8
God Ana hon aip mɨdeinab u, hon aigale nɨbi bɨ rö mɨdeinabun
1-2 Pen hon Krais Jisas aip jɨm ñöl mɨdpun u, Krais Jisas nɨpe umö, God Ana kamɨŋ magö ñeb u nɨpe hanɨp ud kamɨŋ yuö, hon uri nan si nan naij gep magö u abe, umeb magö u abe, kalɨp nagɨ wög gep nɨbi bɨ rö mɨdagpun. Anɨb u, God hanɨp manö kub hagagnab. Pen nɨbi bɨ aij mɨdagpun rö, God lo adö u gɨ damun, mɨd aij gun rö lagö, God Ñɨ nɨpe ke u yuö, bɨ yabɨƚ hañ romaŋ hibur mɨdmagö hon unbö rö löm, aua. Nɨpe umöm nan si nan naij gep magö u böŋ nöp gɨ ke yuaŋ, a göm, God nɨpe Ñɨ nɨpe ke nan sabe gep rö yuöm, nan si nan naij gep magö u nɨbi bɨ mɨdmagö prɨ aŋ kale daŋ mɨdöp u, manö kub hagöm, pɨs göp a ga. God anɨg ga u, kale gasɨ naij mɨdmagö prɨ aŋ hon yaŋ nɨbö auöp adö u arö göm, God Ana gasɨ ñab adö u gɨ damöm, lo manö yad hagab rö gɨ aij gɨnaböl, a göm ga. * Gal 5:16,25
Nɨbi bɨ gasɨ naij mɨdmagö prɨ aŋ kale yaŋ nɨbö auö, adö anɨbu nöp gɨlö aröp gau, hibur mɨdmagö kale nɨhön gasɨ göp adö u nöp gasɨ nɨŋbal. Pen nɨbi bɨ God Ana kalɨp gasɨ ñö gɨlö aröp gau, God Ana nɨhön gasɨ göp adö u nöp gasɨ nɨŋbal. Nɨbi bɨ hibur mɨdmagö kale nɨhön gasɨ göp adö u nöp gasɨ nɨŋbal gau, adö anɨbu nöp nan si nan naij göm umnaböl. Pen nɨbi bɨ God Ana nɨp aij gɨnab u nöp gasɨ nɨŋbal gau, adö anɨbu nöp gɨ aij göm, God aip jɨm ñöl kamɨŋ mɨdöm, mɨd aij gɨnaböl.
Nɨbi bɨ hibur mɨdmagö kale nɨhön gasɨ göp adö u nöp gasɨ nɨŋbal gau, gasɨ magö kale God nɨp kauaƚ mauaƚ rö mɨdöp. Gasɨ magö kale God lo nɨpe nɨŋagöp; God lo nɨpe nɨŋnɨm rö lagöp. Nɨbi bɨ gasɨ naij mɨdmagö prɨ aŋ kalɨp yaŋ nɨbö auö, adö anɨbu gɨlö aröp gau, God nɨp aij gɨnɨm adö u göl rö lagöp.
Pen kale nɨbi bɨ God Ana kalöp aŋ daŋ mɨdöp gau, gasɨ naij mɨdmagö prɨ aŋ kale yaŋ nɨbö auö, adö anɨbu gagabim; God Ana kalöp gasɨ ñab adö u nöp gabim. Nɨbi bɨ Krais Ana nɨpe kalɨp aŋ daŋ mɨdagöp gau, Krais nɨbi bɨ nɨpe mɨdagpal. * 1Ko 3:16; 12:3 10 Krais nɨpe aŋ kalöp daŋ mɨdeinab u, nan si nan naij gep magö u gö, hañ romaŋ kale umnɨg gab; pen Jisas umö God kalöp nɨŋö, nɨbi bɨ aij rö mɨdpim u rö, Ana nɨpe gö, ana kale kamɨŋ mɨdeinab. * Gal 2:20 11 God gö Jisas uraka u, Ana nɨpe aŋ kalöp daŋ mɨdöp u me, God añɨ anɨbu nöp kalöp u rö nöp gö, Ana nɨpe kalöp aŋ daŋ mɨdöp u nɨpe hañ romaŋ kale kamɨŋ mɨdep magö ñɨnab.
12 Anɨb u, añ mam bɨ, hon naböŋ mɨdöp. Gasɨ naij mɨdmagö prɨ aŋ hon daŋ pɨƚu gɨ ñö adö anɨbu gun, naböŋ anɨbu ñagnabun. 13 Adö anɨbu gɨpe arö, umnɨg gabim. Pen God Ana u kalöp gɨ ñö nɨŋöl gɨ, kale nan si nan naij gɨpim anɨbu böŋ nöp arö gɨnabim u, God aip kamɨŋ mɨdeinabim. * Gal 6:8; Kol 3:5
