3
God hagab rö nöp gab
Anɨg hagabin u, bɨ ap hagnab, “Juda nɨbi bɨ wasö, hañ rɨb gɨ dö gagal rö mɨdaibnop aij gɨböp,” a gɨnab u pen adö anɨbu hagagɨn. Juda nɨbi bɨ mɨdpun u aij yabɨƚ mɨdpun. Manö yad ke nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp hag ñöl, a göm, God hanɨp Juda nɨbi bɨ nöp manö aij nɨpe ña. Pen Juda nɨbi bɨ rɨmnap nɨhi bɨ manö kƚö hagla rö gagla. Anɨg gɨla u, God manö kƚö kalɨp haga u arö gɨnab aka? Wasö yabɨƚ, arö gagnab. Nɨbi bɨ gau magöŋhalö ñɨn rɨmnap piral hagnaböl, pen God nɨpe bɨ nɨŋö yabɨƚ hagöm, hagab rö nöp gɨnab. Manö anɨbu rö God Manö u kalɨ kƚiñ rɨköm hagla,
“God, ne manö kabö göl nöp hagpan u,
nöp manö rɨmnap pen hagöl rö lagöp.
Nöp manö kub hageinaböl u,
manö iƚ ap mɨdageinab,” a ga. * Sam 51:4
“Hon pör pör gɨ naij gɨnabun u, nɨbi bɨ rɨmnap nɨŋöm, God pör pör gɨ aij göp u waiö nɨŋnaböl. Anɨb u, God hanɨp kal göm manö kub hagnɨg gab u aij gagöp,” a gɨnabun aka? (Pen manö anɨbu, nɨbi bɨ nɨŋöm hagpal rö nöp hagabin.) Wasö yabɨƚ! God nɨbi bɨ magöŋhalö manö kub hagnab u, böŋ lap aka böŋ lap aragnab; kabö göl adö u nöp hagnab.
Pen kale rɨmnap hagnabim, “Hon pör pör piral adö rɨmnap gɨnabun u, nɨbi bɨ rɨmnap nɨŋöm, God pör pör nɨŋö nöp hagöp u waiö nɨŋöm, Bɨ mailö halö yabɨƚ mɨdöp, a göm, hib nɨpe haglö adö arnab. Anɨb u, nɨhön gɨnɨg God hanɨp nɨbi bɨ nan si nan naij gep, a göm, manö kub hagöm, ilön kub ñɨnab?” ö gɨnabim. Manö piral anɨbu rö hagmim hagnabim, “Nan si nan naij u nöp gɨno gɨno, God hanɨp mög yabɨƚ nɨŋöm, nan si nan naij ke ke iru yabɨƚ gɨnabun anɨbu nɨŋöm arö gɨnab u, nɨbi bɨ gau nɨŋöm, nɨpe bɨ aij unbö ke a göm hib nɨpe haglö adö arnab,” a gɨnabim. Pen nɨbi bɨ rɨmnap yɨp ke hag juöl gɨ, Pol manö anɨbu rö hagöp, a gɨpal. Manö anɨbu rö yad hagagɨn! Piral hagpal rö, God nɨŋö, kalɨp manö kub hagöm, pen ilön kub ñɨnab.
Nɨbi bɨ aij ap mɨdagpun
Anɨb u, nɨhön hagun? God nɨŋö, hon Juda nɨbi bɨ gau mɨd aij gɨpun; Juda nɨbi bɨ wasö gau mɨd aij gagpal, a gun aka? Wasö! Mɨdö nöp me hagpin rö, hon nɨbi bɨ magöŋhalö, Juda nɨbi bɨ gau abe, Juda nɨbi bɨ wasö gau abe, nan si nan naij nagɨ adö anɨbu hanɨp kƚö gɨ ɫɨp gɨ ud arnɨg gab. * Ro 1:18–2:24; 3:23
10 Manö anɨbu rö, God Manö u kalɨ kƚiñ rɨköm hagla,
“Nɨbi bɨ pör gɨ aij gɨnaböl rö rɨmnap mɨdagpal. * Sam 14:1-3; 53:1-3
11 Nɨbi bɨ, nagɨ adö anɨbu aij,
nagɨ adö anɨbu naij, a göm nɨŋbal gau rɨmnap mɨdagpal.
Nɨbi bɨ, ‘God lau adö arun,
nɨp aip mɨdaiun,’ a gɨ nɨŋbal gau rɨmnap mɨdagpal.
12 Nɨbi bɨ gau magöŋhalö God nɨp arö göm,
nɨbi bɨ naij rö mɨdöm,
nan si nan naij nöp gɨpal.
Kale magöŋhalö unbö rö nöp gɨpal.
13-14 Aɫab kale u ado malo göm,
pör piral yabɨƚ nöp hagpal.
Rugu mɨgan kale u, wip umö paƚu gɨ aij gaglö,
haƚɨŋ naij auöp u rö mɨdöp.
Nɨbi bɨ rɨmnap kalɨp nɨŋlö mulu lugö, hag juöm,
manö naij hagpal u, re naij hauaɫ rö mɨdpal. * Sam 5:9; 10:7; 140:3
15 Kal naij yabɨƚ juöm,
nɨbi bɨ gau kalɨp ilön ñun,
al pak lun, a göm,
gasɨ u nöp nɨŋöm, * Ais 59:7-8
16 nɨbi bɨ gau kalɨp pör gɨ naij gɨlö,
gasɨ iru yabɨƚ nöp nɨŋbal.
17 Nɨbi bɨ gau aip mɨdöm,
agamɨj mɨd aij göl rö lagöp.
18 God bɨ kub nɨŋ mɨdöp, a göm,
pɨñɨŋ gagpal,” a gɨla. * Sam 36:1
