26
Pol Kiŋ Agripa nɨp manö haga
Pen Kiŋ Agripa Pol nɨp haga, “Yad nöp apdi nɨŋöl mɨdpin, manö hag!” a ga.
Anɨg hagö, Pol ñɨmagö dap ranöl göm haga, “Kiŋ Agripa. Ne nöp apön yɨp manö hag, a gajan, Juda nɨbi bɨ manö yɨp hagaböl u, nöp hagnɨg gabin u, yɨp aij göp. Hon Juda nɨbi bɨ gɨpun gɨpun adö u abe, manö pen pen hagpun hagpun adö u abe, ne magöŋhalö hadö nɨŋban u me, nöp hagnɨg gabin i, yɨp aij göp. Anɨb u, yad manö hagnö, yɨp iru nɨŋagmön.
“Yad ñɨ pro ram mɨnöŋ yad ke gau mɨdainö ñɨn u abe, hainö am Jerusalem mɨdainö ñɨn u abe, yad bɨ aigale bɨ rö mɨdpin u, Juda nɨbi bɨ gau magöŋhalö hadö nɨŋbal. Kale yɨp mɨlö padö nɨŋmɨdal. Yad bɨ Perisi, Juda lo manö nɨŋem, kƚö gem, asɨ masɨ gɨ aij yabɨƚ gɨpin. Kale nöp manö anɨbu waiö hageinaböl u, yad manö nɨŋö hagabin u a gɨmön nɨŋnabön. * Plp 3:5-6 Pen God hadame nöp apɨs bac bɨ kalɨp manö aij hagö, gasɨ halö abad mɨdmɨdal manö anɨbu nöp nɨŋ udpin u me, kale yɨp manö kub hagaböl. Hon Juda iƚ ke ke unbö mɨgan laŋ magöŋhalö, God apɨs bac bɨ kalɨp haga manö aij u abad mɨdpun. God nɨpe nan aij ñɨnabin a ga nan aij anɨbu udun a gun, sɨdö aŋ sɨbön yaŋ nɨp sabe göl gɨ mɨdpun. Pen Kiŋ Agripa, ne nö?! Manö haga anɨbu manö nɨŋö nöp hagöp a gem nɨŋ udöl gɨ mɨdpin u me, yɨp manö kub hagaböl. * Ap 23:6; 28:20 Pen kale nɨhön gɨnɨg nɨbi bɨ umbal gau, God gö urakagnaböl, a gɨmim, nɨŋbim?
“Pen nöd yad ke, Jisas Nasared nɨbö manö hageila gau kalɨp gɨ naij gɨnam, a gem, gɨ nɨŋmɨdin. * Ap 8:3 10 Pen Jerusalem mɨdem, yad u rö nöp gainö. God nɨp nan sabe gep bɨ kub gau yɨp haglö, nɨbi bɨ Jisas nɨp nɨŋ udla gau iru nöp am daunö, nagɨ lɨmɨdal. Yad ke bɨ manö ud asɨkep gau aip yau a gɨnö, rɨmnap böŋ nöp al pak lɨlö umla, kalɨp paj hagmɨdin. 11 Juda magum gep ram gau ajem, nɨbi bɨ Jisas nɨp nɨŋ udla gau kalɨp mulu kal nɨŋem, kale Jisas manö nɨpe u arö gɨlaŋ, a gem, kalɨp gɨ naij gɨmɨdin. Yad gasɨ adö añɨ ap nöp nɨŋem, ñɨn rɨmnap nɨbi bɨ anɨb gau kalɨp uƚhai nɨŋɨn, a gem, ram mɨnöŋ mɨlö kub gau ajmɨdin.
Jisas Krais Pol nɨp uda u, Pol aiud anɨbu haga
