6
Nɨbi bɨ nan mɨdagöp gau kalɨp abönamö ñɨmim
“Pen kale, hib kub udun a gɨmim, nɨbi bɨ amgö ilö adö kale u nöp God hagöp rö nöp gun, a gɨmim gɨpe u, Nap kale kumi kabö adö laŋ mɨdöp u nɨpe nɨŋöm kalöp pen nan aij ap ñagnab. * Mad 23:5 Nɨbi bɨ rɨmnap, God nɨp nɨŋ udpun, a göm, piral nöp gɨpal. Hib kub udun, a göm, kale nɨbi bɨ mög gep rö gau mani nan rɨmnap ñɨnɨg, Juda magum gep ram nɨbi bɨ iru mɨdnaböl raul u aka, adan kub nɨbi bɨ iru nöp ajnaböl gau nöp amöm, nɨbi bɨ amgö ilö adö au ñɨnaböl. Gɨnaböl anɨbu yad kalöp hagabin: hib kub udun a göm, nan kale pen udnaböl anɨbu; Bapi kalɨp nan rɨmnap halö ñagnab. Kale anɨg gɨnaböl u rö gagmim.
“Pen kale nɨbi bɨ mög gep rö gau kalɨp nan ñɨnɨg, waiö ñagmim; agamɨj pi gɨmim rö ñɨmim. Nan nɨhön agamɨj gɨpim u, Nap kale magöŋhalö nɨŋöb rö, nɨhön nɨhön gɨnabim nɨŋöm, kalöp pen nan aij ñɨnab.
Jisas God nɨp sabe gep manö hag ña
(Luk 11:2-4)
“Kale God nɨp sabe gɨnɨg gɨmim u, nɨbi bɨ rɨmnap, God nɨp gasɨ nɨŋbun, a göm, piral nöp gɨpal rö gagmim. Kale nɨbi bɨ rɨmnap hanɨp nɨŋlö, hib kub udnabun a göm, am Juda magum gep ram aŋ u mɨdöm aka, am adan ramö gau mɨdöm, nɨbi bɨ amgö ilö au God nɨp sabe gɨpal. Gɨpal anɨbu yad kalöp hagabin, hib kub udun a göm, nan kale pen udnaböl anɨbu; God nɨpe manö kalɨp u udagnab. * Mad 23:5; Luk 18:10-14 Anɨb u, kale God nɨp sabe gɨnɨg, ram magö raul mɨgan kale u ammim, ajöŋ gɨ ñɨmim, Bapi hon amgö nɨŋagpun nɨp sabe gɨmim. Nan nɨhön agamɨj gɨpim u, Nap kale magöŋhalö nɨŋöb rö, nɨhön nɨhön gɨnabim nɨŋöm, manö kale nɨŋöm, kalöp pen nan aij ñɨnab.
“Nɨbi bɨ God Manö nɨŋagpal gau, nɨp sabe gɨnɨg, manö mɨlö kub yabɨƚ hagpal. Gasɨ kale nöp nɨŋöm hagpal, ‘Manö mɨlö kub hagno me nɨŋnab,’ a gɨpal. * 1Ki 18:26-29 Pen kale anɨbu rö gagmim. Manö nɨhön God nɨp sabe gɨnɨg gabim gau, nɨpe nöd nɨŋnab. * Mad 6:32 Anɨb u, God nɨp sabe gɨnɨg, hagmim,
‘Bapi kub kumi kabö adö laŋ mɨdpan;
hib ne i adö laŋ mɨdöp.
10 Ne hanɨp udmön abad mɨdaimön.
Ne kumi kabö adö laŋ hagpan rö nɨŋbal u,
hon aui mɨnöŋ naböŋ iƚ i gɨ ñɨmön nɨŋun hon abe manö nöp nɨŋun. * Luk 22:42
11 Hanɨp nan ñɨŋeb rɨmnap nɨme lɨmön;
pör pör ñɨban rö u ñɨn añɨ añɨ ñɨmön.
12 Nɨbi bɨ rɨmnap hanɨp gɨ naij gɨpal nɨŋun arö gɨpun rö,
hon gɨ naij gɨpun u u rö nöp nɨŋmön arö gɨmön. * Mad 6:14-15; 18:21-35
13 Hon gɨ naij gun rö löp u,
ne hanɨp abad mɨdö, hon gɨ naij gagun,’ a gɨmim. * Luk 22:40; Jem 1:13; Jon 17:15
