9
Ejol mamɨd u aƚɨŋ magö nɨpe u pu ga
Ejol mamɨd u, aƚɨŋ magö nɨpe u pu ga nɨŋöm, yad nɨŋnö, gapɨ kumi kabö adö laŋ nɨbö bɨg ju mɨnöŋ naböŋ iƚ yaŋ ap lug gɨ mɨdeia. Pen gapɨ anɨbu nɨp ki rib uƚöm mɨgan mauɨñ juaga u ñeila. * Rep 20:1 Gapɨ anɨbu ki rib u udöm, uƚöm mɨgan mauɨñ juaga ajöŋ u hiɨkö, hadu kub yabɨƚ ap ranöm, sɨdö u gö paƚu göm, sɨbön aua. * Jen 19:28; Joe 2:2,10; Eks 10:12-15 Anɨg gö, joŋ habƚadɨŋ gau, hadu aŋ anɨb gau nɨbö gɨ dam mɨnöŋ naböŋ adö yaŋ löm, God nɨpe gö, rɨrabö gau nɨbi bɨ bɨg ilön ñɨnab rö gɨnɨg geila. God nɨpe joŋ habƚadɨŋ anɨb gau kalɨp haga, “Nan uɫaŋ, mab uɫaŋ, nan nɨhön nɨhön mɨnöŋ naböŋ iƚ yaŋ rannɨm gau, gɨ naij gagmim; nɨbi bɨ kƚiñ yad u nable kale laŋ mɨdagöp gau nöp gɨ naij gɨmim,” a ga. * Rep 7:3 God haga anɨbu, joŋ habƚadɨŋ gau nɨbi bɨ kalɨp böŋ nöp al pak lö umöl rö laga; yɨharɨŋ rakɨn unbö mamɨd u ilön naij unbö ke kalɨp ñöl rö la. Kalɨp ilön ñɨnaböl anɨbu, rɨrabö gau nɨbi bɨ bɨg ilön ñɨnab rö ñɨnab. Ñɨn aŋ anɨbu, nɨbi bɨ anɨb gau umnabun, a göm, nɨŋnaböl u pen umeb adan ramö ap mɨdageinab. * Job 3:21; Jer 8:3
Joŋ habƚadɨŋ anɨb gau, bɨ kaj hos dam pen pen alnɨg, nan kƚö lɨbal rö gau lɨ mɨdeila. Nabɨc cög kale adö laŋ usajɨl bad kabö gol udöm gɨla gau rö rol gɨla. Mulu majmaŋ kale gau nɨbi bɨ rö la. * Joe 2:4 Nabɨc umagö kale gau, nɨbi nabɨc umagö rö la. Pen meg kale gau, kain hapeb, laiön a gɨpal u, meg rö la. * Joe 1:6 Pabɨƚ gau, ain sior rö u lɨla. Pen iru nöp auan pakeila u me, kaj hos iru nöp gadal badal gau iru nöp ɫɨp gɨ dam pen pen alnɨg amöm, gi gu göp rö u haga. * Joe 2:5 10 Himgan adɨŋ mɨŋ, rɨrabö amɨn nɨbi bɨ hauö ilön göp rö u la. God gö, rakɨn unbö mamɨd u, nɨbi bɨ gau kalɨp ilön ke naij yabɨƚ ñöl gɨ mɨdeinaböl. 11 Joŋ habƚadɨŋ anɨb gau kiŋ kale, ejol uƚöm mɨgan mauɨñ juaga abad mɨdöp ejol anɨbu me. Hibru manö hagöm, hib nɨpe Abadon a gɨmɨdal pen Grik manö hagöm, Apolyon a gɨmɨdal.* Hibru manö Abadon abe, Grik manö Apolyon abe, manö iƚ u “Bɨ nɨbi bɨ al pak lep.”
12 Anɨb u, mɨŋör kub nöd u hadö pɨs göp pen mɨŋör kub mɨhöp mɨdöp.
Ejol kagoƚ jɨŋ u aƚɨŋ magö nɨpe u pu ga
