21
Mɨnöŋ naböŋ iƚ i abe, kumi kabö adö laŋ abe ke hain nɨbö la
Mɨdem nɨŋnö, mɨnöŋ naböŋ gɨsön nɨbö abe, kumi kabö gɨsön nɨbö abe mɨdeia. Mɨnöŋ naböŋ nöd nɨbö u abe, kumi kabö nöd nɨbö u abe hadö ur göm mɨdageia. Ñɨg solwara nöd mɨdmɨdöp u, u rö nöp hadö ur göm mɨdageia. * Ais 65:17; 2Pi 3:13 Pen yad nɨŋem nɨŋnö, God gö Daun Kub Uɫ u, Jerusalem gɨsön nɨbö u, kumi kabö adö laŋ au nɨbö auajɨp. Daun Kub Uɫ anɨbu, nɨbi gau bɨ udnɨg, waƚɨj kƚiñ aij löm abad mɨdpal rö u mɨdeia. * Ais 52:1; 61:10; Hib 11:16; 12:22; Rep 3:12
Pen yad apdi nɨŋnö, sea kiŋ mɨdeia aŋ au nɨbö, manö kub wɨñ al hagöm haga, “Mɨñi rɨköm, God nɨpe ke nɨbi bɨ gau aip ram gɨ löm mɨdeinab. Nɨpe nɨbi bɨ gau aip han mɨdeinab nɨŋöm kale nɨbi bɨ nɨpe mɨdeinaböl. God nɨpe ke kalɨp aip mɨdöm, God kale mɨdeinab. * Lep 26:11,12; Esi 37:27; Sek 2:10; 2Ko 6:16 Nɨpe amgö ñɨg amgö kale mɨdöp u magöŋhalö ƚɨk gɨ yunab. Nɨbi bɨ umagnaböl; mɨŋör udö, mög gö mɨɫöŋ gagnaböl; ilön udagnaböl. Nɨhön gɨnɨg: mɨnöŋ naböŋ nöd nɨbö u had ur göm uri mɨdagöp,” a ga. * Ais 35:10; 65:19; Rep 7:17
Pen Bɨ kiŋ sea adö asɨka u yɨp haga, “Yad nan magöŋhalö gɨsön nɨbö gɨ labin,” a ga. Anɨg hagöm yɨp haga, “Manö hagabin i kalɨ kƚiñ rɨkmön. Manö anɨbi, manö nɨŋö yabɨƚ, nɨbi bɨ gau böŋ nöp nɨŋ udöl,” a ga. * 2Ko 5:17 Anɨg hagöm yɨp haga, “Nan uri hagajɨn gau magöŋhalö hadö gɨpin. Yad hadame dagol gau mɨdmɨdin, hainö pör nöp pör nöp mɨdeinabin. Yad nöp gɨnö, nan gau magöŋhalö iƚ göm mɨdöp. Yad nöp gɨnö, nan gau magöŋhalö ur gɨnɨg gɨnab. Nɨbi bɨ an ñɨg nan gainɨm, kalɨp hagnö, ñɨg ilam nɨbö ñɨg kamɨŋ magö ñeb u ñɨŋnaböl; rauagnaböl, yɨharɨŋ nöp ñɨŋnaböl. * Ais 55:1; Jer 2:13; Jon 7:37; Rep 1:8,17; 22:17 Nɨbi bɨ marö auö, gasɨ iru nɨŋagöm, yɨp cɨg göl gɨ nöp mɨdeinaböl gau, kalɨp nan hagajɨn i magöŋhalö ñɨnabin. Yad Nap kale mɨdnö, kale ñɨ pai yad mɨdeinaböl. * 2Sa 7:14; Sam 89:26-27 Pen nɨbi bɨ God nɨp cɨg gɨno, hanɨp marö aunab a göm pɨñɨŋ gɨpal gau; nɨbi bɨ yɨp nɨŋ udöm arö gɨpal gau; nɨbi bɨ nan naij yabɨƚ nan gac yabɨƚ gɨpal gau; nɨbi bɨ wip albal gau; nɨbi si bɨ si gɨpal gau; nɨbi bɨ kuj gɨpal gau; nɨbi bɨ god piral nan yɨharɨŋ gau sabe gɨpal gau; nɨbi bɨ manö piral hagpal gau; kale magöŋhalö am mɨdeinaböl ñɨg waŋö mab mɨɫaŋ salpa halö inab u. Nɨbi bɨ mɨgan anɨbu arnaböl u, Kuöyaŋ Umnaböl, a gɨpun,” a ga. * Mad 25:41; Hib 10:38-39; Rep 20:15; 22:15
Jerusalem gɨsön nɨbö
