2
Kalöp manö piral hagöl u, udagmim
Pen nɨŋim! Kale Kolosi nɨbi bɨ gau abe, Leodisia nɨbi bɨ gau abe, nɨbi bɨ rɨmnap halö mulu adɨŋ yad nɨŋagpal gau abe, mɨd aij gɨmim a gem, wög kƚö yabɨƚ gabin. Kale gasɨ halö mɨdöm, gasɨ añɨ ap nöp nɨŋöm, pen pen mɨdmagö löm, gasɨ nɨŋ kɨd hiɨköm, God Manö pi göl mɨdmɨdöp u magöŋhalö nɨŋ aij göl, a gɨ gasɨ nɨŋbin. God Manö pi göl mɨdmɨdöp u Krais. Krais nɨp aŋ daŋ nöp God gasɨ aij aij magöŋhalö pi göl mɨdöp u me, nɨpe ke nöp God gasɨ aij anɨbu waiö lɨnɨm rö löp. * 1Ko 1:24,30
Nɨbi bɨ rɨmnap pir alöm, manö kƚiñ aij rɨmnap haglö nɨŋöl gɨ, manö piral kale anɨbu nɨŋ udmim rö löp a gem, kalöp manö anɨbi hag ñɨ aij gabin. * Ro 16:18 Yad ram mɨnöŋ mɨlö aui mɨdpin u pen gasɨ yad u kalöp lau adö mɨdö nɨŋöl gɨ, kalöp gasɨ nɨŋöl gɨ mɨdpin. Pen kale Krais nɨp nɨŋ ud pɨdöŋ gɨmim, agamɨj mɨdmim, jɨm ñöl mɨdpim u, yɨp aij yabɨƚ göp. * 1Ko 5:3
Krais aip mɨdun nɨpe hagöp rö nöp gun
Kale Jisas Krais nɨp nɨŋ udmim, Bɨ Kub hon a gɨmim udpim u me, adö anɨbu nöp nɨŋmim gɨpe arnɨm. Krais nɨp cɨg aij gɨmim, manö nɨŋö nɨpe hag ñɨlö nɨŋbe u nɨŋ ud pɨdöŋ gɨmim, hagöp rö nöp gɨmim, God nɨp aij a göl gɨ nöp mɨdaimim. * Ep 3:17
Pen nɨŋ aij gɨmim. Nɨbi bɨ rɨmnap kalöp manö yɨharɨŋ manö piral haglö, kale manö piral anɨbu udmim kɨd kale gau ammim rö löp. Manö yɨharɨŋ manö piral hagpal u, bac bɨ aiud kale abe, ana naij nan gau mɨnöŋ naböŋ iƚ i abad mɨdpal gau aiud abe udöm hagpal. Krais manö aij u udöm hagagpal. Nɨhön gɨnɨg: Krais hañ romaŋ halö mɨdöp u pen God mɨdöp rö u, Krais nɨpe anɨb unbö rö nöp mɨdöp. * Jon 1:14,16 10 God nɨpe gö, kale Krais nɨp cɨg gɨmim, nɨp aip jɨm ñöl mɨdmim, kamɨŋ yabɨƚ mɨdpim. Nɨpe nöp me, ana naij nan gau mɨnöŋ naböŋ iƚ i abad mɨdpal gau magöŋhalö adö lagod mɨdöp. * Ep 1:21-22
11 Kale Krais aip jɨm ñöl mɨdpim u me, kale hadö Juda nɨbi bɨ hañ rɨb gɨ dö gɨpal rö u mɨdpim. Juda nɨbi bɨ gau ru pi ñɨmagö udöm hañ rɨb gɨ dö gɨpal, pen Krais aip jɨm ñöl mɨdpim u me, nɨpe nan si nan naij gɨmɨdim nagɨ u rɨb gɨ dö göp. * Ro 2:29 12 Kalöp ñɨg pakla u, kalöp Krais aip rɨgöl gɨla; kale God kƚö nɨpe Jisas ud urak ña u nɨŋ udpe u me, God kalöp Krais aip ud urak ñö, nɨbi bɨ kamɨŋ gɨsön nɨbö nɨpe mɨdpim. * Ro 6:4
13 Kale nöd nan si nan naij adö u nöp gɨmɨdim, Krais nɨpe nan si nan naij gɨmɨdim nagɨ u rɨb gɨ dö gaga ñɨn u, kale nɨbi bɨ hadö umbal rö mɨdaibe. Pen God nɨpe ke gö, uri kale Krais aip kamɨŋ mɨdpim. God nan si nan naij gɨno u magöŋhalö nɨŋöm arö ga. * Ep 2:1,4-5 14 Nan si nan naij gɨno u, köp aŋ yaŋ kalɨ kƚiñ rɨköm, lo manö ke ke pen ñeb manö u halö kalɨ kƚiñ rɨkla u, God köp anɨbu ud mab kros ba laŋ cɨpɨƚ pak lö, böŋ nöp pɨs ga. * Ep 2:14-16; 1Pi 2:24 15 Mab kros ba laŋ Krais nɨpe ana naij nan gau mɨnöŋ naböŋ iƚ i abad mɨdpal gau mo nɨpe gau löm, nɨbi bɨ gau nɨŋ mɨdlö nɨŋöl gɨ, kalɨp nagɨ adɨköm ud ɫɨp gɨ ud ara.
