15
Krais umöm kauyaŋ uraka
Añ mam bɨ. Krais manö aij u nöd hag ñainö udmim, manö nɨŋö yabɨƚ a gɨmim nɨŋ ud pɨdöŋ gɨpim u, kauyaŋ hag ñɨ aij gɨnɨg gabin. Manö aij anɨbu kalöp hagnö nɨŋmim udpe u, nɨŋ ud pɨdöŋ göl gɨ mɨdeinabim u, God kalöp ud kamɨŋ yunab. Pen nɨŋ ud pɨdöŋ göl gɨ mɨdageinabim u, kale manö nɨŋö anɨbu yɨharɨŋ nɨŋ udpim rö lɨnab.
Manö yad nöd nɨŋnö anɨbu, manö kub manö aij yabɨƚ a gem kalöp hag ñɨnö. Hon nan si nan naij gɨpun rö, Krais hanɨp a göm uma u, God Manö kalɨ kƚiñ rɨköm, gɨnab a gɨla rö nöp ga. * Ais 53:5-12 Krais umö rɨgöl gɨlö, ñɨn mɨhöp mɨdöm, ñɨn mɨhau nɨgaŋ u kauyaŋ uraka u, u rö nöp God Manö kalɨ kƚiñ rɨköm, gɨnab a gɨla rö nöp ga. * Mad 12:40; Ap 2:24-32
Pen Jisas kauyaŋ uraköm, Pida mɨdeia au waiö lö, nɨp nöd nɨŋa. Hainö waiö lö, bɨ manö nɨpe ud arep unbö mɨgan laŋ u nɨŋla. * Luk 24:34; Mad 28:16-17 Hainö ñɨn ap, Krais kauyaŋ waiö lö, ñɨn añɨ anɨbu nöp añ mam paip hadred (500) rö nɨŋla. Añ mam anɨb gau rɨmnap umla pen magöŋhalö rö mɨdpal. Hainö ñɨn ap, Krais kauyaŋ waiö lö, Jems nɨŋa. Ñɨn ap pen, bɨ manö nɨpe ud arep gau magöŋhalö nɨŋla. * Luk 24:50 Pen nɨbi bɨ rɨmnap nɨp nɨŋla ñɨn u ap arö, hainö Jisas yad ke waiö la nɨŋnö. Anɨb u, yad ñɨ le pi yag daubal rö ap mɨdainö yɨp uda. * Ap 9:3-6
Yad nɨbi bɨ Krais lau adö mɨdeila gau kalɨp gɨ naij yabɨƚ gɨ mɨdmɨdin u, Jisas manö aij ud arep bɨ mɨdnam rö laga. * Ep 3:8; 1Di 1:15 10 Pen God yɨp mög nɨŋöm ud aij gö, bɨ nɨpe mɨdem, ke yabɨƚ gɨpin. Jisas manö aij ud arep bɨ rɨmnap wög gɨpal rö gagpin; yɨp mög nɨŋöm ud aij yabɨƚ gö, wög kub yabɨƚ u gɨpin. * 2Ko 11:23 11 Yad nöp God nɨp wög gɨpin a gem hagagabin; kale nöp gɨpal a gem hagagabin. Hon magöŋhalö Krais manö aij u, adö añɨ hag ñɨno arö, kale nɨŋmim udpim.
Nɨbi bɨ umla gau kauyaŋ uraknaböl
12 Pen Krais umöm uraka a gun manö pör hagpun u, kale rɨmnap nɨhön gɨnɨg nɨŋagmim, wip gau umöm kauyaŋ urakagnaböl a gɨmim nɨŋbim? 13 Pen wip gau umöm kauyaŋ urakagnaböl a gɨnabim u, Krais nɨpe ke kauyaŋ urakagöp a gɨnabim.
