11
Bɨ God manö hag ñeb mɨhau
Pen yɨp ur mɨlö nan lɨ nɨŋbal ap ñöl gɨ hagla, “Am God sabe gep ram u lɨ nɨŋmön, God nɨp nan sabe gɨpal bɨd adö u lɨ nɨŋmön, gɨmön. Nɨbi bɨ God sabe gep ram raul mɨgan apöm nɨp sabe gɨnaböl gau u rö nöp, wö ral nɨŋmön. * Esi 40:3; Sek 2:1-2 Pen Juda nɨbi bɨ wasö gau, pör apöm waryö höŋ aŋ yaŋ mɨdpal rö, ka anɨbu halö lɨ nɨŋagmön. Nɨhön gɨnɨg: kale nöp daun kub uɫ Jerusalem naij göl gɨ mɨdlö mɨdlö, rakɨn unbö ñɨn juöl mɨhöp ado gɨ da yɨgwö aŋ nɨbö (42) arnab. * Luk 21:24; Rep 13:5 Yad pen, bɨ manö yad hag ñeb mɨhöp hag yunö, yɨharɨŋ wadɨ asöl rö gau yɨmöm, manö yad hag ñɨ ajlö, ñɨn wan dausan du hadred sikisdi (1260) arnab,” a ga.
Bɨ God manö hagep anɨb mɨhau, Bɨ Kub mɨnöŋ naböŋ iƚ i abad mɨdöp u, amgö ilö nɨpe au mɨdpil. Kale mab olip ur mɨhau, ƚam mɨhau me. * Sek 4:3,11-14 Pen nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp mɨhöŋ gɨ naij gɨnɨg gɨlö, mab mɨɫaŋ meg mɨgan kale u nɨbö apöm, kalɨp in haknab. Kalɨp mɨhöŋ gɨ naij geinaböl nɨbi bɨ gau, kalɨp anɨg unbö rö nöp gɨnab. * 2Sa 22:9; Sam 97:3 God kalɨp mɨhöŋ kƚö nɨpe ñö, manö hagep wög nɨpe gɨ damöl gɨ, möŋ alagaŋ, a gɨlö, alagnab; ñɨg gau hagape laŋ, a gɨlö, hagape lɨnab; nɨbi bɨ gau kalɨp marö nɨhön nɨhön gau gaŋ, a gɨlö, gɨnab. Ñɨn aigeg anɨg gɨnɨm a gɨnabil u, anɨg unbö rö nöp gɨnab. * 1Ki 17:1; Eks 7:17-20; 1Sa 4:8 Pen God manö u hag ñɨ dammil, naböŋ hag haklö, nan hapeb uƚöm mɨgan mauɨñ juaga yaŋ nɨbö aunab u, kalɨp mɨhöŋ aip pen pen gɨ damöm, böŋ nöp al pak lö umnabil. * Dan 7:21; Rep 12:17; 13:7; 17:8
Wip he mɨlö anɨb mɨhau mɨdeinabil daun kub yabɨƚ u lor aŋ au. Daun kub yabɨƚ anɨbu me, Bɨ Kub u nɨp mab kros ba laŋ al pak lɨla. Pen daun kub yabɨƚ anɨbu hib ap Sodom, hib ap Ijip, a gɨpal. * Luk 13:34
Pen nɨbi bɨ ram mɨnöŋ gau ke ke mɨdpal gau, iƚ ke ke mɨdpal gau, manö ke ke hagpal gau, hañ ke ke la gau, kalɨp mɨhöŋ nɨŋöl gɨ nöp mɨdöm, wip he mɨlö anɨb mɨhau dam rɨgöl gagmim, a gɨlö, umnabil ñɨn adɨŋ u rɨköm, ñɨn mɨhau nɨgaŋ halö kuö au nöp mɨdlö nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ anɨb gau wip he mɨlö anɨb mɨhau nɨŋ sɨsɨ gɨnaböl.
10 Bɨ God manö hagep anɨb mɨhau, nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i mɨdpal kalɨp mɨŋör kub ñɨ mɨdmɨdil rö, pen paj hagöm, nan kub ñɨŋöl gɨ, nan aij pen ñö pen ñö gɨnaböl.
11 Pen ñɨn adɨŋ u abe, ñɨn mɨhau nɨgaŋ abe, wip he mɨlö anɨb mɨhau gau mɨdailö pen God nɨpe ake bad ap yuö aŋ kalɨp yaŋ arö urakmil nanöl mɨdailö. Anɨg ga nɨŋöm, nɨbi bɨ nɨŋeila gau kalɨp anɨnɨn yabɨƚ ga. * Esi 37:5,10 12 Pen bɨ God manö hagep anɨb mɨhau nɨŋlö, manö kub ap kumi kabö adö laŋ nɨbö, “Kale auɨl!” a ga. Nɨbi bɨ kauaƚ mauaƚ kale mɨhöŋ gau nɨŋ mɨdlö nɨŋöl gɨ, kumi rud ap kalɨp wam wam gɨ udö, God ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ au arlö. * 2Ki 2:11
