10
Ejol ap Jon nɨp köp ñö ñɨŋa
Pen naböŋ nɨŋ damem nɨŋnö, ejol kƚö yabɨƚ unbö ke ap kumi kabö adö laŋ nɨbö auajɨp. Ejol anɨbu nɨp kumi rud ap wam wam gö nɨŋöl gɨ, sɨböñ nabɨc nɨpe pɨral gɨgabö göm, mulu adɨŋ nɨpe u sɨdö rö mailö göm, ma kɨd nɨpe u mab inöm mɨɫaŋ göp rö u ga. Nɨpe kumi kabö adö laŋ nɨbö apöm, ma yɨjɨg kɨd u ñɨg solwara adö u rauöm, ma sɨdagö kɨd u mɨnöŋ adö u raua. Köp pro bad ap pɨƚai udöl gɨ mɨdeia. Pen nɨpe kaj laiön manö kub hagöp rö u hagö, rɨmu unbö mudun jɨŋ u manö kub hagöm manö rɨmnap pen haga. Manö haga anɨbu kalɨ kƚiñ rɨknam, a gɨnö, manö ap kumi kabö adö laŋ nɨbö haga, “Manö anɨbu halö kalɨ kƚiñ rɨkagmön; manö anɨbu pi göl mɨdaŋ,” a ga. * Dan 12:4,9
Pen ejol ma böŋ lap u ñɨg solwara adö u rauöm, böŋ lap u mɨnöŋ adö u rauöm mɨdeia nɨŋnö u, ñɨn yɨjɨg kɨd nɨpe u dap ranöm, God ram mɨnöŋ adö laŋ au yama. * Dud 32:40; Dan 12:7 Anɨg göm, God pör nöp pör nöp kamɨŋ mɨdöp u, kumi kabö adö laŋ nan gau magöŋhalö gɨ la u, mɨnöŋ naböŋ nan gau magöŋhalö gɨ la u, ñɨg solwara nan gau magöŋhalö gɨ la u, God nɨŋö anɨbu mɨdöp rö nɨŋö yabɨƚ hagabin a göm haga, “God mɨñi rapɨn mɨdagnab! Pen ejol mudun jɨŋ u aƚɨŋ magö nɨpe pu gɨnɨg gɨnab ñɨn anɨbu nöp, God nɨpe manö hagep bɨ nɨp wög gɨla gau kalɨp haga rö nöp, manö nɨpe pi göl mɨdöp u uri gɨnab,” a ga. * Emo 3:7
Pen manö kumi kabö adö laŋ nɨbö nöd nɨŋnö u, yɨp kauyaŋ hagöm haga, “Ejol ma böŋ lap u ñɨg solwara adö rauöm, böŋ lap u mɨnöŋ adö rauöm mɨdöp u nɨp ammön hagö, köp pro pɨƚai ud mɨdöp u, nöp ñɨnɨm,” a ga.
Anɨg hageia, ejol mɨdeia u amem, yɨp köp pro yagol u ñɨ, a gɨnö, yɨp ñöl gɨ haga, “Ud ñöŋ. Ñɨŋö, meg mɨgan ne u bom ñɨg dö kal göp rö gɨnab u pen mudun aŋ yaŋ amöm, asɨ gɨnab,” a ga. * Esi 2:8; 3:1-3 10 Hageia, köp pro anɨbu udem ñɨŋnö, bom ñɨg dö kal rö ga u pen ñɨŋ pa bo yunö, mudun aŋ yaŋ amöm asɨ ga.
11 Pen yɨp haga, “Nɨbi bɨ ram mɨnöŋ ke ke gau iru nöp, hañ ke ke gau iru nöp, manö yabɨƚ ke ke gau iru nöp, kiŋ ram mɨnöŋ gau abad mɨdpal ke ke gau iru nöp, hainö kalɨp nɨhön nɨhön gɨnab u, God manö u kauyaŋ hag ñɨmön,” a ga.

*10:4: Dan 12:4,9

*10:5: Dud 32:40; Dan 12:7

*10:7: Emo 3:7

*10:9: Esi 2:8; 3:1-3