14 Pen Krais kauyaŋ urakagböp u, Krais manö aij hag ñɨmɨdun manö u, manö yɨharɨŋ rö lɨböp. Krais kauyaŋ urakagböp rö hagep, Krais manö aij nɨŋ udpim u manö yɨharɨŋ rö lɨböp. 15 Wip umöm uraköl rö lagaiböp u, God Krais nɨp gö urakagböp. Anɨb u, God gö Krais uraka manö aij pör hag ñɨmɨdun u, manö piral rö lɨböp. 16 Nɨhön gɨnɨg: wip gau umöm kauyaŋ urakagnaböl a gɨnabim u, Krais nɨpe ke u rö nöp kauyaŋ urakagöp a gɨnabim. 17 Pen Krais kauyaŋ urakagböp, Krais manö aij nɨŋ udpim u manö yɨharɨŋ rö lɨböp. Krais kauyaŋ urakagböp, nan si nan naij gɨpim gac u ƚɨk gɨ yuagböp. 18 Pen Krais kauyaŋ urakagböp, nɨbi bɨ Krais nɨp nɨŋ udöm umla gau, hadö böŋ nöp um lug lɨ arblap. 19 Hon Krais nɨp udun me, gasɨ halö mɨdpun. Pen mɨnöŋ naböŋ iƚ i mɨdun, böŋ nöp umaibnop, nɨbi bɨ mög gep rö yabɨƚ mɨdaibnop.
20 Pen Krais uraköm kamɨŋ mɨdöp u me, nɨbi bɨ Krais nɨp nɨŋ udöm umbal gau, u rö nöp uraköm kamɨŋ mɨdeinaböl. 21 Bɨ ap gö, nɨbi bɨ umnaböl; bɨ ap gö, nɨbi bɨ uraknaböl. * Ro 5:12 22 Manö hagabin anɨbu, Adam nɨbi bɨ yam nɨpe mɨdpun u magöŋhalö umnabun, pen Krais nɨbi bɨ yam nɨpe mɨdpun u magöŋhalö uraknabun. 23 Pen God Krais nɨp nöd gö uraköm, am nɨpe aip mɨdöp u me, hainö apöm nɨbi bɨ nɨp lau adö mɨdpun gau gö, magöŋhalö uraknabun. * 1De 4:16; Rep 20:5
24 Seden kɨjaki ana naij nɨpe gau nɨbi bɨ gau gɨ naij gɨnaböl u pen Krais nɨpe kalɨp pa jö gɨ yuöm, nɨbi bɨ nɨpe abad mɨdeinab gau Bapi God nɨp ñɨnab; anɨbu ñɨn hain anɨbu aunab. 25 Nɨhön gɨnɨg: Krais nɨbi bɨ nan gau abad mɨd damöm, Nap gö, koƚmaƚ nɨpe magöŋhalö gau Krais ma mo gau mɨdeinaböl. * Mad 22:44 26 Koƚmaƚ añɨ ap nöp mɨdeinab: umeb magö u nöp. Pen ñɨn hain anɨbu, u abe gɨ pɨs gɨnab. * Rep 20:14 27 Pen nɨpe gö, nɨbi bɨ nan gau magöŋhalö ma mo nɨpe gau mɨdöp a göm kalɨ kƚiñ rɨkla u, God Krais mo nɨpe gau mɨdöp hagagla. God nɨpe nöp gö, magöŋhalö Krais mo nɨpe gau mɨdöp. * Sam 8:6 28 Nɨbi bɨ nan gau magöŋhalö, Ñɨ nɨpe Krais mo nɨpe gau mɨdlö nɨŋöl gɨ, nɨpe hagnab, “Bapi mɨñi ne nɨbi bɨ nan gau magöŋhalö abad mɨdpan. Mɨñi yad mo nöp gau mɨdeinabin,” a gɨnab. Anɨb u me, God añɨ nöp nan nɨhön nɨhön mɨdöp gau magöŋhalö yabɨƚ abad mɨdeinab.
29 Nɨbi bɨ umbal gau, uraknaböl a gɨpin u nɨŋbim. Urakagnaböl u, nɨbi bɨ ai gɨnɨg nɨmdamam umbal gau kalɨp nan a göm ñɨg pakpal? Kale uraknaböl a göm nöp anɨg gɨpal. 30 Pen hon u rö nöp, hon nɨhön gɨnɨg manö aij anɨbu hagun, bɨ hanɨp gɨ naij gɨnɨg gaböl gau gasɨ iru nɨŋagpun? * Ro 8:36 31 Yad pör nɨŋagpin, ñɨn i bɨ ap yɨp al pak lɨnab aka wasö u nɨŋagpin. Yad kalöp nɨbi bɨ gasɨ nɨŋem, Bɨ Kub hon Krais Jisas nɨp ñɨñɨ lem aij a göp a gabin. 32 Pen yad daun kub Epesas i apem, kain hapeb gau rö aip pen pen gɨpin. Ummön böŋ nöp umnabön a gɨpim u, yad nɨhön gɨnɨg anɨg gɨpin? “Mɨñi mɨdpun ñɨn i, nan aij aij ñɨŋöl gɨ, ñɨg aij aij ñɨŋöl gɨ, gɨ mɨdaiun; umun böŋ nöp umnabun,” a gɨbnep. Manö aij hag ñɨ ajpin u arɨk arbnep. * Ais 22:13