Ejol unbö mudun jɨŋ nöd kɨnaŋ kale dauajal gau, ejol añɨ ap apöm yɨp haga, “Auö, Sipsip Pi u, nɨbi nɨpe udnɨg gab u, nɨbi anɨbu nöp yamnö nɨŋnabön,” a ga. 10 Anɨg hageia, God Ana u yɨp ba lö nɨŋöl gɨ, ejol u yɨp udöm, dam ram mɨnöŋ no ilö kub yabɨƚ i adö gɨlaŋ ap amöm, yɨp yamö nɨŋnö, Daun Kub Uɫ u, Jerusalem u, God kumi kabö adö laŋ mɨdöp au nɨbö auajɨp. * Esi 40:2 11 God Jerusalem gɨsön nɨbö u yuö auö nɨŋöl gɨ nɨŋnö, God nɨpe mailö aij ke halö mɨmailö gab rö u, daun anɨbu u rö nöp mailö aij ke halö mɨmailö gajɨp. Daun kƚiñ aij anɨbu kabö aij aij mani iru rauep rö, kabö jaspa mɨmailö göp rö u, mɨmailö göm mɨdeia. * Ais 60:1-2,19 12 Kabö waryö mɨlö yabɨƚ Jerusalem gɨsön nɨbö u gɨgabö göm, adan ramö unbö mɨgan laŋ gau mɨdeia. Adan ramö unbö mɨgan laŋ gau ajöŋ ke ke mɨdeia. Pen ejol unbö mɨgan laŋ adan ramö ajöŋ anɨb gau ke ke abad mɨdeila. Adan ramö ajöŋ anɨb gau, naböŋ adö laŋ Juda iƚ ke ke unbö mɨgan laŋ mɨdpal rö, ajöŋ unbö mɨgan laŋ gau ke ke kalɨ kƚiñ rɨkla. * Esi 48:30-35 13 Adan ramö ajöŋ anɨb gau: ain adö mɨŋ mɨhau nɨgaŋ; usɨŋ adö jɨŋ mɨhau nɨgaŋ; goƚ lödaŋ mɨhau nɨgaŋ; goƚ lödaŋ mɨhau nɨgaŋ. 14 Pen waryö anɨbu nöd iƚ göm, kabö mɨlö kub unbö mɨgan laŋ mɨlöbö lɨ lɨ udöm, hainö waryö gɨla adö anɨbu. Kabö mɨlö kub anɨb gau, Sipsip Pi manö ud arep bɨ unbö mɨgan laŋ gau, hib kale gau kalɨ kƚiñ rɨkla.
15 Ejol yɨp manö hagajɨp anɨbu ilöŋ kabö gol udöm gɨla ap udöl mɨdeia. Ilöŋ anɨbu rö udöm, nan ap ilöŋ adɨp adɨp löm, nan anɨbu mɨlö aige gö rö mɨdöp u wö ral nɨŋbal. Pen ejol ilöŋ anɨbu udöm daun kub anɨbu lɨ nɨŋnɨg geia; adan ramö ajöŋ abe, kabö waryö abe, daun kub magöŋhalö lɨ nɨŋnɨg geia. * Esi 40:3; Rep 11:1 16 Pen ejol nɨpe ilöŋ anɨbu udöm, daun nɨme u ilöŋ u ud adɨp adɨp löm, daun kub anɨbu mɨlö aige gö rö mɨdajɨp u wö ral nɨŋö, yad nɨŋnö, mɨŋ nɨbö jɨŋ dwelp dausan sɨdadia ara; lödaŋ nɨbö lödaŋ dwelp dausan sɨdadia ara. Pen gɨlaŋ gɨ ke mɨdageia, adɨp adɨp anɨbu nöp dwelp dausan sɨdadia ara.* Grik manö hagöm 12,000 sɨdadia a ga u, 2,200 kilomida rö. 17 Pen ejol anɨbu nɨpe ilöŋ anɨbu udöm, daun kub waryö gɨgabö ga u, nɨbi bɨ ilöŋ löm wö ral nɨŋbal rö wö ralöm, mɨnöŋ yaŋ nɨbö naböŋ adö laŋ wö ral nɨŋö, yad nɨŋnö, kiubid unbö ñɨn juöl mudun jɨŋ ado gɨ da mɨhau mɨhau (144) ara. Grik manö hagöm kiubid unbö ñɨn juöl mudun jɨŋ ado gɨ da mɨhau mɨhau (144) a ga u, mida unbö ñɨn juöl mɨhau nɨgaŋ ado gɨ da mamɨd u (65) rö. 18 Waryö anɨbu, kabö jaspa a gɨpal u udöm gɨ lö mɨdeia. Daun kub u, kabö gol aij aij glas rö kɨd yabɨƚ göl mɨdöp u nöp udöm gɨ lö mɨdeia u me, kɨd