15
Nɨpɨs nɨhi bɨ gɨmɨdal rö, Perisi kai u rö nöp gɨmɨdal
(Mak 7:1-13)
Pen ñɨn anɨbu, bɨ Perisi rɨmnap, bɨ lo manö hag ñeb bɨ rɨmnap, Jerusalem nɨbö apöm Jisas nɨp hagla, “Bɨ ne gai i, nɨhön gɨnɨg apɨs bac bɨ manö pör u arö göm, ñɨmagö kale ñɨg lɨ yuöm wasö, yɨharɨŋ nöp nan ñɨŋbal?” ö gɨla. Hageila, Jisas pen haga, “Kale nɨhön gɨnɨg God Manö nɨpe u arö gɨmim, bac bɨ gɨla rö nöp gabim? God haga, ‘Name nap kalɨp gɨ aij gɨmim ud aij gɨmim,’ a ga. God manö ap hagöm haga, ‘Bɨ ap nɨme nap kalɨp manö naij rɨmnap hagnab u, kale bɨ anɨbu nɨp al pak löl,’ a ga. * Eks 20:12; 21:17; Dud 5:16 5-7 Pen kale manö anɨbu kabö göl hag ñagpim. Bɨ ap, ami bapi arö gɨnabin a gɨnab u, kalɨp hagnab, ‘Ami bapi, yad nan aij rɨmnap kalpe mɨhöŋ ñɨbnep pen mani kalpe mɨhöŋ ñeb mani u, uri yad God nɨp ñɨnabin a gɨpin, nɨŋöm mani kalpe mɨhöŋ ñeb ap mɨdagöp,’ a gɨnab. Anɨg gɨlö, kale nɨŋmim hagpim, ‘Kale anɨg gɨpal u, manö mɨdagöp,’ a gɨpim. Anɨg hagpim u, ‘God Manö hagabun,’ a gɨpim u pen kale piral yabɨƚ hagmim, kale ke hagpim rö gagpim. Kale manö anɨbu rö nɨbi bɨ gau kalɨp hag ñɨbim u, God manö hagep bɨ ne Aisaia nɨpe bɨ kalöp rö nöp gasɨ nɨŋöm, manö nɨŋö yabɨƚ ap kalɨ kƚiñ rɨka. Manö anɨbu kalɨ kƚiñ rɨköm haga,
8-9 ‘Nɨbi bɨ gai i manö pir alöm hagpal,
“God Bɨ Kub hon,” a gɨpal u pen
yɨharɨŋ manö nöp hagpal;
yɨp mɨdmagö lagpal.
Yɨp sabe göm,
yɨharɨŋ manö nöp hagpal.
God Manö nɨbi bɨ gau kalɨp hag ñabun a gɨpal u pen
bɨ ram mɨnöŋ iƚ i nɨbö
manö kale ke hagmɨdal manö u nöp ud hag ñɨ ajaböl!’ a ga,” a ga. * Ais 29:13
Nɨbi bɨ nan gac göp gau
(Mak 7:14-23)
10 Jisas anɨg hagöm, nɨbi bɨ mɨdeila gau wɨñ alö aueila haga, “Manö hagabin i, nɨŋ aij gɨmim! 11 Nɨbi bɨ gau nan magö gau haƚöwaƚö ñɨŋlö, hibur aŋ kalɨp yaŋ amöm prɨ gagöp; hibur aŋ kale yaŋ gasɨ naij nɨŋöm hagpal u me, prɨ gac halö mɨdpal,” a ga. * Mad 12:34
12 Pen Jisas bɨ nɨpe gau apöm Jisas nɨp hagla, “Bɨ Perisi gau manö hagpan u nɨŋlö, nöp mulu lugöp u, ne nɨŋban?” ö gɨla. 13 Hageila, Jisas haga, “U manö mɨdagöp. Bap yad kumi kabö adö laŋ mɨdöp u, nan yɨŋ nɨpe yɨmagöp gau magöŋhalö iƚ halö bɨg ju ud yunab. 14 Bɨ anɨb gau kale amgö we. Bɨ amgö we ap, bɨ amgö we ap nɨp uɫ gɨ damöm, mɨhöŋgöl uƚöm mɨgan u ap lug paknabil,” a ga. * Luk 6:39; Ro 2:19