13 Pen ejol kagoƚ jɨŋ u, aƚɨŋ magö nɨpe pu ga nɨŋöm yad nɨŋnö, manö ap auaia bɨd kabö gol udöm gɨla adö au, kom mɨhau mɨhau mɨdmɨdöp anɨb au nɨbö. Bɨd anɨbu God amgö ilö au gɨlaŋ mɨdeia. 14 Manö anɨbu ejol kagoƚ jɨŋ aƚɨŋ magö ud mɨdeia u nɨp haga, “Ejol mɨhau mɨhau nagɨ adɨk lɨlö, ñɨg kub yabɨƚ Yupredis goƚ au mɨdpal gau, hubɨk yumön,” a ga. 15 God ejol mɨhau mɨhau anɨb gau kalɨp nöd hag lö, mɨ anɨbu nöp, rakɨn anɨbu nöp, ñɨn anɨbu nöp, magö anɨbu nöp abad mɨdmɨdal u me, ñɨn anɨbu hadö aua rö, nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ iƚ i iru nöp al pak löl, a göm, hubɨk yua. Nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i mɨdpal gau magöŋhalö naböŋ mɨhau nɨgaŋ rö hagöm, naböŋ mɨhöp mɨdailö, naböŋ añɨ ap al pak lɨnɨg arla. * Rep 8:7-12 16 Pen yɨp hagla nɨŋnö, ami bɨ kaj hos adö asɨköm nɨbi bɨ pen pen al pak lɨnɨg arla gau du hadred mɨɫön (200,000,000) mɨdeila.
17 Pen yad nɨŋnö, kaj hos kale gau abe, bɨ hos adö asɨkla gau abe kapa sior yɨmla gau, rɨmnap mab mɨɫaŋ aɫɨ rö ga, rɨmnap kabö mu “sapaia” a gɨpal u rö ga, rɨmnap kabö uhaƚɨn “salpa” a gɨpal u rö ga. Kaj hos nabɨc gau, laiön nabɨc rö la. Meg mɨgan kale laŋ nɨbö mab mɨɫaŋ abe, hadu abe, nan salpa haƚɨŋ naij asɨ yabɨƚ u abe aua. 18 Meg mɨgan kale laŋ nɨbö mab mɨɫaŋ abe, hadu abe, nan salpa haƚɨŋ naij asɨ yabɨƚ u abe apöm gö, nɨbi bɨ iru nöp um hakla. Nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i mɨdpal gau magöŋhalö naböŋ mɨhau nɨgaŋ rö hagöm, naböŋ mɨhöp mɨdailö, naböŋ añɨ ap umla. 19 Kaj hos anɨb gau kƚö kale u mɨdeia maj mɨgan kale abe, amɨn adɨŋ mɨŋ kale abe. Amɨn kale gau, haiŋo nabɨc rö la u me, nɨbi bɨ gau kalɨp gɨ naij göl rö la. 20 Pen nan naij anɨb gau gö, nɨbi bɨ iru nöp um hakla u, nɨbi bɨ mɨdeila gau ga anɨbu nɨŋöm, nɨhön gɨnɨg kabö mab nan gau udun ñɨmagö hon ke nöp nan piral gɨ lɨbun a göm, arö gagla. Nɨhön gɨnɨg nan si nan naij gɨpun a göm, arö gagla. Pen nan yɨharɨŋ gau, nan amgö nɨŋagmɨdöp gau, nan manö nɨŋagmɨdöp gau, nan adan ajagmɨdöp gau, nan kabö gol, silpa, bras, kabö, mab udöm gɨla gau nöp sabe gun a göm, kɨjaki aiön pi nan naij gau kalɨp nöp sabe gun a göm, gɨ mɨdeila. * Rep 16:9,11; Sam 115:4-7; 135:15-17; Dan 5:23 21 Pen wip alöm, kuj göm, nɨbi si bɨ si göm, nan si udöm, gɨlö arö nɨŋöl gɨ, nɨhön gɨnɨg anɨg gabun, a göm, arö gagla.

*9:1: Rep 20:1

*9:2: Jen 19:28; Joe 2:2,10; Eks 10:12-15

*9:4: Rep 7:3

*9:6: Job 3:21; Jer 8:3

*9:7: Joe 2:4

*9:8: Joe 1:6

*9:9: Joe 2:5

*9:11: Hibru manö Abadon abe, Grik manö Apolyon abe, manö iƚ u “Bɨ nɨbi bɨ al pak lep.”

*9:15: Rep 8:7-12

*9:20: Rep 16:9,11; Sam 115:4-7; 135:15-17; Dan 5:23