12 “Pen ñɨn ap Damaskas nɨbi bɨ Jisas nɨp nɨŋ udla gau kalɨp nagɨ lɨ daunam, a gɨnö, God nɨp nan sabe gep bɨ kub gau, yau, a göm, köp kalɨ kƚiñ rɨk ñɨlö, udem hadnö. 13 Pen bɨ kub aij nöŋ! Yad sɨdö aŋ aulɨk aua magö u, adan aŋ au amöl gɨ nɨŋnö, mailö kub unbö ke kumi kabö adö laŋ nɨbö yad bɨ rɨmnap aip araino gau pak ña. Mailö pak ña anɨbu, sɨdö mailö rö wasö; mailö anɨbu ke yabɨƚ ga. 14 Anɨg gö, hon magöŋhalö mɨnöŋ yaŋ ap lug pakun, yad nɨŋnö, manö ap, manö yabɨƚ hon Arameik manö hagöm, yɨp haga, ‘Sol! Sol! Yɨp nɨhön gɨnɨg pör gɨ naij gabön? Nöp pör adan aij yamnam, a gɨpin u pen ne yad aip pen pen gabön u, nöp ke ilön gab,’ a ga.
15 “Hageia, yad hagnö, ‘Bɨ Kub, ne ban?’ ö gɨnö.
“Hagainö, Bɨ Kub haga, ‘Yad Jisas, yɨp pör gɨ naij gabön u nöp hagabin,’ a ga. 16 Anɨg hagöm yɨp haga, ‘Pen uri ne urak! Yad nöp manö hagnɨg aubin. Ne wög gɨ ñeb bɨ yad mɨdmön, yɨp mɨñi amgö nɨŋban u abe, yad nöp hainö yamnabin u abe, nɨbi bɨ rɨmnap gau kalɨp hag ñɨnabön. 17 Yad nöp hag yunö, ne ammön Juda nɨbi bɨ gau abe, Juda nɨbi bɨ wasö gau abe hag ñö, nöp gɨ naij gɨlö nɨŋöl gem, nöp abad mɨdem ud asɨk yunabin. 18 Ne manö aij yad kalɨp hag ñö, amgö we mɨdpal u amgö ñɨl nɨŋnaböl. Ne manö aij yad kalɨp hag ñö, sɨb gau mɨdpal u arö göm mailö aunaböl. Ne manö aij yad kalɨp hag ñö, Seden pɨdöŋ magö nɨpe mo gau mɨdpal u arö göm God nɨp aunaböl. Anɨg geinaböl, nan si nan naij gɨpal gau, Bapi nɨŋöm arö gö, nɨbi bɨ nöd yɨp nɨŋ udpal gau aip seg kamɨŋ mɨdeinaböl,’ a ga. * Ais 42:16; Ep 2:2; Kol 1:13
Pol God nɨp wög gɨmɨdöp manö u haga
19 “Pen Kiŋ Agripa. Yad naböŋ ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ au nɨbö apöm manö haga nɨŋnö anɨbu arö gagnö. 20 Damaskas amem, nɨbi bɨ anɨb gau kalɨp manö aij anɨbu hag ñɨnö. Hainö am Jerusalem nɨbi bɨ kalɨp hag ñem, ram mɨnöŋ Juda nɨbi bɨ mɨdpal gau magöŋhalö kalɨp hag ñem, Juda nɨbi bɨ wasö gau hag ñem, gɨnö. Kalɨp hag ñem hagnö, ‘Nan si nan naij gɨpim u, nɨhön gɨnɨg anɨg gɨpun, a gɨmim, arö gɨmim, God nɨp añɨ nɨŋ udmim, nan naij gau hadö arö gɨpun u nɨŋöl a gɨmim, hagöp rö nöp gɨmim,’ a gɨnö. 21 Yad anɨg gɨnö u me, ñɨn ap God sabe gep ram au arainö, Juda bɨ aui kale yɨp ud sɨsɨ löm, al pak lɨnɨg gɨla. 22 Pen God yɨp pör nöp abad mɨdöp rö, yad uri magö i nöp aui urak mɨdem, manö aij nɨpe u, nɨbi bɨ hib mɨdöp gau abe, nɨbi bɨ hib mɨdagöp gau abe hag ñöl gɨ mɨdpin. Manö hag ñabin anɨbu, adö ap ke wasö; bɨ God manö hagep bɨ gau abe, bɨ ne Mosɨs abe, hainö gɨnab a göm kalɨ kƚiñ rɨkla manö u nöp hag ñabin. 