17; Luk 10:9,11 Nɨbi bɨ nan gɨnɨm gau gɨpe, kamɨŋ lɨnɨm. Nɨbi bɨ böŋ nöp umöl gau gɨpe, kauyaŋ uraköl. Nɨbi bɨ wös hapeb lɨnɨm gau gɨpe, kamɨŋ lɨnɨm. Nɨbi bɨ kɨjaki aiön pi abaŋ alnɨm gau hag höŋ yube araŋ. Bapi hol apɨl kalöp pör yɨharɨŋ wög gɨpul rö, kale u rö nöp nɨbi bɨ anɨb gau kalɨp yɨharɨŋ wög gɨ ñɨmim. Mani gol, mani silpa, mani aɫɨ rɨmnap ud aragmim. * Luk 10:4 10 Wadɨ, waƚɨj rɨmnap halö, ma rɨrup, waƚab adɨŋ, nan gau ud aragmim. Pen nɨhön: nɨbi bɨ wög gɨ ñɨnaböl gau pen nan ñɨlö ñɨŋnaböl. * Luk 10:7; 1Ko 9:14
11 “Pen daun ap aka ram rɨƚɨg agƚö ap amjakpe, nɨbi bɨ kalöp hag wɨhai udöl rö rɨmnap nɨŋmim, kalɨp aip nöp mɨdmim, ram mɨnöŋ ke ap gau arnɨg gɨnabim ñɨn u nöp, kalɨp arö gɨmim armim. 12-14 Pen ram ap ammim, “Kale mɨdpim!” a gɨpe, “Yau, mɨdpun; aij aubim,” a gaiöl, ram raul mɨgan anɨbu armim. Pen kalöp manö yad hag ñɨmim hag wɨhai ud nɨŋagaiöl u, arɨk arnɨg, acɨp acɨp ma kɨd kale cɨg udöm mɨdainɨm u, ab ƚɨƚɨ gɨ yumim armim. * Luk 10:5-6; Ap 13:51 15 Yad kalöp nɨŋö yabɨƚ hagabin: manö kub hagep ñɨn u, Sodom Gomora nɨbi bɨ ilön pro pro udnaböl; nɨbi bɨ kalöp udagnaböl anɨb gau, ilön kub yabɨƚ udnaböl. * Mad 11:24; Jud 7
Marö iru nöp aunab
(Mak 13:9-13; Luk 21:12-17)
16 “Pen nɨŋim! Yad kalöp kaj sipsip rö u, nɨbi bɨ kain hauƚ rö mɨdpal aŋ gau yuabin. Anɨb u, gasɨ nɨŋ aij göl gɨ, agamɨj kalɨp hag ñöl gɨ mɨdaimim. * Luk 10:3; Ro 16:19
17 “Pen nɨbi bɨ rɨmnap kalöp ud sɨsɨ löm, dam Juda magum gep ram gau arlö, kansol kale gau ap manö kub hagöm, kalöp paknaböl. Anɨb u, nɨŋ aij gɨmim. * Mak 13:9-11; Luk 12:11-12; 21:12-15 18 Kalöp bɨ yad a göm, ɫɨp gɨ dam gapman bɨ kub aka kiŋ mɨdeinaböl au ud arlö, kale manö aij yad u, bɨ kub gau abe, Juda nɨbi bɨ wasö ram mɨnöŋ mɨlö kub gau nɨbö gau abe, kalɨp hag ñɨnabim. 19-20 Kalöp manö kub hagnaböl anɨbu, manö nɨhön hagun aka manö aige gun hagun a gɨmim pɨñɨŋ gɨmim, gasɨ iru nɨŋagmim. Hagpe nɨŋöl gɨ, Nap God Ana nɨpe kale aip mɨdöp u, gasɨ aij ñeinab, manö kale adö u ke hagagnabim; Nap God Ana nɨpe kalöp hagnab rö nöp hagnabim. * Jon 14:26
