16
Jisas nɨp hagla, “Nan gagep rö ap gö nɨŋun,” a gɨla
(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)
Bɨ Perisi rɨmnap, bɨ Sadyusi rɨmnap, Jisas nɨhön gainɨm nɨp hag juun a göm, apöm nɨp hagla, “Ne Mesaia u mɨdpin a gɨpan u, nan gagep rö ap kumi kabö adö laŋ nɨbö gaimön, nɨŋö hagpan a gun, nɨŋun,” a gɨla. * Mad 12:38; Luk 11:16
Hag nɨŋeila, Jisas haga, “Sɨdö wad amöm, kumi kabö hagape hagape gö nɨŋöl gɨ hagnabim, ‘Ram rɨk aij gɨnab,’ a gɨnabim. Sɨb halö sɨdö lɨm gɨnɨg göm hagape hagape göm kumi wam ñö nɨŋöl gɨ, hagnabim, ‘Möŋ alnɨg gab,’ a gɨnabim. Anɨg gɨmim nɨŋ aij gɨpim u, pen yad uri nan nɨhön nɨhön gabin i, kale nɨŋabim pen iƚ u nɨŋagpim. Kale nɨbi bɨ mɨñi mɨdpim gau, mɨd aij gagmim, God nɨp gasɨ u nɨŋagpim. Nan gagep rö ap gö nɨŋun, a gɨpim u, yad gɨnö nɨŋagnabim. Bɨ Jona nɨp ga rö, adö u yɨp gö, nɨŋnabim,” a ga. Jisas anɨg hagöm, kalɨp arö göm mɨgan ap ara. * Mad 12:39; Luk 11:29
Nan yɨs a gɨpal rö u, Jisas manö hod rɨköm haga
(Mak 8:14-21)
Jisas abe, bɨ nɨpe gau abe ñɨg magɨb udöm, ñɨg waŋö böŋ lödaŋ amöm nɨŋla, bred gau hauƚ göm dauagla. Anɨg nɨŋöm Jisas bɨ nɨpe gau kalɨp haga, “Bɨ Perisi, bɨ Sadyusi, yɨs kale u, nɨŋ aij gɨmim,” a ga. * Luk 12:1 Jisas anɨg haga nɨŋöm, bɨ nɨpe gau, ke hag nɨŋ hag nɨŋ göm hagla, “Hon bred dauagpun u me, anɨg hagab,” a gɨla.
8-9 Pen Jisas kale hageila anɨbu ke nɨŋöm haga, “Kale nɨhön gɨnɨg bred dauagpun, a gɨmim, hag amɨl apɨl gabimŋ Kale yɨp nɨŋ ud aij gagpim. Bɨ paip dausan rö mɨdeila ñɨn u, bred magö unbö mamɨd u udem, ud jö gɨ ñainö, ñɨŋöm naböŋ naböŋ pɨl pali geila, wadɨ aigegö rö yagpe ajmaŋ raua? * Mad 14:17-21
10 “Pen ñɨn hain u, bred magö unbö mudun jɨŋ udem, bɨ po dausan rö mɨdeila u ñainö, ñɨŋöm naböŋ naböŋ pɨl pali geila, wadɨ aigegö rö yagpe ajmaŋ raua? * Mad 15:34-38 11 Ñɨn anɨbu kale ke mɨdmim, bred wadɨ yagpe u pen mɨñi manö hod rɨk hagajɨn u nɨŋagmim, ‘Bred nan a gɨ hagab,’ a gɨpim. Bred nan a gɨ hagagabin. Bɨ Perisi gau abe, bɨ Sadyusi gau abe, yɨs kale u kalöp udnɨm rö löp u, a gem, hagabin,” a ga. 12 Anɨg hagö, kale nɨŋla nan yɨs bred halö lɨbal u hagaga; bɨ Perisi gau abe, bɨ Sadyusi gau abe, manö hag ñɨbal u nɨŋagmim, a göm, manö hod rɨköm haga.
Pida Jisas nɨp haga, “Ne Mesaia u, God kamɨŋ u Ñɨ nɨpe yabɨƚ,” a ga
(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)
13 Hainö Jisas daun kub Sisaria Pilipai aŋ au amjaköm, bɨ nɨpe gau kalɨp hag nɨŋöm haga, “Nɨbi bɨ gau Bɨ Ñɨ nɨpe bɨ an a gɨpal?” ö ga.
14 Hageia, bɨ nɨpe gau hagla, “Rɨmnap Jon bɨ ñɨg pak ñeb u, a gɨpal; rɨmnap, Ilaija, a gɨpal; rɨmnap, Jeremaia, a gɨpal; rɨmnap pen bɨ God manö hagep ap, a gɨpal,” a gɨla. * Mad 14:1-2; Mak 6:14-15; Luk 9:7-8
15 Hageila, Jisas kalɨp haga, “Kale ke pen, yɨp an a gɨmim nɨŋbim?” ö ga.
16 Hageia, bɨ nɨpe Saimon Pida haga, “Ne Mesaia u, God kamɨŋ u Ñɨ nɨpe yabɨƚ,” a ga. * Jon 6:69
17 Hageia, Jisas haga, “Jona ñɨ nɨpe Saimon. Manö hagpan anɨbu, aij hagpan. Ne gasɨ kabö rö nɨŋban anɨbu, ke gau nɨbö auagöp; Bap kumi kabö adö laŋ u nöp, nöp gasɨ anɨbu ñö, ne kabö rö nɨŋban. * Gal 1:15-16
