Kolosi
Pol Kolosi nɨbi bɨ kalɨp köp kalɨ kƚiñ rɨka
1
1-2 Yad Pol. God nɨpe ke yɨp hag lö, Krais Jisas manö ud arep bɨ ap mɨdpin. Pen mɨñi mam hon Dimodi yad aip mɨdö nɨŋöl gɨ, kalöp Krais Jisas nɨp nɨŋ udmim cɨg aij gɨmim añ mam daun kub Kolosi mɨdpim gau, köp anɨbi kalɨ kƚiñ rɨkabin.
God Bapi hon kalöp mög nɨŋöm ud aij gö, mɨd aij gɨmim.
Pol Krais nɨbi bɨ Kolosi gau sabe göm, God nɨp aij a ga
3-4 Haglö nɨŋbun, kale Krais Jisas nɨŋ udmim cɨg aij gɨmim, nɨbi bɨ nɨp nɨŋ udpal gau kalɨp magöŋhalö mɨdmagö lɨbim. Anɨb u, sabe gun, kalöp gasɨ nɨŋun, pör nöp God Bɨ Kub hon Jisas Krais Nap nɨpe u nɨp aij a gɨpun. * Ep 1:15,16 Ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ au aramun nan aij udnabun a gɨ gasɨ nɨŋbim u me, kale Krais Jisas nɨp cɨg aij gɨmim, nɨbi bɨ nɨpe gau mɨdmagö lɨbim. Manö nɨŋö, Krais manö aij u, nöd auö, nan aij kalöp kumi kabö adö laŋ au mɨdöp u hadö nɨŋbe. * Ep 1:13; 1Pi 1:4
Nöd api Krais manö aij u nɨŋmim, God nɨbi bɨ gau mög nɨŋöm ud aij göp manö yuö yabɨƚ u nɨŋmim, kale ke halö nɨŋ udpim ñɨn u rɨkö, Krais manö aij u kalöp aŋ daŋ magö pɨlöm kub ranöm arab rö u, anɨb unbö rö nöp me, ram mɨnöŋ gau gau kɨd kɨd magöŋhalö gau, Krais manö aij u aramöm nɨbi bɨ aŋ kale daŋ magö pɨlöm kub ranöm arab.
Epapras, hon aip nagɨ wög göm, Krais nɨp wög pör gɨ aij göp u, kalöp nöd api Krais manö aij u hag ña. Anɨg ga u, hanɨp gɨ ña. Epapras aui apöm, Ana kalöp aŋ daŋ mɨdö nɨŋöl gɨ, nɨbi bɨ gau mɨdmagö lɨbim u, hanɨp hag ña. * Kol 4:12; Plm 23
Anɨb u, Epapras nɨpe nöd api hanɨp manö hag ñö nɨŋno ñɨn u rɨkö, kalöp nan a gun God nɨp pör nöp sabe gɨpun. God nɨp sabe gun hagabun, nɨp aij gɨnɨm adö u nöp, Ana nɨpe kalöp gasɨ ñö kale gasɨ nɨŋ kɨd hiɨkmim nan nɨhön God nɨp aij gɨnab u nɨŋ aij gɨmim, a gabun. * Ep 1:16,17 10 Anɨb u, Bɨ Kub nɨbi bɨ nɨpe yabɨƚ rö gɨ mɨdmim, nɨp aij gɨnab adö u nöp gɨpe arnɨm. Anɨg gɨmim, nan aij ke ke iru nöp gɨ dammim, God nɨpe aigale bɨ rö mɨdöp u nɨŋ aij yabɨƚ gɨnabim. Anɨg gɨpe, nan magö iru nöp pɨlnab. 