21 “Ñɨn anɨbu, nɨmam gau uraköm, nɨmam kale ke gau al paklaŋ a göm, bɨ kub gau kalɨp mumug gɨnaböl. Nap gau uraköm, ñɨ pai kale ke gau al paklaŋ a göm, bɨ kub gau kalɨp mumug gɨnaböl. Ñɨ pai gau uraköm, nɨme nap kale ke gau jöl ñöm u rö nöp gɨnaböl. * Mai 7:6; Mad 10:35; Mak 13:12; Luk 21:16 22 Yɨp lau adö mɨdeinabim rö, nɨbi bɨ gau magöŋhalö kalöp nɨŋlö, mulu kal alnab. Pen nɨbi bɨ an kƚö göm, yɨp pɨg nöp mɨdeinaböl gau, ñɨn hain u auö, God kalɨp udnab. 23 Pen mɨgan ap arbe, kalöp gɨ naij gaiöl u, pɨñɨŋ gɨ mɨgan ap armim. Yad kalöp nɨŋö hagabin, Isrel daun gau nɨbi bɨ gau kalɨp hag ñɨbe aragnab adö, yad Bɨ Ñɨ nɨpe aunabin.
24-25 “Ñɨ pai skul hagpal gau kub mɨdlö, hag ñeb bɨ kale gau pro mɨdagpal. Pen hag ñeb bɨ mɨdöp rö mɨdaiun a göm me, skul hagpal. Nɨbi bɨ wög gɨ ñɨbal gau kub mɨdlö, nɨbi bɨ kalɨp abad mɨdpal gau pro mɨdagpal. Wög gɨpal u, nɨbi bɨ kub mɨdpal rö mɨdaiun a göm, wög gɨpal. Anɨb u rö, nɨbi bɨ yad gau, yad mɨdpin rö mɨdaiun a göm, gɨpal. Pen nɨbi bɨ gau yɨp hag juöm, Seden hib nɨpe ap löm yɨp Bielsebul a gɨpal rö, kalöp bɨ wög gɨ ñeb yad u rö nöp hag juöm manö naij hagnaböl me. * Mad 9:34; 12:24; Mak 3:22; Luk 6:40; 11:15; Jon 13:16; 15:20
God nɨp nöp pɨñɨŋ gep
(Luk 12:2-7)
26 “Nɨbi bɨ gau kalɨp nɨŋmim pɨñɨŋ gagmim. Manö nɨhön mɨñi harɨ göl mɨdöp u, hainö waiö mɨdeinab. Nan nɨhön agamɨj gɨpal gau, hainö waiö nɨŋnaböl. * Mak 4:22; Luk 8:17 27 Manö yad kalöp pi gem hagnabin u, kale am kalɨp waiö hag ñɨmim. Manö yad kalöp rɨmɨd iƚ hagnabin u, ram adö laŋ ammim, manö kub hag ñɨbe nɨŋöl.
28 “Kale nɨbi bɨ al pak lɨbal bɨ gau nɨŋmim pɨñɨŋ gagmim. Kale yɨharɨŋ hañ bad u nöp al pak lɨnaböl; ana u halö gɨ naij göl rö lagöp. Pɨñɨŋ gɨnɨg me, Bɨ Kub nɨbi bɨ hañ romaŋ abe ana abe mɨgan mab ke inab yaŋ yunab u nɨp pɨñɨŋ gɨmim. * Jem 4:12 29 Yaur pro gau, nan yɨharɨŋ. Mani aɫɨ magö añɨ nöp yuöm, mɨhöp udpal. Nan yɨharɨŋ u pen, God kalɨp nɨŋ mɨdöp rö, ap yɨharɨŋ lug pakagnab. 30 Umagö kalöp u, God magöŋhalö wö ralöp. 31 Anɨb u, pɨñɨŋ gagmim. Yaur gau nan pro yabɨƚ; kale pen nan yabɨƚ mɨdpim. * Mad 6:26
Yad Jisas bɨ nɨpe a gɨmim waiö hagmim
(Luk 12:8-9)
32 “Nɨbi bɨ an yɨp lau adö mɨdöm, nɨbi bɨ gau kalɨp waiö hag ñɨnaböl gau, yad pen Bapi yad kumi kabö adö laŋ mɨdöp u nɨp, yɨp lau adö mɨdpal, a gem, waiö hagnabin. 33 Pen nɨbi bɨ an, yɨp cɨg aij gagöm, nɨbi bɨ aip mɨdeinaböl aŋ au hagnaböl, bɨ anɨbu yad nɨŋagpin, a gɨnaböl u, yad pen Bapi yad kumi kabö adö laŋ u nɨp, nɨbi bɨ gai i yad nɨŋagpin, a gɨnabin. * Mak 8:38; Luk 9:26; 2Di 2:12
Pen pen gɨnaböl
(Luk 12:51-53; 14:26-27)