33 Pen nɨbi bɨ gasɨ anɨbu rö nɨŋbal gau, aip mɨdagaimim. Nɨbi bɨ mɨd aij gɨpal gau, nɨbi bɨ gɨ naij gɨpal gau aip magum gaiöl, adö anɨbu nöp gɨnaböl. 34 Pen gasɨ adö ke nɨŋmim nan si nan naij gɨpim u arö gɨmim, mɨd aij gɨmim. Kale rɨmnap God nɨp gasɨ nɨŋagpim u, kale nable gɨböp.
Kauyaŋ uraköm hañ romaŋ kale u aige rö mɨdeinab?
35 Pen kale rɨmnap hagnabim, “Nɨbi bɨ umbal gau aigöl göm uraknaböl? Uraköm, hañ romaŋ kale u aige rö mɨdeinab?” ö gɨnabim. 36 Pen manö hagpal u manö hauƚ rö. Nan yɨŋ magö gau yube, halö mɨdöm kamɨŋ lagnab; umöm nöp kamɨŋ lɨnab. * Jon 12:24 37 Wid magö aka nan nɨhön magö yubim u, ran kub göp rö ju yɨmagpim; magö pro gau nöp yubim. 38 Pen magö ke ke yubim anɨb gau, God rannɨm a göm nɨŋ la rö ranöb.
39 Hañ romaŋ gau u rö nöp ke ke mɨdöp. Nɨbi bɨ gau ke la; kaj wal gau ke la; yaur gau ke la; kabsaƚ gau ke la. 40 Hañ romaŋ kumi kabö adö laŋ gau ke mɨdöp; hañ romaŋ mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i gau ke mɨdöp. Hañ romaŋ kumi kabö adö laŋ aij u ke mɨdöp; hañ romaŋ mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i aij u ke mɨdöp. 41 Pen sɨdö mailö u aij u ke la; rakɨn mailö u aij u ke la; gapɨ mailö u aij u ke la. Pen gapɨ gau u rö nöp ke ke mɨdöp rö mailö u aij ke ke la. 42 Nɨbi bɨ umöm uraknaböl u anɨbu rö. Wip rɨgöl gɨnaböl hañ romaŋ u hij gɨ lugnab; uraknaböl hañ romaŋ u hij gɨ lugagnab. 43 Nan mög gep rö uƚöm lɨbal; uraköm mailö halö mɨdnab. Nan kƚö mɨdagöp uƚöm lɨbal; uraköm pɨdöŋ halö mɨdnab. * Plp 3:20-21 44 Hañ romaŋ uƚöm lɨbal u hañ romaŋ mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i ajpal rö mɨdöp; uraköm ana kumi kabö adö laŋ ajpal rö mɨdnab.
