2
God manö kub hagöm, manö kabö göl nöp ud asɨknab
Pen kale nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp hag jumim hagnabim, “Nɨbi bɨ gau nɨhön gɨnɨg nan si nan naij gɨpal,” a gɨnabim u pen kale ke u rö nöp gɨpim u me, God nɨŋöm kalöp manö kub hageinab u, kale abe manö pen hagmim rö lagnab. * Mad 7:1-2; Jon 8:7 Hon nɨŋbun, God nɨpe manö nɨŋö nöp hagöp. Anɨb u, nɨbi bɨ anɨg unbö rö gɨnaböl gau, kalɨp manö kub hagnab u, manö kabö göl nöp hagnab. Nɨbi bɨ nan si nan naij gɨpal gau, a gɨmim, hag junabim u pen kale ke u rö nöp gɨpim. Anɨb u, kale gasɨ nɨhön nɨŋbim? God hanɨp manö kub hagagnab a gɨmim nɨŋbim aka? God bɨ aij, kalöp nɨbi bɨ pör mög yabɨƚ nɨŋöm, agamɨj hain rɨk damöm, yɨŋɨd kal gagöp u nɨŋbe, nɨpe bɨ yɨharɨŋ ap rö löp ar? Pen nɨŋim! Nɨpe agamɨj hain rɨk mɨdöp u, yad yɨŋɨd kal juageinabin, kale nan si nan naij gɨpal gau, nɨhön gɨnɨg anɨg gɨpun a göm, arö göl, a göm, agamɨj hain rɨk mɨdöp. * Ep 1:7; 2Pi 3:15 Pen God agamɨj hain rɨk mɨdöm yɨŋɨd kal gagöp u, kale nan si nan naij gɨpim u, nɨhön gɨnɨg anɨg gɨpun, a gɨmim, arö gagpim. Kale manö nɨpe jɨ nɨŋmim, nan si nan naij gɨpim gau nöp göl gɨ mɨdpim. Anɨb u, God nɨbi bɨ gɨnaböl gɨnaböl rö nɨŋöm, manö kub hagnab ñɨn u, kale manö kub yabɨƚ nɨŋnabim. Ñɨn anɨbu, nɨpe manö kub hagöm, kabö rö nöp hagnab u, waiö nɨŋnaböl. Nan si nan naij gɨpim u, nɨpe nɨŋöm kal göm kalöp ilön pen ñɨnab. “Nɨbi bɨ añɨ añɨ gɨnaböl gɨnaböl rö nɨŋöm, God kalɨp u rö nöp añɨ añɨ pen ñɨnab.” * Sam 62:12; Pro 24:12; Mad 16:27; 2Ko 5:10
Ñɨn anɨbu nɨbi bɨ an, God hanɨp mailö aij nɨpe ñöm, manö aij hagöm, kamɨŋ pör mɨdep magö u ñɨnab, a göm, nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp pör pör gɨ aij gɨpal gau, God kalɨp kamɨŋ pör mɨdep magö u ñɨnab. Pen nɨbi bɨ an an, nan hañ romaŋ kale ke nöp gasɨ nɨŋöm, nagɨ aij adö anɨbu jɨ nɨŋöm, nagɨ naij adö u arnaböl gau, God kalɨp nɨŋö mulu yabɨƚ lugö, kal juöm, ilön kub yabɨƚ ñɨnab. * 2De 1:8
Pen Juda nɨbi bɨ gau abe, Juda nɨbi bɨ wasö gau abe, nagɨ naij adö u geinaböl u, God kalɨp hagö, kale magöŋhalö uɫham mɨdöl göm, gasɨ mɨlö yabɨƚ löl göm, gɨ mɨdeinaböl. 10 Pen Juda nɨbi bɨ gau abe, Juda nɨbi bɨ wasö gau abe, gɨ aij geinaböl u, God kalɨp magöŋhalö mailö aij nɨpe ñöm, manö aij hagöm, ud aij gö, mɨd aij gɨnaböl. 11 Nɨhön gɨnɨg: God nɨpe böŋ lap aka böŋ lap aragnab. Kabö göl nöp nɨŋöm, nɨbi bɨ gau kalɨp ud asɨk ke ke lɨnab.