yabɨƚ göl mɨdeia. * Ais 54:11-12 19 Kabö mɨlö kub, kabö waryö iƚ yaŋ mɨdeia gau, kabö aij aij mani kub rauep ke ke iru nöp udöm, kabö mɨlö kub unbö mɨgan laŋ anɨb gau gɨ lö mɨdeia. Naböŋ wañɨg nɨbö yaŋ kabö jaspa u gɨ lö mɨdeia; naböŋ yɨgwö aŋ nɨbö u kabö mu, sapaia u gɨ lö mɨdeia; naböŋ yɨgwö nɨgaŋ nɨbö u kabö kamɨŋ kamɨŋ bö, aged u gɨ lö mɨdeia; naböŋ yɨgwö mɨlö u kabö kɨkamɨŋ bö, emral u gɨ lö mɨdeia; 20 naböŋ mamɨd u kabö aɫɨ abe rud abe uɫ maɫɨ gɨ mɨdöp, sadoniks u gɨ lö mɨdeia; naböŋ kagoƚ jɨŋ u kabö aɫɨ, kanilian u gɨ lö mɨdeia; naböŋ mudun u kabö uhaƚɨn, krisolaid u gɨ lö mɨdeia; naböŋ raleb u kabö kɨkamɨŋ bö, berɨl u gɨ lö mɨdeia; naböŋ ajɨp u kabö uhaƚɨn ke yabɨƚ, dopas u gɨ lö mɨdeia; naböŋ sɨduŋ laŋ u kabö kɨkamɨŋ bö abe uhaƚɨn abe uɫ maɫɨ gɨ mɨdöp, krisopres u gɨ lö mɨdeia; naböŋ agɨp laŋ u kabö aɫɨ, haiasin u gɨ lö mɨdeia; naböŋ mɨgan laŋ u kabö mu, amedis u gɨ lö mɨdeia. 21 Adan ramö ajöŋ unbö mɨgan laŋ gau, magö kaƚum kɨbap mɨƚep rö rud gab, pöl a gɨpal kub ke yabɨƚ unbö mɨgan laŋ udöm gɨ lö mɨdeia. Daun kub anɨbu, lor gau kabö gol aij aij glas rö kɨd göl mɨdöp u nöp udöm gɨ lö mɨdeia u me, kɨd yabɨƚ göm mɨdeia. 22 Pen daun kub anɨbu yad God sabe gep ram ap nɨŋagnö. God Bɨ Kub, Bɨ kƚö ke yabɨƚ u abe, Sipsip Pi u abe mɨdpil rö, God sabe gep ram ap mɨdagöp; kale apil mɨhau God sabe gep ram mɨdpil. 23 Pen God mailö aij ke yabɨƚ nɨpe mɨmailö göm, Sipsip Pi ƚam mailö gab rö u mɨmailö göm gɨpil rö, daun anɨb au sɨdö rakɨn wög ap mɨdagöp. * Ais 60:19-20; Rep 22:5 24 Nɨbi bɨ ram mɨnöŋ ke ke gau nɨbö apöm daun anɨbu am mɨdeinaböl gau, mailö aij anɨbu nɨŋöl gɨ ajeinaböl. Kiŋ mɨnöŋ naböŋ iƚ i ke ke gau nɨbö daun anɨbu am mɨdeinaböl gau, nan nɨhön nɨhön aij, nan nɨhön nɨhön mailö halö ram kale gɨla gau, halö dam daun kub raul mɨgan anɨbu am mɨdeinaböl. * Ais 60:3,5 25 Pen daun anɨbu, ajöŋ gau gɨñagnaböl; sɨbön auagnab nɨŋöm ajöŋ pör pör hiɨköl nöp mɨdeinab. * Ais 60:11 26 Nɨbi bɨ ram mɨnöŋ ke ke gau nɨbö apöm daun anɨbu am mɨdeinaböl gau, nan nɨhön nɨhön aij, nan nɨhön nɨhön mailö halö ram kale gɨla gau, halö dam daun kub raul mɨgan anɨbu am mɨdeinaböl. 27 God nɨp asɨ masɨ göp nan u, daun raul mɨgan anɨbu aröl rö lagnab. Nɨbi bɨ god piral sabe göm gɨ naij yabɨƚ gɨpal gau, daun raul mɨgan anɨbu aröl rö lagnab. Nɨbi bɨ pör pör nöp kamɨŋ mɨdeinaböl köp anɨbu yaŋ, Sipsip Pi hib kale kalɨ kƚiñ rɨknab gau nöp, daun raul mɨgan anɨbu arnaböl. * Ais 52:1; Esi 44:9; 1Ko 6:9-10

