8
Sipsip Pi u nagɨ mudun jɨŋ u hubɨka
Pen Sipsip Pi u nagɨ mudun jɨŋ u hubɨka nɨŋöm kumi kabö adö laŋ au manö ap hagagöm, yöp magö ap magöŋhalö agamɨj yɨharɨŋ mɨdeia. Pen mɨdem, ejol unbö mudun jɨŋ God amgö ilö adö au urak mɨdpal gau nɨŋnö. Ejol anɨb gau aƚɨŋ magö ke ke udla.
3-4 Pen ejol ap rin aij kabö gol udöm gɨla ap udöl mɨdeia. Nɨpe pen amöm, God nɨp sabe gɨpal bɨd adö goƚ au gɨlaŋ urak mɨdeia. Nɨp nan laulö in haƚɨŋ aij auöp u iru nöp ñɨla. God nɨp nan sabe gep bɨd kabö gol udöm gɨla u sea kiŋ adö au mɨdeia nɨŋöm ejol anɨbu, nan haƚɨŋ aij anɨbu ud God nɨbi bɨ nɨpe nɨp sabe gɨla manö u aip uɫ maɫɨ göm, bɨd adö au ud magum gɨ dap lauö nɨŋöl gɨ, hadu anɨbu in ap ran ara. * Rep 5:8; Eks 30:1-3 Pen rin aij anɨbu udöm, mab mɨɫaŋ God nɨp nan sabe gep bɨd adö laŋ ineia gau ud rin mɨgan yaŋ löm, ud mɨnöŋ naböŋ iƚ yaŋ yua nɨŋöm rɨmu hagöl gɨ, gɨgabö göl gɨ aram mɨlö bö arö nɨŋöl gɨ, añɨm añɨm udöl gɨ, munmon uda. * Lep 16:12; Eks 19:16-19; Rep 11:19; 16:18
Ejol aƚɨŋ magö gau pu gɨnɨg geila
Magö anɨbu, ejol unbö mudun jɨŋ aƚɨŋ magö ud mɨdeila gau, ud dap ranöm pu gɨnɨg geila.
Ejol nöd u, aƚɨŋ magö nɨpe u pu gö, möŋ gapɨ magö u abe, mab mɨɫaŋ u abe, hagape uɫ maɫɨ göl gɨ, mɨnöŋ naböŋ iƚ yaŋ hoŋ yua. Anɨg gö, mɨnöŋ naböŋ iƚ i naböŋ mɨhau nɨgaŋ rö hagöm, naböŋ mɨhöp mɨdailö, naböŋ añɨ ap, mab, nan uɫaŋ kamɨŋ kamɨŋ urak mɨdeia gau, magöŋhalö in habɨk ñɨŋ ara. * Eks 9:23-26; Esi 38:22; Joe 2:30
Pen ejol yɨgwö aŋ nɨbö u, aƚɨŋ magö nɨpe u pu gö, ram mɨnöŋ ilö kub yabɨƚ mab rö ineia ap, ñɨg solwara aŋ au ud yua. Anɨg gö, ñɨg solwara au naböŋ mɨhau nɨgaŋ rö hagöm, naböŋ mɨhöp mɨdailö, naböŋ añɨ ap ñɨg solwara magöŋhalö hagape la. Pen kabsaƚ nan ñɨg solwara mɨdeila gau, naböŋ mɨhau nɨgaŋ rö hagöm, naböŋ mɨhöp mɨdailö, naböŋ añɨ ap magöŋhalö um hakla. Ñɨg magɨb ñɨg solwara au mɨdeila gau naböŋ mɨhau nɨgaŋ rö hagöm, naböŋ mɨhöp mɨdailö, naböŋ añɨ ap böŋ nöp pa jö ma jö göm pɨral ara.
10 Pen ejol yɨgwö nɨgaŋ nɨbö u, aƚɨŋ magö nɨpe u pu gö, gapɨ pagƚɨn kub mab mɨɫöŋ rö apöm, kumi kabö adö laŋ nɨbö bɨg jua. Anɨg gö, ñɨg rɨbö gau abe, ñɨg ilam gau abe naböŋ mɨhau nɨgaŋ rö hagöm, naböŋ mɨhöp mɨdailö, naböŋ añɨ ap gɨ naij ga. 11 Gapɨ anɨbu hib nɨpe, “Marasɨn Asɨ”. Nɨbi bɨ iru yabɨƚ nöp, ñɨg gɨ naij ga anɨb gau ñɨŋöm umla. * Jer 9:15
12 Pen ejol yɨgwö mɨlö u, aƚɨŋ magö nɨpe u pu gö, sɨdö, rakɨn, gapɨ gau hadu rö paƚu göm, mailö aij pör göp rö gaga. Sɨdö u, naböŋ mɨhau nɨgaŋ rö hagöm, naböŋ mɨhöp mɨdailö, naböŋ añɨ ap gɨ naij ga. Rakɨn u, naböŋ mɨhau nɨgaŋ rö hagöm, naböŋ mɨhöp mɨdailö, naböŋ añɨ ap gɨ naij ga. Gapɨ gau, naböŋ mɨhau nɨgaŋ rö hagöm, naböŋ mɨhöp mɨdailö, naböŋ añɨ ap gɨ naij ga. Sɨdö mailö magö u, naböŋ mɨhau nɨgaŋ rö hagöm, naböŋ mɨhöp mɨdailö, naböŋ añɨ ap sɨdö mailö gaga. Sɨb aŋ yaŋ magö u, naböŋ mɨhau nɨgaŋ rö hagöm, naböŋ mɨhöp mɨdailö, naböŋ añɨ ap rakɨn mailö gaga. * Esi 32:7; Rep 6:12-13
13 Pen yad anɨg göl nɨŋ mɨd nɨŋöl gem nɨŋnö, yaur du ap kumi kabö aŋ aulɨk u gɨ ajöl göm, manö kub rö hagöm haga, “Ake! Ake! Naij yabɨƚ gɨnɨg gab. Ejol rɨmnap halö aƚɨŋ magö kale pu gɨnɨg gaböl. Ejol mɨhau nɨgaŋ anɨb gau aƚɨŋ magö kale gau pu gɨlö, nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i mɨdpal gau kalɨp naij yabɨƚ gɨnab!” a ga. * Rep 9:12; 11:14

*8:3-4: Rep 5:8; Eks 30:1-3

*8:5: Lep 16:12; Eks 19:16-19; Rep 11:19; 16:18

*8:7: Eks 9:23-26; Esi 38:22; Joe 2:30

*8:11: Jer 9:15

*8:12: Esi 32:7; Rep 6:12-13

*8:13: Rep 9:12; 11:14