1 Dimodi
Pol köp nöd u Dimodi nɨp kalɨ kƚiñ rɨka
1
Dimodi. Yad Pol. God Ud Kamɨŋ Yuep Bɨ Kub hon u abe, Krais Jisas hon nɨŋ udun gasɨ halö mɨdpun Bɨ Kub u abe, apil mɨhau yɨp hag lɨlö, Krais Jisas manö aij ud arep bɨ nɨpe ap mɨdpin. Dimodi. Krais manö aij u nöp hag ñainö, Krais Jisas nɨŋ udpan u me, nöp ñɨ aij yad, a gabin. Bapi God, Bɨ Kub hon Krais Jisas, nöp mög nɨŋmil, ud aij gɨmil, abad mɨd aij gɨlö me, ne agamɨj mɨd aij gɨmön. * Ap 16:1-3; Dai 1:4
Manö piral nɨŋ udöl rö löp u, kalɨp hag ñɨ aij gɨmön, a ga
Yad nöd Masedonia Propins arnɨg gem, nöp daun kub Epesas ud lem manö hag ñɨnö u, mɨñi u rö nöp kauyaŋ hagnɨg gabin. Ne Epesas au mɨdmön, nɨbi bɨ God Manö hagabun, a göm, manö piral piral hagpal gau kalɨp wasö gɨmön, hag aij gɨmön. Manö aiud piral udöm hagpal u, “Apɨs bac hon anɨg göl anɨg göl rɨklö auöp,” a gɨpal u, hagmön arö göl. Manö adö anɨbu hagöm, pen pen nöp hagpal. Manö piral adö anɨbu nɨbi bɨ gau kalɨp haglö, God nɨpe nɨbi bɨ ud kamɨŋ yunɨg gab manö aij u nɨŋagnaböl. Anɨb u, kale Krais manö aij u nɨŋ udöl rö lagnab. * 1Di 4:7; Dai 1:14 Nɨbi bɨ Jisas nɨŋ udpal gau kale pen pen mɨdmagö löl, a gem, nöp manö anɨbi hagabin. Mɨdmagö kale aŋ daŋ, nagɨ ubɨŋ adö u aij, nagɨ ubɨŋ adö u naij, nɨŋ aij göm, nagɨ ubɨŋ aij adö anɨbu areinaböl u, kale nɨŋö nöp añ mam gau mɨdmagö lɨnaböl. Kale anɨgöl añ mam gau pen pen mɨdmagö leinaböl u, kale nɨŋö nöp Krais manö aij u nɨŋ udöm, hagöp rö nöp gɨpal, a gɨnabun. Pen nɨbi bɨ rɨmnap Krais manö aij u hagöp rö arö göm, bɨ hauƚ rö manö yɨharɨŋ gau hag amɨl apɨl gɨpal. Hon God lo hag ñeb bɨ mɨdno, a göm, ana udagöm nɨbi bɨ gau kalɨp hag ñɨbal u pen kale kƚö göm manö hagabun iƚ anɨbu mɨdöp me u, a göm, iƚ anɨbu nɨŋagal.
Hon nɨŋbun, God lo manö nɨpe haga u, manö kabö göl, manö aij yöl mɨdöp. Pen hon God lo manö aij anɨbu udun, gasɨ hon ke nɨŋun hainö gun, abönamö geinabun u, aij wasö. Nɨpe haga rö nöp hag ñeinabun u, aij gɨnab; wasö wasö. * Ro 7:12,16 Pen hon nɨŋbun, God lo manö nɨbi bɨ gɨ aij gɨpal gau kalɨp hagagab; nɨbi bɨ lo manö rɨb jubal gau kalɨp hagab. Nɨbi bɨ God nɨp nɨŋagal gau abe, nɨbi bɨ nan si nan naij gɨpal gau abe, kalɨp hagab. Nɨbi bɨ God nɨp sabe gagal gau abe, nɨbi bɨ God nɨp manö naij hagpal gau abe, kalɨp hagab. Nɨbi bɨ nɨme nap kale ke al pak lɨbal gau abe, nɨbi bɨ wip albal gau abe, kalɨp hagab. 10 Nɨbi si bɨ si gɨpal gau abe, bɨ kale nɨbi ap aip wasö bɨ ap aip göm gɨpal gau abe, kalɨp hagab. Nɨbi bɨ kale nɨbi bɨ ñɨ pai rɨmnap si ud daulö, wög kalɨp gɨpal, bɨ gau abe, nɨbi bɨ manö piral hagpal gau abe, nɨbi bɨ “God amgö ilö nɨŋö hagpin,” a göm, piral hagpal gau abe, kalɨp hagab. Nɨbi bɨ Krais manö aij nɨpe u rɨb jubal gau kalɨp hagab. 11 Manö aij anɨbu Krais manö aij nɨpe u nöp. Manö aij anɨbu God mailö halö u yɨp manö hag ñɨ ajep bɨ nɨpe hag la.