*21:1: Ais 65:17; 2Pi 3:13

*21:2: Ais 52:1; 61:10; Hib 11:16; 12:22; Rep 3:12

*21:3: Lep 26:11,12; Esi 37:27; Sek 2:10; 2Ko 6:16

*21:4: Ais 35:10; 65:19; Rep 7:17

*21:5: 2Ko 5:17

*21:6: Ais 55:1; Jer 2:13; Jon 7:37; Rep 1:8,17; 22:17

*21:7: 2Sa 7:14; Sam 89:26-27

*21:8: Mad 25:41; Hib 10:38-39; Rep 20:15; 22:15

*21:10: Esi 40:2

*21:11: Ais 60:1-2,19

*21:12: Esi 48:30-35

*21:15: Esi 40:3; Rep 11:1

*21:16: Grik manö hagöm 12,000 sɨdadia a ga u, 2,200 kilomida rö.

21:17: Grik manö hagöm kiubid unbö ñɨn juöl mudun jɨŋ ado gɨ da mɨhau mɨhau (144) a ga u, mida unbö ñɨn juöl mɨhau nɨgaŋ ado gɨ da mamɨd u (65) rö.

*21:18: Ais 54:11-12

*21:23: Ais 60:19-20; Rep 22:5

*21:24: Ais 60:3,5

*21:25: Ais 60:11

*21:27: Ais 52:1; Esi 44:9; 1Ko 6:9-10