14 God Ana gasɨ ñö nɨŋöl gɨ ajaböl nɨbi bɨ gau, God ñɨ pai nɨpe mɨdpal. 15-16 Ana kale udpim u, kalöp ɫɨp gɨ dam arö, kale nöd pɨñɨŋ gɨmɨdim rö kauyaŋ pɨñɨŋ gɨmim, nagɨ wög gep nɨbi bɨ rö mɨdagnabim. Ana kale udpim u, nɨpe gö, God ñɨ pai nɨpe mɨdpim. Anɨg nɨŋöm hon nɨp “Aba! Bapi!” a gabun. * 2Di 1:7; Mak 14:36; 2Ko 1:22
17 Ñɨ pai nɨpe mɨdpun u me, nan aij nɨhön nɨhön ñɨ pai nɨpe ñɨnab u, hon udnabun. Pen Krais nɨp hag juöm gɨ naij gɨla rö, hanɨp u rö nöp gɨ naij gɨlö, pɨñɨŋ gagnabun u, God Krais nɨp ud aij ga rö, hanɨp u rö nöp ud aij gɨnab. * Gal 4:5-7; Rep 21:7
Hainö mɨd aij gɨnabun
18 Gasɨ yad nɨŋbin, Krais nɨp cɨg mɨdun, marö rɨmnap gö, uɫham mɨdeinabun u, u nan pro. Hainö God nɨpe nan aij yabɨƚ hanɨp ñö, nɨpe aip mɨd aij gɨnabun u, u nan kub.
19 God nan nɨhön nɨhön gɨ la gau magöŋhalö mɨñi mɨd aij gɨnɨm rö lagöp. Nan gau magöŋhalö abad mɨdö, God nɨpe ñɨ pai nɨpe waiö udnab ñɨn u nöp, nɨpe gö, nan anɨb gau kauyaŋ mɨd aij gɨnab. 20-21 Göp anɨbu, God hadame nöp nɨŋebir gɨnab a ga rö nöp göp. Pen God hadame gau nɨŋa, ñɨ pai yad waiö udnabin ñɨn u, yad gɨnö, ñɨ pai yad ñɨñɨ löm mɨd aij yabɨƚ gɨnaböl rö, nan magöŋhalö gɨ lɨnö gau u rö nöp, hij gɨ lugagöm, ñɨñɨ löm mɨd aij yabɨƚ gɨnab.
Pen nan gɨ la anɨb gau, nöd mɨd aij gagnab. Pen hanɨp gö, ñɨ pai nɨpe ke yabɨƚ mɨdun nɨpe aip mɨd aij gɨnabun ñɨn u nöp me, kauyaŋ gö nan anɨb gau mɨd aij gɨnab. * Jen 3:17-19
22 Hon nɨŋbun, nan God gɨ la anɨb gau magöŋhalö mɨd aij gɨnɨg gab u pen hadame nöp marö gö, nɨbi ñɨ pai rɨknɨg gɨlö ilön göp rö u gɨmɨdöp. 23 Pen hon abe marö anɨbu mɨdöp. Hainö kalɨp böŋ nöp udnɨg gabin, a göm, God nɨpe Ana u nöd nöp yuö apöm hanɨp aŋ daŋ mɨdöp u, pen ñɨn mai rö hanɨp ñɨ pai nɨpe ke kabö rö yabɨƚ waiö udö, hañ romaŋ gɨsön nɨbö halu lun, a gun, mɨdmagö hon aŋ daŋ marö anɨbu gö nɨŋöl gɨ, mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i abad mɨdpun. * 2Ko 5:2-4
24 God nan hainö waiö lɨnab a ga manö u nɨŋ udno, hanɨp uda. Pen nan nɨhön nɨhön hainö waiö lɨnab u magöŋhalö hadö nɨŋbnop, mɨñi gasɨ halö mɨdun ñɨn hain u abad mɨdagaibnop. Nan hadö nɨŋbal u abadagnaböl. 25 Pen, nan hainö waiö lɨnab, a gɨ gasɨ u nɨŋun me, iru gö nɨŋöl gɨ abad mɨdagpun; gasɨ halö abad mɨdpun.
26 Nɨbi bɨ pɨdöŋ mɨdagpun rö, Ana hanɨp gɨ ñöl gɨ mɨdöp. Hon God nɨp sabe gun a gɨpun u pen aige gun God nɨp sabe gɨnabun u nɨŋagun. Pen Ana hanɨp ab hak löm, God nɨp sabe gɨnɨg gab. Manö nɨbi bɨ nɨŋeb rö wasö; kadkad manö löm hagnɨg gab. 27 God pen gasɨ hon magöŋhalö nɨŋöb; nɨpe Ana gasɨ nɨpe u abe nɨŋöb. Ana nɨpe hon Krais Jisas nɨbi bɨ nɨpe marö udöm, God nɨp hagö, hagab rö gɨnab. Ana nɨpe God nɨp hagab u, God gɨnam a göm nɨŋöb adö u nöp hagab. * Sam 139:1