16 Anɨg ga rö, kale nan magö rɨmnap gau ñɨg rɨmnap gau ñɨŋbe, nɨbi bɨ rɨmnap kalöp hag pro gaiöl, gasɨ iru nɨŋagmim. Mɨñi God nɨp sabe gep ñɨn kub a göm asɨ masɨ gɨnaböl u hain gagpe, kalöp hag pro gaiöl, gasɨ iru nɨŋagmim. Mɨñi rakɨn gɨsön auöp ñɨn kub a göm asɨ masɨ gɨnaböl u hain gagpe, kalöp hag pro gaiöl, gasɨ iru nɨŋagmim. Mɨñi Juda God nɨp sabe gep ñɨn kub a göm asɨ masɨ gɨnaböl u hain gagpe, kalöp hag pro gaiöl, gasɨ iru nɨŋagmim. * Ro 14:1-12 17 Krais auaga ñɨn u, nan anɨb gau ana rö nɨŋöm gɨmɨdal; pen nan yabɨƚ u Krais. * Hib 8:5
18 Anɨb u, nɨbi bɨ rɨmnap apöm, manö mɨlö hagöm, naböŋ nɨŋbun rö, kale anɨg anɨg gɨmim, aka nɨbi bɨ ramö rö mɨdmim, aka ejol gau sabe gɨmim, a gaiöl u, manö kale udmim, God nan aij kalöp ñɨnab nan u arö gagmim. Nɨbi bɨ anɨb gau, Krais manö aij u nɨŋagpal; gasɨ kale ke nöp nɨŋöm, gasɨ piral gau nɨbö gau nɨbö udöm, hon nɨbi bɨ kub a göm, aiud yɨharɨŋ mɨlö yabɨƚ udaböl. 19 Nɨbi bɨ anɨb gau, Krais nɨp arö göm adö anɨbu arbal. Pen Krais nɨpe nabɨc magö mɨdöm, hañ romaŋ nɨpe u, magöŋhalö kɨdɨƚ goƚ rö jɨm ñöl löm, nan aij ñöm, abad mɨd aij gö nɨŋöl gɨ, God nɨp aij gɨnɨm rö u, hañ romaŋ kub gö gö arab. * Ep 2:21; 4:16
20 Krais cɨg gɨpim u me, nɨp aip umbe, ana naij nan gau mɨnöŋ naböŋ iƚ i abad mɨdpal gau mo kale gau mɨdagpim; kalöp nan ap gɨnɨg kƚö ap mɨdagöp. Anɨb u, nɨhön gɨnɨg nɨbi bɨ gau gasɨ nɨŋbal rö gasɨ nɨŋbim? 21 “Nan u ñɨmagö udagmim! Nan u ñɨŋagmim! Nan u ud nɨŋagmim,” a gɨpal, * Gal 4:3,9; 1Di 4:3 22 pen nan magö ñɨg nan hagpal nan gau magöŋhalö ñɨŋlö pɨs gɨnab. Manö kƚiñ aij hag ñɨbal gau magöŋhalö nɨbi bɨ gasɨ ke nɨŋöm hagpal adö u nöp nɨŋöm hag ñɨbal. * Mad 15:9
23 Nɨbi bɨ anɨb gau, ejol abe sabe gun a göm, nɨbi bɨ mög gep rö mɨdno aij gɨnab a göm, nan asɨ masɨ göm, bɨsƚam mɨdpal. Anɨg gɨlö, nɨbi bɨ rɨmnap nɨŋlö, manö nɨŋö rö lɨnab u pen nan si nan naij gep gasɨ u auö, nan piral gau nöp gasɨ nɨŋöm, Krais nɨp cɨg mɨdagpal rö, nan ap kƚö ñö, hañ romaŋ ke gasɨ göp u arö göl rö lagöp.

*2:3: 1Ko 1:24,30

*2:4: Ro 16:18

*2:5: 1Ko 5:3

*2:7: Ep 3:17

*2:9: Jon 1:14,16

*2:10: Ep 1:21-22

*2:11: Ro 2:29

*2:12: Ro 6:4

*2:13: Ep 2:1,4-5

*2:14: Ep 2:14-16; 1Pi 2:24

*2:16: Ro 14:1-12

*2:17: Hib 8:5

*2:19: Ep 2:21; 4:16

*2:21: Gal 4:3,9; 1Di 4:3

*2:22: Mad 15:9