23 God manö hagep bɨ Aisaia God Manö kalɨ kƚiñ rɨköm haga, ‘Krais apöm, ilön udöm umnab, pen nɨpe bɨ nöd nöp kauyaŋ uraknab u me, Juda nɨbi bɨ gau abe, Juda nɨbi bɨ wasö gau abe nɨŋnaböl, God kalɨp u rö nöp ud kamɨŋ yunɨm rö löp. Anɨg gɨnab u nɨpe kalɨp mailö rö pak ñɨnab,’ a ga,” a ga. * Luk 24:44-47; 1Ko 15:20
24 Pol manö anɨbu hagö nɨŋöl gɨ, Gapna Pesdas manö kub hagöm haga, “Pol, ne bɨ manö adö ke ke nɨŋban rö, nabɨc jɨn mo ne mɨƚep göp hauƚ almön hagabön,” a ga.
25 Hageia, Pol pen haga, “Bɨ kub aij yad Pesdas. Yad hauƚ alö hagagabin. Gasɨ nɨŋöl nɨŋ aij gem, manö nɨŋö yabɨƚ u hagabin. 26 Yad nɨhön manö hagabin i, Kiŋ Agripa nɨpe ke hadö nɨŋöb. Jisas nɨp nɨhön nɨhön göm manö nɨhön nɨhön göm gɨla u pi göm gagla. Waiö nöp gɨla u me, yad nɨŋbin, Kiŋ Agripa nɨpe magöŋhalö hadö nɨŋöb. Anɨg gö nɨŋem yad nɨp pɨñɨŋ gem hagagabin, wasö,” ga. 27 Pol anɨg hagöm Kiŋ Agripa nɨp nɨŋöm haga, “Kiŋ Agripa. Ne bɨ God manö hagep gau manö hagla u, nɨŋö hagla, a gɨmön, gasɨ nɨŋban aka? Yad nɨŋbin, manö anɨbu nɨŋö hagal, a gɨmön, nɨŋban,” a ga.
28 Pol anɨg hagö, Kiŋ Agripa pen haga, “Pol. Ne yɨp, manö pro ap hagnö, Jisas bɨ nɨpe ap mɨdeiaŋ, a gɨmön, yɨp manö anɨbu hagabön aka?” ga.
29 Hageia, Pol haga, “Manö uƚep hagnam aka manö mɨlö hagnam, yad gasɨ añɨ ap nöp nɨŋem, God nɨp sabe gem hagabin, ne abe, nɨbi bɨ manö hagabin nɨŋaböl gai i magöŋhalö abe, yad mɨdpin rö mɨdaiim, a gem, sabe gabin. Pen yɨp sen adɨkpal rö kalöp löl, a gem, sabe gagabin,” a ga.
30-31 Pol anɨg hagö, Kiŋ Agripa u, Gapna Pesdas u, Agripa nɨñɨn Benis u, nɨbi bɨ mɨdeila gau magöŋhalö uraköm, höŋ amöm, hagla, “Nɨbi bɨ rɨmnap gɨ naij gɨlö me, manö kub hagöm, rɨmnap nagɨ löm, rɨmnap böŋ nöp al pak lɨnaböl. Pen bɨ i nan naij ap gagöp, wasö,” gɨla.
32 Anɨg hagöm, Kiŋ Agripa nɨpe Pesdas nɨp haga, “Mɨñi nagɨ lep ram arö göm höŋ arböp u pen nɨpe, ‘Sisa manö kub yad nɨŋnab,’ a göp u me, nagɨ mɨdöm, bɨ kub Sisa mɨdöp u arnab,” a ga.

*26:5: Plp 3:5-6

*26:7: Ap 23:6; 28:20

*26:9: Ap 8:3

*26:18: Ais 42:16; Ep 2:2; Kol 1:13

*26:23: Luk 24:44-47; 1Ko 15:20