11 God nɨpe Bɨ kƚö unbö ke yabɨƚ mailö halö mɨdöp u, nɨpe kƚö nɨpe magöŋhalö kalöp ñö, kale pɨdöŋ nɨpe udmim, marö rɨmnap auö gasɨ anɨbu nɨŋagmim, gasɨ halö mɨdmim, mɨñ mɨñ göl gɨ, * Ep 1:19; 3:16 12 Bapi nɨp aij a göl gɨ mɨdaimim. Krais nɨbi bɨ nɨpe ram mɨnöŋ pör mailö gɨmɨdöp au nan aij udnaböl u, Bapi nɨpe kalöp gö, kale u rö nöp nan aij anɨbu udnabim. * Ep 1:11,18 13 Seden, bɨ sɨbön böŋ gau abad mɨdöp u, hanɨp nagɨ adɨk pɨdöŋ lɨmɨdöp u pen God nɨpe hanɨp hubɨk yuö, mɨñi Ñɨ mɨdmagö nɨpe hanɨp ud aij göm abad mɨdöp. * Luk 22:53; Ep 2:2 14 Ñɨ nɨpe nöp hanɨp nan a göm umöm, nagɨ mɨdaino u hubɨk yua; nɨpe nan si nan naij gɨpun gau nɨŋöm arö ga. * Ep 1:7
Krais nan gau magöŋhalö abad mɨdöp
15 Nap God nɨp waiö nɨŋun rö lagöp u pen Ñɨ nɨpe me Nap rö mɨdöp. Nɨbi bɨ nan gau gɨ laga ñɨn u, Ñɨ Nap aip mɨdeia. Nɨbi bɨ nan gau magöŋhalö yagol rö mɨdöp; Krais nɨpe adö laŋol mɨdöp. * 2Ko 4:4; Jon 1:18 16 Nan kumi kabö adö laŋ gau abe, nan mɨnöŋ naböŋ iƚ i abe, nan amgö nɨŋbun gau abe, nan amgö nɨŋagpun gau abe, ana nan gau abad mɨdpal gau abe, magöŋhalö nɨpe nöp gɨ la. Gɨ la u, Krais hib nɨpe haglö adö arnɨm a göm gɨ la. 17 Ram mɨnöŋ hadame dagol gau gɨ laga ñɨn u, Krais mɨdeia. Nɨpe mɨdöp u me, nan gau magöŋhalö ka ke u mɨdöm jɨm ñöl mɨdöp. * Jon 1:1; 8:58 18 Krais nɨpe nabɨc magö rö mɨdöp; nɨbi bɨ nɨpe gau, cöc u, hañ romaŋ nɨpe mɨdöp. Nɨpe gö cöc hañ romaŋ kamɨŋ mɨdöp. Nɨpe iƚ göm umöm kauyaŋ uraka u me, nan nɨhön nɨhön mɨdöp gau yagol rö mɨdöp; nɨpe nöp adö laŋol mɨdöp. * Ep 1:22-23; Ap 26:23; Rep 1:5 19 God gasɨ nɨpe ke nɨŋöm gö, God nɨpe mɨdöp rö nöp, Krais anɨb unbö rö nöp mɨdöp. * Kol 2:9 20 Anɨb u, nan nɨhön nɨhön mɨnöŋ naböŋ iƚ i mɨdöp abe, ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ au mɨdöp abe, nan gau magöŋhalö God aip jɨm ñɨnɨm rö löp. Nöd nan gau God nɨp kauaƚ mauaƚ rö mɨdmɨdöp. Pen Ñɨ nɨpe, Nap nɨpe ke mɨdöp rö nöp mɨdöm, mab kros ba laŋ hagape lugö umö, uri nan gau magöŋhalö God aip jɨm ñɨnɨm rö löp. * Ep 1:10; 2:16