34 “Yad mɨnöŋ naböŋ iƚ i aunö u, ‘Jisas nɨpe mɨnöŋ naböŋ iƚ i aua rö, agamɨj mɨd aij gɨnabun,’ a gɨmim, gasɨ u nɨŋagmim. Yad aunö u me, nɨbi bɨ gau manö kub hagöm, pen pen gɨnaböl. 35 Anɨg gɨnab: ñɨ gau uraköm, nap aip pen pen gɨnaböl. Pai gau uraköm, nɨme aip pen pen gɨnaböl. Ñɨ nɨbin gau uraköm, nɨpɨs aip pen pen gɨnaböl. * Mai 7:6 36 Anɨg gɨnaböl anɨbu, ram kale añɨ mɨdpal u, kale ke nöp pen pen gɨnaböl.
37 “Nɨbi bɨ an, nɨme nap aka ñɨ pai gau nöp mɨdmagö löm, yɨp mɨdmagö lagnaböl u, nɨbi bɨ yad mɨdöl rö lagnab. 38 Nɨbi bɨ an yɨp pɨg mɨdnɨg gaböl, pen gasɨ ap nɨŋöm hagnaböl, ‘Nɨbi bɨ rɨmnap hanɨp gɨ naij göl rö löp,’ a göm, yɨp arö gɨnaböl u, nɨbi bɨ yad mɨdöl rö lagnab. 39 Nɨbi bɨ an, yad ke nöp mɨdem, mɨd aij gɨnam a gɨnab u, mab ke inab yaŋ u arnab. Nɨbi bɨ an pen hagnab, yad Jisas lau adö mɨdnö, yɨp al pak lɨnɨg al pak löl a gɨnab u, kamɨŋ pör pör mɨdep u udnab. * Mad 16:24-25; Mak 8:34-35; Luk 9:23-24; 17:33; Jon 12:25
God kalɨp pen u rö nöp abad mɨdeinab
(Mak 9:41)
40 “Kale arbe, nɨbi bɨ rɨmnap kalöp hag wɨhai udaiöl u, yɨp abe hag wɨhai udnaböl. Pen yɨp hag wɨhai udnaböl rö, Bɨ yɨp hag yuö aunö u nɨp abe hag wɨhai udnaböl. * Mak 9:37; Luk 10:16; Jon 13:20 41 Nɨbi bɨ an, God manö hagep bɨ ap nɨŋöm hagnab, ‘Bɨ auöp i, God wög göp u me, nɨp udnabin,’ a göm, udnab u, aij yabɨƚ gɨnab. God manö hagep bɨ anɨbu ud aij gɨnab rö, hainö God nɨp u rö nöp ud aij gɨnab. Nɨbi bɨ an, God nɨbi bɨ kamɨŋ aij nɨpe ap nɨŋöm hagnab, ‘Bɨ auöp i, God bɨ kamɨŋ aij nɨpe u me, nɨp udnabin,’ a göm udnab u, aij yabɨƚ gɨnab. God nɨbi bɨ kamɨŋ aij nɨpe u ud aij gɨnab rö, hainö God nɨp u rö nöp ud aij gɨnab. 42 Pen nɨbi bɨ an, bɨ yɨharɨŋ yad ap nɨŋöm, Jisas bɨ nɨpe u a göm, ñɨg mɨl dap ñɨnab u, God nɨŋö, aij gö, pen hauƚ gagnab,” a ga.

*10:1: Mak 6:7; Luk 9:1

*10:6: Jer 50:6

*10:7: Mad 3:2; 4:17; Luk 10:9,11

*10:9: Luk 10:4

*10:10: Luk 10:7; 1Ko 9:14

*10:12-14: Luk 10:5-6; Ap 13:51

*10:15: Mad 11:24; Jud 7

*10:16: Luk 10:3; Ro 16:19

*10:17: Mak 13:9-11; Luk 12:11-12; 21:12-15

*10:19-20: Jon 14:26

*10:21: Mai 7:6; Mad 10:35; Mak 13:12; Luk 21:16

*10:24-25: Mad 9:34; 12:24; Mak 3:22; Luk 6:40; 11:15; Jon 13:16; 15:20

*10:26: Mak 4:22; Luk 8:17

*10:28: Jem 4:12

*10:31: Mad 6:26

*10:33: Mak 8:38; Luk 9:26; 2Di 2:12

*10:35: Mai 7:6

*10:39: Mad 16:24-25; Mak 8:34-35; Luk 9:23-24; 17:33; Jon 12:25

*10:40: Mak 9:37; Luk 10:16; Jon 13:20