18 “Yad nöp hagabin, ne Pida. Gasɨ kabö rö nɨŋban anɨbu, yad nɨbi bɨ yad gau gau uɫ gɨ dapem, cöc yad kabö anɨbu adö u lɨnabin. Umeb magö u cöc yad gö, lug paknɨm rö lagöp. * Jon 1:42; Ep 2:20
19 “God ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ au, ki rib u nöp ñɨnabin. Ne mɨnöŋ naböŋ iƚ i mɨdmön, nagɨ adö mai nɨŋmön kabö rö gagöp, wasö geinabön u, God kumi kabö adö laŋ au, u rö nöp wasö gɨnab. Pen nagɨ adö mai nɨŋmön kabö rö mɨdöp, yau a geinabön u, God kumi kabö adö laŋ au, u rö nöp yau a gɨnab,” a ga. * Mad 18:18; Jon 20:23
20 Jisas anɨg hagöm, bɨ nɨpe gau kalɨp haga, “Nɨbi bɨ gau kalɨp, yad Mesaia me anɨbu, a gɨmim, hagagmim,” a ga.
Jisas, “Ilön udem umem uraknabin,” a ga
(Mak 8:31–9:1; Luk 9:22-27)
21 Ñɨn aŋ anɨb u, Jisas bɨ nɨpe gau kalɨp, bɨ gau yɨp anɨg anɨg gɨnaböl, a göm, waiö hagöm haga, “Yad hainö Jerusalem arnö, bɨ manö ud asɨkep gau löm, bɨ God nɨp nan sabe gep bɨ kub gau löm, bɨ God lo manö hag ñeb bɨ gau löm, yɨp ilön ñöm al pak lɨnaböl. Pen ñɨn mɨhöp mɨdem, ñɨn mɨhöp nɨgaŋ u kauyaŋ uraknabin,” a ga.
22 Anɨg hageia, Pida, Jisas nɨp dam goƚ au amöm, manö kƚö rö hagöm haga, “Bɨ Kub! Nöp anɨg gagnɨm! Manö anɨbu hag aij gagpan. God nöp abad mɨdö, anɨg gagnɨm,” a ga.
23 Hageia, Jisas ado göm, Pida nɨp haga, “Seden, yɨp arö gɨmön aru! Yɨp nɨhön gɨnɨg wasö gɨmön hagabön? God gasɨ nɨŋöb rö nɨŋagpan; nɨbi bɨ gasɨ nɨŋbal rö nöp nɨŋmön hagabön,” a ga.
24 Jisas anɨg hagöm, bɨ nɨpe gau kalɨp haga, “Nɨbi bɨ an an yɨp lau adö mɨdun a gaiöl u, nan mɨnöŋ naböŋ iƚ i gasɨ kub nɨŋbal u arö göm, hañ romaŋ kale ke gasɨ kub nɨŋbal u arö göm, mab kros ud kag göm yɨp hain göl. * Mad 10:38; Luk 14:27 25 Nɨbi bɨ an, yad Jisas nɨp udnö aij gagnab, a göm, nɨŋnab u, kamɨŋ mɨdagnab; pen nɨbi bɨ an, yad Jisas nɨp nɨŋ ud mɨdainö yɨp nɨhön gaiöl u, manö mɨdagöp a gɨnab u, pör nöp kamɨŋ nöp mɨdeinab. * Mad 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25
26 “Nɨbi bɨ an nan mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i udnam, a göm, gö arnab u, gasɨ kub nɨpe u adö anɨbu nöp areinab me, kamɨŋ pör mɨdep u udagnab. Aka God nɨp nan anɨb gau rauöm, kamɨŋ pör mɨdep u udnabŋ Wasö yabɨƚ! * Mad 4:8-9
27 “Hainö yad Bɨ Ñɨ nɨpe, Bapi mailö pɨdöŋ udem, ejol gau aip ado gɨ aunabin ñɨn u, manö kub u nɨŋem, nɨbi bɨ gɨ aij gɨpal gau ke lem, nɨbi bɨ gɨ naij gɨpal gau ke lem, pen ñɨnabin. * Mad 25:31; Sam 62:12; Pro 24:12; Ro 2:6; Rep 22:12
28 “Yad kalöp nɨŋö yabɨƚ hagabin, kale nɨbi bɨ mɨdpim gai i, rɨmnap kamɨŋ mɨdeinabim me, Bɨ Ñɨ nɨpe nɨbi bɨ udöm, kumi kabö adö laŋ au abad mɨdeinab ñɨn u, Bɨ Ñɨ nɨpe auö nɨŋöl gɨ, nɨp nɨŋnabim,” a ga.

*16:1: Mad 12:38; Luk 11:16

*16:4: Mad 12:39; Luk 11:29

*16:6: Luk 12:1

*16:8-9: Mad 14:17-21

*16:10: Mad 15:34-38

*16:14: Mad 14:1-2; Mak 6:14-15; Luk 9:7-8

*16:16: Jon 6:69

*16:17: Gal 1:15-16

*16:18: Jon 1:42; Ep 2:20

*16:19: Mad 18:18; Jon 20:23

*16:24: Mad 10:38; Luk 14:27

*16:25: Mad 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25

*16:26: Mad 4:8-9

*16:27: Mad 25:31; Sam 62:12; Pro 24:12; Ro 2:6; Rep 22:12