28 Hon nɨŋbun, God nɨp mɨdmagö lɨbun nɨbi bɨ gau, God nɨpe hanɨp abad mɨdö nɨŋöl gɨ, nan rɨmnap ke gagnab; mɨd aij gɨnabun adö u nöp hanɨp gɨnab. God nɨpe hadame gau gasɨ nɨŋöm haga rö, hanɨp yɨp aumim a ga. * Ep 1:11 29 Pen adö anɨbu nöp, God nɨbi bɨ nöd nɨŋa gau, “Yad gɨnö, kale Ñɨ yad mɨdöp rö löm, nɨñɨn nɨmam hain nɨpe iru yabɨƚ mɨdeinaböl,” a ga. * Kol 1:18; Hib 1:6 30 Anɨb u, nɨbi bɨ Ñɨ yad rö mɨdeinaböl a ga nɨbi bɨ gau, kalɨp yɨp aumim a ga. Nɨbi bɨ yɨp aumim a ga nɨbi bɨ gau, kalɨp nɨbi bɨ asɨŋ mɨdagöp a ga. Nɨbi bɨ kalɨp asɨŋ mɨdagöp a ga gau, Ñɨ yad mailö aij halö mɨdöp rö, kale u rö nöp mɨdeinaböl a ga.
Hanɨp mɨdmagö löm abad mɨd aij göp
31 Pen hanɨp anɨg göm ud aij göp u, an hanɨp gɨ naij gɨnab? Bɨ ap hanɨp gɨ naij gɨnɨm rö lagöp, wasö yabɨƚ! * Sam 118:6 32 God nɨpe pɨñɨŋ gagöm, Ñɨ nɨpe ke u hanɨp nan a göm yuö apöm uma u nan kub yabɨƚ. Pen God hanɨp anɨg ga u me, nɨpe hanɨp ud aij göm, nan aij aij nöp hanɨp u rö nöp ñɨnab. 33 Pen God nɨpe hanɨp hag löp rö, an hanɨp manö kub hagnab? God nɨpe ke gö asɨŋ mɨdagöp rö mɨdpun u, manö mɨdagöp, a ga. * Ais 50:8-9 34 Anɨb u, bɨ an hanɨp manö kub hagnab? Bɨ ap anɨg hagnɨm rö lagöp. Krais Jisas hanɨp nan a göm umöm, uraköm, am God ñɨmagö yɨjɨg kɨd nɨpe lau adö mɨdöm, hanɨp a göm, Nap nɨp sabe göl gɨ mɨdöp.
35 Krais hanɨp mɨdmagö yabɨƚ löp u me, an nɨp wasö göm hanɨp ud asɨk ke lɨnab? Nan ap ke waiö löm, hanɨp ud asɨk ke lɨnɨm rö lagöp.
Hanɨp marö rɨmnap gɨnab aka,
uɫham mɨdeinabun aka,
kɨyö kub leinab aka,
waƚɨj mɨdageinab aka,
gasɨ mɨlö nɨŋnabun aka
bɨ rɨmnap hanɨp, Krais pɨg mɨdpal, a göm,
hanɨp gɨ naij gɨnaböl aka,
al pak lɨnaböl aka,
nan nɨhön gɨnab,
Krais aip jɨm ñöl nöp mɨdeinabun.
36 Manö anɨbu rö God Manö kalɨ kƚiñ rɨköm hagla,
“Nöp pɨg mɨdpun rö, pör hanɨp nɨŋöm,
kaj sipsip rö al pak lun a göm nɨŋbal,” a gɨla. * Sam 44:22
37 Anɨb u, umeb rö aŋ u mɨdpun u pen Krais, bɨ hanɨp mɨdmagö löm uma u aip mɨdun, aij gö nɨŋöl gɨ nöp mɨdun, nan anɨb gau pɨñɨŋ gagnabun. 38 Adö anɨbu yad nɨŋbin, umnabun aka mɨdeinabun, God hanɨp mɨdmagö lɨ nöp mɨdeinab nɨŋöm nan ap hanɨp ud asɨk ke lɨnɨm rö lagöp. God ejol nɨpe gau, nan pɨdöŋ halö kumi kabö adö laŋ mɨdöp gau, nan kal naij gau, nan mɨñi mɨdöp gau, nan hainö mɨdeinab gau, 39 nan adö galɨk mɨdöp gau, nan mo gayɨk mɨdöp gau, nan nɨhön nɨhön mɨdöp gau magöŋhalö, nan ap hanɨp ud asɨk ke lɨnɨm rö lagöp. Bɨ Kub hon Krais Jisas mɨdöp rö, God hanɨp mɨdmagö lɨ nöp mɨdeinab.

*8:4: Gal 5:16,25

*8:9: 1Ko 3:16; 12:3

*8:10: Gal 2:20

*8:13: Gal 6:8; Kol 3:5

*8:15-16: 2Di 1:7; Mak 14:36; 2Ko 1:22

*8:17: Gal 4:5-7; Rep 21:7

*8:20-21: Jen 3:17-19

*8:23: 2Ko 5:2-4

*8:27: Sam 139:1

*8:28: Ep 1:11

*8:29: Kol 1:18; Hib 1:6

*8:31: Sam 118:6

*8:33: Ais 50:8-9

*8:36: Sam 44:22