21
Nɨbi adu ap God nɨp nan kub ña
(Mak 12:41-44)
Jisas God sabe gep ram raul mɨgan am mɨdöm nɨŋa, nɨbi bɨ mani halö gau mani rɨmnap dap mab ij mɨgan u yueila. Pen nɨbi adu mög gep rö ap mani aɫɨ pro magö mɨhöp dap yua. Anɨg ga nɨŋöm Jisas haga, “Yad kalöp nɨŋö hagabin, nɨbi bɨ rɨmnap mani pro yubal; pen nɨbi adu mög gep rö i mani nɨpe kub yabɨƚ yuöp. * 2Ko 8:12 Pen nɨbi bɨ rɨmnap mani kale iru nöp mɨdö nɨŋöl gɨ mani yubal; jɨ nɨbi adu mög gep rö i mani nɨpe mɨdöp rö magöŋhalö yuöp. Nan rau ñɨŋeb ap mɨdagöp,” a ga.
God sabe gep ram u gɨ naij gɨnaböl, a ga
(Mad 24:1-2; Mak 13:1-2)
Pen bɨ nɨpe rɨmnap hagla, “God sabe gep ram i kabö aij aij, nan aij aij dap God nɨp ñöm rɨb adɨk ñɨla u, aij yabɨƚ mɨdöp,” a gɨla. Anɨg hageila, Jisas kalɨp haga, “Anɨg hagpim u pen hainö nan aij nɨŋabim anɨb gau mɨdageinab. Magöŋhalö ud waƚ gɨ yulö, kabö ap kabö ap adö u mɨdageinab,” a ga. * Luk 19:44
Hainö mɨŋör kub aunab, a ga
(Mad 24:3-14; Mak 13:3-13)
Hageia, nɨp hag nɨŋöm hagla, “Manö hag ñeb bɨ. Nan anɨbu ñɨn mai rö anɨg gɨnabŋ Pen nan nɨhön rö gö nɨŋun, mɨñi gɨnɨg gab a gɨnabun?” ö gɨla.
Hageila, Jisas kalɨp haga, “Nɨŋ aij gɨmim! Nɨbi bɨ iru nöp apöm pir alöm, hib yad u udöm hagnaböl, ‘Yad nöp auabin. Ñɨn kub u auöp,’ a gɨnaböl. Anɨg hageinaböl u, nɨŋö hagaböl a gɨmim kalɨp hain gagmim. Pen ram mɨnöŋ mɨgan rɨmnap uraköm, ram mɨnöŋ mɨgan rɨmnap aip pen pen gɨnaböl. Ram mɨnöŋ mɨgan rɨmnap kale ke nöp pen pen gɨnaböl. Anɨg geinaböl u nɨŋmim, ñɨn kub hagpal u aunɨg gab nɨŋöm anɨg gaböl a gɨmim, pɨñɨŋ gagmim. Ñɨn kub anɨbu hainö aunab,” a ga.
10 Anɨg hagöm kalɨp haga, “Ram mɨnöŋ mɨgan rɨmnap uraköm, ram mɨnöŋ mɨgan rɨmnap aip pen pen gɨnaböl. Kiŋ rɨmnap yam kale uraköm, kiŋ rɨmnap yam kale aip pen pen gɨnaböl. 11 Ram mɨnöŋ gau iru nöp munmon kub yabɨƚ udöm, kɨyö kub alöm, mɨña kub yabɨƚ göm gɨnab. Nan kumi kabö adö laŋ au ke hain nɨbö löm, nan unbö ke pɨñɨŋ gep rö adö laŋ au lɨnab. 12 Nan anɨb gau hainö anɨg gɨnab jɨ nöd yɨp pɨg aip mɨdpim rö, kalöp gɨ naij gɨnaböl. Kalöp manö kub hagnɨg, dam Juda magum gep ram gau amöm, manö kub hagöm, kalöp nagɨ löm, dam kiŋ gapman bɨ kub gau ud arnaböl. 