21 Kale nöd nan si nan naij gasɨ nɨŋöl gɨ, anɨb unbö rö nöp göl gɨ mɨdmim, God nɨbi bɨ al ñɨŋeb nɨpe mɨdmim, mɨlö gau rö mɨdmɨdim. * Ro 5:10; Ep 2:12 22 Mɨñi pen Ñɨ nɨpe hañ romaŋ löm uma rö, kalöp ud nɨpe ke aip jɨm ñöl lö, ram mɨnöŋ nɨpe kumi kabö adö laŋ au arammim, God amgö ilö nɨpe au nɨbi bɨ uɫ, nɨbi bɨ asɨŋ mɨdagöp, nɨbi bɨ manö ap mɨdagöp, mɨdeinabim. * Ep 2:14-16; 5:27 23 Pen kale Krais manö aij nɨŋ udpim u, ram padö rö nɨŋ udöl gɨ mɨdmim, God nan aij kalöp ñɨnab u gasɨ mɨdmagö kale aŋ daŋ pɨdöŋ lɨmim gasɨ nɨŋöl gɨ mɨdaimim. Manö aij kalöp haglö nɨŋbim anɨbu, kalöp nöp wasö, nɨbi bɨ ram mɨnöŋ gau kɨd kɨd magöŋhalö hag ñɨlö ara. Yad Pol u rö nöp wög adö anɨbu nöp gɨpin.
Pol Krais nɨp wög geia
24 Kalöp nan a gem Krais manö aij hag ñɨnö yɨp gɨ naij gɨlö marö udnö u, mɨñi yad mɨñ mɨñ gɨpin. Krais nɨpe ke marö kub yabɨƚ uda u rö, Krais nɨbi bɨ marö kub yabɨƚ udöl a gem, Krais hañ romaŋ nɨpe u, cöc nɨpe u, gɨ ñɨnam a gem, hañ romaŋ yad marö rɨmnap udpin.
25 God yɨp hag lö, kalöp God Manö u magöŋhalö hag ñɨ aij gɨmɨdin u me, cöc nɨpe u nɨp wög gɨ ñeb bɨ ap mɨdpin. * Ep 3:2,7-8 26 Manö aij anɨbu hadame gau mɨ iru yabɨƚ pi göl mɨdmɨdöp pen mɨñi God nɨpe Krais nɨbi bɨ nɨpe kalɨp manö anɨbu waiö la. * Ro 16:25-26; Ep 3:5,9 27 God gasɨ nɨŋöm manö hag la u, manö aij yabɨƚ, manö mailö halö pi göl mɨdmɨdöp u, nɨbi bɨ gau magöŋhalö nɨŋöl a göm, nɨbi bɨ nɨpe kalɨp waiö yamnab. Manö aij anɨbu iƚ u anɨg göl mɨdöp: Krais mɨdmagö kale aŋ daŋ mɨdöp; anɨb u kale ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ au arammim, God mailö ke halö au mɨdöp aip pör mɨdeinabim. 28 Anɨb u, hon Krais nöp hag ñɨbun. Kale magöŋhalö Krais nɨp cɨg aij göl gɨ, manö nɨpe nɨŋ aij göm, hagöp rö nöp göl gɨ mɨdeinaböl a gun, gasɨ nɨŋ aij gun nɨbi bɨ gau kalɨp magöŋhalö rɨmɨd ukun, Krais manö aij u hag ñɨmɨdun. 29 Adö anɨbu nöp, Krais kƚö naij nɨpe ke magöŋhalö yɨp ñöb u udem, kƚö gem wög nɨpe göl gɨ mɨdpin. * Ep 3:7,20; Plp 4:13

*1:3-4: Ep 1:15,16

*1:5: Ep 1:13; 1Pi 1:4

*1:8: Kol 4:12; Plm 23

*1:9: Ep 1:16,17

*1:11: Ep 1:19; 3:16

*1:12: Ep 1:11,18

*1:13: Luk 22:53; Ep 2:2

*1:14: Ep 1:7

*1:15: 2Ko 4:4; Jon 1:18

*1:17: Jon 1:1; 8:58

*1:18: Ep 1:22-23; Ap 26:23; Rep 1:5

*1:19: Kol 2:9

*1:20: Ep 1:10; 2:16

*1:21: Ro 5:10; Ep 2:12

*1:22: Ep 2:14-16; 5:27

*1:25: Ep 3:2,7-8

*1:26: Ro 16:25-26; Ep 3:5,9

*1:29: Ep 3:7,20; Plp 4:13