12 Juda nɨbi bɨ wasö gau, lo Mosɨs haga nɨŋagal gau, nan si nan naij geinaböl u, lo manö nɨŋagal u pen kale ram mɨnöŋ naij arnaböl. Pen nɨbi bɨ lo Mosɨs haga nɨŋbal gau, nan si nan naij geinaböl u, God lo manö anɨbu udöm, kalɨp manö kub hagnab. 13 Nɨbi bɨ lo manö nɨŋmɨdal gau, God kalɨp, nɨbi bɨ aij yad, a göm hagagnab. Nɨbi bɨ lo manö hagöp rö nöp gɨnaböl gau nöp, God kalɨp, nɨbi bɨ aij yad, a gɨnab. 14 Juda nɨbi bɨ wasö gau lo Mosɨs haga nɨŋagal. Pen kale gasɨ kale ke nɨŋöm, lo manö hagöp rö geinaböl u, gasɨ magö kale ke lo rö mɨdöp. * Ap 10:35 15 Kale anɨg göl gasɨ nɨŋöm gɨpal u me, hon nɨŋun nɨŋbun, lo manö u aŋ kale daŋ mɨdöp. Ñɨn rɨmnap gɨ damöm, aŋ kale yaŋ, “Gɨ naij gabun,” a göm nɨŋbal. Pen ñɨn rɨmnap gɨ damöm, aŋ kale yaŋ, “Gɨ aij gabun,” a göm nɨŋbal.
16 Jisas Krais manö aij hag ñɨ ajmɨdin u hagab, manö kub hagep ñɨn u, God Jisas Krais nɨp hagö, nɨbi bɨ nan si nan naij pi göl gɨpal gau hag hiɨk waiö lö, nɨpe gasɨ magö kale ke mɨdmagö aŋ kale daŋ nɨhön nɨhön hagöp u nɨŋöm, kalɨp manö kub hagnab.
God nɨpe lo manö hanɨp ña u me, hon Juda kai nɨbi bɨ nɨpe ke yabɨƚ mɨdpun, a gɨla
17 Pen kale Juda nɨbi bɨ gau, hib kale ke dap ranöl gɨ hagpim, “God nɨpe lo manö hanɨp ña u me, nɨbi bɨ nɨpe ke yabɨƚ mɨdpun. 18 Hon lo manö nɨŋbun u me, nagɨ adö anɨbu aij, nagɨ adö anɨbu naij, a gɨ gasɨ nɨŋun, God nɨp aij göp adö u nöp gɨpun,” a gɨpim. 19 Pen manö adö ap hagpim, “Nɨbi bɨ nɨŋagpal gau kalɨp hag ñɨ aij gun, nɨbi bɨ amgö we gö sɨbön göp rö mɨdpal gau kalɨp hag ñɨ aij gun, 20 nɨbi bɨ lo manö nɨŋagpal gau kalɨp hag ñɨ aij gun, ñɨ pai pro gau kalɨp hag ñɨ aij gun gɨpun,” a gɨpim. Hagpim anɨbu hagpim, “God nɨpe lo manö hanɨp ña u me, gasɨ aij magöŋhalö abe, gasɨ nɨŋö magöŋhalö abe hadö nɨŋbun,” a gɨpim. * 2Di 3:5