13 Kalöp gɨnaböl anɨbu, manö aij yad u kalɨp waiö hag ñɨmim rö lɨnab. 14 Pen kalöp manö kub hagaiöl u, manö nɨhön rö pen hagun a gɨmim, nöd uƚhai nɨŋagmim. * Luk 12:11-12 15 Yad ke kalöp gasɨ aij ñem manö magö ñɨnö, kale manö anɨbu nöp hag ñɨbe, kale pen hagöm ud yuep rö lagnab. * Ap 6:10 16 Pen name nap, namam bɨ, bɨ rɨdɨk nɨŋeb, bɨ nɨŋeb kale ke rɨmnap kalöp mumug göm, ud koƚmaƚ ñɨmagö adö lɨlö, kalöp rɨmnap böŋ nöp al pak lɨnaböl. * Mad 10:21-22 17 Yɨp nɨŋ udpim rö, nɨbi bɨ gau magöŋhalö kalöp mulu kal nɨŋnaböl. 18 Pen nabɨc umagö kale añɨ ap ur gagnab. 19 Pen yɨp cɨg pɨdöŋ gɨ mɨdeinabim u, kamɨŋ mɨdep magö u udmim, pör pör nöp mɨdeinabim.
Jerusalem gɨ naij gɨnaböl, a ga
(Mad 24:15-21; Mak 13:14-19)
20 “Pen ami bɨ gau apöm, Jerusalem bɨnöm yu gɨgabö gɨnaböl ñɨn u, mɨñi söl mɨdöp Jerusalem gɨ naij gɨnaböl, a gɨmim nɨŋnabim. 21 Nɨbi bɨ ram mɨnöŋ Judia mɨdaiöl gau, pɨñɨŋ gɨ no ilö gau aröl. Nɨbi bɨ Jerusalem mɨdaiöl gau, pɨñɨŋ gɨ höŋ adö aröl. Pen nɨbi bɨ höŋ adö mɨdaiöl gau, Jerusalem waryö raul aragöl. 22 Nɨhön gɨnɨg: ñɨn anɨbu me, kale God nɨp arö gɨpal rö, God manö hagep bɨ gau magöŋhalö God Manö kalɨ kƚiñ rɨköm hagla rö nöp gɨnab nɨŋöm kale pen ilön kub udnaböl. * Jer 5:29; 46:10; Hos 9:7 23 Pen ñɨn anɨbu, nɨbi ñɨ mudun mɨdeinaböl gau abe, nɨbi ñɨ paiŋaŋ ci ñeinaböl gau abe, kalɨp mɨŋör kub yöl gɨnab. God Juda nɨbi bɨ kalɨp mɨŋör kub yabɨƚ gɨnam a göm, nɨbi bɨ ram mɨnöŋ anɨbi mɨdpal kalɨp gɨ naij yabɨƚ gɨnab. 24 Bɨ mɨlö gau nɨbö apöm, nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp ru mɨlö kɨd udöm rɨb lɨnaböl, nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp nagɨ löm dam ram mɨnöŋ ke gau gau magöŋhalö ud arnaböl. Pen Juda nɨbi bɨ wasö gau apöm, Jerusalem gɨ naij gɨlö gɨlö, God ñɨn nɨpe haga u ap auö, arö gɨnaböl. * Sam 79:1; Rep 11:2
Bɨ Ñɨ nɨpe mailö halö aunab, a ga
(Mad 24:29-31; Mak 13:24-27)