45 Adö anɨbu nöp, God Manö adɨŋ ap Mosɨs kalɨ kƚiñ rɨköm haga, “Adam nöd nɨbö u nɨpe ke bɨ kamɨŋ halö la,” a ga. Adam hain nɨbö u pen Ana mɨdöp; nɨpe nɨbi bɨ gau kamɨŋ mɨdep magö u ñab. * Jen 2:7 46 Anɨb u me, nöd hañ romaŋ mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i ajep; hainö hañ romaŋ ana ajep. 47 Bɨ nöd nɨbö u mɨnöŋ nöp aua; Bɨ hain nɨbö u kumi kabö adö laŋ au nɨbö aua. 48 Nɨbi bɨ mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i mɨdpal gau, bɨ nöd nɨbö mɨdmɨdöp u rö nöp mɨdpal. Nɨbi bɨ kumi kabö adö laŋ mɨdpal gau, Bɨ kumi kabö adö laŋ mɨdöp rö mɨdpal. 49 Mɨñi hon bɨ mɨnöŋ aua rö mɨdpun; hainö Bɨ kumi kabö adö laŋ au nɨbö aua rö mɨdeinabun.
50 Añ mam bɨ, yad kalöp hagabin, hañ romaŋ yɨharɨŋ u God ram mɨnöŋ aij u arep rö lagöp. Nan um hij gɨ lugnab u pör pör mɨdainɨm rö lagöp. 51 Pen manö nöd nɨŋagmɨdal ap kalöp hagnɨg gabin. Hon Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdpun gau magöŋhalö umagnabun. Pen hon magöŋhalö ke hain nɨbö rö lɨnabun. * 1De 4:15-17 52 Aƚɨŋ magö hagö, añɨm añɨm yɨŋɨd nöp mailö göp rö, nɨbi bɨ umbal gau urak hañ romaŋ hij gɨ lugagep mɨdeinaböl; pen hon magöŋhalö ke hain nɨbö rö lɨnabun. * Mad 24:31 53 Hañ romaŋ hij gɨ lugnab u, hij gɨ lugagep lɨnɨm; hañ romaŋ umeb u, pör pör mɨdep lɨnɨm. * 2Ko 5:4 54 Hañ romaŋ hij gɨ lugnab u, hij gɨ lugagep lɨnab; hañ romaŋ umeb u, pör pör mɨdep lɨnab ñɨn anɨbu, manö kalɨ kƚiñ rɨköm hagla rö gɨnab. Bɨ God manö hagep Aisaia God Manö kalɨ kƚiñ hagöm haga, “Bɨ Kub umeb magö u al pak lö hadö böŋ nöp pɨs göp,” a ga. * Ais 25:8 55 Pen bɨ God manö hagep Hosea God Manö kalɨ kƚiñ rɨköm haga,
“Umeb magö, uri kƚö ne mɨdöp gai?
Umeb magö, uri ilön ne mɨdöp gai?” ö ga * Hos 13:14
56 Umeb magö ilön u nan si nan naij gep nɨbö; nan si nan naij gep kƚö u lo manö nɨbö. * Ro 7:13 57 Pen God nɨpe Bɨ Kub hon Jisas Krais nɨp yuö apöm hanɨp ud asɨk yuö kamɨŋ arabun. Anɨbu nɨŋun, God nɨp aij a gun.
58 Anɨb u, añ mam aij yad gau, kale pɨdöŋ gɨmim, ke gau aragmim. Bɨ Kub nɨp wög gɨpun u yɨharɨŋ gagun a gɨmim, pör nöp kƚö gɨmim, Bɨ Kub nɨp wög göl gɨ mɨdaimim.

*15:3: Ais 53:5-12

*15:4: Mad 12:40; Ap 2:24-32

*15:5: Luk 24:34; Mad 28:16-17

*15:7: Luk 24:50

*15:8: Ap 9:3-6

*15:9: Ep 3:8; 1Di 1:15

*15:10: 2Ko 11:23

*15:21: Ro 5:12

*15:23: 1De 4:16; Rep 20:5

*15:25: Mad 22:44

*15:26: Rep 20:14

*15:27: Sam 8:6

*15:30: Ro 8:36

*15:32: Ais 22:13

*15:36: Jon 12:24

*15:43: Plp 3:20-21

*15:45: Jen 2:7

*15:51: 1De 4:15-17

*15:52: Mad 24:31

*15:53: 2Ko 5:4

*15:54: Ais 25:8

*15:55: Hos 13:14

*15:56: Ro 7:13