15 Jisas anɨg hageia, Pida haga, “Manö anɨbu manö hod rɨk hagpan iƚ u hanɨp hag ñö nɨŋun,” a ga.
16-17 Hageia, haga, “Kale nɨŋagpal rö, kale u rö nöp nɨŋagpim arŋ Nɨŋim! Nan nɨhön nɨhön haƚöwaƚö ñɨŋbal gau, God nɨŋö, manö mɨdagöp. U yɨharɨŋ ñɨŋöm, hib halö kɨl yubal. 18 Hibur aŋ kale yaŋ gasɨ naij nɨŋbal u me, prɨ halö mɨdpal. 19 Gasɨ kale ke nɨŋöm, gasɨ naij nɨŋöm, nɨbi bɨ al pak löm, nɨbi si bɨ si göm, nan gau si udöm, manö kub hagnaböl ñɨn u manö piral hagöm, nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp hag juöm, gɨpal. 20 Gɨpal anɨbu me, God nɨŋö gac halö mɨdpal; pen nan ñɨŋnɨg, ñɨmagö ñɨg lɨ yuagöm haƚöwaƚö ñɨŋbal u, God nɨŋö gac gagöp,” a ga.
Kenan nɨbi ap Jisas manö haga rö nɨŋ uda
(Mak 7:24-30)
21 Jisas ram mɨnöŋ Genesared anɨbu arö göm, ram mɨnöŋ kub, daun kub mɨhöp Daia Saidon aŋ gau ara. 22 Amöm anɨb gau ram mɨnöŋ Kenan gau mɨdö, nɨbi ram mɨnöŋ anɨb gau nɨbö ap, Jisas nɨp apöm haga, “Bɨ Kub, Depid Ñɨ nɨpe, yɨp mög nɨŋmön! Pai yad u kɨjaki abaŋ alö, mɨd aij gagöp,” a ga.
23 Hageia, Jisas pen hagaga. Pen bɨ nɨpe gau apöm, Jisas nɨp hagla, “Nɨbi i hanɨp hain göl gɨ, manö hauƚ nöp gab. Nɨp hag yu gau araŋ!” a gɨla.
24 Hageila, Jisas haga, “God yɨp yuö aunö u, Juda nɨbi bɨ God nɨp arö gɨpal gau, kalɨp nöp udnam, a gem, aunö,” a ga. * Mad 10:6 25 Anɨg hageia, nɨbi Juda wasö anɨbu apöm, Jisas mɨdeia iƚ au kugom yɨmöm haga, “Bɨ Kub, yɨp gɨ ñɨmön!” a ga.
26 Hageia, Jisas haga, “Nan magö ñɨ pai hon ñeb u, nɨhön gɨnɨg ud kain gau mukun?” ö ga.
27 Hageia, nɨbi anɨbu pen haga, “Bɨ Kub, nɨŋö hagpan u pen, bɨ kub gau nan ñɨŋlö, naböŋ naböŋ gau abañ mo gau lugö, kain gau halö ñɨŋnaböl,” a ga.
28 Hageia, Jisas haga, “Nɨbi me, yɨp nɨŋ ud pɨdöŋ gɨpan u me, nan hag nɨŋban u gɨnabin,” a ga. Anɨg hagö nɨŋöl gɨ, kɨjaki u magö anɨbu nöp pai nɨpe u nɨp arö göm höŋ arö, nɨp kamɨŋ la.
Jisas nɨbi bɨ iru nöp kalɨp gö, kamɨŋ la