13 Pen magö anɨbu nöp, munmon kub yabɨƚ udöm, daun kub anɨbu naböŋ unbö sɨduŋ laŋ rö hagöm, naböŋ unbö ajɨp u mɨdeila nɨŋöm naböŋ añɨ ap pa jö ma jö gö, nɨbi bɨ sepen dausan um hakla. Pen nɨbi bɨ mɨdeila gau, nan ga anɨbu nɨŋöm pɨñɨŋ göm, God ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ au mɨdöp u nɨp hib haglö adö ara. * Rep 6:12; 16:18
14 Pen nɨŋim! Mɨŋör kub yɨgwö aŋ nɨbö u hadö pɨs göp, pen mɨñi mɨŋör kub yɨgwö nɨgaŋ nɨbö u söl gɨnɨg gab. * Rep 9:12
Ejol mudun jɨŋ u aƚɨŋ magö nɨpe pu ga
15 Magö anɨbu nöp ejol mudun jɨŋ u, aƚɨŋ magö nɨpe u pu gö nɨŋöl gɨ, manö ap kumi kabö adö laŋ nɨbö hagöm haga,
“Uri Bɨ Kub hon u, Krais nɨpe u aip,
ram mɨnöŋ gau magöŋhalö pör nöp pör nöp abad mɨdnab,” a ga. * Eks 15:18; Sam 10:16; Dan 2:44; 7:14
16 Pen bɨ kub manö ud asɨkep ñɨn juöl añɨ ap ado gɨ da yɨgwö mɨlö u (24), sea kiŋ adö kale u God amgö ilö nɨpe asɨk mɨdeila gau, kugom yɨmöm ubör yɨhöŋ göm, God nɨp sabe göl gɨ hagla,
17 “God, ne Bɨ Kub kƚö ke yabɨƚ u!
Nöd mɨdmɨdan, mɨñi mɨdep nöp mɨdpan!
Bɨ kƚö unbö ke yabɨƚ pör mɨdpan rö,
mɨñi nɨbi bɨ ram mɨnöŋ gau magöŋhalö
Kiŋ kale mɨdpan u rö,
nöp aij yabɨƚ gabun!
18 Nɨbi bɨ ram mɨnöŋ gau nɨbö nöp nɨŋöm, kal yabɨƚ jula.
Pen mɨñi ne kal juep ñɨn u hadö auöp.
Mɨñi nɨbi bɨ umla gau kalɨp
manö kub hagep ñɨn u hadö auöp.
Mɨñi nɨbi bɨ nöp wög göm,
manö ne hag ñɨbal gau abe,
nɨbi bɨ manö aij ne nɨŋ udöm,
hib ne nɨŋöm ana udpal gau abe,
nɨbi bɨ hib halö mɨdpal aka
ramö gau mɨdpal gau magöŋhalö,
nan aij kalɨp pen ñɨnabön,
ñɨn u hadö auöp.
Pen nɨbi bɨ haƚöwaƚö göm,
nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp al pak lɨbal gau,
kalɨp pen u rö nöp al pak lɨnabön,
ñɨn u hadö auöp,” a gɨla. * Sam 110:5; Ro 2:5; Rep 20:11-13; Sam 115:13
19 Anɨg haglö nɨŋöl gɨ, God sabe gep ram kumi kabö adö laŋ au mɨdöp u mɨgan hiɨköm, God Manö mɨdeia kes magö u waiö la nɨŋnö. Magö anɨbu nöp añɨm añɨm udöm, rɨmu hagöm, gu kub yabɨƚ u hagöm, munmon udöm, möŋ gapɨ magö kub yabɨƚ paköm, ga. * Hib 9:4; Rep 8:5; 15:5; 16:21

*11:1: Esi 40:3; Sek 2:1-2

*11:2: Luk 21:24; Rep 13:5

*11:4: Sek 4:3,11-14

*11:5: 2Sa 22:9; Sam 97:3

*11:6: 1Ki 17:1; Eks 7:17-20; 1Sa 4:8

*11:7: Dan 7:21; Rep 12:17; 13:7; 17:8

*11:8: Luk 13:34

*11:11: Esi 37:5,10

*11:12: 2Ki 2:11

*11:13: Rep 6:12; 16:18

*11:14: Rep 9:12

*11:15: Eks 15:18; Sam 10:16; Dan 2:44; 7:14

*11:18: Sam 110:5; Ro 2:5; Rep 20:11-13; Sam 115:13

*11:19: Hib 9:4; Rep 8:5; 15:5; 16:21