14 “Nɨbi bɨ rɨmnap kalöp gɨ naij gaiöl nɨŋmim arö gɨnabim u, Nap kale kumi kabö adö laŋ mɨdöp u nan si nan naij kale gɨnabim u u rö nöp nɨŋöm, arö gɨnab. * Mak 11:25-26 15 Pen nɨbi bɨ rɨmnap kalöp gɨ naij gaiöl nɨŋmim arö gagnabim u, Nap kale nan si nan naij kale gɨnabim u u rö nöp nɨŋöm arö gagnab.
Nan ñɨŋeb hil gɨpal
16 “Kale nan ñɨŋeb arö gɨnɨg, nɨbi bɨ God nɨp gasɨ nɨŋbun, a göm, piral nöp gɨpal rö, gagmim. Kale, ‘Hon mulu halö halö rö mɨdno, nɨbi bɨ nɨŋöm hagnaböl, “God nɨp gasɨ nɨŋöm, nan ñɨŋeb hil göm me, mulu halö halö mɨdpal,” a gɨnaböl,’ a göm, piral anɨg gɨnaböl. Yad kalöp nɨŋö yabɨƚ hagabin: nɨbi bɨ hanɨp nɨŋlaŋ, a göm gɨnaböl anɨb gau, nɨbi bɨ gau nɨŋöm hib kale haglö adö arnab u pen God kalɨp nan aij kumi kabö adö laŋ ñagnab. * Ais 58:5-9 17 Kale pen nan ñɨŋeb gau hil geinabim u, mulu halö halö rö mɨdagaimim. Ñɨg pak aij gɨmim, wel lɨmim, kom gɨmim mɨdaimim. 18 Anɨg geinabim me, kalöp nɨbi bɨ nan magö hil gɨpal gau a göm, nɨŋagnaböl. Nan agamɨj gɨpim u, Nap kale, hon amgö nɨŋagpun Bɨ u, nɨpe magöŋhalö nɨŋöb rö, kalöp pen ñöm nan aij ñɨnab.
Amun God aip mɨdaiun a gɨmim, nɨŋöl gɨ mɨdaimim
(Luk 12:21,33-34)
19 “Pen mɨnöŋ naböŋ iƚ i nan aij aij gau ud magum gun, a gɨmim gasɨ u nɨŋagmim. Nɨhön gɨnɨg: nan anɨb gau ud magum geinabim, sɨpsop ñɨŋöm, hij göm, si udöm gɨnaböl. * Jem 5:1-3 20 Anɨb u, nan aij kale rö gau, God ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ au ud magum gɨpe, sɨpsop ñɨŋagnɨm, hij gagnɨm, si udagöl, mɨdep nöp mɨdainɨm. * Mad 19:21; Luk 18:22 21 Nan aij kale mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i ud magum geinabim u, gasɨ kale mɨdeinab mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i; nan aij kale God ram mɨnöŋ kumi kabö adö laŋ au ud magum geinabim u, gasɨ kale u arnab anɨb laŋ.
Hañ romaŋ mailö u
(Luk 11:34-36)
22 “Amgö magö hañ romaŋ hapö mailö rö mɨdöp. Amgö magö kale u aij mɨdö, mailö aij gö nɨŋ aij gɨnabim. 23 Pen amgö magö kale u naij gö, hañ romaŋ kale u sɨbön gɨnab. Mailö gɨböp pen böŋ nöp sɨbön gö, nan ap nɨŋagnabim. Kale mailö nɨŋagpim u, sɨbön göp rö mɨdpim.
Mani nan gau god ap rö mɨdagnɨm
(Luk 16:13; 12:22-31)
24 “Bɨ añɨ ap, bɨ kub mɨhöp kalɨp wög gɨ ñɨnɨm rö lagöp. Nɨhön gɨnɨg: bɨ kub ap nɨp nɨŋö aij geinab, ap nɨp arö gɨnab: pen bɨ kub ap nɨp nɨŋö aij geinab, ap nɨp arö gɨnab. Anɨb u, kale mani nan aij mɨnöŋ naböŋ adö iƚ i mɨdöp gau, nɨŋbe aij gö, God nɨp arö gɨnabim rö löp u, nɨŋ aij gɨmim.