25 “Pen hainö, sɨdö rakɨn gapɨ nan ke ap waiö löm, ñɨg si ral apöm gu kub geinab. Pen ram mɨnöŋ iƚ i nɨbi bɨ ram mɨnöŋ gau gau magöŋhalö gasɨ iru nɨŋöm, nɨhön gab a göm, gasɨ mɨlö löm pɨñɨŋ gɨnaböl. * Ais 13:10; Esi 32:7; Joe 2:31; Rep 6:12-13 26 Nan kumi kabö adö laŋ mɨdöp gau, daŋ nɨbö i nɨbö gö, mɨnöŋ naböŋ i nɨhön gɨnɨg göm gab, a göm, pɨñɨŋ göm, gasɨ magö rɨk auö umeb rö lɨnab. 27 Anɨg gɨnab ñɨn u, Bɨ Ñɨ nɨpe kumi aŋ au auö nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ kale pɨdöŋ nɨpe u abe, mailö aij unbö ke yabɨƚ nɨpe u abe nɨŋnaböl. * Dan 7:13; Mad 26:64; Rep 1:7 28 Nan hagabin i geinab u, Bɨ Kub hanɨp ud kamɨŋ yunab ñɨn u söl mɨdöp, a gɨmim, amgö gɨlaŋ gɨmim nɨŋöl gɨ mɨdaimim,” a ga.
Mab wasɨŋad u, manö hod rɨköm haga
(Mad 24:32-35; Mak 13:28-31)
29 Jisas anɨg hagöm, kalɨp manö hod rɨköm haga, “Mab wasɨŋad abe, mab rɨmnap abe, 30 sɨƚɨp lö, mɨñi sɨdö lɨnɨg göm gab a gɨmim, nɨŋbim. 31 Anɨb u rö, nan hagpin gau gö, God nɨbi bɨ udöm abad mɨdeinab ñɨn u söl auub a gɨmim, nɨŋnabim.
32 “Yad kalöp nɨŋö hagabin, nɨbi bɨ uri mɨdpal gai i magöŋhalö umagnaböl; rɨmnap kamɨŋ mɨdlö nɨŋöl gɨ, nan hagabin i magöŋhalö gɨnab. 33 Kumi kabö adö laŋ abe, mɨnöŋ naböŋ iƚ i abe ur gɨnab, jɨ manö magö yad gau ur gagnab.
Nɨŋ aij gɨmim mɨdaimim, a ga
34 “Pen nɨŋ aij gɨmim. Kale ñɨg wain ñɨg kƚö iru ñɨŋmim hauƚ lɨmim, nan mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i nöp gasɨ nɨŋ mɨdeinabim ñɨn anɨbu nöp, yaur kaj wal wayöŋ hel lɨlö yɨŋɨd nöp udöp rö u gɨnab. 35 Gai i nöp gagnab; nɨbi bɨ ram mɨnöŋ iƚ kɨgɨn yɨma magöŋhalö mɨdpal rö gɨnab. 36 Anɨb u, kale pör pör nɨŋ aij gɨmim, God nɨp sabe göl gɨ nöp mɨdmim hagmim, ‘Nan anɨb gau hanɨp al pak lagnɨm; ne hanɨp abad mɨdö kamɨŋ arun, am Bɨ Ñɨ nɨpe amgö ilö adö nɨpe u mɨdaiun,’ a gɨmim,” a ga.
37 Ñɨn pro bad anɨbu, Jisas pör am God sabe gep ram raul mɨgan u am mɨdöm, nɨbi bɨ gau kalɨp manö hag ñɨmɨdöp. Pen sɨbön gö nɨŋöl göm, Jisas nɨpe am ram mɨnöŋ ap Olip Dum a gal u hanmɨdöp. 38 Nɨbi bɨ gau magöŋhalö, manö nɨp u nɨŋun, a göm, hilɨm halö yabɨƚ uraköm, God sabe gep ram u armɨdal.

*21:3: 2Ko 8:12

*21:6: Luk 19:44

*21:14: Luk 12:11-12

*21:15: Ap 6:10

*21:16: Mad 10:21-22

*21:22: Jer 5:29; 46:10; Hos 9:7

*21:24: Sam 79:1; Rep 11:2

*21:25: Ais 13:10; Esi 32:7; Joe 2:31; Rep 6:12-13

*21:27: Dan 7:13; Mad 26:64; Rep 1:7