Bɨ Kub Pol nɨp mög nɨŋa
12 Yad Krais Jisas Bɨ Kub hon u nɨp aij a gabin. Yɨp, bɨ aij yad, a göm, udöm, kƚö nɨpe u yɨp ñö, bɨ wög gep nɨpe mɨdpin. * Ap 9:15; Gal 1:15-16; 1Ko 15:9-10 13 Pen nöd yad mɨd aij gagmɨdin. Yad God nɨp hag juem, Krais Jisas nɨbi bɨ nɨpe gau kalɨp gɨ naij gem, bɨ naij, bɨ kal yabɨƚ mɨdmɨdin. Pen God nɨp nɨŋagem, manö haga iƚ u nɨŋagem gɨnö u me, yɨp mög nɨŋöm uda. * Ap 8:3; 9:1-5 14 Bɨ Kub yɨp mög yabɨƚ nɨŋöm, ud aij göm, Krais Jisas nɨŋ udep magö u abe, nɨbi bɨ gau mɨdmagö lep magö u abe, mɨdmagö yad aŋ daŋ yɨm la.
15 Manö böŋ nöp nɨŋ udep ap hagnɨg gabin: Krais Jisas ram mɨnöŋ iƚ i aua u, nɨbi bɨ nan si nan naij gɨpal gau kalɨp ud kamɨŋ yunɨg aua. Bɨ nan si nan naij kub yabɨƚ gɨmɨdöp u yad nöp. * Luk 19:10 16 Pen Krais Jisas yɨp mög nɨŋöm, ud kamɨŋ yunam, a göm, haga, “Bɨ nan si nan naij yabɨƚ gɨmɨdöp anɨbu nɨp ud kamɨŋ yunö, nɨbi bɨ gau magöŋhalö nɨŋöm hagnaböl, ‘Krais Jisas nɨpe bɨ naij anɨbu nɨp ud kamɨŋ yua rö, yɨp u rö nöp ud kamɨŋ yunab,’ a gɨnaböl,” a ga. Anɨb u, kale Jisas nɨp nɨŋ udlö, nɨpe kalɨp pör mɨdep magö u ñɨnab. Adö anɨbu nöp, yɨp mög nɨŋöm ud kamɨŋ yua. 17 Kiŋ kub nɨpe hadame dagol mɨdmɨdöp, uri mɨdöp, hainö pör pör nöp mɨdeinab. Nɨpe kamɨŋ mɨdep magö u nöp mɨdöp; umeb magö u mɨdagöp. Nɨbi bɨ nɨp amgö nɨŋagpal. Nɨpe nöp God añɨ nöp mɨdöp. Bɨ Kub mailö unbö ke halö anɨbu, hib nɨpe pör pör nöp hagno adö araŋ. Anɨb unbö rö aij.
Pol Dimodi nɨp manö ap haga
18-19 Ñɨ yad Dimodi. Nöp manö ap hagnɨg gabin. Manö hagnabin anɨbu, God nöd nɨbi bɨ rɨmnap gasɨ ñö, ne hainö nɨhön gɨnabön u hagla rö nöp hagnabin. Manö anɨbu udmön, Krais Jisas manö aij u kƚö gɨ nɨŋ udmön, nan nɨhön aij, nan nɨhön naij, a gɨ nɨŋ aij gɨmön, nagɨ ubɨŋ aij adö u nöp ammön, kɨjaki yam nɨpe gau aip kƚö gɨmön pen pen gɨmön. Nɨbi bɨ rɨmnap anɨg gagöm, God kalɨp gasɨ aij ñöb u arö göm, ap lug pakpal. 20 Bɨ ne Haimenias aip Aleksada aip anɨg gɨlö hagnö, “Anɨg gɨpil u, hon aip jɨm ñöl God nɨp sabe gagun. Kalɨp bɨ mɨhöŋ arö gɨno, Seden böŋ u mɨdmil, marö yabɨƚ gö, God nɨp hag jubil u arö gɨmil rö löp,” a gɨnö. * 2Di 4:14-15; 1Ko 5:5

*1:2: Ap 16:1-3; Dai 1:4

*1:4: 1Di 4:7; Dai 1:14

*1:8: Ro 7:12,16

*1:12: Ap 9:15; Gal 1:15-16; 1Ko 15:9-10

*1:13: Ap 8:3; 9:1-5

*1:15: Luk 19:10

*1:20: 2Di 4:14-15; 1Ko 5:5