29 Jisas ado gɨ Ñɨg Waŋö Galili goƚ böŋ lödaŋ amöm, sɨr u gɨlaŋ göm, am dum laŋ asɨka. 30 Asɨk mɨdö nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ iru nöp, nɨbi bɨ ma naij ga gau, amgö we ga gau, ñɨmagö ma gɨ ga be wa be ga gau, aɫab ado gö manö hagagla gau, nan nɨhön nɨhön ga gau magöŋhalö dapöm, Jisas mɨdeia ma iƚ au lɨlö nɨŋöl gɨ, kalɨp gö kamɨŋ la. 31 Anɨg gö, nɨbi bɨ anɨb gau nɨŋöm, aiö göm hagla, “Hon Isrel nɨbi bɨ God hon u aij yabɨƚ. Nɨbi bɨ aɫab ado ga gau gö, manö hagaböl; nɨbi bɨ ñɨn ma gɨ ga be wa be ga gau gö, kamɨŋ löp; nɨbi bɨ ma naij ga gau gö, aj aij gaböl; nɨbi bɨ amgö we ga gau gö, amgö ñɨl nɨŋaböl,” a göm, hib nɨpe haglö adö ara. * Mak 7:37
Jisas bɨ po dausan rö nan ñö ñɨŋla
(Mak 8:1-10)
32 Jisas bɨ nɨpe unbö mɨgan laŋ kalɨp wɨñ al hagö, aueila, haga, “Nɨbi bɨ gai i kalɨp mög nɨŋabin. Ñɨn mɨhau nɨgaŋ yad aip mɨdajal pen kale nan magö mɨdagöp. Kalɨp yɨharɨŋ hag yunö, amöm adan aŋ au amgö mɨmainö auö, ap lug paköl rö löp,” a ga. * Mad 14:14
33 Hageia, bɨ nɨpe gau hagla, “Ram mɨnöŋ nɨbi bɨ iru mɨdagpal aŋ anɨb gai i, nan magö gai nɨbö uƚhai nɨŋun dapun, nɨbi bɨ iru nöp anɨb gai i ñɨno ñɨŋnaböl?” ö gɨla. 34 Hageila, Jisas haga, “Bred magö kale aigöl gɨ rö mɨdöp?” ö ga.
Hageia, hagla, “Bred unbö mudun jɨŋ kabsaƚ pro rɨmnap halö mɨdöp,” a gɨla. 35 Hageila, Jisas nɨbi bɨ gau kalɨp hagö, mɨnöŋ adö anɨb au asɨkla. 36 Kale anɨg göm asɨklö nɨŋöl gɨ, nɨpe bred magö unbö mudun jɨŋ u udöm, kabsaƚ pro gau abe udöm, God nɨp aij a göm, ud jö göm, bɨ nɨpe gau kalɨp ñö, kale pen udöm, nɨbi bɨ gau kalɨp nɨme lɨ ñɨla. 37 Anɨg göl nɨme lɨ ñeila, ñɨŋlö, ñɨŋlö, mudun gö, ñɨŋ haköl rö laga. Naböŋ naböŋ arö gɨla gau me, Jisas bɨ nɨpe gau wadɨ unbö mudun jɨŋ ud yaglö, böŋ nöp ajmaŋ raua.
38 Nɨbi bɨ nan ñɨŋla anɨb gau, nɨbi gau wasö, ñɨ pai pro gau wasö, bɨ gau nöp me, po dausan rö ara.
39 Pen anɨg nan ñɨŋöm, Jisas nɨbi bɨ anɨb gau kalɨp hag yuöm, nɨpe ñɨg magɨb udöm, ram mɨnöŋ Magadan böŋ lamɨŋ amöm, ram mɨnöŋ aŋ anɨb gau ara.

*15:4: Eks 20:12; 21:17; Dud 5:16

*15:8-9: Ais 29:13

*15:11: Mad 12:34

*15:14: Luk 6:39; Ro 2:19

*15:24: Mad 10:6

*15:31: Mak 7:37

*15:32: Mad 14:14