21 Kale lo manö u nɨŋmim, nɨbi bɨ gau kalɨp hag ñɨbim u pen manö nɨbi bɨ gau hag ñɨbim rö kale ke gagpim. Nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp hagpim, “Nan si udagmim,” a gɨpim u pen kale ke nan si udpim aka? * Mad 23:3-4 22 Nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp hagpim, “Nɨbi si bɨ si gagmim,” a gɨpim u pen kale ke anɨg gɨpim aka? Nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp hagpim, “Nan haƚöwaƚö gau God rö sabe gagmim,” a gɨpim u pen ram sabe gɨpal mɨgan anɨb gau ammim, nan dap lɨbal gau rɨmnap si udpim aka?
23 Hib kale u ke dap ran lɨmim hagpim, “God lo u hanɨp Juda nɨbi bɨ ña,” a gɨpim u pen manö nɨpe u rɨb jubim rö, hib nɨpe u rö nöp hag jubim aka? 24 Gɨ naij gɨpim anɨbu, bɨ ap nöd God Manö kalɨ kƚiñ rɨköm haga rö nöp gɨpim. Nɨpe haga,
“Kale Juda nɨbi bɨ, God lo manö nɨŋbun a gɨpim u
pen kale ke mɨd aij gagpim rö,
Juda nɨbi bɨ wasö gau,
God nɨp hag jubal,” a ga. * Ais 52:5
25 Kale Juda kai, God nɨbi bɨ nɨpe mɨdaiun, a gɨmim, ñɨ gau yag dapim, pör pör waŋ hañ rɨb gɨ dö gɨpim. Pen lo manö nɨpe u rɨb jumim, ke nɨŋnabim rö gɨnabim u, nɨbi bɨ yɨharɨŋ ñɨ waŋ hañ rɨb gɨ dö gagal rö u mɨdnabim. 26 Anɨb unbö rö, nɨbi bɨ au Juda wasö, ñɨ hañ rɨb gɨ dö gagal gau, lo manö hagöp rö geinaböl u, God kalɨp nɨbi bɨ ñɨ hañ rɨb gɨ dö gɨpal u rö nɨŋnab. * Gal 5:6
27 Juda nɨbi bɨ wasö, ñɨ hañ rɨb gɨ dö gagal gau, lo manö hagöp rö gɨpal. Pen kale Juda kai, Mosɨs lo kalɨ kƚiñ rɨka u udmim, ñɨ hañ rɨb gɨ dö gɨpim u pen lo manö rɨb jubim u me, kalöp manö kub mɨdeinab.
28 Hon nɨbi bɨ rɨmnap hagpun, nɨbi bɨ ñɨ hañ rɨb gɨ dö gɨpal gau nöp Juda nɨbi bɨ kabö göl, a gɨpun u pen u manö nɨŋö hagagpun. Nɨbi bɨ an an kale Juda nɨbi bɨ kabö göl mɨdpal? Hañ romaŋ nöp nɨŋun, Juda nɨbi bɨ aka Juda nɨbi bɨ wasö, gun, hagagnabun. 29 Juda nɨbi bɨ kabö göl gau, aŋ kale daŋ nɨŋun hagnabun, bɨ anɨbi nɨpe Juda nɨbö kabö göl, a gɨnabun. Mɨdmagö nɨpe u hañ rɨb gɨ dö gɨ mɨdöp nɨŋnabun u, bɨ u bɨ Juda kabö göl, nɨbi u nɨbi Juda kabö göl, a gɨnabun. Lo Mosɨs kalɨ kƚiñ rɨka u gö, mɨdmagö kale au hañ rɨb gɨ dö gagep; God Ana nɨpe nöp mɨdmagö kale au hañ rɨb gɨ dö gɨnab. Nɨbi bɨ mɨdmagö kale unbö rö mɨdöp gau, nɨbi bɨ gau kalɨp nɨŋlö hib mɨdagöp, pen God nɨŋö hib mɨdöp. * Dud 30:6; Kol 2:11

*2:1: Mad 7:1-2; Jon 8:7

*2:4: Ep 1:7; 2Pi 3:15

*2:6: Sam 62:12; Pro 24:12; Mad 16:27; 2Ko 5:10

*2:8: 2De 1:8

*2:14: Ap 10:35

*2:20: 2Di 3:5

*2:21: Mad 23:3-4

*2:24: Ais 52:5

*2:26: Gal 5:6

*2:29: Dud 30:6; Kol 2:11