Gasɨ kub nɨŋagmim
(Luk 12:22-31)
25 “Adö anɨbu me kalöp hagabin: nan gai nɨbö ñɨŋun mɨdaiun, waƚɨj gai nɨbö rol gun mɨdaiun, a gɨmim, gasɨ kub u nɨŋagmim. Kamɨŋ mɨdep u nan kub; nan ñɨŋeb nan pro. Uri mɨdpun i, hañ romaŋ nan yabɨƚ; hañ romaŋ waƚɨj rol gep nan pro. Anɨg gö nɨŋmim, God kalöp gɨ la u, nɨpe nan ñɨŋeb, waƚɨj hañ romaŋ rol gep, nan pro anɨb gau ñagnab a gɨ nɨŋbim ar? * Plp 4:6; 1Di 6:6-8; 1Pi 5:7 26 Kale nɨŋbim, yaur gau nan yɨŋ yɨmagal; wid, rais, nan gau rɨk dap magum gagpal. Pen Nap kale kumi kabö adö laŋ u kalɨp abad mɨdö, nan ñɨŋbal. Anɨb u, yaur u nan yɨharɨŋ u pen nɨpe nan ñö ñɨŋbal rö, kalöp u rö nöp ñagnab a gɨ nɨŋbim ar? * Mad 10:29-31; Luk 12:6-7 27 Aka, gasɨ iru nɨŋun me, rapɨn mɨdun umnabun a gɨ gasɨ nɨŋbim ar?
28 “Pen nɨhön gɨnɨg waƚɨj nan gau gasɨ iru nɨŋbimŋ Nan pɨƚpɨƚ be gau ranöb gau, wög gagöm, waƚɨj gagöm, gɨpal. 29 Pen kiŋ Solomon mani iru mɨdö rɨb adɨk aij yabɨƚ gɨmɨdöp u, nan pɨƚpɨƚ anɨb gau rö rɨb adɨk aij gaga. * 1Ki 10:4-7; 2Kr 9:3-6 30 Nan pɨƚpɨƚ anɨb gau nan yɨharɨŋ. Pör mɨdöm wasö, mɨñi rö mɨdöm, rol rö laubal. Pen God nan yɨharɨŋ anɨb gau gɨ löm rɨb adɨk aij gɨ ñöb u, nɨhön gɨnɨg hanɨp abad mɨdagnab a gɨmim nɨŋbimŋ Kale anɨg gasɨ nɨŋnabim u, kale God nɨp nɨŋ ud aij gagpim.
31 “Anɨb u, nan mai ñɨŋun, ñɨg mai ñɨŋun, waƚɨj nɨhön rol gun, a gɨmim, gasɨ kub u nɨŋagmim. 32 Nɨbi bɨ God Manö nɨŋagpal gau, nan anɨb gau udun a göm, gasɨ kub anɨbu rö nɨŋbal. Pen kale nɨŋbim, Nap kale kumi kabö adö laŋ mɨdöp u, kale nan nɨhön nɨhön mɨdagöp u nɨŋöb. * Mad 6:8 33 Anɨb u, God nɨbi bɨ rɨmnap udöm abad mɨdeinab u, hanɨp u rö nöp udnab a gɨmim gasɨ añɨ nɨŋmim; God nɨpe haga rö nöp gɨ mɨdaiun a gɨmim, gasɨ añɨ nɨŋmim; kale anɨg gɨpe arö me, nan ñɨŋeb, ñɨg ñɨŋeb, waƚɨj rol gep, nan anɨb gau magöŋhalö kalöp ñɨnab. * 1Ki 3:13-14; Sam 37:4,25; Ro 14:17 34 Anɨb u, rol ruö nɨhön gun mɨdaiun, a gɨmim gasɨ kub u nɨŋagmim. Ñɨn uri u ñɨn uri. Uri ñɨn i nöp nan mɨŋör rɨmnap mɨdöp u, u nöp gasɨ nɨŋmim.

*6:1: Mad 23:5

*6:5: Mad 23:5; Luk 18:10-14

*6:7: 1Ki 18:26-29

*6:8: Mad 6:32

*6:10: Luk 22:42

*6:12: Mad 6:14-15; 18:21-35

*6:13: Luk 22:40; Jem 1:13; Jon 17:15

*6:14: Mak 11:25-26

*6:16: Ais 58:5-9

*6:19: Jem 5:1-3

*6:20: Mad 19:21; Luk 18:22

*6:25: Plp 4:6; 1Di 6:6-8; 1Pi 5:7

*6:26: Mad 10:29-31; Luk 12:6-7

*6:29: 1Ki 10:4-7; 2Kr 9:3-6

*6:32: Mad 6:8

*6:33: 1Ki 3:13-14; Sam 37:4,25; Ro 14:17