19 God lo manö anɨbu hanɨp Juda nɨbi bɨ nöp ña u me, manö anɨbu magöŋhalö hanɨp Juda nɨbi bɨ hagab. Anɨb u, God manö kub hagnab ñɨn u, nɨbi bɨ ram mɨnöŋ gau gau magöŋhalö manö pen ap hagöl rö lagnab; kale magöŋhalö manö mɨdeinab. 20 Anɨb u, bɨ ap lo manö hagöp rö geinab u, God bɨ anɨbu nɨp, bɨ aij yad, a gagnab. Pen God lo hagöp rö nɨŋun, hon nan si nan naij gɨpun, a gun nɨŋnabun. * Sam 143:2; Ro 7:7; Gal 2:16
Nɨbi bɨ Krais nɨp nɨŋ udpal gau nöp, kalɨp nɨbi bɨ asɨŋ mɨdagöp aij yad, a gɨnab
21-22 Anɨbu, pen mɨñi, Mosɨs abe, bɨ God manö hagep bɨ gau abe, gɨnab a göm, kalɨ kƚiñ rɨköm hagla rö, Jisas Krais hanɨp a göm uma u me, nɨp nɨŋ udno, God hanɨp hagnab, “Kale nɨbi bɨ aij yad,” a gɨnab. Pen hon Juda nɨbi bɨ gau abe, Juda nɨbi bɨ wasö gau abe, lo adö u nöp nɨŋun gɨno, anɨg hagagnab. * Gal 2:16
23 Hon nɨbi bɨ magöŋhalö nan si nan naij gɨpun rö, God mailö magö aij nɨpe ñöb udun rö lagöp u pen 24 God hanɨp mög nɨŋöm, Krais Jisas yuö apöm hanɨp rau adog uda u me, God hanɨp nɨbi bɨ aij yad a gɨnab. * Ro 5:1
25 Yad aigöl gem, nɨbi bɨ nan si nan naij gɨpal gau kalɨp nɨbi bɨ aij yad, a gɨnabin u nɨŋöl, a göm, God nɨpe Krais Jisas nɨp nan sabe gep rö mɨnöŋ naböŋ iƚ i hag yua. God nɨpe nɨbi bɨ nan si nan naij nöd gɨla gau, manö kub hagöm, kal juöm, ilön pen ñöm, böŋ nöp al pak lɨböp u pen nɨpe agamɨj hain rɨk mɨdöm, anɨg gaga. Pen uri Krais Jisas nɨpe apöm, nɨbi bɨ nan si nan naij gɨpal gau magöŋhalö hañ romaŋ nɨpe ke udöm ilön kub udöm uma. Anɨb u me, nɨbi bɨ an an, hagape nɨpe nan si nan naij yad ƚɨk gɨ yuöp, a göm, Jisas nɨŋ udeinaböl gau, God kalɨp nɨŋöm kal juöm ilön pen ap ñagnab. 26 Yad aigöl gem, nɨbi bɨ nan si nan naij gɨpal gau kalɨp nɨbi bɨ aij yad, a gɨnabin u nɨŋöl, a göm, God nɨpe anɨg ga. Manö kub hagem, nan si nan naij gɨpal rö pen ilön u rö nöp ñɨnabin, a ga u me, nɨpe haga rö nöp göm, Krais Jisas nɨp nan sabe gep rö hag yuö, nɨbi bɨ nɨp nɨŋ udnaböl gau kalɨp nɨbi bɨ aij yad a gɨnab.
27 Anɨb u, lo adö u gɨno, God hanɨp nɨbi bɨ aij yad a göm udö, nɨbi bɨ nɨpe mɨdpun, a gun, hib hon ke hagno adö arnɨm rö lagöp. Jisas hanɨp a göm uma manö aij u nɨŋ udun me, God nɨbi bɨ nɨpe mɨdpun. 28 Anɨb u, nɨbi bɨ gau lo manö hagöp rö gɨpal, a göm, God kalɨp nɨbi bɨ aij yad a gagnab. Nɨbi bɨ Krais Jisas ga manö aij u nɨŋ udpal, a göm me, God kalɨp nɨbi bɨ aij yad a gɨnab.
29 God nɨpe hon Juda nɨbi bɨ, God hon nöp wasö; nɨpe Juda nɨbi bɨ wasö gau God kale abe mɨdöp. * Ro 10:12 30 Nɨhön gɨnɨg: God nɨpe añɨ u me, nɨbi bɨ ñɨ hañ rɨb gɨ dö gɨpal gau abe, nɨbi bɨ rɨb gɨ dö gagpal gau abe, kale adan añɨ u nöp arlö, God kalɨp nɨbi bɨ aij yad a gɨnab. Anɨb u, kale magöŋhalö Krais Jisas ga manö aij anɨbu nöp nɨŋ udöl. * Dud 6:4; Gal 3:20
31 Pen hon Jisas manö aij u nɨŋ udno, God hanɨp nɨbi bɨ aij yad a gɨnab, a gɨpin u, lo manö gau arö gɨnabun a gem hagagabin, wasö. Nɨbi bɨ Jisas manö aij u nɨŋ udnaböl gau, kale manö aij anɨbu hagöp rö nöp gɨlö, lo manö u am pɨdöŋ gɨnab. * Mad 5:17

*3:4: Sam 51:4

*3:9: Ro 1:182:24; 3:23

*3:10: Sam 14:1-3; 53:1-3

*3:13-14: Sam 5:9; 10:7; 140:3

*3:15: Ais 59:7-8

*3:18: Sam 36:1

*3:20: Sam 143:2; Ro 7:7; Gal 2:16

*3:21-22: Gal 2:16

*3:24: Ro 5:1

*3:29: Ro 10:12

*3:30: Dud 6:4; Gal 3:20

*3:31: Mad 5:17